Legislativa

Poslovnik o radu Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine

22.11.2007. 14:31 / Izvor: eKapija.ba

Na osnovu čl. 52. stav (8) i 53. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 49/04, 19/05, 52/05 i 8/06), člana 22. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 3/05) i tačke II Odluke o imenovanju predsjedavajućeg Ureda za razmatranje žalbi broj URŽ-106/06 od 21. septembra 2006. godine, na osnovu prethodne saglasnosti članova Ureda za razmatranje žalbi, na sjednici Ureda za razmatranje žalbi održanoj u Sarajevu 16. novembra 2006. godine, predsjedavajući Ureda za razmatranje žalbi donio je
 
POSLOVNIK
O RADU UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI BOSNE I HERCEGOVINE
 
ODJELJAK I – OPĆE ODREDBE
 
Član 1.
(Predmet Poslovnika o radu)
 
Ovim Poslovnikom o radu Ureda za razmatranje žalbi (u daljnjem tekstu: Poslovnik) utvrđuju se pravila rada Ureda za razmatranje žalbi (u daljnjem tekstu: URŽ), kao i druga pitanja u vezi s postupkom razmatranja žalbi dobavljača.
 
Član 2.
(Pojmovi korišteni u Poslovniku)
 
(1) Pojmovi predsjedavajući URŽ-a, član/ovi URŽ-a, predsjednik vijeća, član vijeća, izvjestilac, stručni savjetnik, nezavisni vještak i druge stručne osobe, koji se koriste kao pojmovi Poslovnika, pisani u muškom rodu, odnose se bez razlike na muški i na ženski rod.
 
(2) Odredbe Poslovnika, koje se odnose na stručnog savjetnika URŽ-a, koriste se također i za pripravnike koji su u URŽ-u na obuci.
 
ODJELJAK II – POSTUPAK RADA
 
Član 3.
(Podnošenje žalbe)
 
(1) Žalbu može podnijeti svaki dobavljač (u daljnjem tekstu: žalilac) u skladu s članom 51. stav (5) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 49/04, 19/05, 52/05 i 8/06; u daljnjem tekstu: ZJN), ako je prethodno podnio prigovor u skladu s članom 50. ZJN-a.
 
(2) Žalba se podnosi u pismenoj formi, mora biti razumljiva i sadržavati sve potrebne elemente da bi se po žalbi moglo postupiti. Žalba se podnosi na jednom od jezika i pisama koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.
 
(3) Žalba treba sadržavati:
 
a) ime ili naziv žalioca, prebivalište ili sjedište žalioca, ime zastupnika ili punomoćnika žalioca ako ga ima;
b) naziv ugovornog organa protiv kojeg se podnosi žalba, broj i datum odluke ugovornog organa protiv kojeg se donosi odluka;
c) navode i dokaze koji potvrđuju blagovremenost podnošenja žalbe, u skladu sa rokovima propisanim članom 51. ZJN-a;
d) navode o povredama odredbe ili odredbi ZJN-a koje su navodno prekršene u postupku javnih nabavki;
e) opis činjeničnih okolnosti iz kojih proizlazi povreda odredbi ZJN-a koje su prekršene u postupku javne nabavke;
f) izjavu ili dokaz, u pravilu, o istovremenom upućivanju kopije žalbe ugovornom organu u skladu s ovim članom;
g) podatak o visini ponude koju je žalilac ponudio u postupku javne nabavke na koji se žalba odnosi;
h) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi na žalbu, u iznosu propisanom Zakonom o administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH" br. 16/02, 19/02, 43/04 i 8/06) i Tarifom administrativnih taksi ("Službeni glasnik BiH" br. 16/02, 43/04 i 8/06), prema tački h) ovog stava;
i) valjan dokaz o imenovanju punomoćnika za prijem pismena u Bosni i Hercegovini ili advokata sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, ako je sjedište ili prebivalište žalioca izvan Bosne i Hercegovine;
j) uredan potpis žalioca i pečat (ako ga žalilac ima) ili potpis ovlaštenog lica odnosno punomoćnika (ako ga žalilac ima).
 
