Pravilnik o informacionom sistemu energijske efikasnosti Federacije BiH

Legislativa

Pravilnik o informacionom sistemu energijske efikasnosti Federacije BiH

18.01.2019. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

Službene novine Federacije BiH, broj 2/19, 18.01.2019.

 

Na osnovu člana 48. Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/17), ministar Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donosi 

 

PRAVILNIK 

O INFORMACIONOM SISTEMU ENERGIJSKE EFIKASNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 


 

I. OPĆE ODREDBE 

Član 1. 
(Predmet Pravilnika) 

 

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se struktura, forma, sadržaj i funkcionalne karakteristike sveobuhvatnog Informacionog sistema energijske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ISEE), kao i način unosa i dostavljanja potrebnih podataka, te način izvještavanja. 

(2) Pravilnikom ISEE se definiše obaveza korištenja ISEE, te odgovornost lica iz člana 47. Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon) koja pružaju informacije i drugih odgovornih strana iz člana 10. Pravilnika ISEE (u daljnjem tekstu: nosioci podataka). 

 

Član 2. 
(Nadležnost nad provođenjem ISEE) 

 

(1) S ciljem obezbjeđenja najvećeg nivoa dostupnosti informacija, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Fond) uspostavlja, vodi i održava ISEE. 

(2) Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) vrši nadzor nad primjenom odredbi Pravilnika ISEE, funkcionalnom uspostavom i vođenjem ISEE. 

 

 

II. STRUKTURA I SADRŽAJ INFORMACIONOG SISTEMA 

Član 3. 
(Struktura i sadržaj ISEE) 

 

(1) ISEE je složene strukture i skup je nezavisnih internet platformi sa aplikacijama i bazama podataka koje komuniciraju sa krovnom aplikacijom - Integralna obrada i analiza podataka informacionog sistema energijske efikasnosti (u daljnjem tekstu: IOPISEE Aplikacija) putem jedinstvenog šifrarnika. ISEE se sastoji najmanje od sljedećih međusobno nezavisnih komponenti: 

a) Komponenta 1 - Zakonski i strateški okvir i akcioni planovi i programi 

b) Komponenta 2 - Uštede energije 

c) Komponenta 3 - Potrošnja energije 

d) Komponenta 4 - Energijski certifikati zgrada 

e) Komponenta 5 - Tehnički sistemi grijanja i klimatizacije 

f) IOPISEE Aplikacija - Integralna obrada i analiza podataka informacionog sistema energijske efikasnosti. 

(2) IOPISEE je internet aplikacija sa autorizacijskim sistemom sa funkcijama i metodama za integralnu obradu i analizu podataka, koje automatski preuzima iz komponenti od 2 do 5. 

Strukturalno i funkcionalno aplikacija treba da se sastoji od minimalno: 

- autorizacijskog sistema sa predefinisanim ulogama koje određuju nivo pristupa obrađenim podacima u obliku izvještaja ili rezultata upita; 

- automatiziranog sistema za preuzimanje, pohranjivanje i obradu podataka iz baza podataka komponenti od 2 do 5; 

- sistema za definisanje korisničkih upita na osnovu kojih se generiše izvještaj; 

- Inventar objekata. 

(3) Uputstvo o uspostavi jedinstvenog šifrarnika donosi Ministar FMERI (u daljnjem tekstu: Ministar) na osnovu usaglašenog prijedloga Ministarstva, Federalnog ministarstva prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: FMPU) i Fonda. 

(4) Podloga za izradu šifrarnika iz stava (4) ovog člana su, između ostalog, katastarski podaci Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. 

 

Član 4. 
(Korisnici ISEE) 

(1) ISEE pristupaju svi registrovani i neregistrovani korisnici preko pojedinih komponenti ISEE-a, ili u svrhu generisanja upita i obrade podataka, preko IOPISEE Aplikacije. 

(2) Registrovani korisnici su nosioci podataka ISEE iz člana 10. ovog Pravilnika, kojima se dodjeljuje korisničko ime i šifra, radi pristupa, unosa i obrade podataka u ISEE, a u domenu njihove odgovornosti nad podacima. 

(3) Svim neregistrovanim korisnicima omogućen je pristup dijelu ISEE koji je javan. 

 

Član 5. 
(Komponenta zakonski i strateški okvir i akcioni planovi i programi - Komponenta 1) 

(1) Komponentom 1 propisuje se obaveza pohranjivanja dokumenata za nosioce podataka iz člana 10. stav (1) ovog Pravilnika. 

