Pravilnik načinu vođenja vinogradarskog registra i vinarskog registra

Legislativa

Pravilnik načinu vođenja vinogradarskog registra i vinarskog registra

17.02.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Na osnovu člana 8. stav 3. i člana 14. stav 3. Zakona o vinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 80/15) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA VINOGRADARSKOG REGISTRA I VINARSKOG REGISTRA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja, postupak upisa i brisanja, čuvanje i ažuriranje podataka, obavezne godišnje proizvodnje grožđa i vina, zalihe vina i šíre, obrasci zahtjeva za upis u Vinogradarski registar i Vinarski registar, kao i prijava za berbu grožđa, proizvodnju vina i zalihe vina i šíre.

Član 2.

(1) Vinogradarski registar je baza podataka o proizvo- đačima grožđa i vinogradarskim parcelama, kao i o drugim podacima u skladu sa ovim pravilnikom.

(2) Vinogradarski registar vodi Ministarstvo poljoprivre- de, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u elektronskoj formi.

(3) Vinogradarski registar sadrži:

1) registarski broj, koji se trajno dodjeljuje svakom pro- izvođaču upisanom u Vinogradarski registar,

2) broj i datum rješenja o upisu, odnosno rješenja o bri- sanju iz Registra,

3) broj iz Registra poljoprivrednih gazdinstava,

4) podatke o proizvođaču grožđa: za fizička lica: ime, prezime i adresu, a za pravno lice, odnosno preduzetnika: po- slovno ime, sjedište, adresu, šifru djelatnosti, porezni iden- tifikacioni broj,

5) podatke o vinogradu: općinu, katastarsku općinu, broj katastarske parcele, podatke o pravu korištenja zemljišta (vlasništvo, zakup ili koncesija), površinu vinograda, regiju, podregiju, vinogorje, lokalitet vinograda, godinu sadnje, na- ziv sorti, namjenu pojedinih sorti, broj čokota, prinos grožđa, proizvodnju grožđa za vino sa geografskim porijeklom,

6) podatke o godišnjoj proizvodnji grožđa.

(4) Podaci iz Vinogradarskog registra su javni i čuvaju se trajno.

Član 3.

(1) Podaci iz člana 2. stav 3. t. 1) do 4) ovog pravilni- ka upisuju se u Vinogradarski registar na osnovu zahtjeva proizvođača grožđa, koji se podnosi Ministarstvu na propi- sanom obrascu, koji se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Uz zahtjev za upis u Vinogradarski registar podnosi se:

1) dokument kojim se dokazuje pravo svojine na katastar- skoj parceli na kojoj se nalazi vinogradarska parcela ili ugo- vor o zakupu, odnosno korištenju za vinogradarsku parcelu na kojoj se nalazi vinograd, ako podnosilac zahtjeva nije vlasnik te vinogradarske parcele, odnosno ako je zakupac ili korisnik,

2) dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi za upis u Vinogradarski registar.

(3) Ministar donosi rješenje o upisu u Vinogradarski re- gistar ako su ispunjeni uvjeti iz stava 2. ovog člana.

(4) Podaci iz člana 2. stav 3. tačka 5) ovog pravilnika upisuju se u Vinogradarski registar na osnovu prijave o berbi za datu proizvodnu godinu, koju proizvođač grožđa dosta- vlja Ministarstvu najkasnije do 30. novembra, a propisani obrazac prijave nalazi se u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 4.

(1) Prilikom upisa u Vinogradarski registar proizvođaču

se dodjeljuje registarski broj.

(2) Proizvođač može da ima samo jedan registarski broj.

(3) Registarski broj koji je jednom dodijeljen ne može se mijenjati.

(4) Registarski broj koji je dodijeljen jednom proizvo- đaču ne može biti dodijeljen nekom drugom proizvođaču u slučaju njegovog brisanja iz Vinogradarskog registra.

Član 5.

(1) U Vinogradarski registar upisuje se svaka promjena podataka.

(2) Svaka promjena podataka upisanih u Vinogradarski registar prijavljuje se Ministarstvu u roku od 15 dana od dana nastale promjene na obrascu zahtjeva za upis i promjene u Vino- gradarskom registru, koji se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika.

(3) Promjenu podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradarskih parcela, s ciljem određivanja pro- izvodnog potencijala, proizvođač grožđa prijavljuje Mini- starstvu svake godine nakon berbe, najkasnije do 30. novem- bra za datu proizvodnu godinu, u skladu sa članom 3. stav 4. ovog pravilnika.

Član 6.