(4) Žalilac dostavlja žalbu URŽ-u neposredno ili poštom. Žalba se može dostaviti i faksom ili e-mailom, s tim da je u tom slučaju žalilac obavezan da žalbu dostavi URŽ-u i neposredno ili poštom, najkasnije u roku od pet dana od dana kada ju je uputio URŽ-u faksom ili e-mailom.
 
(5) Ako ocijeni da dostavljena žalba ne sadrži obavezne elemente navedene u stavu (3) ovog člana URŽ će, postupajući u skladu s članom 8. ovog Pravilnika, bez odlaganja o tome obavijestiti žalioca i naložiti mu dopunu žalbe, najkasnije u roku od tri dana.
 
(6) URŽ je dužan da kopiju obavijesti iz stava (5) ovog člana istovremeno dostavi ugovornom organu, koji je dužan postupiti na način propisan članom 11. stav (3) ovog Pravilnika, kao i u smislu člana 51. stav (6) ZJN-a.
 
(7) Odredbe stava (5) ovog člana primijenit će se i u slučaju da žalilac ne postupi na način predviđen u st. (2) i (4) ovog člana.
 
(8) Podnosilac žalbe je dužan bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana, dopuniti žalbu u skladu sa zahtjevom URŽ-a, i ako to propusti učiniti u navedenom roku žalba se odbacuje u skladu s članom 15. ovog Poslovnika.
 
(9) U skladu sa stavom (5) ovog člana žalilac je obavezan kopiju dopune dostaviti ugovornom organu, a izjavu ili dokaz o dostavi kopije dopune žalbe URŽ-u i, u pravilu, istovremeno ugovornom organu. Ugovorni organ u tom slučaju rok iz člana 51. stav (6) ZJN-a računa od dana prijema kopije dopune žalbe.
 
Član 4.
(Registar)
 
(1) URŽ vodi registar podnesenih žalbi.
 
(2) Predsjedavajući URŽ-a, uz prethodnu saglasnost članova URŽ-a, internim aktom određuje formu i način vođenja registra.
 
Član 5.
(Funkcionalna nadležnost za dodjelu žalbi)
 
(1) Po prijemu žalbe predsjedavajući URŽ-a donosi odluku u skladu s članom 6. ovog Poslovnika, kojom dodjeljuje žalbu vijeću URŽ-a (u daljnjem tekstu: vijeće) i ujedno istom odlukom određuje sastav vijeća koje ima predsjednika vijeća i dva člana vijeća, od kojih je jedan izvjestilac, ili URŽ u punom sastavu koji čine imenovani članovi URŽ-a.
 
(2) Predsjedavajući URŽ-a može dodijeliti žalbu članu pojedincu URŽ-a ako vrijednost ugovora u postupku javnih nabavki ne prelazi vrijednosti iz člana 6. stav (2) ZJN-a.
 
(3) Ako član pojedinac URŽ-a, kojem je dodijeljeno rješavanje određene žalbe, nakon pregleda dokumentacije smatra da odluku treba donijeti vijeće, predložit će predsjedavajućem URŽ-a da predmet dodijeli na rješavanje vijeću.
 
(4) Ako vijeće iz stava (1) ovog člana nakon pregleda dokumentacije smatra da odluku treba donijeti URŽ u punom sastavu, predložit će predsjedavajućem URŽ-a da predmet dodijeli na rješavanje URŽ-u u punom sastavu koji čine imenovani članovi URŽ-a.
 
Član 6.
(Redoslijed dodjele žalbi)
 
(1) Predsjedavajući URŽ-a bez odlaganja dodjeljuje žalbu s dostavljenom dokumentacijom izvjestiocu vijeća ili članu pojedincu URŽ-a, u skladu s članom 5. ovog Poslovnika.
 
