Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti kadeta

Legislativa

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti kadeta

15.03.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske – broj 21, 15.3.2021.

 

Na osnovu člana 151. stav 5. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 57/16, 110/16, 58/19 i 82/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), 22.2.2021. godine, ministar unutrašnjih poslova donosi

 

PRAVILNIK

O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI KADETA

 

GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se postupak utvrđivanja disciplinske i materijalne odgovornosti kadeta za povredu discipline i odgovornosti za štetu nanesenu Ministarstvu unutrašnjih poslova namjerno ili iz grube nepažnje.

Član 2.

(1) Kadet disciplinski odgovara za povredu obaveza, dužnosti i discipline (u daljem tekstu: povreda obaveza) dok mu traje status kadeta za vrijeme trajanja policijske obuke u Upravi za policijsku obuku (u daljem tekstu: Uprava) i u Jedinici za policijsku obuku - Policijska akademija (u daljem tekstu: Policijska akademija).

(2) Odgovornost za učinjeno krivično djelo i prekršaj ne isključuje disciplinsku odgovornost kadeta ako ista radnja predstavlja i povredu obaveza.

Član 3.

(1) Kadetu se nakon provedenog postupka i utvrđenog činjeničnog stanja o povredi obaveza tokom trajanja obuke izriče odgovarajuća odgojno-disciplinska mjera (u daljem tekstu: disciplinska mjera).

2) Disciplinska mjera iz stava 1. ovog člana ima odgojni karakter i izriče se samo u slučaju kada se može očekivati da će se njenim izricanjem ostvariti svrha izrečene mjere.

 

GLAVA II.
POVREDE OBAVEZA, DUŽNOSTI I DISCIPLINE ZA VRIJEME TRAJANJA POLICIJSKE OBUKE

Član 4.
Povrede obaveza mogu biti lakše i teže.

Član 5. Lakše povrede obaveza su:

1) ometanje nastave,

2) korištenje mobilnog telefona tokom izvođenja nastave,

3) kašnjenje na nastavu,

4) nepravovremeno pravdanje izostanaka, po proteku roka od pet dana od dana učinjenog izostanka,

5) neopravdano izostajanje sa nastave i drugih oblika obuke do šest nastavnih časova u toku trajanja obuke,

6) pušenje u prostorijama Uprave,

7) neodržavanje prostorija internata u kojima kadeti borave,

8) nepridržavanje naređenja i uputstava koje daju nastavnici i starješine u vezi sa unutrašnjom organizacijom rada, dnevnim rasporedom rada i kućnim redom u Upravi,

9) neopravdan izostanak s jutarnje fiskulture ili sa smotre,

10) nesavjesno vršenje dužnosti dežurnog kadeta,

11) neodržavanje osobne higijene, urednog spoljašnjeg izgleda, kao i nenošenje ili nepravilno nošenje uniforme ili opreme,

12) nedolično ponašanje i neprimjeren odnos prema kadetima, pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), kao i prema građanima,

13) posjedovanje alkohola u prostorijama Uprave.

Član 6. Teže povrede obaveza su:

1) prepravka podataka u Dnevniku rada - knjizi evidencija (u daljem tekstu: Dnevnik rada), uvjerenjima i drugim javnim ispravama koje izdaje Policijska akademija,

2) prepravka ili dopisivanje podataka u evidencijama koje vodi Uprava,

3) nedolazak na dužnost, samovoljno napuštanje dužnosti, odbijanje izvršavanja naređenja ili neizvršavanje nare- đenja,

4) drsko ili nedolično ponašanje prema nastavnicima, starješinama, radnicima Uprave, kadetima, zaposlenima u Ministarstvu, kao i građanima,

5) samovoljno napuštanje dežurstva u Upravi,

6) samovoljno napuštanje nastavnog procesa na Policijskoj akademiji i drugim mjestima na kojima se vrši organiziran boravak,

7) podstrekavanje ili pomaganje kadetu u upotrebi alkohola, droga i drugih narkotičkih sredstava, kao i samovoljno konzumiranje,

8) odbijanje zahtjeva odgovornog starješine za pristupanje alko-testu i testu na droge,

9) izazivanje, odnosno učestvovanje u tuči u prostorijama Uprave, prilikom izvođenja nastave, vannastavnih aktivnosti u toku stručnog osposobljavanja, kao i na javnom mjestu,

10) posjedovanje, upotreba ili promet oružja, eksplozivnih, zapaljivih, otrovnih ili drugih sličnih sredstava u prosto- rijama Uprave,

