Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja novč. podsticaja

Legislativa

Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja novč. podsticaja

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela

07.04.2020. 06:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 33, 07.04.2020.g.

 

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o obezbje- đenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljo- privrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 43/02 i 106/09), člana 26. stav 2. Zakona o poljopri- vredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republič- koj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE I SELA

Član 1.
U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja nov- čanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (“Službe- ni glasnik Republike Srpske”, br. 7/20 i 24/20) u članu 5. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:
“(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, za mjere podsticaja za koje se obračun i isplata vrše za vrijeme trajanja van- redne situacije izazvane virusom korona (COVID-19) ili vanrednog stanja u Republici Srpskoj pravo na podsticaj- na sredstva mogu ostvariti i korisnici podsticaja i prije ispunjenja obaveze iz stava 1. t. 2) i 3) ovog člana.”.

Član 2.
Poslije člana 29. dodaje se novi član 29a, koji glasi:
“Član 29a.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za regresiranje sje- mena za proljetnu sjetvu imaju poljoprivredni proizvođa- či koji su u tekućoj godini kupili domaće sjeme domaćeg hibrida kukuruza selekcionisanog i proizvedenog u Repu- blici Srpskoj.
(2) Izuzetno od člana 2. stav 1. ovog pravilnika, pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana mogu ostva- riti i poljoprivredni proizvođači koji nisu upisani u RPG i RK.
(3) Pravo na podsticajna sredstva za regresiranje sje- mena iz stava 1. ovog člana poljoprivredni proizvođači ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu fiskalni račun iz tekuće godine na kojem je naznačen naziv sorte ili hibrida domaćeg proizvođača (BL43).
(4) Poljoprivredni proizvođači koji nisu upisani u RPG, uz zahtjev iz stava 3. ovog člana, dostavljaju i broj tekućeg računa i naziv banke u kojoj je račun otvoren.
(5) Podsticajna sredstva za regresiranje sjemena iz stava 1. ovog člana utvrđuju se u iznosu od 50% od cijene sjemena.
(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sred- stva za regresiranje sjemena podnosi se najkasnije do 31. jula tekuće godine.”.

Član 3.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- vljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.03-330-1027/20

31. marta 2020. godine Banjaluka

Ministar,
Dr Boris Pašalić, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

poticaji

poljoprivreda

sela

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.