(2) Komponenta 1 sadrži sljedeće elemente: 

a) Registar zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju oblast energijske efikasnosti u FBiH; 

b) Registar strateških dokumenata energijske efikasnosti; 

c) Registar planova energijske efikasnosti FBiH; 

d) Registar operativnih planova za poboljšanje energijske efikasnosti u federalnim institucijama; 

e) Registar planova energijske efikasnosti kantona; 

f) Registar programa poboljšanja energijske efikasnosti jedinica lokalne samouprave; 

g) Registar planova poboljšanja energijske efikasnosti velikih potrošača; 

h) Registar obrazaca izvještaja; 

i) Registar izvještaja o implementaciji akcionih planova i programa poboljšanja energijske efikasnosti; 

j) Ostali izvještaji propisani Zakonom. 

(3) Donosioci dokumenata iz stava (2) ovog člana dužni su pohranjivati elektronske verzije dokumenata u Komponentu 1, najkasnije 30 dana nakon njihovog usvajanja. 

(4) Podaci iz tačaka od a) do h) iz stava (2) ovog člana su javni, a podaci iz tačaka i) i j) su dostupni samo za registrovane korisnike. 

(5) Obrasci izvještaja iz stava (2) ovog člana dostupni su na internet stranici ISEE i internet stranici Fonda. 

(6) Pravo pristupa Komponenti 1 registrovanim korisnicima, odnosno nosiocima podataka daje Fond. 

 

Član 6. 
(Komponenta uštede energije - Komponenta 2) 

(1) Komponentom 2 propisuje se obaveza korištenja Sistema za monitoring i verifikaciju ušteda energije (u daljem tekstu: SMiV) ostvarenih primjenom pojedinačnih mjera energijske efikasnosti te obaveza unosa podataka o realizovanim mjerama energijske efikasnosti za nosioce podataka iz člana 10. stav (1) ovog Pravilnika ISEE, a sve u svrhu praćenja ostvarenih ušteda i ispunjenja ciljeva utvrđenih strateškim dokumentima energijske efikasnosti na teritoriji Federacije BiH. 

(2) Monitoring iz stava (1) ovog člana je postupak praćenja ostvarenih ušteda energije u posmatranom vremenu kroz sumiranje ušteda energije primjenom matematičkih formula ili mjerenih ušteda energije. 

(3) Verifikacija iz stava (1) ovog člana je postupak kojim se potvrđuju uštede energije ostvarene provedbom mjera poboljšanja energijske efikasnosti. 

(4) Komponenta SMiV sadrži sljedeće elemente: 

a) Registar planiranih mjera po planovima/programima energijske efikasnosti po svim nivoima vlasti; 

b) Registar implementiranih mjera energijske efikasnosti; 

c) Bazu podataka planiranih mjera po planovima/programima energijske efikasnosti po svim nivoima vlasti (Federacija, kantoni, grad i opštine (JLS)); 

d) Bazu podataka o ostvarenim uštedama kroz implementirane mjere energijske efikasnosti; 

e) Katalog mjera energijske efikasnosti. 

(5) Komponenta SMiV sadrži podatke o uštedama energije po realizovanim mjerama energijske efikasnosti, po sljedećim sektorskim grupama: 

a) Zgradarstvo; 

b) Usluge; 

c) Veliki potrošači/industrija; 

d) Saobraćaj. 

(6) Ušteda energije u SMiV-u može se utvrditi procjenom, koja se provodi primjenom "Metodologije za izračun ušteda energije metodom "odozdo prema gore" sa Katalogom mjera" iz Priloga 1. Pravilnika ISEE. 

(7) Ušteda energije u SMiV-u može se utvrditi i unosom podataka/ušteda u fizičkim jedinicama, dobivenim kroz Sistem za upravljanje energijom - SUE, na način utvrđen Prilogom 2. Pravilnika ISEE. 

(8) Pravo pristupa Komponenti 2 registrovanim korisnicima, odnosno nosiocima podataka u skladu sa ovim Pravilnikom daje Fond. 

 

Član 7. 
(Komponenta potrošnja energije - Komponenta 3) 

(1) Pod Komponentom 3 propisuje se obaveza korištenja Sistema za upravljanje energijom (u daljnjem tekstu: SUE), te obaveza unosa podataka o potrošnji energije i vode za nosioce podataka iz člana 10. stav (1) Pravilnika ISEE, a sve u svrhu kontrole, analize i izvještavanja o potrošnji energije i vode. 

(2) Način korištenja SUE propisan je Metodologijom sistemskog upravljanja energijom iz Priloga 2. ovog Pravilnika. 

(3) Komponenta 3 sadrži podatke o potrošnji energije koji su dostavljeni od nosilaca podataka po sljedećim grupama: 

a) Javni sektor (javne zgrade); 

b) Usluge (javna rasvjeta i sistemi vodosnabdijevanja); 

c) Veliki potrošači/industrija; 

d) Distributeri energenata, operatori distributivnog sistema i snabdjevači energijom. 

