Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti matičnih knjiga

Legislativa

Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti matičnih knjiga

Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju, načinu i postupku vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti matičnih knjiga

08.01.2021. 07:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 1/21 (8.1.2021.)

 

Na osnovu člana 72. stav 6. Zakona o matičnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", br. 37/12 i 80/14), federalni ministar unutrašnjih poslova donosi

 

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI MATIČNIH KNJIGA


 

Član 1.
 

U Pravilniku o sadržaju, načinu i postupku vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti matičnih knjiga ("Službene novine Federacije BiH", br. 63/12 i 101/13), iza člana 1. dodaje se novi član 1a., koji glasi:

"Član 1a.

Inspekcijski nadzor u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra (u daljnjem tekstu: inspekcijski nadzor) prema ovom pravilniku predstavlja kontrolu zakonitosti, tačnosti i pravilnosti vođenja matičnih knjiga i matičnog registra od strane organa iz člana 2. ovog pravilnika koji se odnosi na primjenu propisa iz oblasti matičnih knjiga, državljanstva i ličnog imena, a vrši se neposrednim uvidom od strane federalnog, odnosno kantonalnog inspektora u matične knjige, kao i kontrolu pravilnosti upisa koji su izvršeni na osnovu akata nadležnih organa koji su osnov za upis činjenice i podatka u matične knjige i matični registar, kao i upisa lica u matične knjige i matični registar, te kontrolu poduzetih radnji u postupcima u oblasti matičnih knjiga."

 

Član 2.
 

U članu 3. dodaje se novi stav (2), koji glasi:

"(2) Kantonalni inspektori iz stava (1) ovog člana dužni su najmanje dva puta u toku godine izvršiti inspekcijski nadzor u općinskim i gradskim službama nadležnim za poslove vođenja matičnih knjiga (matični ured), osim u slučajevima iz člana 10a. stav (4) ovog pravilnika, kada se inspekcijski nadzor može vršiti jednom u toku godine u pojedinim subjektima nadzora."

 

Član 3.
 

U članu 5 stav (1) tačka 2) iza riječi: "zahtjevu kantonalnog ministarstva" dodaju se riječi "ili na osnovu izvršene analize iz člana 10a. ovog pravilnika".

Iza stava (1) dodaju se novi st. (2) i (3), koji glase:

"(2) Kantonalno ministarstvo, u skladu sa stavom (1) tačka 2) ovog pravilnika, može na osnovu analize iz člana 10a. ovog pravilnika koju za taj organ sačinjava kantonalni inspektor, a u cilju preventivnog djelovanja te pravilne i jedinstvene primjene propisa u općinskim i gradskim službama nadležnim za poslove vođenja matičnih knjiga ili organima starateljstva, provesti inspekcijski nadzor sa federalnim inspektorom, što se utvrđuje u programu inspekcijskog nadzora iz člana 10. ovog pravilnika.

(3) Ako analiza iz člana 10a. ovog pravilnika koju utvrđuju federalni inspektori, a u cilju preventivnog djelovanja, pravilne i jedinstvene primjene propisa u općinskim i gradskim službama nadležnim za poslove vođenja matičnih knjiga ili organima starateljstva, ukaže na potrebu provođenja inspekcijskog nadzora od strane federalnog inspektora u pojedinim općinama, u tom slučaju federalni inspektor inspekcijski nadzor vrši u saradnji sa kantonalnim ministarstvom. Inspekcijski nadzor vrši se neposrednim učešćem federalnog inspektora i kantonalnog inspektora, što se utvrđuje u programu inspekcijskog nadzora iz člana 10. ovog pravilnika."

Dosadašnji stav (2) postaje stav (4).

 

Član 4.
 

U članu 6. dodaje se novi stav (3), koji glasi:

"(3) Prilikom vršenja inspekcijski nadzor po članu 5. st. (2) i (3) i članu 8a. ovog pravilnika, predmet inspekcijskog nadzora mogu biti samo pitanja koja su obuhvaćena programom kantonalnog ili federalnog inspektora, odnosno zahtjevom kantonalnog inspektora."

Dosadašnji stav (3) postaje stav (4).