(2) Svaki član vijeća je obavezan da se upozna s predmetom žalbe. Svaki član vijeća mora imati potpun i neograničen pristup dokumentaciji iz predmeta žalbe kojom raspolaže URŽ.
 
(3) Izvjestilac je član vijeća koji priprema i vodi detaljan izvještaj o predmetu žalbe, a koji treba da sadrži najmanje sažetak žalbe, bitne činjenice i prijedlog odluke vijeća.
 
(4) Predsjedavajući URŽ-a za svaku pojedinu žalbu imenuje, u skladu s članom 5. ovog Poslovnika, predsjednika i članove vijeća URŽ-a od kojih je jedan izvjestilac, kao i stručnog savjetnika ako to smatra potrebnim. Najmanje jedan član vijeća mora biti iz reda stručnjaka za upravno pravo/upravni postupak, odnosno iz reda stručnjaka iz oblasti javnih nabavki.
 
(5) U pravilu, predsjedavajući URŽ-a dodjeljuje predmete po automatizmu, a prema abecednoj listi prezimena članova URŽ-a.
 
(6) U slučaju odsutnosti ili izuzeća zbog sukoba interesa, predsjedavajući URŽ-a imenuje narednog člana URŽ-a, u skladu sa stavom 4. ovog člana.
 
Član 7.
(Stručni savjetnici, nezavisni vještaci)
 
(1) Ako ocijeni potrebnim da stručni savjetnik treba učestvovati u radu o žalbi, predsjedavajući URŽ-a, nakon dodjeljivanja žalbe, određuje koji stručni savjetnik URŽ-a treba sarađivati na pripremi prijedloga za odluku vijeća ili člana pojedinca po žalbi.
 
(2) Član vijeća - izvjestilac ili član pojedinac URŽ-a dodjeljuje konkretne zadatke stručnim savjetnicima URŽ-a i rukovodi njihovim radom na pojedinačnim predmetima.
 
(3) Kada je za utvrđivanje ili ocjenu neke činjenice važne za rješavanje žalbe potrebno stručno znanje kojim ne raspolaže URŽ, odredit će se nezavisni vještak.
 
Član 8.
(Popratna i dodatna objašnjenja)
 
(1) Predsjednik vijeća ili član pojedinac URŽ-a može odlukom zahtijevati od podnosioca žalbe da uz svoju žalbu priloži dodatnu dokumentaciju, u naloženom roku koji ni u jednom slučaju ne može biti neprimjeren ili dodatno ometati postupak javnih nabavki i istovremeno obavijestiti ugovorni organ o tako postavljenom zahtjevu podnosiocu žalbe.
 
(2) Predsjednik vijeća ili član pojedinac URŽ-a može zahtijevati i od ugovornog organa i od podnosioca žalbe dodatna pojašnjenja, dostavljanje relevantne dokumentacije, pregled prostorija ili drugih lokacija relevantnih za predmet žalbe ili mogu odlučiti da to uradi član vijeća, stručni savjetnik ili angažirani vještak.
 
(3) Predsjednik vijeća ili član pojedinac URŽ-a ima pravo zahtijevati od svakog lica, ugovornog ili javnog organa da podnese materijale ili dokaze za koje opravdano smatra da imaju značaj za odlučivanje u slučaju, kao i poduzeti neku drugu radnju koja je potrebna i opravdana kako bi se otkrilo je li došlo do povrede zakonskih propisa.
 
(4) Predsjednik vijeća ili član pojedinac URŽ-a može, kada ocijeni da je potrebno za rješavanje žalbe, pozvati strane u postupku da se izjasne o predmetu žalbe na usmenoj raspravi.
 
