Pravilnik novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljo. proizvodnji

Legislativa

Pravilnik novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljo. proizvodnji

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za ostvarivanje prava na novčane podsticaje za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji, postupak za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze korisnika podsticaja nakon njihovog primanja, rokovi i potrebna dokumentacija i obrasci.

12.02.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o osiguranju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljopri 106/09), člana 26. stav 2. Zakona o poljoprivredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), a u vezi sa članom 6. stav 3. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 7/20), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODSTICAJA ZA KAPITALNE INVESTICIJE U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI U 2020. GODINI

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za ostvarivanje prava na novčane podsticaje za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji, postupak za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze korisnika podsticaja nakon njihovog primanja, rokovi i potrebna dokumentacija i obrasci.

Član 2.

(1) Pravo na novčane podsticaje za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji mogu da ostvare fizička i pravna lica (u daljem tekstu: korisnik podsticaja) sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Srpskoj, koja obavljaju poljo- privrednu proizvodnju na teritoriji Republike Srpske i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tek- stu: RPG) kao komercijalna ili kao nekomercijalna gazdinstva i drugi subjekti, u skladu sa članom 26. Zakona o poljoprivre- di, koji su upisani u Registar korisnika podsticajnih sredstava.

(2) Novčani podsticaji za kapitalne investicije u poljo- privrednoj proizvodnji dodjeljuju se korisnicima podsticaja na osnovu javnog poziva, koji raspisuje Agencija za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Agencija).

(3) Javni poziv iz stava 2. ovog člana objavljuje se u jednom od dnevnih listova koji se distribuiraju na cijeloj te- ritoriji Republike Srpske i na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Agencije.

(4) Javni poziv je otvoren najmanje 15 dana od dana objave i obavezno sadrži: predmet javnog poziva, lica koja mogu biti učesnici javnog poziva, uvjete koje je korisnik sredstava obavezan da ispuni, visinu sredstava koja se do- djeljuju, potrebnu dokumentaciju, rok za dostavljanje prija- va, postupak za dodjelu sredstava i obaveze korisnika nakon dobivanja sredstava.

Član 3.

(1) Pravo na podsticajna sredstva, u skladu sa ovim pra- vilnikom, ne mogu ostvariti korisnici podsticaja:

1) koji imaju pasivan status, u skladu sa članom 17. Uredbe o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Re- gistar korisnika podsticajnih sredstava,

2) porodična poljoprivredna gazdinstava čiji nosilac nije prijavio Poreskoj upravi obavezu doprinosa za 2019. godinu u skladu sa propisima o doprinosima,

3) koji nisu izmirili obaveze po osnovu naknade za pro- tivgradnu zaštitu za 2019. godinu u skladu sa propisima o protivgradnoj zaštiti,

4) koji u zahtjevu za podsticajna sredstva za bilo koju podsticajnu mjeru propisanu ovim pravilnikom ili Pravilni- kom o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela daju neistinite podatke.

(2) Podatke iz stava 1. tačka 2) ovog člana Agencija pri- bavlja po službenoj dužnosti, a za plaćanje obaveze po osno- vu naknade za protivgradnu zaštitu korisnici prilažu i dokaz o uplati (kopija uplatnice).

Član 4.

(1) Pravo na novčana sredstva podsticaja za kapitalne in- vesticije u poljoprivrednoj proizvodnji korisnici podsticaja ostvaruju za:

1) investicije u poljoprivrednu mehanizaciju (traktore i traktorske priključke),

2) investicije u stočarsku proizvodnju (izgradnja objeka- ta, nabavka junica tovnih rasa, oprema za govedarske farme, oprema za svinjarske farme, oprema za ovčarske i kozarske farme, oprema za živinarske farme, oprema za pčelarstvo),

3) investicije u biljnoj proizvodnji (izgradnja plastenika, podizanje višegodišnjih zasada, nabavka i podizanje pro- tivgradnih mreža, nabavka opreme za navodnjavanje),

4) investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda (na- bavka opreme za sortiranje, pakiranje i preradu proizvoda na gazdinstvu, nabavka tehnološke opreme i opreme za hlad- njače),

5) investicije u adaptaciju, izgradnju i opremanje ribo- gojilišta.

(2) Rezervacija sredstava za podršku iz stava 1. ovog čla- na ostvaruje se prije investiranja, a na osnovu:

1) dostavljenog zahtjeva za rezervaciju sredstava, sači- njenog na Obrascu 1, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio,

2) dokumentacije propisane ovim pravilnikom.

