Pravilnik o dopunama pravilnika o odobravanju garancija po garantnim linijama

Legislativa

Pravilnik o dopunama pravilnika o odobravanju garancija po garantnim linijama

27.02.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

 

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 20. stav 1. Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 50/10 i 107/19) i člana 30. tačka 17. Statuta Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, broj: 04/1-012-2-1862/10, od 17.9.2010. godine, broj: 04/1-012- 2-277/11, od 24.2.2011. godine, broj: 04/1-012-2-837/13, od 18.4.2013. godine, i broj: 04/1-012-2-1146/13, od 7.6.2013. godine, a na osnovu prijedloga Nadzornog odbora Garantnog Fonda Republike Srpske (broj: 01-5/20, od 6.2.2020. godi- ne), Vlada Republike Srpske, u funkciji Skupštine akcionara Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, na 58. sjednici, održanoj 14.2.2020. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODOBRAVANJU GARANCIJA PO GARANTNIM LINIJAMA

Član 1.

U Pravilniku o odobravanju garancija po garantnim li- nijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 112/17) u članu 16. poslije stava 6. dodaju se novi st. 7. i 8, koji glase:

“(7) U slučaju da finansijski posrednik koristi sredstva Investiciono-razvojne banke Republike Srpske za svoje kredite podržane garancijama Garantnog fonda Republike Srpske, utvrđuje se jedinstvena stopa premije od 1,6% na garantirani iznos kredita, bez obzira na vrstu garantne linije, izlaznu kamatnu stopu finansijskog posrednika za svaki po- jedinačni kredit i postotak garantiranog iznosa kredita.

(8) Izuzetno, ako finansijski posrednik koristi sredstva Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u skladu sa odredbama člana 1. st. 1. i 2. Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima Investiciono-razvojne ban- ke Republike Srpske a.d. Banja Luka (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 33/18, 62/18, 94/18, 60/19 i 109/19) za svoje kredite podržane garancijama Garantnog fonda Republike Srpske, a za namjene koje se odnose na nabavku osnovnih sredstava - uvođenje novih tehnologija, utvrđuje se jedinstvena stopa premije za rizik od 0,2% na garantira- ni iznos kredita, bez obzira na vrstu garantne linije, izlaznu kamatnu stopu finansijskog posrednika za svaki pojedinačni kredit i postotak garantiranog iznosa kredita.”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 04/1-012-2-336/20 

14. februara 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Skupštine,

Radovan Višković, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

garantne linije

garancija

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.