Pravilnik o dodjeli sredstava granta sportskim organiz., Opština Oštra Luka

Legislativa

Pravilnik o dodjeli sredstava granta sportskim organiz., Opština Oštra Luka

Ovim pravilnikom utvrđuju se kriterijumi, uslovi i postupak za dodjelu sredstava granta, evaluacija, izvještavanje i kontrola dodijeljenih sredstava sportskim organizacijama sa područja opštine Oštra Luka (u daljem tekstu: Opština) ili koja djeluju na području opštine, a koja su registrovana u skladu sa zakonom.

19.02.2020. 07:00 / Izvor: Akta.ba

 

SLUŽBENI GLASNIK

Opštine Oštra Luka

Srijeda, 19.02.2020. godine Broj: 3/2020

 

Na osnovu člana 135. Zakona o sportu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 4/02, 66/03, 73/08, 102/08) člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19) i člana 60. Statuta opštine Oštra Luka („Službeni glasnik opštine Oštra Luka“, broj: 6/15 i 9/17), Načelnik opštine donosi:

 

PRAVILNIK

o kriterijumima i postupku za dodjelu sredstava granta sportskim organizacijama sa područja opštine Oštra Luka

 

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se kriterijumi, uslovi i postupak za dodjelu sredstava granta, evaluacija, izvještavanje i kontrola dodijeljenih sredstava sportskim organizacijama sa područja opštine Oštra Luka (u daljem tekstu: Opština) ili koja djeluju na području opštine, a koja su registrovana u skladu sa zakonom.

 

Član 2.

Sredstva granta za sport planiraju se i obezbjeđuju u budžetu Opštine (u daljem tekstu: budžet), za svaku fiskalnu godinu, a u skladu sa zakonskim propisima o planiranju i izvršenju budžeta, kao i mogućnostima budžeta.

 

Član 3.

Pravo na dodjelu sredstava granta u skladu sa ovim Pravilnikom imaju sportske organizacije koje svoje sjedište imaju na području Opštine ili organizuju sportske aktivnosti i programe na području Opštine.

 

Član 4.

(1) Sportskim organizacijama sredstva granta dodjeljuju se za finansiranje i sufinansiranje rada, zasnovanog na aktivnostima i programima rada ostvarenim u prethodnoj godini, a na osnovu sprovedenog javnog konkursa, koji se sprovodi minimalno jednom godišnje.

(2) Javni konkurs iz stava (1) ovog člana objavljuje se na oglasnoj tabli Opštine i zvaničnoj internet

stranici Opštine i ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

 

Član 5.

(1) Sportske organizacije na osnovu raspisanog javnog konkursa iz člana 4. ovog Pravilnika dostavljaju zahtjev za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti i programa iz sredstava granta. Zahtjev podnose na Obrascu broj 1, koji se nalazi u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) U zahtjevu za dodjelu sredstava granta navode se namjena i opis za koje se traži dodjela sredstava granta, visina traženog finansijskog iznosa sa predračunima ili drugim relevantnim dokazima (ukoliko je moguće dostaviti dokaze) i obrazloženje troškova.

(3) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana prilažu se sljedeći dokazi u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji:

1) rješenje o registraciji,

2) potvrda o poreskoj registraciji (JIB),

3) podatke o transakcionom računu.

 

Član 6.

Načelnik opštine Oštra Luka na način iz člana 9. Pravilnika dodjeljuje sredstva granta sportskim organizacijama u toku jedne fiskalne godine, u zavisnosti od raspoloživih budžetskih sredstava za dodjelu sredstava granta, a u skladu sa rezultatima sprovedenog konkursa iz člana 4. ovog Pravilnika.

 

Član 7.

Aktivnosti i programi koji mogu biti predmet finansiranja i sufinansiranja od strane Opštine iz sredstava granta su sljedeći:

1) izgradnja, održavanje, korišćenje i rekonstrukcija sportskih objekata;

2) organizacija, održavanje i učešće na sportskim takmičenjima i manifestacijama;

3) stvaranje uslova za podizanje kvaliteta rada svih aktivnih sportista, a posebno mladih i nadarenih pojedinaca;

4) članstvo sportskim savezima i ostalim kolektivnim organima;

5) učešće u školovanju, stručnom usavršavanju i stvaranju uslova za rad sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu;

6) učešće u finansiranju zdravstvene zaštite sportista u skladu sa važećim propisima;

7) obezbjeđivanje uslova za sportske aktivnosti invalidnih lica.

 

Član 8.

Kriterijumi za dodjelu sredstava granta sportskim organizacijama su:

1) kvalitet aktivnosti i programa koji će se realizovati u godini za koju se dodjeljuju sredstva granta,

2) efekti koji se očekuju realizacijom aktivnosti i programa;

3) doprinos projekta/programa u realizaciji strateških ciljeva Opštine

4) broj građana koji su obuhvaćeni aktivnošću i programom (djeca, mladi, lica sa invaliditetom i sl.);

5) nivo takmičenja na kojem sportska organizacija učestvuje i značaj za Opštinu.