 

Član 5.
 

U članu 7. dodaje se novi stav (3), koji glasi:

"(3) Inspekcijski nadzor iz stava (2) ovog člana može se odnositi na pitanja za koja analiza iz člana 10a. ovog pravilnika ukaže da je potrebno da se izvrši kontrola zakonitog, tačnog i pravilnog vođenja matičnih knjiga i matičnog registra u općinskim i gradskim službama za upravu koje su nadležne za matične knjige i organima starateljstva."

 

Član 6.

Iza člana 8. dodaje se novi član 8a., koji glasi:

"Član 8a.

(1) Kada kantonalni inspektor u toku vršenja inspekcijskog nadzora iz čl. 7. i 8. ovog pravilnika nije u mogućnosti da izvrši kontrolu zakonitosti, tačnosti i pravilnosti upisa činjenica i podataka u matičnu knjigu i matični registar, jer se te činjenice i podaci u matičnim knjigama ne upisuju u matičnu knjigu u općinskoj, odnosno gradskoj službi nadležnoj za poslove vođenja matičnih knjiga u kojoj se provodi inspekcijski nadzor, odnosno matične knjige za podatke i činjenice koje su predmet inspekcijskog nadzora vodi općinska, odnosno gradska služba koja se nalazi na području drugog kantona, u tom slučaju, ako kantonalni inspektor ocijeni potrebnim provjeru upisa činjenica i podataka u matičnim knjigama, uputit će zahtjev kantonalnom inspektoru na čijem području se nalazi matična knjiga u kojoj su upisani podaci, radi provjere tih podataka.

(2) Kantonalni inspektor je dužan da nakon izvršene provjere po zahtjevu iz stava 1. ovog člana pismeno izvijesti kantonalnog inspektora po čijem je zahtjevu postupio i ukoliko ocijeni da činjenice i podaci nisu upisani u matične knjige, dužan je da naloži upis tih podataka i činjenica donošenjem posebnog rješenja subjektu nadzora koji nije izvršio taj upis."

 

Član 7.
 

Iza člana 10. dodaju se novi čl. 10a., i 10b., koji glase:

"Član 10a.

(1) Program inspekcijskog nadzora iz člana 10. ovog pravilnika izrađuje se na osnovu prethodno izvršene analize vođenja i upisa činjenica i podataka u matične knjige i matični registar na području Federacije, odnosno na području kantona, što vrši federalni, odnosno kantonalni inspektor iz člana 3. ovog pravilnika.

(2) Analiza iz stava (1) ovog člana sadrži procjenu mogućnosti nastanka štetnih posljedica za građane, organe uprave i druge organe u vezi s postupanjem matičara i drugih lica prilikom upisa podataka u matične knjige, te procjenu mogućnosti nastanka težine tih posljedica.

(3) Analizu iz stava (1) ovog člana federalni, odnosno kantonalni inspektor utvrđuje, odnosno sačinjava na osnovu obavljenih inspekcijskih nadzora, informacija i drugih akata koji sadrže podatke iz matičnih knjiga, konkretnih pitanja koja se odnose na rješavanje vođenja matičnih knjiga koje zatraže općinske, odnosno gradske službe nadležne za vođenje matičnih knjiga od federalnih, odnosno kantonalnih inspektora, postavljenih upita, žalbi, prigovora građana, datih mišljenja i drugo za svaku općinsku službu nadležnu za vođenje matičnih knjiga, odnosno kantonalno ministarstvo i organ starateljstva pojedinačno i predstavlja sastavni dio programa inspekcijskog nadzora iz člana 10. ovog pravilnika.

(4) Ukoliko analiza ukaže da na osnovu izvršene procjene ne postoje okolnosti koje ukazuju na mogućnost nastanka štetnih posljedica za građane, organe uprave i druge organe u vezi s postupanjem matičara i drugih lica prilikom upisa podataka u matične knjige, u tom slučaju kantonalni, odnosno federalni inspektor može programom inspekcijskog nadzora iz člana 10. ovog pravilnika da izostavi pojedine općinske, odnosno gradske službe nadležne za vođenje matičnih knjiga (matični ured) ili organe starateljstva, odnosno kantonalna ministarstva u kojima bi se izvršio inspekcijski nadzor.