(4) Komponenta 3 nosilaca podataka sa pravom pristupa SUE, između ostalog sadrži: 

a) Pregled potrošača električne energije; 

b) Pregled potrošača toplotne energije iz sistema daljinskog grijanja; 

c) Pregled potrošača prirodnog gasa; 

d) Pregled potrošača ostalih energenata; 

e) Pregled industrijskih potrošača energije; 

f) Pregled potrošača energije iz javnog sektora; 

g) Jedinstveni šifrarnik potrošača; 

h) Bazu podataka potrošnje energije; 

i) Godišnje izvještaje o potrošnji energije. 

j) Inventar javnih objekata 

(5) Prava pristupa Komponenti 3, registrovanim korisnicima, odnosno nosiocima podataka u skladu sa ovim Pravilnikom daje Fond. 

 

Član 8. 
(Komponenta energijski certifikati zgrada - Komponenta 4) 

(1) Komponentom 4 propisuje se obaveza unosa podataka o provedenim energijskim auditima i izdatim energijskim certifikatima za zgrade za nosioce podataka iz člana 10. stav (16) Pravilnika ISEE. 

(2) Komponentu energijski certifikati zgrada održava i ažurira FMPU u skladu sa članom 45. Uredbe o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata ("Službene novine Federacije BiH, broj 87/18). 

(3) Način korištenja Komponente 4 propisan je Prilogom 3. Pravilnika ISEE. 

(4) Obrazac izvještaja o energijskim auditima zgrada dostupan je na internet stranici FMPU, ISEE i Fonda. 

(5) Komponenta 4 sadrži sljedeće elemente: 

a) Registar izvještaja o energijskom auditu zgrada; 

b) Registar certifikata o energijskoj efikasnosti zgrada; 

c) Registar pravnih lica ovlaštenih za obavljanje energijskih audita zgrada i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim i/ili zgrada sa složenim tehničkim sistemima; 

d) Registar fizičkih lica ovlaštenih za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemima; 

e) Registar pravnih lica ovlaštenih za provođenje Programa obuke; 

f) Bazu podataka iz izvještaja o energijskim auditima zgrada; 

g) Bazu podataka iz energijskih certifikata zgrada; 

h) Godišnje izvještaje o izvršenim energijskim auditima zgrada iz člana 32. stav (7) Zakona. 

(6) Podaci iz tačaka od a) do e) iz stava (5) ovog člana su javni, a podaci iz tačaka od f), g) i h) dostupni su samo registrovanim korisnicima. 

(7) FMPU u saradnji sa Fondom daje pravo pristupa Komponenti 4 registrovanim korisnicima, odnosno nosiocima podataka u skladu sa Pravilnikom ISEE. 

 

Član 9. 
(Komponenta tehnički sistemi grijanja i klimatizacije - Komponenta 5) 

(1) Komponentom 5 propisuje se obaveza unosa podataka o provedenim redovnim energijskim auditima sistema grijanja i klimatizacije za nosioce podataka iz člana 10. stav (16) Pravilnika ISEE. 

(2) Komponentu 5 održava i ažurira Ministarstvo. 

(3) Način korištenja Komponente 5 propisan je Prilogom 4. Pravilnika ISEE. 

(4) Obrazac izvještaja o redovnom energijskom auditu tehničkih sistema grijanja i klimatizacije dostupan je na internet stranici Ministarstva, ISEE i Fonda. 

(5) Komponenta 5 sadrži sljedeće elemente: 

a) Registar izvještaja o redovnom energijskom auditu sistema grijanja; 

b) Registar izvještaja o redovnom energijskom auditu sistema klimatizacije; 

c) Registar pravnih i fizičkih lica ovlaštenih za obavljanje energijskih audita sistema grijanja i klimatizacije; 

d) Registar pravnih lica ovlaštenih za provođenje Programa obuke; 

e) Baza podataka iz izvještaja o redovnim energijskim auditima sistema grijanja; 

f) Baza podataka iz izvještaja o redovnim energijskim auditima sistema klimatizacije; 

g) Registar nezavisne kontrole 

(6) Podaci iz tačaka od a) do d) iz stava (5) ovog člana su javni, a podaci iz tačaka e) i f) dostupni su samo registrovanim korisnicima. 

(7) Tehnički sistemi podrazumijevaju sisteme grijanja snage preko 20 kW i klimatizacije snage preko 12 kW koji su predmet redovnih energijskih audita iz člana 36. stava (1) i člana 37. stava (1) Zakona u skladu sa Pravilnikom o provođenju redovnih audita sistema grijanja i klimatizacije, koji donosi Ministar. 

(8) Ministarstvo u saradnji sa Fondom daje pravo pristupa prema Komponenti 5 registrovanim korisnicima, odnosno nosiocima podataka u skladu sa Pravilnikom ISEE. 