11) otuđenje imovine Ministarstva ili osobne imovine zaposlenog u Upravi, kadeta ili korisnika internata,

12) nesavjesno čuvanje i namjerno ili sa grubom nepažnjom uništavanje imovine Uprave, odnosno Ministarstva,

13) izvršavanje i drugih radnji koje predstavljaju krivično djelo ili prekršaj i čine kadeta nepodobnim za dalje školovanje u Upravi, kao i za dalji rad u Ministarstvu,

14) neopravdano izostajanje s nastave i obuke više od šest nastavnih časova,

15) zloupotreba policijske uniforme i neovlašćena primje- na policijskih ovlašćenja u vrijeme trajanja nastave i obuke,

16) davanje neistinitih izjava pretpostavljenima, kao i neovlašćeno davanje izjava sredstvima javnog informiranja,

17) sačinjavanje fotografija i video-snimaka ili obrada već sačinjenih i javno dostupnih fotografija i video-snimaka kadeta, nastalih u toku nastave ili vannastavnih aktivnosti u prostoru ili van prostora Uprave, kao i njihova objava na dru- štvenim mrežama, a bez odobrenja nadležnog rukovodioca,

18) učestvovanje u organiziranju i realizaciji aktivnosti u prostorijama internata, a s ciljem ispoljavanja političkih ili bilo kojih drugih uvjerenja koja nisu u skladu sa pravima i obavezama kadeta u toku obuke, utvrđenim zakonom i ugovorom,

19) svako ponašanje kadeta koje šteti ugledu Ministarstva.

 

GLAVA III. ODGOJNO-DISCIPLINSKE MJERE, POSTUPAK ZA IZRICANJE I IZVRŠENJE ODGOJNO-DISCIPLINSKIH MJERA

Član 7.

(1) Za lakše povrede obaveza mogu se izreći sljedeće di- sciplinske mjere:

1) opomena,

2) ukor.

(2) Za teže povrede obaveza mogu se izreći sljedeće di- sciplinske mjere:

1) ukor pred isključenje,

2) isključenje sa Policijske akademije.

(3) Disciplinske mjere iz st. 1. i 2. ovog člana izriču se u pisanoj formi.

Član 8.
Organi za izricanje disciplinskih mjera su:

1) razredni starješina,

2) nastavničko vijeće,

3) načelnik Jedinice za policijsku obuku - Policijska aka- demija (u daljem tekstu: načelnik Jedinice),

4) Disciplinska komisija (u daljem tekstu: Komisija).

Član 9.

(1) Disciplinsku mjeru opomena izriče razredni starješina kadetu za povredu obaveza iz člana 5. t. 1), 2), 3), 4) i 5) ovog pravilnika.

(2) Disciplinska mjera iz stava 1. ovog člana snižava ocjenu vladanja na vrlodobar (4).

Član 10.

(1) Disciplinsku mjeru ukor izriče nastavničko vijeće kadetu koji učini lakšu povredu obaveza iz člana 5. t. 1), 2), 3), 4) i 5) ovog pravilnika, a kome je prethodno izrečena disci- plinska mjera opomena.

(2) Disciplinska mjera iz stava 1. ovog člana snižava ocjenu vladanja na dobar (3).

Član 11.

(1) Disciplinsku mjeru opomena ili ukor izriče načelnik Jedinice kadetu koji učini povredu obaveza iz člana 5. t. 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) i 13) ovog pravilnika, na prijedlog načelnika Jedinice za stručnu obuku i načelnika Odjeljenja za logistiku i internatske usluge.

(2) Izuzetno, disciplinsku mjeru opomena ili ukor izriče načelnik Jedinice kadetu koji učini povredu obaveza iz člana 6. ovog pravilnika ukoliko se u prethodnom postupku utvrdi da nije nastupila štetna posljedica.

(3) Mjera iz st. 1. i 2. ovog člana snižava ocjenu vladanja na vrlodobar (4), odnosno dobar (3).

Član 12.

(1) Kadetu koji učini težu povredu obaveza iz člana 6. ovog pravilnika Komisija izriče disciplinsku mjeru ukor pred isklju- čenje ili disciplinsku mjeru isključenje sa Policijske akademije.

(2) Disciplinska mjera ukor pred isključenje kadetu sni- žava ocjenu vladanja na zadovoljava (2), odnosno ne zado- voljava (1), u ovisnosti o činjeničnom stanju utvrđenom to- kom disciplinskog postupka.