(3) Rok za realizaciju investicije i dostavljanje zahtjeva za isplatu sredstava ne može biti duži od pet mjeseci od dana prijema rješenja o rezervaciji.

(4) Isplata novčanih sredstava podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, a na- kon investiranja i komisijskog pregleda na terenu.

(5) Novčana sredstva podsticaja iz stava 1. ovog člana odobravaju se u iznosu od 30% od ukupne vrijednosti pri- hvatljivih troškova investicije za komercijalna poljoprivred- na gazdinstva, odnosno u iznosu od 15% za nekomercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva.

(6) Iznos novčanih sredstava podsticaja iz stava 1. ovog člana za poljoprivredna gazdinstva koja se nalaze na 600 m. n. v. ili iznad odobravaju se u iznosu od 40% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova investicije za komercijalna poljoprivredna gazdinstva, odnosno u izno- su od 20% za nekomercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva.

Član 5.

(1) Dokumentacija (ovjerena kopija ili originali) koja se smatra dokazom o investiranim sredstvima je:

1) ugovor o izvođenju radova sa privremenom ili okon- čanom situacijom sa specifikacijom izvršenih radova i dokaz o uplati putem žiroračuna (izvadak) za poslovne subjekte i za fizička lica ili

2) potpisana i ovjerena veleprodajna faktura, na kojoj je naznačeno ime podnosioca zahtjeva, uz naznačen JIB i dokaz o uplati putem žiroračuna (izvadak) za poslovne subjekte ili

3) maloprodajni fiskalni račun, uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, tako da se faktura odnosi samo na jedan fiskalni račun, uz naznačen JIB za poslovne subjekte i dokaz o uplati u skladu sa obaveznim poslovanjem putem žiroračuna (izvadak), a za fizička lica dokaz o uplati na žiroračun dobavljača (izvadak) za sve ra- čune od 30.000 KM i veće ili

4) kupoprodajni ugovor sa odloženim planom otplate sklopljen s dobavljačem za nabavke traktora snage iznad 75 kilovata, koji uključuje maksimalni rok otplate od dvije go- dine i dokaz o uplati prve rate putem žiroračuna (izvadak) u iznosu od minimalno 30% od vrijednosti investicije.

(2) Za nabavke izvršene u inozemstvu, uz dokaze o inve- stiranim sredstvima iz stava 1. ovog člana, korisnik podsti- caja dostavlja i dokaz o uplati na žiroračun dobavljača (izva- dak), odnosno izvođača.

(3) Kao predmet obračuna novčanih podsticaja ne uzima se u obzir stavka na računima koja nije predmet podsticaja.

(4) Za nabavljena sredstva i opremu u inozemstvu, uz dokumentaciju iz st. 1. i 2. ovog člana, prilažu se prateća ca- rinska dokumentacija i SWIFT kao dokaz o izvršenoj uplati.

(5) Dokaz o broju uposlenih lica za poslovne subjekte jeste potvrda Poreske uprave o broju uposlenih lica, koju ko- risnici dostavljaju uz zahtjev za rezervaciju sredstava.

(6) Za ostvarivanje prava na iznos novčanih sredstava podsticaja iz člana 4. stav 6. ovog pravilnika korisnik dosta- vlja izjavu da se gazdinstvo nalazi na 600 m. n. v. ili iznad, sačinjenu na Obrascu 5. iz Priloga ovog pravilnika.

(7) Pravo na ostvarivanje podsticaja po ovom pravilni- ku imaju korisnici podsticaja koji su ulaganja izvršili od 1. januara 2020. godine, osim za ulaganja koja su investirana u podizanje voćnih zasada i vinograda, koja su izvršena od isteka javnog poziva iz 2019. godine do isteka javnog poziva iz člana 2. ovog pravilnika (obračunski period).

Član 6.

Troškovi nastali na osnovu investicionih ulaganja koji nisu prihvatljivi kao osnov za obračun sredstava podsticaja su:

1) kupovina građevinskog zemljišta i postojećih zgrada i objekata,

2) nabavka korištene opreme i građevinskog materijala,

3) rekonstrukcija i adaptacija postojeće opreme,

4) troškovi plaća i naknada za uposlenike, uključujući troškove održavanja opreme i zakupa zemljišta ili prostora,

5) bankarski troškovi, troškovi garancija i slični tro- škovi,

6) troškovi konverzije, troškovi kursnih razlika i nakna- da,

7) troškovi poslovanja (administrativne pristojbe, troško- vi iznajmljivanja opreme, mašina i prostora, plaće uposleni- ka na poslovima upravljanja, praćenja i nadzora),

8) troškovi za isplatu usluga arhitekata, inženjera i sa- vjetnika, izrade studija izvodljivosti i ekonomske opravda- nosti, troškovi nabavke patenata i licenci za pripremu,

9) troškovi uređenja parcela nastalih prije pripremnih građevinskih radova na izgradnji objekta (uklanjanje stabala, šiblja, panjeva, ravnanje terena i drugo),

10) troškovi transporta i karantina,

11) plaćanje u naturi i putem kompenzacije,

12) izdaci koji su nastali zbog komunalnih naknada i do- prinosa,

13) nabavke izvršene lizingom,

14) nabavke izvršene na osnovu donacija i poklona.

