Pravilnik o dodjeli odobrenja za geološka istraživanja od interesa za KS

Legislativa

Pravilnik o dodjeli odobrenja za geološka istraživanja od interesa za KS

25.04.2019. 07:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 17/19 [25.4.2019.]

Na osnovu člana 66. st. (1) i (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i člana 10. stav (3) Zakona o geološkim istraživanjima ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12), ministar privrede Kantona Sarajevo, donosi 

 

PRAVILNIK 

O NAČINU I USLOVIMA DODJELE ODOBRENJA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA KANTON SARAJEVO 

 

Član 1. (Predmet Pravilnika) 
 

Ovim pravilnikom propisuju se način i uslovi dodjele odobrenja za geološka istraživanja od interesa za Kanton Sarajevo za koje je Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada) donijela odluku o postojanju javnog interesa Kantona Sarajevo za predmetno geološko istraživanje (u daljem tekstu: odluka). 
 

Član 2. (Geološka istraživanja od interesa za Kanton Sarajevo) 
 

(1) Geološka istraživanja od interesa za Kanton Sarajevo mogu biti: 

a) geološka istraživanja za potrebe sanacije klizišta; 

b) geološka istraživanja za potrebe sanacije erozivnih površina izazvanih poplavama; 

c) geološka istraživanja radi zaštite okoliša; 

d) geološka istraživanja za potrebe vodosnadbijevanja; 

e) geološka istraživanja za potrebe izrade prostorno-planske dokumentacije. 

(2) Geološka istraživanja od interesa za Kanton Sarajevo također mogu biti: 

a) regionalna, detaljna i eksploatacijska geološka istraživanja tla, stijena i mineralnih sirovina za koja je odlukom Vlade utvrđeno da su od interesa za Kanton Sarajevo; 

b) izrada geoloških karata; 

c) izrada geološke dokumentacije utvrđene odlukom Vlade; 

d) izrada i vođenje geološkog katastra; 

e) vođenje i čuvanje podataka značajnih za geološko informacioni sistem. 

(3) Investitor podnosi zahtjev Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), koje procjenjuje da li je zahtjev za geološka istraživanja od interesa za Kanton Sarajevo. 

(4) Ukoliko Ministarstvo, procijeni da je predmetno geološko istraživanje od interesa za Kanton Sarajevo, Ministarstvo dostavlja Vladi prijedlog odluke. 

(5) Vlada, na prijedlog Ministarstva, donosi odluku. 

(6) Ukoliko Vlada ocijeni da predmetno geološko istraživanje nije od interesa za Kanton Sarajevo, donijeće zaključak kojim se odbija zahtjev investitora sa obrazloženjem razloga zbog kojih se zahtjev ne može prihvatiti. 

(7) Ukoliko Ministarstvo procijeni da istraživanja iz stava (3) ovog člana pravilnika nisu od interesa za Kanton Sarajevo, u skladu sa članom 10. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12), ili procijeni da dostavljena dokumentacija od strane investitora nije dovoljna da bi se Vladi dostavio prijedlog odluke, Ministarstvo će donijeti zaključak kojim se zahtjev investitora odbija ili odbacuje. 
 

Član 3. (Potrebna dokumentacija) 
 

(1) Uz zahtjev za donošenje odluke, investitor je obavezan dostaviti dokumentaciju propisanu članom 27. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12), (uključujući digitalni prikaz katastra komunalnih uređaja sa ucrtanim lokalitetima bušotina, odnosno raskopa), izuzev dokumentacije iz stava (3) tačka g) istog člana Zakona, ali će odlukom biti propisana obaveza da svu eventualnu štetu uzrokovanu geološkim istraživanjima, odnosno uzrokovanu ulaskom u posjed lokaliteta geoloških istraživanja, investitor nadoknadi vlasnicima, odnosno nosiocima prava na predmetnom zemljištu. 

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za geološka istraživanja sadrži: 

a) naziv podnosioca zahtjeva, 

b) predmet istraživanja; 

c) vrstu i obim istražnih radova; 

d) prostor za istraživanje (opis veličine prostora, površina, oblik, morfologija); 

e) vrijeme trajanja geoloških istraživanja nakon pribavljanja odobrenja. 
 