Član 9.
(Izuzeće zbog sukoba interesa)
 
(1) Član URŽ-a ili druga osoba koja je na osnovu ovog Poslovnika uključena u rješavanje određene žalbe ne može donositi odluku o određenoj žalbi ili biti uključena u postupak odlučivanja ako je sa ponuđačem ili ugovornim organom, pravnim predstavnikom ili osobom koju su ovlastili ponuđač, ugovorni organ ili njihovi pravni predstavnici, članovima uprave ili odgovornim predstavnicima u poslovnoj vezi, u direktnoj ili indirektnoj (uključujući rodbinsku vezu zaključno sa četvrtim koljenom) rodbinskoj vezi, u bračnoj (čak i ako je došlo do prekida braka) ili vanbračnoj zajednici, ili u tazbinskoj vezi zaključno s trećim koljenom.
 
(2) Na osnovu ovog Poslovnika, a u skladu sa stavom (1) ovog člana, ne može donositi odluke o određenoj žalbi niti biti uključen u postupak rješavanja određene žalbe član URŽ-a, odnosno druga osoba koja je bila u radnom odnosu, odnosno zaposlena kod ponuđača ili ugovornog organa, a od prestanka radnog odnosa nisu protekle najmanje dvije godine.
 
(3) Uzimajući u obzir razloge iz st. (1) i (2) ovog člana, kao i druge razloge za izuzeće, član URŽ-a mora bez odlaganja obavijestiti predsjedavajućeg URŽ-a, koji je dužan donijeti odluku o izuzeću člana URŽ-a. Protiv ove odluke nije dopuštena žalba. Odredbe ovog stava analogno se primjenjuju i na drugu osobu koja je na osnovu ovog Poslovnika uključena u rješavanje određene žalbe, ako po odredbama ovog člana ne može biti uključena u postupak njenog rješavanja.
 
(4) U slučaju da kod predsjedavajućeg URŽ-a postoje razlozi iz st. (1) i (2) ovog člana, predsjedavajući je dužan bez odlaganja o tome obavijestiti ostale članove URŽ-a, koji donose odluku o njegovom izuzeću.
 
(5) Protiv odluke iz st. (3) i (4) ovog člana nije dopuštena žalba.
 
Član 10.
(Sjednice vijeća)
 
(1) Vijeće donosi odluku o žalbi na, za javnost zatvorenoj, sjednici koju saziva i kojom predsjedava predsjednik vijeća.
 
(2) Član URŽ-a, izvjestilac o pojedinačnoj žalbi, usmeno izlaže sadržaj žalbe, bitne činjenice i prijedlog odluke. Nakon izlaganja izvjestioca predsjednik vijeća daje riječ ostalim članovima vijeća koji mogu izložiti svoje mišljenje u vezi s predmetom o kojem je izvjestilac izlagao. Nakon završetka rasprave prelazi se na glasanje za donošenje odluke.
 
(3) O donesenoj odluci na sjednici vijeća URŽ-a se sačinjava zapisnik o vijećanju u koji se upisuje kako je svaki prisutni član URŽ-a glasao i izreka odluke. Zapisnik, koji potpisuju svi prisutni članovi vijeća koji su glasali i zapisničar, kuvertira se i čini sastavni dio odluke vijeća.
 
(4) Na vijeću se odluke donose prostom većinom glasova članova vijeća. Predsjednik i članovi vijeća se ne mogu uzdržati od glasanja.
 
(5) Osim predsjednika, članova vijeća i zapisničara, samo stručni savjetnik koji je radio na pripremi predmeta o žalbi može biti prisutan na sjednici vijeća.
 
Član 11.
(Krajnji rok za donošenje odluke o žalbi)
 
(1) Sve strane u postupku čine sve napore da što prije otklone povredu nastalu u postupku javne nabavke.
 
(2) Vijeće ili član pojedinac URŽ-a mora donijeti odluku o žalbi u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema kompletne žalbe u skladu s članom 3. ovog Poslovnika.
 
