al
Pravilnik o elementima i kontroli margine solventnosti

Legislativa

Pravilnik o elementima i kontroli margine solventnosti

25.10.2017. 07:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Temeljem članka 74. stavak 1. alineja a., d. i e. a u vezi sa člankom 76. stavak 1. alineja a., b. i c., članka 128. stavak 2. alineja g., članka 130. stavak 1. alineja b. Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 5. sjednici održanoj 22.9.2017. godine, donosi

 

PRAVILNIK

O ELEMENTIMA I KONTROLI MARGINE

SOLVENTNOSTI

I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(Opće odredbe)

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način i vrste pojedinih stavki koje se uzimaju u obzir pri izračunu adekvatnosti kapitala [obračun kapitala i garantnog fonda društva za osiguranje i reosiguranje (u daljnjem tekstu: društvo), obračun margine solventnosti za neživotna osiguranja, životna osiguranja i reosiguranje, način određivanja adekvatnosti kapitala društva], nelikvidna sredstva koja se uzimaju u obzir pri izračunu kapitala, sadržaj izvješća o iznosu garantnog fonda, kapitala i margine solventnosti te rokovi i način izvješćivanja Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija za nadzor).

(2) Društvo je obvezno da pri izračunu obračunskih kategorija iz stavka (1) ovog članka koristi podatke iz vlastitih poslovnih knjiga.

 

Članak 2.

(Upravljanje rizicima)

(1) Društvo za osiguranje je u cilju primjene pravila upravljanja rizicima obvezno obračunavati iznos kapitala i iskazivati adekvatnost kapitala na način propisan Zakonom o osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Pravilnikom.

(2) U okviru politika i procedura za identificiranje, mjerenje i praćenje rizika poslovanja društvo je obvezno donijeti program za upravljanje kapitalom s politikama vezanim za kvantitet i kvalitet kapitala kojeg je društvo obvezno omogućiti i održavati, kao i utvrditi procedure za kreiranje i razvoj metoda za praćenje tekućih i planiranje budućih potreba društva za kapitalom.

(3) Uprava društva je odgovorna za održavanje propisanog iznosa kapitala i ispunjavanje zahtjeva za održavanje adekvatnosti kapitala sukladno Zakonu, ovom Pravilniku, Statutu i programu iz stavka 2. ovog članaka i drugim internim aktima društva.

 

II - OBRAČUN KAPITALA I GARANTNOG FONDA DRUŠTVA

Članak 3.

(Kapital društava za osiguranje)

(1) Društvo je dužno raspolagati odgovarajućim kapitalom s obzirom na opseg i vrste poslova osiguranja koje obavlja kao i rizike kojima je izloženo kod obavljanja ovih poslova.

(2) Pri izračunu kapitala društva za osiguranje uzimaju se u obzir stavke temeljnog kapitala iz članka 68. Zakona i stavke dopunskog kapitala iz članka 69. Zakona te stavke odbitka iz članka 70. Zakona.

 

Članak 4.

(Temeljni kapital)

(1) Temeljni kapital društva na temelju članka 68. stavak (1) Zakona i ovog Pravilnika, sastoji se od:

a) uplaćenog dioničkog kapitala i uplaćene dioničke premije temeljem nominalnog iznosa običnih dionicaizdanih na temelju novčanih uplata u dionički kapital društva,

b) pričuva (zakonskih i statutarnih) koje ne proizlaze iz obveza temeljem ugovora o osiguranju i

c) akumulirane dobiti i dobiti poslije oporezivanja, iz posljednjeg obračunskog razdoblja za koji se raspoređuje dobit, a nakon donošenja odluke skupštine o raspodjeli dobiti.

(2) Kod obračuna temeljnog kapitala iz stavka 1. ovoga članka kao odbitne stavke temeljem članka 68. stavak (2) Zakona i ovog Pravilnika uzimaju se:

a) preneseni gubitak i gubitak tekuće godine,

b) otkupljene vlastite dionice,

c) nematerijalna imovina.

 

Članak 5.