Član 7.

(1) Podsticajna sredstva za nabavku nove poljoprivred- ne mehanizacije odobravaju se korisnicima podsticaja koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja u sljedeće vrste me- hanizacije:

1) traktori i traktorske kabine,

2) traktorski priključci: silomiks prikolica, berač ku- kuruza, dvoosovinske prikolice, plug obrtni vučni, roloba- ler, uvijač za rolobaler, cisterna za osoku i samoutovarna prikolica za sijeno, prikolice za traktor (jednoosovinske i prikolice za stajnjak), presa za sijeno, plug, tanjirača, dr- ljača, rotaciona drljača, sjetvospremač, pneumatska sija- čica za povrće ili sijačica za strna žita, rasipač mineralnog

đubriva, traktorske kosačice, traktorska prskalica, malčer, atomizer, podrivač, tarup, traktorska freza, međuredni kultivator, sakupljači i prevrtači sijena, traktorski utova- rivači, sadilice i vadilice za povrće, kupilice povrća - za luk i krompir, vučeni kombajn za krompir, sjekač bala za sijeno/slamu, gredičari i polagači folije, podizači folije i mješaonice stočne hrane kapaciteta do 500 kg, električne makaze za voće, adapteri za uljanu repicu i žitarice, siste- mi za navođenje traktora, sijačice i depozitori za zelenu gnojidbu, adapteri (hederi) za kombajn.

(2) Korisnik podsticaja može ostvariti pravo na podsti- cajna sredstva za kupovinu najviše jednog traktora i jednog traktorskog priključka u toku obračunskog perioda ili dva traktorska priključka u toku obračunskog perioda ako je vla- snik ili zakupac poljoprivrednog zemljišta od najmanje dva hektara upisana u RPG.

(3) Korisnici podsticaja koji su ostvarili pravo na pod- sticajna sredstva za nabavku traktora u 2019. godini nemaju pravo na podsticajna sredstva za nabavku traktora u 2020. godini.

(4) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za nabav- ku poljoprivredne mehanizacije ostvaruje se na osnovu pod- nesene prijave na javni poziv, uz koju se prilažu:

1) zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika,

2) predračuni ili računi za nabavku mehanizacije iz stava 1. ovog člana,

3) izjava dobavljača, sačinjena na Obrascu 4. iz Priloga ovog pravilnika, kojom garantira da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 120 dana od dana izdavanja predračuna i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahtjeva.

(5) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivredne mehanizacije iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, sa- činjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji prilažu:

1) račune, odnosno ugovor u skladu sa članom 5. ovog pravilnika,

2) ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole za poljoprivred- ne mašine koje podliježu registraciji,

3) ovjerenu izjavu korisnika podsticaja, sačinjenu na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika, da poljoprivrednu mašinu neće otuđiti u periodu od tri godine.

(6) Iznos podsticajnih sredstava za poljoprivrednu me- hanizaciju proizvedenu u Republici Srpskoj uvećava se za dodatnih 10%.

(7) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog čla- na isplaćuju se u skladu sa članom 4. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od:

1) 30.000 KM za ulaganja iz stava 1. tačka 1) ovog člana,

2) 15.000 KM za ulaganja iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

(8) U slučaju nabavke traktora putem kupoprodajnog ugovora sa odloženim planom otplate, korisnik je obavezan Agenciji dostaviti dokaz o svakoj izvršenoj uplati rate u skla- du sa članom 5. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika.

Član 8.