(5) Općinska služba nadležna za vođenje matičnih knjiga (matični ured), odnosno kantonalno ministarstvo ili organ starateljstva koji nije obuhvaćen inspekcijskim nadzorom u programu iz člana 10. ovog pravilnika, dostavit će informaciju o poslovima iz oblasti matičnih knjiga iz svoje nadležnosti u toku perioda u kalendarskoj godini za koju nije izvršen inspekcijski nadzor.

(6) Informacija iz stava (5) ovog člana sadrži opis poslova koji su izvršeni za period koji nije obuhvaćen inspekcijskim nadzorom.

 

Član 10b.

 

Ukoliko kantonalni, odnosno federalni inspektori ocijene da radi sačinjavanja analize iz člana 10a. ovog pravilnika, odnosno programa iz člana 10. ovog pravilnika, postoji potreba održavanja posebnih radnih i stručnih sastanaka, u tom slučaju, u saradnji sa rukovodiocima službi za matične knjige općina, odnosno gradova i organa starateljstva, mogu organizovati te sastanke na kojima bi se razmatrala pitanja iz oblasti matičnih knjiga, s tim da federalni inspektori organizuju te sastanke samo sa kantonalnim inspektorima."
 

Član 8.
 

Iza člana 11. dodaje se novi član 11a., koji glasi:

"Član 11a.

(1) Inspekcijski nadzor koji obavlja federalni inspektor u općini ili gradu ili organu starateljstva u skladu sa članom 5. st. (2) i (3) ovog pravilnika predstavlja zajednički inspekcijski nadzor federalnog i kantonalnog inspektora u pogledu kontrole zakonitosti, tačnosti i pravilnosti vođenja i upisa činjenica i podataka u matične knjige i matični registar te pružanja stručne pomoći kantonalnim inspektorima u pogledu pravilnog vršenja inspekcijskog nadzora.

(2) Nadzor iz stava (1) ovog člana vrši se neposrednim uvidom federalnog i kantonalnog inspektora u dokumentaciju koja je osnov za upis činjenica i podataka u matične knjige i matični registar.

(3) Nadzor iz st. (1) i (2) ovog člana predstavlja preventivno djelovanje u cilju zakonitog i pravilnog vođenja matičnih knjiga i sprečavanje nastupanja štetnih posljedica, što se vrši neposrednim upoznavanjem općinskih, odnosno gradskih službi nadležnih za vođenje matičnih knjiga o pravilnom i zakonitom vođenju matičnih knjiga i davanjem stručnih uputa za rješavanje problema koji postoje u vezi s vođenjem matičnih knjiga u općinskim, odnosno gradskim službama nadležnim za vođenje matičnih knjiga ili organa starateljstva.

(4) Nadzor iz st. (1) i (2) ovog člana odnosi se samo na opća pitanja primjene propisa iz oblasti matičnih knjiga koja zajednički utvrde federalni i kantonalni inspektori, odnosno utvrđivanje stanja u cilju davanja preporuka radi postizanja efikasnijeg rada službi za matične knjige i organa starateljstva i sprečavanja nastupanja štetnih posljedica u ostvarivanja osnovnih statusnih prava građana koja se vode u matičnim knjigama utvrđenih Zakonom o matičnim knjigama."

 

Član 9.
 

U članu 14. iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4), koji glase:

"(3) Kada se provodi zajednički inspekcijski nadzor iz člana 11a. stav (1) ovog pravilnika, sačinjava se zapisnik čiji sadržaj je dat na obrascu broj 1a, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

(4) Kada se inspekcijski nadzor odnosi na pitanja iz člana 8a. ovog pravilnika, kantonalni inspektor koji provodi provjeru podataka sačinjava zapisnik čiji sadržaj je dat na obrascu broj 1b, koji je sastavni dio ovog pravilnika."

 

Član 10.
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

 

Broj 01-03-02-2-93/20
28. decembra 2020. godine
Sarajevo


Ministar
Aljoša Čampara, s. r.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

matične knjige

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.