(Dopunski kapital)

(1) Dopunski kapital društva temeljem članka 69. stavak (1) Zakona i ovog Pravilnika, sastoji se od sljedećih stavki:

a) dionički kapital uplaćen na temelju prioritetnih dionica,

b) podređeni dužnički financijski instrumenti,

c) polovine upisanog neuplaćenog kapitala uz odobrenje Agencije za nadzor,

d) druge stavke.

(2) Podređeni dužnički financijski instrumenti su vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti temeljem kojih imalac u slučaju stečaja, odnosno likvidacije izdavatelja ima pravo na isplatu nakon isplate drugih povjeritelja, odnosno koji su, s obzirom na dospijeće i druge karakteristike, pogodni za pokrivanje eventualnih gubitaka zbog rizika kojima je tijekom poslovanja izloženo društvo za osiguranje. Podređeni dužnički instrumenti s fiksnim dospijećem ili prioritetni dionički kapital mogu iznositi najviše 25% u odnosu na temeljni kapital ili garantni fond ovisno o tome koji je iznos niži.

(3) Druge stavke iz stavka (1) točke d) ovog članka su vrijednost matematičke pričuve koja u izračunu ne uzima uobzir stvarni trošak, odnosno dio stvarnog troška pribavljanja osiguranja umanjena za vrijednost matematičke pričuve koja u izračunu uzima u obzir stvarni trošak pribavljanja osiguranja. Stvarni troškovi pribavljanja osiguranja u izračunu matematičke pričuve ne smiju prelaziti 3,5% od osigurane svote. Negativne vrijednosti u izračunu matematičke pričuve se postavljaju na nulu.

 

Članak 6.

(Garantni fond)

(1) Garantni fond predstavljaju stavke temeljnog kapitala iz članka 68. Zakona odnosno članka 4. ovog Pravilnika i stavke dopunskog kapitala iz članka 69. Zakona odnosno članka 5. ovog Pravilnika.

(2) Najmanje 50% garantnog fonda društva mora se sastojati odstavki temeljnog kapitala društva iz članka 68. Zakona odnosno članka 4. ovog Pravilnika.

 

Članak 7.

(Stavke odbitka pri izračunu kapitala)

(1) Pri izračunu kapitala društva, zbroj temeljnog kapitala iz članka 4. ovog Pravilnika i dodatnog kapitala iz članka 5. stavak (1) ovog Pravilnika temeljem članka 70. Zakona i ovog Pravilnika umanjuje se za sljedeće stavke:

a) učešće u kapitalu 20,00% i više udjela, dionica i drugih prava posredno i neposredno, drugih društava za osiguranje i reosiguranje, bankama i ostalim financijskim institucijama u kojima se sukladno posebnim propisima izračunava adekvatnost kapitala, b) ulaganja u podređene dužničke financijske instrumente te druga ulaganja u osobe iz točke a) ovog stavka koja se radi poštovanja adekvatnosti garantnog fonda tih osoba, uzimaju u obzir pri izračunu njihovog garantnog fonda i u kojima je udjel društva za osiguranje sukladan članku 31. stavak (1) Zakona,

c) nelikvidna sredstva.

(2) Nelikvidna sredstva u smislu ovog članka su sredstva koja nije moguće brzo unovčiti za izmirenje obveza društva i to:

a) tražbine za koja društvo nije izvršilo procjenu i ispravku vrijednosti sukladno podzakonskim aktima Agencije za nadzor,

b) udjeli u društva s ograničenom odgovornošću u zemlji i inozemstvu, koja su u posljednoj poslovnoj godini ostvarila negativan financijski rezultat;

c) dionice koje nisu uvrštene na organizirano tržište,

d) tražbine temeljem uplata u druge svrhe koja su namenjena uzajamnim garancijama za ispunjavanje obveza više osoba (tražbine od Biroa ZK, i dr.), e) imovina društva na kojoj je utemeljeno hipotekarno i založno pravo.

 

III - OBRAČUN MARGINE SOLVENTNOSTI

Članak 8.

(Margina solventnosti)

Marginu solventnosti društva su dužna obračunavati odvojeno za poslove neživotnih, poslove životnih osiguranja i poslove reosiguranja.

 

Članak 9.

