Pravila za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti RS i način kontrole finansijskih izvještaja

Legislativa

Pravila za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti RS i način kontrole finansijskih izvještaja

15.02.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 12, 15.2.2021.

 

Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske

 

Na osnovu odredbi člana 12. Zakona o sprečavanju su- koba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08 i 52/14), Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, na sjednici od 2.2.2021. godine, d o n i j e l a j e

 

P R A V I L A

REPUBLIČKE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE SUKOBA INTERESA U ORGANIMA VLASTI REPUBLIKE SRPSKE I NAČIN KONTROLE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 

Član 1.

Ovim pravilima i finansijskim obrascima bliže se uređuje rad Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija), te izrada finansijskih obrazaca radi kontrole finansijskih izvještaja izabranih predstavnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima vlasti Republike Srpske.

Održavanje sjednice i odlučivanje

Član 2.

Komisiju čine predsjednica i šest članova koji su zapo- sleni sa teritorije Republike Srpske.

Komisija zasjeda u slučajevima davanja mišljenja veza- no za tumačenje primjene Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (u daljem tekstu: Zakon).

U slučaju prijave u kojoj su potrebne provjere, izvjestilac se zadužuje međusobnim dogovorom ili po procjeni predsjednice i dodjeljuje se predmet u rad.

Kad se izvrše sve provjere, koje se imejlom dostavlja- ju svim članovima, taj predmet se svim članovima dostavlja najmanje tri dana prije sjednice da daju komentare, a nakon trećeg dana zakazuje se sjednica na kojoj se meritorno odlučuje i glasa.

Odluka se donosi glasanjem natpolovičnom većinom pri- sutnih članova, a četiri člana čine kvorum da bi se sjednica održala.

Kao redovan dan održavanja sjednice određuje se subota.

Služba Komisije pomaže predsjednici u pripremama i radu Komisije, kao i u onome što je po naredbi predsjednice određeno.

Prijem stranaka

Član 3.

Ukoliko stranka traži prijem i objašnjenje, predsjednica Komisije ovlašćuje se da istu primi i objasni tok postupka, a do momenta donošenja meritorne odluke stranke u postupku se ne primaju.

Ukoliko ima osnova, protiv stranke se pokreće postupak odlukom o pokretanju postupka.

Stranci se dostavlja odluka o pokretanju postupka, na koju nema pravo žalbe, s obzirom na praksu suda i da se radi o inicijalnom aktu Komisije.

U svemu ostalom i procesnom radu Komisije primjenju- je se Zakon o općem upravnom postupku, kojim se regulira upravni postupak po kojem postupa i Komisija u cijelosti, kao i dalji tok postupka, tj. upravna žalba i upravni spor.

Finansijski obrasci

Član 4.

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona, Komisija je napravila sadržaj obrazaca koji se potpisuju pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, a koji su sastavni dio ovih pravila.

Dostupnost istih osigurava se u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, dok se Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske drugačije ne uredi.

Komisija ne kontrolira način sticanja i porijeklo imovi- ne, samo konstatira, a ostale odredbe su svakako definirane Zakonom.

Član 5.

Lica iz člana 4. Zakona dostavljaju Komisiji izvještaje o prihodima i imovini za sebe, bračnog ili vanbračnog druga, dijete, usvojioca, usvojenika i dijete bračnog druga (pastorak/pastorka); (u daljem tekstu: izvještaj o imovini).

Izvještaj o imovini dostavlja se Komisiji na utvrđenom obrascu, koji je sastavni dio ovih pravila donesenih na osnovu Zakona.

Lice iz člana 4. Zakona podnosi izvještaj o imovini za svoje srodnike i potpisuje ga, također, kao i svoj izvještaj o imovini, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Član 6.

Lica iz člana 4. Zakona dužna su tri mjeseca od dana preuzimanja mandata i tri mjeseca prije isteka mandata, bez poziva Komisije, dostaviti obrasce po službenoj dužnosti.

Lica su dužna, mimo rokova iz prethodnog stava, svaki put na poziv Komisije dostaviti obrasce propisane ovim pravilima u roku koji odredi Komisija.

Član 7.

Lica iz člana 4. Zakona dužna su, na zahtjev Komisije, dostaviti i vanredni (posebni) izvještaj o imovini, ako je potreban za utvrđivanje odlučnih činjenica o eventualnom postojanju sukoba interesa ili kršenja Zakona.

Član 8.

Finansijski obrasci u ovim pravilima su: 1) Finansijski izvještaj izabranih predstavnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika (FI-1), 2) Finansijski izvještaj za bračnog ili vanbračnog druga, dijete, usvojioca, usvojenika, djecu bračnog druga (pastorak/pastorka); (FI-2) i 3) Obrazac za prijavu o vrijednosti poklona (POVP).

Član 9.

Podaci iz izvještaja unose se u odgovarajuću bazu podataka.

Način kontrole izvještaja o imovini vršit će Komisija shodno Zakonu o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i pravilima struke za datu imovinu, a prema svim odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

Član 10.

Ova pravila objavit će se u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Ista stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

 

Broj: 02-99/21
2. februara 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednica Komisije, 

Obrenka Slijepčević, s.r.

 

Republika Srpska, Banja Luka

Na osnovu člana 12. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08 i 52/14; u daljem tekstu: Zakon), podnosim

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ IZABRANIH PREDSTAVNIKA, NOSILACA IZVRŠNIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA (član 4. Zakona)

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravila.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.