Pravilnik o dopuni Pravilnika o održavanju riječnih korita i dislokaciji

Legislativa

Pravilnik o dopuni Pravilnika o održavanju riječnih korita i dislokaciji

13.05.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske

Broj 45, 13. maj 2020. godine

 

Na osnovu člana 66. stav 3. i člana 85. stav 4. Zakona o vodama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 50/06, 92/09, 121/12 i 74/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

 

PRAVILNIK
O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU ODRŽAVANjA RIJEČNIH KORITA, DISLOKACIJI I VAĐENjU MATERIJALA IZ VODOTOKA

 

Član 1.
U Pravilniku o uslovima i načinu održavanja riječnih korita, dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 18/20) poslije člana 16. dodaje se novi član 16a, koji glasi:

“Član 16a.
(1) Do donošenja Plana i programa iz člana 3. ovog pravilnika u 2021. godini, dodjela lokacija za održavanje riječnih korita i vodnog zemljišta, dislokacija i vađenje materijala iz vodotoka vrši se na osnovu pojedinačnih elaborata koje donosi Ustanova, a na koje saglasnost daje Ministarstvo.

(2) Elaborati iz stava 1. ovog člana sadrže: naziv vodotoka, srednju profilsku vučnu silu, granične vrijednosti vučne sile, opisni procijenjeni i granulometrijski sastav nanosa, okvirno određene količine nanosa vodnom erozijom, godišnju moć pronosa nanosa u vodotoku, precizan opis i tehnički izvještaj, geodetske podloge razmjere 1 : 2.500 do 1 : 1.000 sa precizno ucrtanim prostorom koji obuhvata elaborat, geološke i hidrološke podloge, poprečne i uzdužne profile prikazane u grafičkom obliku razmjere od 1 : 50/500 do 1 : 500/5.000, dokaznicu mjera količine materijala za uklanjanje i dislociranje iz vodotoka, način izvođenja radova na održavanju riječnog korita i plovnog puta, prijedloge lokacija za deponovanje dislociranog materijala, vrijeme trajanja realizacije elaborata sa jasno definisanim vremenskim, hidrološkim, tehničkim i drugim uslovima koji utiču na realizaciju elaborata.”.

Član 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.07-337-209/20 
8. maja 2020. godine
Banjaluka

Ministar,
Dr Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

riječna korita

dislokacija

vodotok

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.