Član 4. (Klizišta na području Kantona Sarajevo) 
 

(1) Institucija koja utvrđuje postojanje klizišta, monitoring i sanaciju istih na nivou Kantona Sarajevo je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, koji navedeno vrši po hitnom postupku. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo ujedno podnosi zahtjev Ministarstvu za izdavanje odobrenja za geološka istraživanja. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo obavlja postupak oglašavanja, odabira i ugovaranja najpovoljnijeg projektanta / izvođača i vrši poslove nadzora nad sanacijom, održavanjem i monitoringom klizišta na Kantonu Sarajevo. 

(2) Uz zahtjev iz člana 3. stav (2) za klizišta se prilaže: 

a) geodetska podloga (urađena od strane privrednog društva koje ima odobrenje nadležne institucije da se može baviti geodetskim mjerenjima), u razmjeri 1:1.000 za detaljna i eksploatacijska geološka istraživanja ili topografska osnova u razmjeri do 1:100.000 za regionalna geološka istraživanja, sa nacrtanim granicama istražnog prostora, određenog koordinatama prelomnih tačaka; 

b) projekat geoloških istraživanja u tri primjerka (urađen u skladu sa važećim zakonskim propisima); 

c) izvještaj o izvršenoj reviziji projekta u tri primjerka; 

d) stručno mišljenje Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo koji je zadužen da utvrđuje postojanje klizišta, nadzor kod sanacije i monitoring klizišta; 

e) dokaze o upisu u registar društava i odobrenje nadležnog organa za bavljenje registrovanom djelatnošću za privredno društvo ili javnu ustanovu koja je izradila i revidirala projekt geoloških istraživanja. 

f) digitalni prikaz katastra komunalnih uređaja sa ucrtanim bušotinama ili raskopima. 

(3) Projekat geoloških istraživanja za pribavljanje odobrenja za geološka istraživanja za potrebe sanacije klizišta mora biti urađen u skladu sa Pravilnikom o sadržini programa, projekata i elaborata geoloških istraživanja ("Službeni list RBiH", broj 16/93), uključujući digitalni prikaz katastra komunalnih uređaja sa ucrtanim lokalitetima bušotina i raskopa. 
 

Član 5. (Sadržaj odluke) 
 

(1) Odluka obavezno sadrži: 

a) predmet istraživanja; 

b) naziv investitora kome je odobreno istraživanje; 

c) naziv istražnog prostora defmisanog koordinatama prelomnih tačaka i katastarske čestice prostora na kome će se izvršiti projektovani obim i vrsta istražnih radova; 

d) veličinu istražnog prostora; 

e) najmanji obim i vrstu istražnih radova koji se moraju izvršiti; 

f) uslove i ograničenja kojih se mora pridržavati investitor kojem je odobreno istraživanje pri izvođenju istražnih radova; 

g) rok do kojeg se mora početi sa istraživanjem; 

h) rok za podnošenje izvještaja o provedenom istraživanju; 

i) obavezu dovođenja zemljišta u prvobitno stanje nakon istraživanja; 

j) obavezu investitora da nadoknadi vlasnicima i nosiocima prava korištenja svu eventualnu štetu uzrokovanu ulaskom u posjed i istražnim radovima. 

(2) Odluka za geološka istraživanja mineralne sirovine, osim navedenih elemenata u članu 5. stav (1) ovog pravilnika, sadrži i podatak o najvećoj količini mineralne sirovine koja se može izvaditi u cilju ispitivanja kvaliteta i hemijsko-tehnoloških osobina. 
 

Član 6. (Rok za donošenje rješenja) 
 

Nakon donošenja odluke Ministarstvo, na osnovu potpune dokumentacije iz člana 3. odnosno člana 4. ovog pravilnika, donosi rješenje o odobravanju geoloških istraživanja u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Vlade. 
 

Član 7. (Sredstva za finansiranje geoloških istraživanja od interesa za Kanton Sarajevo) 
 

(1) Sredstva za finansiranje geoloških istraživanja od interesa za Kanton Sarajevo obezbjeđuje investitor, a izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje geoloških istraživanja provodi se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14). 

(2) Provođenje postupka javne nabavke i izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši investitor koji finansira geološko istraživanje od interesa za Kanton Sarajevo. 
 

Član 8. (Stupanje na snagu) 
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". 
 

Broj 07-04-18-28777-6/18
02. aprila 2019. godine
Sarajevo


Ministar
Mr. sci. Haris Bašić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.