(3) Ugovorni organ je nakon prijema kopije žalbe od žalioca, u skladu s članom 51. stav 6. ZJN-a, dužan bez odlaganja obustaviti postupak javne nabavke na period od pet (5) dana i dostaviti URŽ-u dokaz o obustavi postupka javne nabavke bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri (3) dana od dana prijema kopije žalbe, uz svu relevantnu dokumentaciju kojom raspolaže uključujući, ali se ne ograničavajući na:
 
a) kopiju oglasa o javnom nadmetanju;
b) tendersku dokumentaciju;
c) provedbeni interni akt na osnovu kojeg su vrednovane ponude;
d) zapisnik o otvaranju ponuda, te zapisnik o vrednovanju ponuda odnosno očitovanje o načinu dodjele bodova po predmetnim kriterijima;
e) kompletnu fotokopiju ponude najpovoljnijeg ponuđača;
f) kompletnu fotokopiju ponude žalioca;
g) kopiju preporuke Komisije za nabavke ugovornom organu o izboru najpovoljnijeg ponuđača;
h) kopiju obavijesti ugovornog organa o izboru najpovoljnijeg ponuđača;
i) kopiju odluke o prigovoru;
j) dokaz o uručenju odgovora o prigovoru;
k) kopiju odluke ugovornog organa o imenovanju Komisije za nabavke, ukoliko je ona imenovana u postupku javnog nadmetanja na koji se odnosi predmetna žalba.
 
(4) Ako ugovorni organ iz objektivnih razloga nije u mogućnosti dostaviti URŽ-u svaki pojedinačni dokument naveden u stavu (3) ovog člana, uz dokumentaciju kojom raspolaže dužan je dostaviti URŽ-u posebnu izjavu i navesti razloge zbog kojih nije u mogućnosti dostaviti neki od dokumenata čija je dostava propisana u stavu (3) ovog člana, a sve u zavisnosti od faze postupka u kojoj je izjavljena žalba.
 
(5) Osim dokumentacije iz st. (3) i (4) ovog člana URŽ može zatražiti od ugovornog organa i drugu dokumentaciju. Ukoliko raspolaže dokumentacijom koja se traži primjenom ovog stava, ugovorni organ ju je dužan dostaviti URŽ-u bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva od URŽ-a.
 
(6) Uz traženu dokumentaciju u smislu st. (3) i (4) ovog člana, ugovorni organ u istom roku može dostaviti URŽ-u i odgovor na žalbu.
 
(7) U slučajevima kada za to postoji opravdan razlog, vijeće ili član pojedinac URŽ-a može predložiti produženje krajnjeg roka za rješavanje žalbe, najviše za narednih 30 (trideset) dana, uz prima facie procjenu ishoda predmeta žalbe. U takvim je slučajevima predsjednik vijeća ili član pojedinac URŽ-a dužan, blagovremeno i prije isteka roka od 15 (petnaest) dana, dostaviti predsjedavajućem URŽ-a konkretan prijedlog za produženje krajnjeg roka.
 
(8) Predsjedavajući URŽ-a donosi odluku o pitanju produženja krajnjeg roka za najviše 30 (trideset) dana, u zavisnosti od:
 
a) složenosti žalbe,
b) prima facie procjene ishoda predmeta žalbe,
c) ranijih odluka i mogućnosti izdavanja privremenog naloga, u skladu s članom 52. ZJN-a,
d) svih drugih okolnosti vezanih za određeni slučaj, uzimajući u obzir mogućnosti povrede različitih interesa, uključujući i javni interes.
 
(9) Nakon donošenja odluke u skladu sa stavom 8. ovog člana, URŽ o tome obavještava podnosioca žalbe i ugovorni organ.
 
(10) Ako ugovorni organ u roku predviđenom u stavu (3) ovog člana ne dostavi URŽ-u svu relevantnu dokumentaciju kojom raspolaže ili koju je URŽ zatražio zahtjevom u smislu ovog člana, URŽ je dužan ponovo pismeno pozvati ugovorni organ da traženu dokumentaciju dostavi URŽ-u odmah, a najkasnije u naknadnom roku od tri dana od momenta prijema ponovnog zahtjeva URŽ-a, uz naznaku da će u slučaju nepostupanja po takvom zahtjevu donijeti odluku na osnovu stanja u spisu.
 