 

 

III. OBAVEZA PRIKUPLJANJA, UNOSA, OBRADE I DOSTAVLJANJA PODATAKA 

Član 10. 
(Nosioci podataka) 

(1) Nosioci podataka za komponente 1, 2 i 3 koji imaju obavezu unosa podataka i dostavljanja informacija Fondu u smislu Pravilnika ISEE su: 

a) organi i tijela Federacije BiH, kantona i JLS, organi javne uprave, organizacije, regulatorna tijela, javne ustanove, agencije, javna preduzeća, 

b) veliki potrošači energije, 

c) operatori distributivnog sistema, distributeri energije i snabdjevači energijom. 

(2) Odgovorno lice nosioca podataka, u smislu Pravilnika ISEE, je odgovorno lice tog pravnog lica (premijer, ministar, gradonačelnik/načelnik JLS, direktor, predsjednik, i sl.). 

(3) Odgovorno lice nosioca podataka iz stava (1) ovog člana, dužno je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika ISEE imenovati lice iz reda uposlenika ili na drugi način angažovano lice kao: 

a) energijskog saradnika -za nosioce podataka iz stava (1) tačke a) ovog člana; 

b) energijskog menadžera - imenuje se na nivou resora, javnog preduzeća, kao i za ostale nosioce podataka iz stava (1) tačka a) ovog člana ukoliko istovremeno imaju u nadležnosti jednu ili više/kompleks nestambenih zgrada/objekata sa ukupnom korisnom površinom većom od 15.000 m² ili sa pet i više imenovanih energijskih saradnika, te za nosioce podataka iz stava (1) tačke b) i c) ovog člana. 

c) energijskog menadžera koordinatora - imenuje se na nivou vlasti: jedinice lokalne samouprave, vlada kantona, Vlade Federacije/Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH. 

(4) Obaveze energijskog saradnika su: 

1) unos podataka i praćenje potrošnje energije i vode na nivou svakog krajnjeg potrošača, tj. objekta, kompleksa objekata, javne rasvjete i ostalih usluga; 

2) prikupljanje podataka o stanju objekta sa aspekta energijske efikasnosti putem saradnje sa osobljem iz održavanja, korisnicima objekta i sl., izrada prijedloga za poboljšanje energijske efikasnosti te o svemu izvještava nadležnog energijskog menadžera 

3) obavljanje ostalih obaveza definisanih u Prilogu 2. ovog Pravilnika 

(5) Obaveze energijskog menadžera nosioca podataka iz stava (1) tačka a) ovog člana su: 

1) koordiniranje i kontrola rada Energijskih saradnika; 

2) obezbjeđenje uslova za efikasan rad energijskih saradnika; 

3) analiza prikupljenih podataka o stanju objekata, potrošnji energije i vode; 

4) analiza prikupljenih podataka o utrošenoj energiji u svrhu pružanja usluge (odnosi se samo za javna preduzeća koja obavljanju javne i komunalne djelatnosti); 

5) obezbjeđenje uslova za provođenje energijskih audita, certificiranja, mjera za poboljšanje energijske efikasnosti; 

6) predlaganje nadležnom energijskom menadžeru odnosno menadžeru koordinatoru plana/programa poboljšanja; 

7) priprema podataka, za nosioce podataka iz članova 11., 12. i 13. o realizovanim mjerama energijske efikasnosti u SMiV te unos podataka u SMiV po nalogu energijskog menadžera koordinatora u skladu sa uspostavljenom organizacionom šemom upravljanja energijom; 

8) ostale obaveze definisane Prilozima 1. i 2. Pravilnika ISEE. 

(6) Obaveze energijskog menadžera nosioca podataka iz stava (1) tačka b) ovog člana su: 

1) uspostavljanje organizacione šeme upravljanja energijom; 

2) unos podataka i praćenje potrošnje energije i vode; 

3) izrada, pohranjivanje i dostavljanje izvještaja za nosioce podataka iz člana 14. ovog Pravilnika; 

4) unos podataka iz člana 6. ovog Pravilnika za nosioce podataka iz člana 14. ovog Pravilnika; 

5) verifikacija podataka o implementiranim mjerama energijske efikasnosti izvještavanim kroz SMiV; 

6) pohranjivanje dokumenata u skladu s odredbama člana 5. ovog Pravilnika; 

7) ostale obaveze definisane Prilozima 1. i 2. ovog Pravilnika. 

(7) Obaveze energijskog menadžera nosioca podataka iz stava (1) tačka c) ovog člana su: 

1) unos godišnjih podataka o isporučenoj energiji po strukturi krajnjih potrošača, kategoriji i vrsti potrošnje, u skladu sa članom 7. ovog Pravilnika; 

2) izrada, pohranjivanje i dostavljanje izvještaja iz člana 15. ovog Pravilnika; 

3) unos podataka iz člana 6. ovog Pravilnika; 

4) verifikacija podataka o implementiranim mjerama energijske efikasnosti izvještavanim kroz SMiV; 

5) ostale obaveze definisane Prilozima 1. i 2. ovog Pravilnika. 