 

Član 9.

(1) Načelnik opštine (u daljem tekstu: načelnik) imenuje komisiju koja razmatra zahtjeve (u daljem tekstu: komisija) pristigle u postupku javnog konkursa iz člana 4. Pravilnika.

(2) Komisija zapisnikom informiše Načelnika o podnesenim zahtjevima sportskih organizacija i u skladu sa kriterijumima iz člana 8. Ovog Pravilnika predlaže rang listu aktivnosti i programa svake od organizacija na koju Načelnik daje saglasnost.

(3) Saglasnost iz stava (2) ovog člana sadrži konkretne aktivnosti i programe i pojedinačne finansijske iznose koji će biti finansirani u okviru odobrenog granta.

(4) Komisiju iz stava 1. ovog člana čine 3 člana od kojih je jedan član predsjednik komisije. Načelnik imenuje članove komisije iz reda zaposlenih u Opštinskoj upravi.

(5) Komisija se imenuje na period od jedne godine, odnosno do završetka obaveza iz člana 11. ovog Pravilnika.

 

Član 10.

(1) Ocjenu podnesenih zahtjeva komisija vrši sistemom bodovanja koji se unosi u tabelu za ocjenjivanje, na Obrascu broj 2 koji se nalazi u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Komisija razmatra zahtjev za finansiranje programsko-projektnih aktivnosti te se dolazi do konačne ocjene po svakom od kriterijuma.

(3) Konačna ocjena zahtjeva predstavlja zbir pojedinačnih ocjena komisije,

(4) Svi podnosioci zahtjeva mogu izvršiti uvid u ocjenu komisije.

 

Član 11.

(1) Sportske organizacije podnose izvještaj Načelniku o namjenskom utrošku dodjeljenih sredstava granta

na Obrascu broj 3, koji se nalazi u Prilogu ovog Pravilnika uz dostavljanje relevantne dokumentacije.

(2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana obuhvata i narativni dio kojim se pravdaju utrošena sredstva i podnosi se najkasnije do 28. februara naredne godine. Izvještaj mora da sadrži i pregled ukupno ostvarenih rashoda za realizaciju programskih i projektnih aktivnosti sa iznosima učešća svih sufinansijera, uključujući i vlastito učešće, kao i druge prihode (donacije i sl.) ukoliko ih ima.

(3) Ukoliko su sredstva doznačena za određenu aktivnost i program koji nije završen tokom tekuće godine, korisnik sredstava dostaviće izvještaj o utrošku dijela sredstava utrošenih u tekućoj godini i to do 15. februara naredne godine i izvod iz banke kojim se dokazuje da preostala sredstva nisu utrošena.

(4) Ako korisniku sredstava preostane dio sredstva ili se ukaže potreba za finansiranje nepredviđenih aktivnosti i programa, isti može tražiti prenamjenu utroška sredstava.

(5) Izvještaj iz stava 1. ovog člana potpisuje ovlašćeno lice korisnika sredstava granta.

 

Član 12.

(1) Komisija iz člana 9. Pravilnika vrši ocjenu izvještaja iz člana 11. Pravilnika.

(2) Ocjena se vrši na način da komisija na osnovu saglasnosti Načelnika iz člana 6. i izvještaja iz člana 11. Pravilnika, kao i na osnovu ostale relevantne dokumentacije dostavljene uz izvještaj, utvrdi da li je korisnik namjenski utrošio dodijeljena sredstva.

(3) Ukoliko Komisija utvrdi da je korisnik sredstava namjenski utrošio dodijeljena sredstva, predlaže Načelniku opštine da donese zaključak kojim prihvata izvještaj, te korisnik ima pravo da aplicira na ista sredstva i u narednoj/tekućoj godini.

(4) Ukoliko Komisija utvrdi da je korisnik sredstava nenamjenski utrošio sredstva ili dio sredstava, Načelnik donosi zaključak kojim se izvještaj ne prihvata. Ako takav korisnik podnese zahtjev u sljedećoj fiskalnoj godini isti se neće uzeti u razmatranje, odnosno biće odbijen.

(5) Ako korisnik sredstava uopšte ne dostavi izvještaj a podnese zahtjev u sljedećoj fiskalnoj godini isti se neće uzeti u razmatranje, odnosno biće odbijen.

 

Član 13.

Načelnik opštine Oštra Luka informiše Skupštinu opštine Oštra Luka o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava granta sportskim organizacijama u okviru izvještaja o izvršenju budžeta za posmatranu godinu.

 

Član 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Oštra Luka“.

 

Načelnik opštine

Dragan Stanar

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

grant

sportske organizacije

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.