Član 12.
(Privremeni nalog)
 
(1) U bilo kojem trenutku nakon prijema žalbe, a prije zaključivanja ugovora, u smislu člana 6. ovog Poslovnika određeni predsjednik vijeća ili član pojedinac URŽ-a mogu donijeti odluku o izdavanju privremenog naloga u skladu s uvjetima iz člana 52. st. (1) i (2) ZJN.
 
(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, URŽ obavještava podnosioca žalbe i ugovorni organ o odluci iz stava (1) ovog člana.
 
Član 13.
(Odluka)
 
(1) Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku o žalbi, URŽ donosi rješenje ili drugi akt (u daljnjem tekstu: odluka) u pismenoj formi o žalbi koja je predmet postupka, ako ovim Poslovnikom ili zakonom nije drugačije određeno.
 
(2) Odluka URŽ-a mora, pored odluke o predmetu žalbe, sadržavati referentni broj, datum, izreku, obrazloženje odluke, pouku o pravnom lijeku, potpis ovlaštene osobe i pečat URŽ-a.
 
(3) Odluka se donosi u pismenoj formi u najmanje tri (3) primjerka. Sve primjerke odluke potpisuje predsjednik vijeća ili član pojedinac URŽ-a. Po jedan primjerak odluke se dostavlja podnosiocu žalbe i ugovornom organu, a jedan primjerak se arhivira u spisu URŽ-a.
 
(4) URŽ dostavlja odluku svim subjektima iz stava (2) ovog člana bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri (3) dana od donošenja odluke.
 
(5) URŽ je dužan arhivirati svu relevantnu dokumentaciju u vezi sa pojedinačnom žalbom.
 
Član 14.
(Donošenje odluke u postupku)
 
(1) Odluka u postupku se donosi nakon kompletiranja neophodne dokumentacije i utvrđivanja svih relevantnih činjenica, kao i svih dokaza bitnih za donošenje odluke o žalbi.
 
(2) Odluka o vođenju postupka, u kojoj u toku postupka donošenja odluke o žalbi URŽ određuje prekluzivni krajnji rok, mora sadržavati i jasno upozorenje o tome koje su posljedice nepridržavanja takvog krajnjeg roka.
 
(3) Odluke o vođenju postupka potpisuje predsjednik vijeća ili član pojedinac URŽ-a kojem je dodijeljen slučaj.
 
Član 15.
(Nadležnosti URŽ-a )
 
(1) Kod donošenja odluke o žalbi, URŽ ima ovlasti:
 
a) odbaciti žalbu ako prethodno nije podnesen prigovor nadležnom ugovornom organu,
b) odbaciti žalbu kao neblagovremenu, ako je žalba podnesena poslije isteka rokova iz člana 51. stav (5) ZJN-a,
c) odbaciti žalbu kao neurednu, ako podnosilac žalbe ne dopuni žalbu u roku propisanom članom 3. ovog Poslovnika,
d) odbaciti žalbu kao nedozvoljenu ako žalbu nije podnio dobavljač/ponuđač definiran u članu 50. ZJN-a,
e) odbiti žalbu kao neosnovanu, ukoliko utvrdi da nije došlo do povrede ZJN-a,
f) donijeti jednu ili više odluka navedenih u članu 52. stav (3) ili 52. stav (4) ZJN-a, ako je žalba osnovana.
 
(2) Ukoliko žalilac povuče žalbu postupak se obustavlja zaključkom.
 
(3) Pri donošenju odluke URŽ se, u načelu, ograničava na povredu/povrede navedene u žalbi. Poštujući granice žalbenog zahtjeva, URŽ može raspravljati i o povredi/povredama za koje žalilac nije znao i nije imao načina da sazna, a koja/e su uticale ili su mogle uticati na odluku ugovornog organa.
 