(Margina solventnosti društava za osiguranje koje obavlja poslove životnih osiguranja)

(1) Margina solventnosti društava za osiguranje koja obavljaju poslove životnog i rentnog osiguranja izračunava se kao zbroj prvog i drugog rezultata.

(2) Prvi rezultat izračunava se na sljedeći način:

a) suma matematičkih pričuva formiranih na posljednji dan prethodne poslovne godine, uključujući i matematičku pričuvu formiranu za osiguranja koja pokriva reosiguranje množi se s 0,04, a dobiveni iznos dalje se množi s omjerom koji za posljednju poslovnu godinu odgovara odnosu između:

1) ukupnog iznosa matematičkih pričuva formiranih na posljednji dan prethodne poslovne godine umanjenog za udjel matematičke pričuve koja pokriva reosiguranje (matematička pričuva neto od reosiguranja) i

2) ukupnog iznosa matematičkih pričuva formiranih na posljednji dan prethodne poslovne godine uključujući matematičke pričuve za osiguranje koja pokriva reosiguranje (bruto matematičke pričuve). Ukoliko je iznos koeficijenta niži od 0,85 onda se pri izračunu uzima koeficijent 0,85;

b) drugi rezultat se izračunava samo za osiguranje kod kojih rizični kapital nije negativan i izračunava se na sljedeći način:

1) iznos rizičnog kapitala (gdje je rizični kapital razlika između osigurane svote u slučaju smrti i izračunate matematičke pričuve) na posljednji dan prethodne godine, uključujući rizični kapital koji pokriva reosiguranje (bruto rizični kapital) množi se s omjerom koji za posljednju poslovnu godinu odgovara odnosu između:

- ukupnog iznosa rizičnog kapitala na posljednji dan prethodne poslovne godine, umanjenog za iznos rizičnog kapitala koji pokriva reosiguranje (neto rizični kapital) i

- ukupnog iznosa rizičnog kapitala na posljednji dan prethodne poslovne godine, uključujući rizični kapital koji pokriva reosiguranje. Ukoliko je iznos koeficijenta niži od 0,50 onda se pri izračunu uzima koeficijent 0,50,

2) tako dobiven rezultat množi se s:

- koeficijentom 0,001 za ugovore za slučaj smrti koji su sklopljeni najviše na tri godine,

- s koeficijentom 0,0015 za ugovore za slučaj smrti koji su sklopljeni na više od tri, a manje od pet godina,

- s koeficijentom 0,003 za ostale ugovore za slučaj smrti.

(3) Margina solventnosti društva za osiguranje koje obavlja poslove životnog osiguranja povezanog s investicijskim fondovima izračunava se na sljedeći način:

a) za društvo koje snosi rizik ulaganja 4% matematičke pričuve množi se s koeficijentom koji se dobije kao količnik matematičke pričuve neto od reosiguranja i ukupne matematičke pričuve i to na posljednji dan prethodne poslovne godine. Ako je dobiveni koeficijent manji od 0,85 onda se množi s koeficijentom 0,85,

b) za društvo koje ne snosi rizik ulaganja, a troškovi upravljanja su određeni i nepromjenljivi za razdoblje duže od pet godina 1% matematičke pričuve množi se s koeficijentom koji se dobije kao količnik matematičke pričuve neto od reosiguranja i ukupne matematičke pričuve i to na posljednji dan prethodne poslovne godine. Ako je dobiveni koeficijent manji od 0,85 onda se množi s koeficijentom 0,85,

c) za društvo koje ne snosi rizik ulaganja, a troškovi upravljanja nisu određeni i nepromjenljivi 25% neto administrativnih troškova posljednjeg dana prethodne poslovne godine povezanih s tim troškovima,

d) za društvo koje snosi rizik smrti osiguranika 0,3% ukupnog rizičnog kapitala množi se s koeficijentom dobivenim iz količnika rizičnog kapitala neto od reosiguranja posljednjeg dana prethodne poslovne godine i ukupnog rizičnog kapitala posljednjeg dana prethodne poslovne godine. Ako je tako dobiveni koeficijent manji od 0,50 onda se množi s koeficijentom 0,50.

(4) Za dopunska osiguranja propisana člankom 12. stavak (3) Zakona margina solventnosti izračunava se sukladno odredbama članka 72. Zakona odnosno članka 10. ovog Pravilnika.