(1) Podsticajna sredstva za nabavku opreme u stočarskoj proizvodnji odobravaju se korisnicima podsticaja koji se bave stočarskom proizvodnjom i koji u obračunskom perio- du izvrše ulaganja u nabavku opreme za:

1) govedarske farme:

1. muzni roboti,

2. ležišta, pojilice, termopojilice, ventilacija, muzilice, sistemi za mužu, laktofrizi, skreperi i separatori, boksovi za telad (pojedinačni i grupni), digitalna oprema za praćenje re- produktivnih osobina i ponašanja jedinki i sisteme koji služe za praćenje proizvodnosti i daljinsku kontrolu kretanja (mo- nitoring sistemi za praćenje sa bolusima, pedometri, čipovi sa GIS pozicioniranjem, ogrlice, mjerači količine mlijeka u izmuzištu i slično) i gumeni podovi;

2) svinjarske farme: boksovi za prasenje, čekališta, rešet- kasti podovi, grijne ploče, boksovi za prasad, boksovi za tov svinja (sa hranilicom), hranilice, pojilice, linije za hranjenje i ventilacija;

3) ovčarske i kozarske farme: pojilice, termopojilice, električni pastiri, hranilice, muzilice, sistemi za mužu i lak- tofrizi;

4) živinarske farme: hranilice, linije za hranjenje, pojili- ce, linija napajanja, ventilacija i sistemi za hlađenje, sistemi za grijanje, kafezi, oprema za inkubiranje - leženje jednod- nevnih pilića i automatska gnijezda za sakupljanje jaja;

5) pčelarstvo: košnice, satne osnove proizvedene od pčelinjeg voska, centrifuge, električni otklapač saća, kade za otklapanje saća, električne pumpe i punilice za med, pro- hromska ambalaža za med, topionici za vosak, električni dekristalizator, automatski stol za pakiranje meda, sušara za polen, pčelarske vage za mjerenje košnica, duplikator sa ho- mogenizatorom, mlin za šećer, mješač za pogače, filter za med, pogon za izradu pogača, linija za proizvodnju satnih osnova i paviljoni za prijevoz pčela.

(2) Pravo na korištenje podsticajnih sredstava ima kori- snik podsticaja koji:

1) ima upisana u RPG grla za koje traži podsticaj,

2) ima objekat za smještaj životinja, osim za namjene iz stava 1. tačka 5) ovog člana.

(3) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaga- nja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilažu:

1) zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika,

2) predračuni ili računi za nabavku opreme iz stava 1. ovog člana,

3) izjava dobavljača, sačinjena na Obrascu 4. iz Priloga ovog pravilnika, kojom garantira da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 120 dana od dana izdavanja predračuna i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahtjeva,

4) ovjerena izjava korisnika podsticaja, sačinjena na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika, kojom garantira da uređaj ili opremu neće otuđiti u periodu od najmanje tri go- dine.

(4) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na re- zervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1) račune u skladu sa članom 5. ovog pravilnika kao do- kaz o investiranim sredstvima,

2) ovjerenu izjavu korisnika podsticaja, sačinjenu na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika, kojom garantira da uređaj ili opremu neće otuđiti u periodu od najmanje tri go- dine.

(5) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog čla- na utvrđuju se u skladu sa članom 4. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od:

1) 100.000 KM po korisniku za ulaganja iz stava 1. tačka 1) podtačka 1. ovog člana,

2) 30.000 KM po korisniku za ulaganja iz stava 1. tačka 1) podtačka 2. i t. 2), 3) i 4) ovog člana,

3) 15.000 KM po korisniku za ulaganja iz stava 1. tačka 5) ovog člana.

Član 9.

(1) Podsticajna sredstva za izgradnju novih objekata u stočarstvu odobravaju se korisnicima podsticaja koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji u obračunskom perio- du izvrše ulaganja u iznosu od minimalno 5.000 KM za slje- deće namjene:

1) objekat smještajnog kapaciteta za najmanje 20 muznih grla, uključujući objekat za mužu i laktofrize,

2) ovčarnik/kozarnik smještajnog kapaciteta za najmanje 100 grla,

3) objekat za tovne svinje smještajnog kapaciteta za naj- manje 100 grla i priplodne svinje smještajnog kapaciteta za najmanje 20 grla,

4) objekat za tov junadi smještajnog kapaciteta za naj- manje 20 grla,

5) objekat za živinarsku proizvodnju smještajnog kapaci- teta za najmanje 5.000 kljunova.

(2) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaga- nja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilažu:

1) zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika,

2) kopija građevinske dozvole ili upotrebne dozvole ne starije od tri godine, odnosno kopiju zahtjeva za dobivanje građevinske dozvole,

3) predračuni ili računi kao dokaz o investiranim sred- stvima za nabavku materijala, opreme ili o izvršenim usluga- ma za ulaganja iz stava 1. ovog člana,

4) program izgradnje novih objekta, sačinjen na Obrascu 6, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.

(3) Korisnici koji su uz zahtjev iz stava 2. ovog člana dostavili kopiju zahtjeva za dobivanje građevinske dozvole imaju rok od tri mjeseca za dostavljanje građevinske dozvo- le.