Član 16.
(Provođenje odluke)
 
(1) URŽ može zahtijevati od ugovornog organa da pravovremeno podnese izvještaj URŽ-u o ispravci nepravilnosti koje su predmet odluke URŽ-a ili izvještaj o tome kako ugovorni organ primjenjuje odluku URŽ-a.
 
(2) Odluke URŽ-a se objavljuju u punom tekstu na web stranici koju koristi URŽ.
 
Član 17.
(Troškovi postupka žalbe)
 
(1) Troškovi postupka su troškovi koji se javljaju tokom ili zbog postupka žalbe (u daljnjem tekstu: troškovi).
 
(2) Kod donošenja odluke o tome koje troškove treba nadoknaditi, vijeće ili član pojedinac URŽ-a primjenjuju odredbe o troškovima postupka predviđene Zakonom o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH" br. 29/02 i 12/04).
 
Član 18.
(Vještaci i troškovi vještačenja)
 
Kad je za utvrđivanje ili ocjenu neke činjenice važne za rješavanje stvari potrebno stručno znanje kojim ne raspolaže vijeće ili član pojedinac URŽ-a koji vodi postupak o žalbi, izvest će se dokaz vještačenjem. Kod donošenja odluke o izvođenju dokaza vještačenjem i troškovima vještačenja primjenjuju se odredbe o vještacima predviđene Zakonom o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH" br. 29/02 i 12/04).
 
Član 19.
(Primjena Zakona o upravnom postupku)
 
Žalbeni postupak se provodi u skladu s odredbama ZJN-a i ovim Poslovnikom, dok se odredbe Zakona o upravnom postupku primjenjuju samo ako određena pitanja nisu regulirana ZJN-om i ovim Poslovnikom.
 
ODJELJAK III - ODLUČIVANJE URŽ-a U IZUZETNIM OKOLNOSTIMA
 
Član 20.
(Glasanje člana URŽ-a u odsutnosti)
 
(1) Ukoliko postoje osobito važni razlozi koji ne trpe odlaganje donošenja neke odluke iz nadležnosti URŽ-a duže od 24 sata zbog nedostatka kvoruma propisanog ovim Poslovnikom, u tom slučaju odsutni član URŽ-a može odlučivati glasanjem preko faksa ili e-maila.
 
(2) Odlučivanje u slučaju iz stava 1. ovog člana punovažno je isključivo pod uvjetom da odsutni član URŽ-a nakon obavljenog glasanja preko faksa ili e-maila potpiše originalni zapisnik o takvom glasanju i dostavi ga u sjedište URŽ-a.
 
ODJELJAK IV – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Član 21.
(Postupanje sa žalbama primljenim prije stupanja na snagu ovog Poslovnika)
 
(1) Odredbe člana 11. ovog Poslovnika i Zakona o upravnom postupku o rokovima za rješavanje žalbi ne primjenjuju se na žalbe primljene u URŽ prije stupanja na snagu ovog Poslovnika.
 
(2) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Poslovnika umjesto roka od 15 (petnaest) dana za rješavanje žalbi iz člana 11. st. (2) i (7) ovog Poslovnika primjenjivat će se rok od 30 (trideset) dana.
 
Član 22.
(Izmjene i dopune Poslovnika o radu URŽ-a)
 
Izmjene i dopune ovog Poslovnika vrše se na isti način na koji je donesen ovaj Poslovnik.
 
Član 23.
(Stupanje na snagu)
 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
 
Član 24.
(Objava na web stranici)
 
Ovaj Poslovnik bit će objavljen i na web stranici koju koristi URŽ.
 
Broj: URŽ-140/06
Predsjedavajući Ureda za razmatranje žalbi
Dr. Amir Pilav
Sarajevo, 16.11.2006.godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.