(8) Obaveze energijskog menadžera koordinatora iz stava (2) tačka c) ovog člana, iz okvira svoje nadležnosti su: 

1) uspostavljanje organizacione šeme upravljanja energijom u okviru svoje nadležnosti, prema Prilogu 5. ovog Pravilnika; 

2) koordiniranje i kontrola rada energijskih menadžera/saradnika u okviru svoje nadležnosti; 

3) analiza prikupljenih podataka; 

4) izrada, pohranjivanje i dostavljanje svih izvještaja za nosioce podataka iz članova 11., 12. i 13. ovog Pravilnika; 

5) nadgledanje, analiza i izvještavanje o planiranim i ostvarenim godišnjim uštedama energije po realizovanim mjerama energijske efikasnosti u skladu sa Prilogom 1. za nosioce podataka iz članova 11., 12. i 13. ovog Pravilnika; 

6) u saradnji sa energijskim menadžerima analizira ostvarene finansijske uštede po realizovanim mjerama; 

7) unos podataka, za nosioce podataka iz članova 11., 12. i 13. o realizovanim mjerama energijske efikasnosti iz okvira svoje nadležnosti; 

8) verifikacija podataka o implementiranim mjerama energijske efikasnosti izvještavanim kroz SMiV; 

9) izrada prijedloga plana/programa energijske efikasnosti na svom području; 

10) pohranjivanje dokumenata u skladu s odredbama člana 5. ovog Pravilnika; 

11) ostale obaveze definisane Prilozima 1. i 2. ovog Pravilnika. 

(9) Minimalni nivo obrazovanja za energijskog saradnika je srednja stručna sprema (SSS), a poželjan je VI stepen visoke spreme ili prvi ciklus studija koji vodi do zvanja završenog dodiplomskog studija (the degree of Bachelor) Bolonjskog sistema obrazovanja po mogućnosti tehničko-tehnoloških ili ekonomskih nauka i poznavanje rada na računaru. 

(10) Minimalni nivo obrazovanja za energijskog menadžera i energijskog menadžera koordinatora je VII stepen visoke spreme ili drugi ciklus studija koji vodi do stručnog zvanja magistra ili ekvivalenta, stečenog nakon završenog dodiplomskog studija Bolonjskog sistema obrazovanja tehničko-tehnoloških ili ekonomskih nauka i poznavanje rada na računaru. 

(11) S ciljem sticanja korisničkih prava za pristup sistemu ISEE, imenovani energijski saradnici, menadžeri i menadžer koordinatori iz stava (2) ovog člana moraju završiti odgovarajuću obuku za energijske saradnike, menadžere i menadžere koordinatore, koja uključuje i obuku za korištenje Sistema za monitoring i verifikaciju - SMiV i obuku za korištenje Sistema za upravljanje energijom - SUE. 

(12) Lica iz stava (3) ovog člana obavezuju se na kontinuiranu edukaciju i usavršavanje, u skladu sa razvojem ISEE. 

(13) Obuku i usavršavanje iz stava (11) i (12) ovog člana organizuje Fond. 

(14) Obuka imenovanih lica traje minimalno 6 sati, a obuhvata najmanje informiranje o zakonskoj regulativi i obavezama iz ISEE, te korištenju SUE-a za sva lica, te SMiV-a za uloge energijskog menadžera i energijskog menadžera koordinatora. Svaka obuka završava provjerom znanja nakon kojeg učesnici dobivaju Uvjerenje o uspješno završenoj obuci za korištenje ISEE. 

(15) Fond vodi službenu evidenciju lica koja su uspješno završila obuku za korištenje ISEE. 

(16) Nosioci podataka za Komponente 4 i 5 koji imaju obavezu unosa podataka i dostavljanja informacija Ministarstvu i FMPU u smislu ovog Pravilnika su: ovlaštena lica za provođenje programa obuke, lica ovlaštena za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje i lica ovlaštena za obavljanje redovnih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije. 

(17) Lica iz stava (16) ovog člana obavezuju se na edukaciju i usavršavanje, u skladu sa razvojem ISEE za koje je nadležno Ministarstvo i FMPU. 

(18) Odgovorna osoba nosioca podataka dužna je u kontinuitetu osigurati izvršenje obaveza iz Pravilnika ISEE, a u slučaju bilo kakvih promjena kod imenovanih lica o tome obavijestiti Fond. 

(19) U slučaju sticanja uslova, unos podataka u SUE o potrošnji energije i vode za nosioce podataka iz stava (1) tačka a), može se obezbijediti i direktno od strane distributera/snabdjevača/operatora. 

 

Član 11. 
(Organi Federacije Bosne i Hercegovine) 

(1) Organi Federacije BiH, u smislu ovog Pravilnika, su sva ministarstva, uredi, službe, uprave i upravne organizacije, javne ustanove i preduzeća čiji je osnivač Federacija BiH, te tijela Vlade Federacije. 