(1) Proizvođač grožđa briše se iz Vinogradarskog registra ako:

1) prestane da obavlja djelatnosti upisane u Vinogradar- ski registar,

2) prestane da ispunjava uvjete propisane ovim pravilni- kom i Zakonom o vinu.

(2) Ministar donosi rješenje o brisanju iz Vinogradarskog registra.

Član 7.

(1) Vinarski registar je baza podataka o proizvođačima šíre, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, vinarijama, njihovim vinima i drugim proizvodima od grožđa i vina, kao i o drugim podacima u skladu sa ovim pravilnikom.

(2) Vinarski registar Ministarstvo vodi u elektronskoj formi.

7) podatke o posudama za proizvodnju, odležavanje i skla- dištenje (čuvanje) vina i drugih proizvoda od grožđa i vina,

8) podatke o prijavljenim, odnosno registriranim žigo- vima,

9) podatke o standardima kvaliteta i certifikatima,

10) podatke o prijavi proizvodnje, obimu godišnje pro- daje i broju boca,

11) podatke o prijavi zaliha.

(4) Podaci iz Vinarskog registra su javni i čuvaju se trajno.

Član 8.

(1) Podaci iz člana 7. stav 3. t. 1) do 9) ovog pravilnika upisuju se u Vinarski registar na osnovu zahtjeva proizvođa- ča vina, koji se podnosi Ministarstvu na propisanom obra- scu, koji se nalazi u Prilogu 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Podaci iz člana 7. stav 3. t. 10) i 11) ovog pravilnika upisuju se na osnovu prijave proizvodnje, prometa i zaliha za datu proizvodnu godinu, koju proizvođač dostavlja Mi- nistarstvu.

(3) Prijava proizvodnje i prometa vina i drugih proizvoda od grožđa i vina za datu proizvodnu vinsku godinu dostavlja se do 30. novembra na obrascu, koji se nalazi u Prilogu 4. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Prijava zaliha vina i drugih proizvoda od grožđa i vina zaključno sa 31. julom dostavlja se na propisanom obra- scu, koji se nalazi u Prilogu 5. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, najkasnije do 10. septembra.

Član 9.

(1) Prilikom upisa u Vinarski registar proizvođaču se dodjeljuje registarski broj.

(2) Proizvođač može da ima samo jedan registarski broj.

(3) Registarski broj koji je jednom dodijeljen ne može se mijenjati.

(4) Registarski broj koji je dodijeljen jednom proizvo- đaču ne može biti dodijeljen nekom drugom proizvođaču u slučaju njegovog brisanja iz Vinarskog registra.

Član 10.

(1) U Vinarski registar upisuje se i pravno lice, odnosno preduzetnik, koji obavlja djelatnost prometa vina u rinfuzi i koji vrši uslužno pakiranje vina.

(2) Subjekti iz stava 1. ovog člana za upis u Vinarski registar obavezni su predati uredno popunjen zahtjev za upis u Vinarski registar, a obrazac zahtjeva nalazi se u Prilogu 3. ovog pravilnika.

(3) Uz zahtjev za upis u Vinarski registar podnose se:

1) rješenje o upisu u sudski registar izdato od nadležnog registarskog suda, odnosno rješenje o obavljanju preduzetničke djelatnosti,

2) dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi za upis u Vinarski registar.

(4) Ministar donosi rješenje o upisu u Vinarski registar ako su ispunjeni uvjeti iz stava 3. ovog člana.

Član 11.

(1) U Vinarski registar upisuje se svaka promjena podataka.

(2) Svaka promjena podataka upisanih u Vinarski regi- star prijavljuje se Ministarstvu u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

(3) Nabavka opreme i posuda čiji kapacitet nije veći od 10% od ukupnog kapaciteta u vinariji u odnosu na posljednje stanje, odnosno promjenu ne smatra se promjenom.

Član 12.

(1) Proizvođač se briše iz Vinarskog registra ako prestane da:

(3) Vinarski registar sadrži:

1) podatke o proizvođaču, odnosno puniocu (naziv, sjedište, adresa, porezni identifikacioni broj),

2) podatke o odgovornom licu,

3) šifru djelatnosti,

4) podatke o proizvodnji, sirovinama i gotovim proizvodima,

5) podatke o proizvodnim pogonima i skladištima,

6) podatke o tehnološkoj opremi za preradu i za punjenje vina,

1) proizvodi vino i druge proizvode od grožđa i vina,

2) ispunjava uvjete za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.

(2) Ministar donosi rješenje o brisanju iz Vinarskog registra.

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.03.6-330-255/20

4. februara 2020. godine

Banjaluka

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r. 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.