(4) Pravo prvenstva na rezervaciju podsticajnih sredstava imaju korisnici koji su uz prijavu na javni poziv priložili gra- đevinsku ili upotrebnu dozvolu i korisnici koji nisu ostvarili pravo po ovom osnovu u prethodnoj godini.

(5) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, sa- činjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 5. ovog pravilnika.

(6) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvr- đuju se u skladu sa članom 4. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od 50.000 KM po korisniku.

Član 10.

(1) Podsticajna sredstva za nabavku kvalitetno priplodnih steonih junica i bikova tovnih rasa (Aberdin Angus, Salers, Limuzin, tovni Simentalac, Šarole) odobravaju se korisnici- ma koji u tekućoj godini nabave minimalno pet kvalitetno priplodnih grla (steonih junica i bikova) i formiraju osnovno stado u sistemu krava-tele od najmanje deset grla.

(2) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaga- nja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilažu:

1) zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika,

2) računi ili predračuni kao dokaz o investiranim sred- stvima za ulaganja iz stava 1. ovog člana,

3) ovjerena izjava korisnika podsticaja da nabavljena grla neće otuđiti u periodu od tri godine, sačinjena na Obra- scu 3. iz Priloga ovog pravilnika.

(3) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na re- zervaciju podsticajnih sredstava na osnovu podnesenog zah- tjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 5. ovog pravilnika kao dokaz o investiranim sredstvima.

(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog čla- na utvrđuju se u skladu sa članom 4. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od 20.000 KM po korisniku.

Član 11.

(1) Podsticajna sredstva za investicije za izgradnju pla- stenika i nabavku opreme za plasteničku proizvodnju odo- bravaju se korisnicima podsticaja koji se bave poljoprivred- nom proizvodnjom i koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja u:

1) izgradnju plastenika i nabavku opreme za plasteničku proizvodnju, sa najmanjom ukupnom korisnom površinom od 300 m2, upisanu kao način korištenja poljoprivrednog ze- mljišta u RPG, u iznosu od minimalno 3.000 KM,

2) izgradnju novih profesionalnih plastenika, izgrađenih od aluminijskih ili pocinčanih profila, sa automatskom kon- trolom klimatskih parametara i ostalom opremom visokog stepena automatizacije, sa najmanjom ukupnom korisnom površinom od 500 m2, u iznosu od minimalno 10.000 KM.

(2) Oprema za plasteničku proizvodnju iz stava 1. ovog člana koja je predmet podsticaja je: sistem grijanja i ventila- cije, mreže za zasjenjivanje, UV folije i agrotekstil.

(3) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaga- nja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilažu:

1) zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika,

2) predračuni ili računi za izgradnju plastenika i nabavku opreme za plasteničku proizvodnju.

(4) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, sa- činjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji se prilažu:

1) računi u skladu sa članom 5. ovog pravilnika kao do- kaz o investiranim sredstvima,

2) za ulaganja iz stava 1. tačka 2) ovog člana ovjerena izjava korisnika, sačinjena na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika, kojom garantira da izgrađeni profesionalni pla- stenik neće otuđiti u periodu od najmanje tri godine.

(5) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog čla- na utvrđuju se u skladu sa članom 4. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od:

1) 3.000 KM po minimalnoj ukupnoj korisnoj površini i 15.000 KM po korisniku za plastenike iz stava 1. tačka 1) ovog člana,

2) 8.000 KM po minimalnoj ukupnoj korisnoj površini i 25.000 KM po korisniku za profesionalne plastenike iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Član 12.

(1) Podsticajna sredstva za podizanje višegodišnjih pro- izvodnih zasada jabučastog, koštičavog, jezgrastog, jago- dastog/bobičastog voća (malina, kupina, jagoda, borovnica i aronija), vinograda i maslinika odobravaju se korisnicima podsticaja koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji izvrše ulaganja za navedenu namjenu u obračunskom perio- du.

(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju ako podižu zasade jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća minimalne površine 0,5 ha po voćnoj vrsti pojedinačno, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru:

1) za jabučaste voćke najmanje 1.500 sadnica po hektaru, 2) za koštičave voćke najmanje 1.000 sadnica po hektaru, 3) za lješnik najmanje 400 sadnica po hektaru,

4) za orah najmanje 100 sadnica po hektaru,

5) za smokvu najmanje 300 sadnica po hektaru.