(2) Organi Federacije postupaju u skladu sa članom 10. stav (3) tačke a) i b) Pravilnika ISEE i o tome obavještavaju Fond u roku od 15 dana. 

(3) Organi Federacije BiH odgovorni su za unos podataka o potrošnji energije i vode u SUE - za zgrade i/ili za prostore u kojima posluju i javne usluge koje obavljaju, u skladu sa članom 7. Pravilnika ISEE; 

(4) Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH obavlja sljedeće poslove: 

1) postupa u skladu sa članom 10. stav (3) tačka c) ovog Pravilnika i o tome obavještava Fond; 

2) pohranjuje dokumente u skladu s odredbama člana 5. ovog Pravilnika; 

3) unosi podatke o provedenim mjerama energijske efikasnosti u SMiV - za sve zgrade pod vlastitom ingerencijom i/ili za prostore u kojima posluju i za javne usluge koje obavljaju, u skladu sa članom 6. ovog Pravilnika, te sačinjava listu provedenih mjera i istu najmanje jednom godišnje dostavlja Fondu; 

4) izrađuje zbirnu listu objekata iz nadležnosti organa Federacije i dostavlja Fondu; 

5) u skladu sa članom 19. stav (2) Zakona, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu, izrađuje i pohranjuje u ISEE Izvještaj o godišnjoj potrošnji energije za zgrade i druge izgrađene objekte koje koriste Federacija, kantoni i JLS, te isti dostavlja Fondu u štampanoj verziji; 

6) najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu izrađuje i pohranjuje u ISEE Izvještaj o provođenju Operativnog plana za poboljšanje energijske efikasnosti u federalnim institucijama uprave, te isti dostavlja Ministarstvu u štampanoj verziji. 

(5) Ministarstvo najkasnije do 1. aprila tekuće godine za prethodnu godinu izrađuje i pohranjuje u ISEE Izvještaj o provođenju programa iz Akcionog plana energijske efikasnosti na nivou Federacije BiH. 

(6) Obrazac izvještaja o godišnjoj potrošnji energije za zgrade i druge izgrađene objekte koje koriste Federacija, kantoni i JLS, Obrazac izvještaja o provođenju Operativnog plana za poboljšanje energijske efikasnosti u federalnim institucijama uprave, te Obrazac godišnjeg izvještaja o provođenju programa iz Akcionog plana energijske efikasnosti na nivou Federacije BiH dostupni su na internet stranici ISEE i internet stranici Fonda. 

(7) Ministarstvo po usvajanju Izvještaja iz člana 12. Zakona od strane Vlade FBiH isti pohranjuje u ISEE. 

 

Član 12. 
(Kantoni) 

(1) Organi kantona u smislu ovog Pravilnika su svi organi vlade, javne službe, ustanove i preduzeća, te druge organizacije čiji je osnivač kanton. 

(2) Organi kantona postupaju u skladu sa članom 10. stav (3) tačke a) i b) Pravilnika ISEE i o tome obavještavaju Fond u roku od 15 dana. 

(3) Organi kantona su odgovorni za unos podataka o potrošnji energije i vode u SUE - za zgrade i/ili za prostore u kojima posluju i javne usluge koje obavljaju, u skladu sa članom 7. Pravilnika ISEE; 

(4) Vlada kantona ili od nje zaduženi organ obavlja sljedeće poslove: 

1) postupa u skladu sa članom 10. stav (3) tačka c) Pravilnika ISEE i o tome obavještava Fond; 

2) pohranjuje dokumente u skladu s odredbama člana 5. ovog Pravilnika; 

3) unosi podatke o provedenim mjerama energijske efikasnosti u SMiV - za zgrade pod vlastitom ingerencijom i/ili za prostore u kojima posluju i za javne usluge koje obavljaju, u skladu sa članom 6. ovog Pravilnika, te sačinjava listu provedenih mjera i istu najmanje jednom godišnje dostavlja Fondu; 

4) izrađuje zbirnu listu objekata iz nadležnosti kantona i dostavlja Fondu; 

5) u skladu sa članom 19. stav (2) Zakona, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu, izrađuje i pohranjuje u ISEE Izvještaj o godišnjoj potrošnji energije za zgrade i druge izgrađene objekte koje koriste Federacija, kantoni i JLS, te isti dostavlja Fondu u štampanoj verziji; 

6) najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu izrađuje i pohranjuje u ISEE Godišnji izvještaj kantona o provođenju plana energijske efikasnosti i isti dostavlja u elektronskoj i štampanoj verziji Ministarstvu. Izvještaj kantona treba da sadrži podatke o realizaciji mjera iz kantonalnih planova, kao i podatak o ukupno ostvarenim uštedama iz programa poboljšanja iz pripadajućih JLS. 