 

Članak 10.

(Margina solventnosti društava za osiguranje koje obavlja poslove neživotnih osiguranja i društava za reosiguranje)

(1) Margina solventnosti društva koje obavlja poslove neživotnih osiguranja i poslove reosiguranja obračunava se na temelju odnosa premija, odnosno šteta i to onoj koja je viša.

(2) Margina solventnosti na temelju premija izračunava se na sljedeći način:

a) na ukupan zbroj premija ili doprinosa od djelatnosti neposrednog posla osiguranja, uključujući i sve dodatne iznose uz premije ili doprinose za posljednju poslovnu godinu dodaju se iznosi premija primljenih u reosiguranje tijekom posljednje poslovne godine i umanjuje se za ukupan iznos premija ili doprinosa uzajamnog osiguranja otkazanih i otpisanih tijekom posljednje poslovne godine. Dobiveni iznos podijeli se na dva dijela. Prvi dio tog iznosa do 100.000.000,00 KM množi se s koeficijentom 0,18, a drugi dio, odnosno preostali iznos množi s 0,16. Tako dobiveni umnošci se zbroje;

b) zbroj proizvoda iz točke a) množi se koeficijentom koji se dobije iz odnosa iznosa mjerodavnih šteta (iznos isplaćenih šteta uvećan za iznos ukupno rezerviranih šteta na kraju razdoblja i umanjen za iznos ukupno rezerviranih šteta na početku razdoblja) umanjenih za dio koji pokriva reosiguranje, naplaćene regrese i bruto iznosa mjerodavnih šteta za posljednju poslovnu godinu. Ukoliko je koeficijent niži od 0,50 onda se pri izračunu uzima koeficijent 0,50.

(3) Margina solventnosti na temelju šteta izračunava se na sljedeći način:

a) na ukupan iznos isplaćenih šteta u neposrednom poslu osiguranja za tri posljednje poslovne godine ili posljednjih sedam godina u slučaju društva koje isključivo, odnosno u većem dijelu ugovara osiguranja koja pokrivaju rizik kredita, nepogode, tuče ili mraza bez odbitka šteta koje nose reosiguratelji ili retrocesionari se dodaju:

1) sve isplate odšteta za obveze preuzete u reosiguranju i retrocesiju tijekom istog razdoblja

i

2) iznos pričuva za štete utvrđen na kraju posljednje poslovne godine i to za neposredni posao osiguranja i za obveze preuzete u reosiguranju;

b) od dobivenog iznosa u točki a) oduzimaju se:

1) primici ostvareni na temelju regresa tijekom tri, odnosno sedam poslovnih godina i

2) iznosi pričuva za štete na početku prve od tri, odnosno sedam poslovnih godina i to za neposredan posao osiguranja i za obveze preuzete u reosiguranju;

c) jedna trećina, odnosno jedna sedmina ovako dobivenog iznosa - ovisno od vremena uzimanja podataka - dijeli se na dva dijela. Prvi dio tog iznosa do 70.000.000,00 KM množi se s koeficijentom 0,26, a drugi dio, odnosno preostali iznos množi s koeficijentom 0,23. Ovako dobiveni umnošci se zbroje. Dobiveni rezultat množi se koeficijentom koji se dobije iz odnosa iznosa mjerodavnih šteta umanjenih za dio koji pokriva reosiguranje i bruto iznosa mjerodavnih šteta za posljednju poslovnu godinu. Ukoliko je koeficijent niži od 0,50 onda se pri izračunu uzima koeficijent 0,50.

(4) Margina solventnosti za društva koja obavljaju poslove zdravstvenog osiguranja za koja su tehničke osnove osiguranja slične tehničkim osnovama životnih osiguranja, jednaka je jednoj trećini margine solventnosti iz stavka (1) ovog članka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) premije su obračunate aktuarskim metodama na temelju tablica,

b) društvo u vezi s tim osiguranjima oblikuje posebne pričuve za starost,

c) premije obuhvaćaju dodatak za sigurnost na premiju,

d) društvo može otkazati ugovor o osiguranju najkasnije prije isteka treće godine osiguranja i

e) ugovorom o osiguranju predviđena je mogućnost povećanja premije, odnosno smanjenje obveza društva.

(5) Iznimno od odredbe stavka (1) ovog članka, margina solventnosti za prvu godinu poslovanja društva za osiguranje izračunava se sukladno stavku (2) ovog članka.

(6) U slučaju kada je izračunata margina solventnosti za osiguranje tekuće godine manja od izračunate margine solventnosti društva za osiguranje prethodne godine, margina solventnosti mora biti najmanje jednaka margini solventnosti prethodne godine pomnoženoj s omjerom između pričuva šteta na kraju tekuće godine umanjenih zaudjel reosiguranja i pričuva šteta na kraju prethodne godine umanjenih za udjel reosiguranja s tim da omjer ne smije biti veći od 1.

 

IV - ADEKVATNOST KAPITALA

Članak 11.

(Uvjeti adekvatnosti kapitala)

(1) Kapital društva za osiguranje iz članka 70. Zakona odnosno članka 7. ovog Pravilnika koje obavlja poslove osiguranja u grupi životnih osiguranja mora biti najmanje jednak:

a) margini solventnosti koja se izračunava na način određen člankom 71. st. od (2) do (5) Zakona, odnosno člankom 9. ovog Pravilnika,

b) minimalnog iznosa garantnog fonda propisanog odredbama članka 73. stavak 3. Zakona.

(2) Kapital društva za osiguranje iz članka 70. Zakona odnosno članka 7. ovog Pravilnika koje obavlja poslove osiguranja u grupi neživotnih osiguranja i kapital društva za reosiguranje mora biti najmanje jednak:

a) margini solventnosti izračunatoj na temelju odnosa premija, odnosno šteta i to onoj koja je viša;

b) minimalnog iznosa garantnog fonda iz članka 73. stavak 3. Zakona.

(3) Garantni fond društva za osiguranje i reosiguranje definiran u članku 73. stavak 1. Zakona i članku 6. ovoga Pravilnika sukladno članku 73. stavak 4. Zakona i ovog Pravilnika ne može biti manji od:

a) 1/3 margine solventnosti;

b) minimalnog iznosa garantnog fonda propisanog odredbama članka 73. stavak 3. Zakona.

 

Članak 12.

(Mjere uprave radi osiguravanja adekvatnosti kapitala)

(1) Kada je kapital društva niži od garantnog fonda (1/3 margine solventnosti) ili od minimalnog iznosa garantnog fonda propisanog odredbama članka 73. Zakona, društvo je obvezno Agenciji za nadzor podnijeti na suglasnost plan za financijski oporavak i plan kratkoročnog financijskog programa kojim će se ukloniti nedostatak. U planu oporavka i kratkoročnom financijskom programu obvezno se navode rokovi za njihovo provođenje i nositelji koji ne mogu biti dulji od 60 dana i koji trebaju sadržati detaljan opis svih činjenica koji su uzrokovali stanje neadekvatnosti kapitala, detaljan opis svih činjenica koje društvo planira poduzeti kako bi dovelo društvo u položaj ispunjenih uvjeta adekvatnosti kapitala.

(2) Kada je visina kapitala društva viša od minimalnog iznosa garantnog fonda propisanog odredbama članka 73. Zakona, a nalazi se u zoni između visine 1/3 margine solventnosti

(garantni fond) i margine solventnosti, društvo je dužno Agenciji za nadzor dostaviti srednjoročni plan za dostizanje margine solventnosti. Srednjoročni plan iz ovog stavka sačinjava se za razdoblje do tri godine s utvrđenom godišnjom dinamikom i nositeljima.

 

V - OBLIK I SADRŽAJ IZVJEŠĆA

Članak 13.

(Datum obračuna margine solventnosti, garantnog fonda i kapitala)

Društvo je dužno vršiti obračun, odnosno utvrđivati marginu solventnosti, garantni fond i kapital posljednjeg dana tekućeg obračunskog razdoblja i to na:

a) 31. 12. tekuće godine, godišnji obračun,

b) 30. 6. polugodišnji obračun,

c) 31. 3. i 30. 9. tromjesečni obračun,

d) dan prijenosa portfelja.

 

Članak 14.

(Izvješća)

(1) Društvo obračun kapitala i garantnog fonda, u vezi s člankom 13. ovoga Pravilnika, iskazuje na "Obrascu K-KF".

(2) Obračun margine solventnosti u vezi s člankom 10. ovoga Pravilnika društvo iskazuje na:

a) "Obrascu MS1-K-F" za poslove neživotnih osiguranja;

b) "Obrascu MS2-K-F" za poslove životnih osiguranja;

c) "Obrascu MS3-K-F" za poslove reosiguranja.

(3) Pisani obrasci iz stavka (1) i (2) ovog članka sastavni su dio ovog Pravilnika, a obrasci za dostavu u elektronskoj formi su u formatu xls i preuzimaju se s web stranice Agencije za nadzor: www.nados.ba.

(4) U obrascima iz stavka (1) i (2) ovog članka iznosi se iskazuju u konvertibilnim markama s dva decimalna mjesta.

 

Članak 15.

(Rokovi za dostavu izvješća)

(1) Društvo je dužno obrasce iz članka 14. ovog Pravilnika dostaviti Agenciji za nadzor u pisanoj i elektronskoj formi u sljedećim rokovima:

a) za prvo tromjeseče do 30. 4. tekuće poslovne godine;

b) za drugo tromjeseče do 31. 7. tekuće poslovne godine;

c) za treće tromjeseče do 31. 10. tekuće poslovne godine

i

d) za četvrto tromjesečje u roku od tri mjeseca po isteku tekuće poslovne godine odnosno do 31. 3. naredne godine.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka moraju biti ovjereni oddirektora i imenovanog ovlaštenog aktuara društva.

 

VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(Usklađivanje poslovanja društava za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje)

(1) Društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje dužna su u roku pet godina od dana stupanja na snagu Zakona uskladiti svoje poslovanje s odredbama članka 25. stavak (1) i članka 73. stavak (3) Zakona.

(2) U razdoblju od stupanja na snagu Zakona do usklađivanja sukladno stavku (1) ovog članka društva su dužna održavati minimalni dionički kapital, kako sljedi:

a) 2.000.000,00 KM ako društvo posluje s jednom ili više vrsta osiguranja sukladno članku 9. stavak (2) toč. od j) do o) Zakona,

b) 2.000.000,00 KM ako društvo posluje s jednom ili više vrsta osiguranja sukladno članku 9. stavak (2) toč. od a) do h) i toč. p) i s) Zakona,

c) 1.000.000,00 KM ako društvo posluje s jednom ili više vrsta osiguranja sukladno članku 9. stavak (2) toč. i) i/ili r) Zakona,

d) 3.000.000,00 KM ako društvo posluje s životnim osiguranjem,

e) 3.000.000,00 KM ako društvo obavlja poslove reosiguranja.

(3) Pored odredbi stavka (2) ovog članka u razdoblju od stupanja na snagu Zakona do usklađivanja sukladno stavku

(1) ovog članka, društva su dužna održavati adekvatnost kapitala iz članka 11. ovog Pravilnika.

 

Članak 17.

(Financijski planovi za usklađivanje poslovanja društava za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje)

(1) Društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje dužna su u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika dostaviti Agenciji za nadzor plan za usklađivanje poslovanja sa odredbama članka 25. stavak (1) i članka 73. stavak (3) Zakona u roku propisanim člankom 225. Zakona i članka 16. ovog Pravilnika.

(2) Izvješće o provođenju mjera navedenim u planu iz prethodnog stavka društva za osiguranje su obavezna podnositi Agenciji za nadzor godišnje uz izvješća propisana člankom 14. stavak (1) ovog Pravilnika u roku propisanim člankom 15. stavak (1) točka d. ovog Pravilnika.

 

Članak 18.

(Prestanak važenja propisa)

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o elementima i kontroli margine solventnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/13 i 50/13).

 

Članak 19.

(Stupanje na snagu propisa)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 021-2589-4/17

22. rujna 2017. godine

Sarajevo

 

Predsjednik

Stručnog savjeta

Mr. sci. Edita Kalajdžić, v. r.

PREUZMI DOKUMENT: tabela1.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Legislativa