(3) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisni- ci ostvaruju ako podižu zasade jagodastog/bobičastog voća minimalne površine 0,1 ha po voćnoj vrsti pojedinačno, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru:

1) za malinu najmanje 10.000 sadnica po hektaru,

2) za kupinu najmanje 2.000 sadnica po hektaru,

3) za borovnicu i aroniju najmanje 2.000 sadnica po hek- taru,

4) za jagodu najmanje 34.000 sadnica po hektaru.

(4) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju ako podižu zasade vinograda i masli- nika minimalne površine 0,3 ha, sa najmanje 3.000 loznih kalemova po hektaru, a za masline najmanje 200 sadnica po hektaru.

(5) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaga- nja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilažu:

1) zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika,

2) predračuni ili računi za nabavku iz stava 1. ovog člana,

3) plan podizanja i održavanja voćnjaka, sačinjen na Obrascu 7. iz Priloga ovog pravilnika.

(6) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, sa- činjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji se prilažu:

1) računi u skladu sa članom 5. ovog pravilnika kao do- kaz o nabavci materijala (sadnice, lozni kalemovi, stubovi i žica) ili o izvršenim uslugama (mašinska obrada),

2) deklaracije o kvalitetu sadnog materijala i uvjerenje o sortnoj čistoći i zdravstvenom stanju sadnog materijala, koji nisu stariji od godinu dana,

3) rješenje fitosanitarnog inspektora o dozvoljenom uvo- zu.

(7) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvr- đuju se u skladu sa članom 4. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od 15.000 KM po hektaru ili 50.000 KM po korisniku.

Član 13.

(1) Podsticajna sredstva za nabavku protivgradne mreže, nosivih stubova za mrežu i sajli na višegodišnjim proizvod- nim zasadima jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagoda- stog/bobičastog voća odobravaju se korisnicima podsticaja koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji su izvršili ulaganja za navedenu namjenu u toku obračunskog perioda.

(2) Minimalna površina za ostvarivanje prava za nabav- ke iz stava 1. ovog člana za jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće je 0,5 ha po voćnoj vrsti pojedinačno, a za jagodasto/ bobičasto voće minimalna površina je 0,1 ha po voćnoj vrsti, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru:

1) za jabučaste voćke najmanje 1.500 sadnica po hektaru, 2) za koštičave voćke najmanje 1.000 sadnica po hektaru, 3) za lješnik najmanje 400 sadnica po hektaru,

4) za malinu najmanje 10.000 sadnica po hektaru,

5) za kupinu najmanje 2.000 sadnica po hektaru,

6) za borovnicu i aroniju najmanje 2.000 sadnica po hek- taru.

(3) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaga- nja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilažu:

1) zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika, 2) predračuni ili računi za nabavku iz stava 1. ovog člana,

3) plan podizanja i održavanja voćnjaka, sačinjen na Obrascu 7. iz Priloga ovog pravilnika.

(4) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 5. ovog pravilnika kao dokaz o investiranim sredstvi- ma za vrste nabavki iz stava 1. ovog člana.

(5) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 4. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od 10.000 KM po hektaru ili 50.000 KM po korisniku.

Član 14.

(1) Podsticajna sredstva za investicije u nabavku opreme za navodnjavanje odobravaju se korisnicima podsticaja koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja u opremu za navodnja- vanje (pumpe, cijevi, crijeva, tifoni za navodnjavanje i druga oprema za navodnjavanje, lovci na mraz) i radove na izgradnji stalne infrastrukture za navodnjavanje (bušenje i izgradnja bu- nara, bazena, kanali, objekti pumpnih stanica), uključujući i troškove elektrifikacije sistema za navodnjavanje (transforma- tor, elektrokablovi, sklopke, elektrosat i ormar, solarni paneli).

(2) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaga- nja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilažu:

1) zahtjev za dodjelu sredstava, sačinjen na Obrascu 1, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika,

2) predračuni ili računi o planiranoj nabavci opreme, predmjer i predračun ili račun radova za izgradnju stalne in- frastrukture za navodnjavanje sa navedenim iznosom visine planiranih ulaganja koja su predmet javnog poziva,

3) za radove na izgradnji stalne infrastrukture za navod- njavanje koji se odnose na elektrifikaciju odgovarajuća elek- troenergetska saglasnost izdata od nadležnog elektrodistri- butivnog preduzeća,

4) za ulaganja na izgradnji stalne infrastrukture za navod- njavanje (bušenje i izgradnja bunara, bazena, objekti pumpnih stanica) poslovni subjekti i udruženja korisnika voda dostavljaju kopiju projekta za izgradnju sistema za navodnjavanje izrađe- nog od ovlašćenog lica i vodoprivrednu saglasnost na dostav- ljenu projektnu dokumentaciju, a za fizička lica podatke o broju parcele na kojoj je planirana izgradnja stalne infrastrukture sa dokazom o pravu korištenja (posjedovni list, list nepokretnosti, zemljišnoknjižni izvadak, ugovor o zakupu i katastarski plan - skica).