(5) Obrazac izvještaja o godišnjoj potrošnji energije za zgrade i druge izgrađene objekte koje koriste Federacija, kantoni i JLS i Obrazac godišnjeg izvještaja kantona o provođenju plana energijske efikasnosti dostupni su na internet stranici ISEE i internet stranici Fonda. 

 

Član 13. 
(Jedinice lokalne samouprave - JLS) 

(1) Organi JLS u smislu ovog Pravilnika su svi organi lokalne samouprave, javne službe, ustanove i preduzeća, te druge organizacije čiji je osnivač lokalna samouprava. 

(2) Organi JLS postupaju u skladu sa članom 10. stav (3) tačke a) i b) Pravilnika ISEE i o tome obavještavaju Fond u roku od 15 dana. 

(3) Organi JLS su odgovorni za unos podataka o potrošnji energije i vode u SUE - za zgrade i/ili za prostore u kojima posluju i javne usluge koje obavljaju, u skladu sa članom 7. ovog Pravilnika; 

(4) JLS obavlja sljedeće poslove: 

1) postupa u skladu sa članom 10. stav (3) tačka c) ovog Pravilnika i o tome obavještava Fond; 

2) pohranjuje dokumente u skladu s odredbama člana 5. ovog Pravilnika; 

3) unosi podatake o provedenim mjerama energijske efikasnosti u SMiV - za zgrade pod vlastitom ingerencijom i/ili za prostore u kojima posluju i za javne usluge koje obavljaju, u skladu sa članom 6. ovog Pravilnika, te sačinjava listu provedenih mjera i istu najmanje jednom godišnje dostavlja Fondu; 

4) izrađuje zbirnu listu objekata iz nadležnosti JLS i dostavlja Fondu; 

5) u skladu sa članom 19. stav (2) Zakona, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu, izrađuje i pohranjuje u ISEE Izvještaj o godišnjoj potrošnji energije za zgrade i druge izgrađene objekte koje koriste Federacija, kantoni i JLS, te isti dostavlja Fondu u štampanoj verziji; 

6) najkasnije do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu izrađuje i pohranjuje u ISEE Obrazac godišnjeg izvještaja JLS o provođenju programa poboljšanja energijske efikasnosti i isti dostavlja u elektronskoj i štampanoj verziji kantonu. 

(5) Obrazac izvještaja o godišnjoj potrošnji energije za zgrade i druge izgrađene objekte koje koriste Federacija, kantoni i JLS i Obrazac godišnjeg izvještaja JLS o provođenju programa poboljšanja energijske efikasnosti dostupni su na internet stranici ISEE i internet stranici Fonda. 

 

Član 14. 
(Veliki potrošači) 

(1) Veliki potrošači postupaju u skladu sa članom 10. stav (3) tačka b) Pravilnika ISEE, i o tome obavještavaju Fond u roku od 15 dana. 

(2) Veliki potrošači su obavezni koristiti sistem za monitoring i verifikaciju ušteda energije - SMiV kao alat za verifikaciju ostvarenih ušteda. Veliki potrošači podatke u SMiV unose u skladu sa članom 6. ovog Pravilnika. 

(3) Veliki potrošači su obavezni koristiti Sistem za upravljanje energijom - SUE kao alat sistema upravljanja energijom. Veliki potrošači podatke u SUE unose u skladu sa članom 7. ovog Pravilnika. 

(4) Veliki potrošač, u skladu sa članom 16. stav (5) Zakona, najkasnije do 1. marta tekuće godine, dužan je pohraniti u ISEE Godišnji izvještaj velikog potrošača o provođenju programa poboljšanja energijske efikasnosti i isti dostaviti u elektronskoj i štampanoj verziji Ministarstvu. 

(5) Obrazac godišnjeg izvještaja velikog potrošača o provođenju programa poboljšanja energijske efikasnosti dostupan je na internet stranici ISEE i internet stranici Fonda. 

 

Član 15. 
(Operatori distributivnog sistema, distributeri energenata i snabdjevači energijom) 

(1) Operatori distributivnog sistema, distributeri energije i snabdjevači energijom postupaju u skladu sa članom 10. stav (3) tačka b) Pravilnika ISEE i o tome obavještavaju Fond u roku od 15 dana. 

(2) Operatori distributivnog sistema, distributeri energije i snabdjevači energijom su obavezni koristiti Sistem za mjerenje i verifikaciju ušteda energije - SMiV kao alat za verifikaciju ostvarenih ušteda kod krajnjih potrošača. Podaci se unose u skladu sa članom 6. ovog Pravilnika. 

(3) Operatori distributivnog sistema, distributeri energije i snabdjevači energijom su obavezni koristiti Sistem za upravljanje energijom - SUE kao alat za unos godišnjih podataka o isporučenoj energiji po strukturi krajnjih potrošača, kategoriji i vrsti potrošnje, u skladu sa članom 7. ovog Pravilnika. 