(3) U slučaju da je ocjena snižena na ne zadovoljava (1), nastavničko vijeće može na sjednici, na kraju obuke, a na prijedlog razrednog starješine, popraviti ocjenu vladanja za jednu ocjenu više, pod uvjetom da je kadetu u toku policijske obuke izrečena samo jedna disciplinska mjera.

(4) Disciplinska mjera isključenje sa Policijske akademi- je ima za posljedicu raskid posebnog ugovora o međusobnim pravima i obavezama, koji se, u skladu sa zakonom, zaklju- čuje između Ministarstva i kadeta policijske obuke.

Član 13.

(1) Disciplinski postupak za izricanje disciplinskih mjera ukor pred isključenje i isključenje sa Policijske akademije za kadete pokreće načelnik Jedinice zahtjevom za pokretanje disci- plinskog postupka, a na osnovu opravdano podnesene inicijative.

(2) Inicijativa iz stava 1. ovog člana podnosi se u pisa- noj formi, sa obrazloženjem, i može je podnijeti svaki radnik 

Uprave, odnosno Ministarstva koji ima saznanja o učinjenoj težoj povredi obaveza kadeta.

Član 14.

(1) Načelnik Jedinice zaključkom odbacuje inicijativu iz člana 13. stav 2. ovog pravilnika u slučaju:

1) ako radnja opisana u inicijativi nije propisana kao po- vreda obaveze,

2) ako je nastupila zastarjelost za pokretanje disciplin- skog postupka.

(2) Ukoliko inicijativa ne bude odbačena, provodi se prethodni postupak.

(3) Načelnik Jedinice određuje zaposlenog u Policijskoj akademiji koji provodi prethodni postupak i zastupa zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka pred Komisijom.

(4) U prethodnom postupku uzima se izjava kadeta i prikupljaju drugi dokazi za utvrđivanje činjenica u vezi sa povredom obaveze.

(5) Prethodni postupak mora se okončati u roku od deset dana od dana dostavljanja inicijative.

Član 15.

(1) Ukoliko se u prethodnom postupku utvrdi da se radi o lakšoj povredi obaveze, načelnik Jedinice donosi rješenje o izricanju disciplinske mjere iz člana 7. stav 1. t. 1) i 2) ovog pravilnika.

(2) Ukoliko se u prethodnom postupku utvrdi da se radi o povredi obaveze iz člana 6. ovog pravilnika, ali da nije nastupila štetna posljedica, načelnik Jedinice može donijeti rješenje o izricanju disciplinske mjere iz člana 7. stav 1. t. 1) i 2) ovog pravilnika.

(3) Ukoliko se u prethodnom postupku utvrdi da se radi o težoj povredi obaveze iz člana 6. ovog pravilnika, načelnik Jedinice podnosi Komisiji zahtjev za pokretanje disciplin- skog postupka, koji sadrži:

1) osnovne podatke o kadetu,
2) vrijeme, mjesto i način izvršenja povrede,
3) vrstu i kvalifikaciju povrede,
4) okolnosti pod kojima je povreda učinjena,
5) drugi materijal koji potkrepljuje navode zahtjeva.

Član 16.

O pokretanju disciplinskog postupka obavještava se ka- det protiv kojeg se pokreće postupak i dostavlja mu se pri- mjerak zahtjeva u roku od sedam dana od dana pokretanja disciplinskog postupka.

Član 17.

(1) Komisija vodi disciplinski postupak protiv kadeta za učinjenu težu povredu obaveze iz člana 6. ovog pravilnika.

(2) Predsjednika, dva člana Komisije i njihove zamjenike rješenjem imenuje ministar na period od dvije godine.

Član 18.

(1) Po prijemu zahtjeva za pokretanje disciplinskog po- stupka, Komisija provodi potrebne radnje tako što poziva podnosioca zahtjeva, kadeta protiv kojeg se vodi postupak, svjedoke i druga lica za čijim iskazom postoji potreba.

(2) Ukoliko utvrdi da je zahtjev nepravovremen, podne- sen od neovlašćenog lica ili da opisana radnja ne predstavlja težu povredu obaveze iz člana 6. ovog pravilnika, Komisija će zaključkom odbaciti zahtjev.

(3) Poziv iz stava 1. ovog člana uručuje se najkasnije pet dana prije datuma određenog za održavanje rasprave.

(4) Kadet ima pravo na javno saslušanje, kao i na pravo da se izjasni na navode zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka i o dokazima.

(5) Komisija može, u određenim slučajevima, zatražiti i mišljenje psihologa.

Član 19.

(1) O saslušanju kadeta protiv kojeg se vodi postupak, kao i drugih pozvanih, sačinjava se zapisnik.

(2) U zapisnik se unose podaci o sastavu Komisije, datu- mu i mjestu održavanja rasprave, podaci o pozvanim licima, njihove izjave, kao i podaci o samom toku postupka.

(3) Nakon završetka saslušanja, zapisnik potpisuju predsjed- nik Komisije, zapisničar i kadet protiv kojeg se postupak vodi.

(4) Nakon završenog postupka, Komisija donosi rješenje o disciplinskoj odgovornosti kadeta.

(5) Ukoliko Komisija nakon provedenog postupka i utvrđe- nog činjeničnog stanja utvrdi da postoji povreda obaveza i da je kadet odgovoran, ali da nije nastupila štetna posljedica i da nema osnova za izricanje disciplinske mjere ukor pred isključe- nje, može obustaviti postupak i predmet dostaviti načelniku Je- dinice da postupi u skladu sa članom 11. stav 2. ovog pravilnika.

Član 20.

(1) Na rješenje o izrečenoj mjeri ukor pred isključenje kadet ima pravo prigovora načelniku Uprave u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

(2) Na rješenje o izrečenoj mjeri isključenje sa Policijske akademije kadet ima pravo prigovora ministru unutrašnjih poslova, putem Uprave, u roku od petnaest dana od dana do- stavljanja rješenja.

(3) Rješenje doneseno po prigovoru iz stava 2. ovog čla- na je konačno i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom, u roku od 30 dana od dana konačnosti.

Član 21.

(1) Postupak utvrđivanja odgovornosti kadeta je hitan i okončava se u vremenu trajanja odgovarajuće obuke.

(2) Ukoliko je proteklo 90 dana od dana učinjene povre- de obaveza, ne može se pokrenuti disciplinski postupak.

Član 22.

Disciplinska mjera isključenje sa Policijske akademije izvršava se nakon što odluka o izricanju disciplinske mjere postane konačna.

Član 23.

Izrečena disciplinska mjera, kao i ocjena vladanja sniže- na izrečenom mjerom, evidentira se u Dnevnik rada i matič- ne evidencije Policijske akademije.

 

GLAVA IV.
MATERIJALNA ODGOVORNOST KADETA

Član 24.

Kadet je odgovoran za štetu koju u toku obuke, namjerno ili iz grube nepažnje, prouzrokuje Ministarstvu ili drugom pravnom, odnosno fizičkom licu.

Član 25.

(1) Postojanje štete, njenu visinu, okolnosti pod kojima je nastupila, ko je štetu prouzrokovao i način njene naknade utvrđuje Komisija za naknadu štete (u daljem tekstu: Komi- sija), koju imenuje ministar, na prijedlog načelnika Uprave.

(2) Ako Komisija utvrdi da je kadet odgovoran za nastalu štetu, sačinjava izvještaj, u kojem predlaže ministru da donese rješenje o naknadi štete.

(3) Protiv rješenja o naknadi štete kadet može da izjavi žalbu ministru u roku od osam dana.

Član 26.

Svaki zaposleni u Upravi, odnosno Policijskoj akademiji, u skladu sa zakonom, odmah po saznanju za nastalu štetu 

podnosi izvještaj o pričinjenoj šteti i inicira postupak za utvrđivanje materijalne odgovornosti kadeta, bez obzira na to da li je protiv kadeta pokrenut i disciplinski postupak.

Član 27.

(1) Zaposleni u Ministarstvu koji prolazi policijsku obuku u Policijskoj akademiji (u daljem tekstu: polaznik obuke) za vrijeme obuke pridržava se odredaba podzakonskog akta koji propisuje obaveze u vezi sa nastavom, internatskim smještajem i kućnim redom Uprave.

(2) Polaznici obuke odgovaraju u skladu sa propisima kojima se regulira disciplinska i materijalna odgovornost za- poslenih u Ministarstvu.

Član 28.

Uprava treba da upozna kadete i polaznike obuke sa odredbama ovog pravilnika prije početka nastavnog procesa, odnosno odgovarajuće obuke.

 

GLAVA V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29.

Postupci o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti kadeta koji do dana stupanja na snagu ovog pravilnika nisu okončani završit će se po odredbama ranije važećeg propisa.

Član 30.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti kadeta (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 39/17 i 111/19).

Član 31.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: S/M-020-217/20
22. februara 2021. godine
Banjaluka

 

Ministar

Mr. Dragan Lukač, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.