(3) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 5. ovog pravilnika.

(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvr- đuju se u skladu sa članom 4. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od 3.000 KM po hektaru registrirane obradive površine za koju je prijavljen način korištenja u RPG, odnosno 30.000 KM po korisniku, a minimalni iznos sredstava po jednom korisniku može iznositi 400 KM.

Član 15.

(1) Podsticajna sredstva za investicije u preradu poljopri- vrednih proizvoda odobravaju se korisnicima podsticaja koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja za navedenu namje- nu u iznosu od minimalno 10.000 KM.

(2) Predmet podsticaja iz stava 1. ovog člana može biti oprema za:

1) pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje, kali- briranje, pakiranje i označavanje voća, grožđa, povrća, ljeko- vitog i začinskog bilja,

2) preradu na poljoprivrednom gazdinstvu: tehnološka oprema za preradu mlijeka, komore za zrenje, tehnološka oprema za preradu voća i povrća,

3) preradu: proizvodno-tehnološka oprema za prehram- benu industriju, oprema za hladnjače, linije za sortiranje i pakiranje velikih kapaciteta (> 5 t/h).

(3) Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ako ima:

1) zasnovanu primarnu proizvodnju od minimalno 0,5 ha (voća, povrća, grožđa, začinskog ili ljekovitog bilja), upisanu kao način korištenja poljoprivrednog zemljišta u RPG za ula- ganja iz stava 2. tačka 1) ovog člana, odnosno ako posjedu- je minimalno pet grla goveda ili 50 ovaca ili koza upisanih u RPG za ulaganja iz stava 2. tačka 2) ovog člana,

2) izgrađen objekat sa odgovarajućom namjenom za smještaj opreme koja je predmet podsticaja.

(4) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaga- nja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilažu:

1) zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika,

2) predračuni ili računi za nabavku iz stava 1. ovog člana,

3) ovjerena izjava korisnika podsticaja, sačinjena na Obra- scu 3. iz Priloga ovog pravilnika, kojom garantira da uređaj ili opremu neće otuđiti u periodu od najmanje tri godine.

(5) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 5. ovog pravilnika.

(6) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvr- đuju se u skladu sa članom 4. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od:

1) 25.000 KM po korisniku za ulaganja iz stava 2. t. 1) i 2) ovog člana,

2) 100.000 KM po korisniku za ulaganja iz stava 2. tačka 3) ovog člana.

Član 16.

(1) Podsticajna sredstva za adaptaciju, izgradnju i opre- manje ribogojilišta imaju korisnici koji u tekućoj godini izvr- še ulaganja za navedenu namjenu u minimalnom iznosu od 5.000 KM.

(2) Predmet podsticaja za opremanje ribogojilišta može biti oprema navedena u Specifikaciji broj 1, koja se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.

(3) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaga- nja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilažu:

1) zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika,

2) program adaptacije, izgradnje i opremanja ribogoji- lišta, sačinjen na Obrascu 6, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika,

3) vodoprivredna saglasnost, odnosno kopija zahtjeva za dobivanje vodoprivredne saglasnosti,

4) predračuni ili računi kao dokaz o investiranim sred- stvima za nabavku materijala, opreme ili o izvršenim usluga- ma za ulaganja iz stava 1. ovog člana,

5) ovjerena izjava korisnika podsticaja, sačinjena na Obra- scu 3. iz Priloga ovog pravilnika, kojom garantira da uređaj ili opremu neće otuđiti u periodu od najmanje tri godine.

(4) Korisnici koji su uz zahtjev iz stava 2. ovog člana dostavili kopiju zahtjeva za dobivanje vodoprivredne sagla- snosti imaju rok od tri mjeseca za dostavljanje vodoprivred- ne saglasnosti.

(5) Pravo prvenstva na rezervaciju sredstava imaju kori- snici koji su uz prijavu na javni poziv dostavili vodoprivred- nu saglasnost.

(6) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava ostvaruju kori- snici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sred- stava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji prilažu raču- ne u skladu sa članom 5. ovog pravilnika.

(7) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvr- đuju se u skladu sa članom 4. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od 50.000 KM po korisniku.

Član 17.

(1) Korisnici podsticaja za kapitalne investicije podnose Agenciji prijavu na javni poziv, uz koju prilažu zahtjev za rezer- viranje sredstava, sačinjen na Obrascu 1. iz Priloga ovog pra- vilnika, i potrebnu dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom.

(2) Ako korisnik podsticaja dostavi nepotpunu prijavu, Agencija ga poziva da u određenom roku dopuni prijavu, a nepravovremene prijave Agencija odbacuje zaključkom.

(3) Korisnik novčanih podsticaja za kapitalne investicije može podnijeti više prijava po javnom pozivu, ali samo jed- nu prijavu po istom članu Pravilnika.

(4) Nakon isteka roka za podnošenje prijava na javni po- ziv, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede formi- ra komisiju, koju čine tri člana imenovana iz reda uposlenika u Ministarstvu ili Agenciji.

(5) Komisija iz stava 4. ovog člana vrši bodovanje prija- va prema kriterijima i bodovima navedenim u Tabeli 1, koja se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.

(6) Ako nakon bodovanja dva ili više korisnika imaju isti broj bodova, prednost ima korisnik koji je ranije podnio prijavu.

(7) Odjeljenje za terensku kontrolu Agencije utvrđuje či- njenično stanje za prijave iz čl. 9. i 16. ovog pravilnika uvidom na licu mjesta, te nakon obrade i bodovanja prijava na javni poziv o tome sačinjava zapisnik sa foto-dokumentacijom.

(8) Nakon obrade i bodovanja prijava komisija sačinjava konačnu listu korisnika koji ispunjavaju uvjete u skladu sa ovim pravilnikom. Konačna lista sadrži broj bodova, vrijeme podnošenja prijave i iznos sredstava i objavljuje se na inter- net stranici Agencije.

Član 18.

(1) U skladu sa konačnom listom, direktor Agencije do- nosi rješenje o rezerviranju novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji do iznosa utvrđe- nog Planom korištenja sredstava za podsticanje razvoja po- ljoprivrede i sela za tekuću godinu (u daljem tekstu: Plan korištenja sredstava).

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana, osim elemenata koji su utvrđeni propisom kojim se uređuje opći upravni postu- pak, obavezno sadrži i visinu rezerviranih sredstava, specifi- kaciju investicionih ulaganja za koja se sredstva odobravaju te rok za realizaciju investicije i predaju zahtjeva za isplatu sredstava.

Član 19.

(1) Korisnik podsticaja, nakon investiranja, a u skladu sa rješenjem o rezerviranju sredstava, podnosi zahtjev za isplatu, sačinjen na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, i dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom.

(2) Nakon podnošenja zahtjeva iz stava 1. ovog člana, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede formira komisiju, koju čine tri člana, imenovana iz reda uposlenika u Ministarstvu ili Agenciji.

(3) Komisija iz stava 2. ovog člana provjerava realizaciju investicije uvidom na licu mjesta kod korisnika sredstava i kon- trolira rok u kojem se investicija realizira, konstatira činjenično stanje i o tomu sačinjava zapisnik sa foto-dokumentacijom.

(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, komisija ne provje- rava realizaciju investicija za nabavku traktorskih priključa- ka iz člana 7. ovog pravilnika.

(5) Nakon prijema zapisnika iz stava 3. ovog člana, od- nosno zahtjeva za isplatu sa propisanom dokumentacijom, Agencija vrši obračun podsticajnih sredstava, u skladu sa uvjetima propisanim ovim pravilnikom, a najviše do iznosa rezerviranih sredstava.

(6) Direktor Agencije rješenjem odobrava isplatu sred- stava za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji do utroška sredstava određenih Planom korištenja sredstava.

Član 20.

Nadzor nad provođenjem ovog pravilnika vrše Ministarstvo, Republička uprava za inspekcijske poslove i inspekcije jedinice lokalne samouprave.

Član 21.

(1) Korisnik podsticaja dužan je vratiti podsticajna sredstva ostvarena na osnovu netačno navedenih podataka u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja kojim nadležni in- spektor naloži korisniku vraćanje sredstava.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, korisniku se sa da- nom donošenja rješenja od nadležnog inspektora utvrđuje pasivan status i blokira pravo na podsticajna sredstva, a naj- kraće do isteka perioda od dvije godine, računajući od dana vraćanja podsticajnih sredstava sa zateznom kamatom.

(3) Korisnici podsticaja dužni su da čuvaju dokumentaciju na osnovu koje su ostvarili podsticajna sredstva najmanje tri godine od dana isplate podsticajnih sredstava.

Član 22.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2019. go- dini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 31/19 i 87/19).

Član 23.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.03.1-330-360/20

7. februara 2020. godine Ministar,

Banjaluka

Dr. Boris Pašalić, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.