(4) Operatori distributivnog sistema, distributeri energije i snabdjevači energijom u skladu sa članom 46. stav (3), tačka h) Zakona, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu, dužni su pohraniti u ISEE Godišnji izvještaj o radu Operatora distributivnog sistema, distributera energenata i snabdjevača energijom i isti dostaviti u elektronskoj i štampanoj verziji Ministarstvu. 

(5) Obrazac godišnjeg izvještaja o radu Operatora distributivnog sistema, distributera energenata i snabdjevača energijom dostupan je na internet stranici ISEE i internet stranici Fonda. 

 

Član 16. 
(Ovlaštena lica za provođenje energijskih audita) 

(1) Ovlaštena lica za provođenje energijskih audita u skladu sa Zakonom i Uredbom su sva ovlaštena pravna/fizička lica za obavljanje energijskih audita i/ili energijsko certificiranje, te ovlaštena lica za obavljanje redovnih energijskih audita sistema grijanja i klimatizacije. 

(2) Ovlaštena lica iz stava (1) odgovorna su za unos podataka u komponente 4 i 5 ISEE i obavljaju sljedeće poslove: 

1) unose podatake o provedenim energijskim auditima zgrada i iste pohranjuju u Komponentu 4, u skladu sa članom 8. ovog Pravilnika; 

2) pohranjuju godišnje izvještaje o izvršenim energijskim auditima zgrada iz člana 32. stav (7) Zakona i iste dostavljaju FMPU i nadležnim kantonalnim ministarstvima; 

3) unose podatake o provedenim redovnim energijskim auditima sistema grijanja i klimatizacije i iste pohranjuju u Komponentu 5, u skladu sa članom 9. ovog Pravilnika; 

4) pohranjuju godišnje izvještaje o izvršenim redovnim energijskim auditima sistema grijanja i klimatizacije iz člana 36. i 37. Zakona i iste dostavljaju Ministarstvu. 

 

 

IV. METODOLOGIJE ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI PLANA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI 

Član 17. 
(Metodologije za ocjenu ostvarenja ušteda u Federaciji BiH) 

(1) Pored procjene ušteda energije ostvarene primjenom pojedinačnih mjera energijske efikasnosti a koje se verificiraju kroz komponentu SMiV, u svrhu izrade izvještaja o realizaciji planova energijske efikasnosti s ciljem procjene ostvarenja indikativnih ciljeva uštede energije na nivou FBiH, koriste se i metoda "odozgo prema dole" i metoda istraživanja tržišta prodatih materijala/opreme. 

(2) Prilog 6. Pravilnika ISEE sadrži Metodologiju za izračun ušteda metodom "odozgo prema dole" kojom se izračunavaju uštede pomoću skupa pokazatelja energijske efikasnosti u sektorima neposredne potrošnje energije. Za potrebe izrade izvještaja iz člana 12., stava 3. Zakona, Ministarstvo može, na osnovu raspoloživih statističkih podataka u određenoj godini, koristiti Metodologiju metodom "odozgo prema dole", 

(3) Prilog 7. Pravilnika ISEE sadrži Metodologiju za mjerenje i verifikaciju ušteda energije metodom istraživanja tržišta prodatih materijala/opreme. Za potrebe izrade izvještaja iz člana 12., stava 3. Zakona, Ministarstvo može, na osnovu raspoloživih statističkih podataka u određenoj godini, koristiti Metodologiju za izračun ušteda energije analizom tržišta prodatih materijala/opreme. 

 

Član 18. 
(Prilozi) 

Sastavni dio ovog Pravilnika su: 

Prilog 1 - Komponenta 2 - Ušteda energije sa Metodologijom za izračun ušteda energije u krajnjoj potrošnji primjenom metode "odozdo prema gore" sa katologom mjera; 

Prilog 2 - Komponenta 3 - Potrošnja energije sa Metodologijom sistemskog upravljanja energijom (SUE); 

Prilog 3 - Komponenta 4 - Energijski certifikati zgrada; 

Prilog 4 - Komponenta 5 - Tehnički sistemi grijanja i klimatizacije; 

Prilog 5 - Organizaciona šema upravljanja energijom u Federaciji BiH; 

Prilog 6 - Metodologija za izračun ušteda energije u krajnjoj potrošnji primjenom metode "odozgo prema dole"; 

Prilog 7 - Metodologija za mjerenje i verifikaciju ušteda energije metodom istraživanja tržišta prodatih materijala/opreme; 

Prilog 8 - IOPISEE Aplikacija - Integralna obrada i analiza podataka informacijskog sistema za energijsku efikasnost. 

 

 

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 19. 
(Prelazna odredba) 

Nosioci podataka dužni su od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika primijeniti njegove odredbe u skladu sa funkcionalnom uspostavom ISEE. 
 

Član 20. 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

Broj 05-17-2238/18
21. decembra 2018. godine
Mostar


Ministar
Nermin Džindić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike