Pravilnik o inventaru objekata geonasljeđa Republike Srpske

Legislativa

Pravilnik o inventaru objekata geonasljeđa Republike Srpske

13.07.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 65, 13.07.2021.

 

Na osnovu člana 45. stav 3. Zakona o zaštiti prirode (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 20/14) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, 8. jula 2021. godine, donosi

PRAVILNIK

O INVENTARU OBJEKATA GEONASLJEĐA REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se način uspostavljanja Inventara objekata geonasljeđa Republike Srpske i smjernice za inventarizaciju, vrednovanje i razvrstavanje objekata geonasljeđa.

Član 2.

(1) Objekti geonasljeđa jesu lokaliteti sa geološkim, geomorfološkim, hidrološkim, pedološkim i posebnim antropološkim vrijednostima od naučnog, obrazovnog, kulturnog i estetskog značaja.

(2) Objekti geonasljeđa iz stava 1. ovog člana razvrstavaju se u Inventaru objekata geonasljeđa Republike Srpske (u daljem tekstu: Inventar) na sljedeće vrste:

(2) Pored posebnih mjera zaštite iz stava 1. ovog člana, određeni objekti geonasljeđa uživaju i zaštitu kao zaštićena područja ili zaštićeni minerali i fosili u skladu sa Zakonom.

Član 4.

(1) Inventar je javna knjiga koju u skladu sa Zakonom vodi Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i pri- rodnog nasljeđa (u daljem tekstu: Zavod).

(2) Inventar se sastoji od Liste objekata i Evidencionog kartona.

(3) Na osnovu podataka iz Inventara, formira se elek- tronska baza sa strukturom podataka iz člana 7. ovog pravilnika, koja je sastavni dio Informacionog sistema za zaštitu prirode i praćenje stanja.

Član 5.

(1) Svako lice ima pravo uvida u podatke upisane u Inventar, uz prethodno podnesen zahtjev Zavodu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sloboda pristupa informacijama.

(2) Zavod daje posebno odobrenje za reprodukciju dijelova ili cijelog Inventara ili korištenje imena Inventara.

Član 6.

Lista objekata sadrži sljedeće podatke:

1) redni broj, broj objekta geonasljeđa i datum upisa u Inventar,

2) naziv objekta geonasljeđa,

3) vrstu objekta geonasljeđa u skladu sa podjelom iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika,

4) lokaciju objekta geonasljeđa prema teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske,

5) kategoriju zaštite, 6) napomene.

Član 7.

(1) Evidencioni karton vodi se za svaki pojedinačni objekat geonasljeđa na obrascu A-1 (veličine 210 mm ˑ 297 mm), koji se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sa- stavni dio.

(2) Evidencioni karton iz stava 1. ovog člana sadrži sljedeće rubrike:

1) paleobiološki, 2) geomorfološki, 3) paleoekološki, 4) petrološki,

5) stratigrafski, 6) mineraloški, 7) strukturni, 8) ekonomski, 9) historijski.

Član 3.

(1) Objekti geonasljeđa, upisani u Inventar, predstavljaju prirodne vrijednosti i uživaju posebne mjere zaštite, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode (u daljem tekstu: Zakon).  

1) redni broj, datum upisa u Inventar i broj objekta geo- nasljeđa,

2) naziv objekta geonasljeđa,

3) vrstu objekta geonasljeđa u skladu sa podjelom iz čla- na 2. ovog pravilnika,

4) lokaciju objekta geonasljeđa prema teritorijalnoj orga- nizaciji Republike Srpske,

5) kategoriju zaštite,

6) opis objekta geonasljeđa,

7) vrednovanje (rangiranje) objekta geonasljeđa,

8) prostorne granice u Geografskom informacionom si- stemu (tačka, linija, poligon),

9) posebne mjere zaštite,

10) podatke o vlasništvu,

11) fotografije,

12) datum, mjesto pečata i potpis, 13) napomene.

Član 8.

(1) Vrednovanje, odnosno rangiranje pojedinačnog objekta geonasljeđa vrši Zavod na osnovu kriterija za vrednovanje.

(2) O postupku vrednovanja, odnosno rangiranja pojedi- načnog objekta geonasljeđa i rezultatima vrednovanja sači- njava se zapisnik.

(3) Kriteriji za vrednovanje objekata geonasljeđa iz stava 1. ovog člana su:

1) raznovrsnost geoloških obilježja, 2) reprezentativnost i rijetkost,

3) atraktivnost i estetika,

4) izvornost i ugroženost,

5) istraženost,

6) kategorija zaštite,

7) pristupačnost i infrastruktura,

8) drugi objekti u okruženju.

(4) Kriteriji i način vrednovanja dati su u Prilogu 2. ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Član 9.

(1) Da bi bio upisan u Inventar, objekat geonasljeđa, na osnovu rezultata izvršenog vrednovanja, treba da ima mini- malno deset bodova.

(2) Objekat geonasljeđa, koji ima između deset i 44 boda, vrednuje se kao značajan objekat geonasljeđa.

(3) Objekat geonasljeđa, koji ima između 45 i 64 boda, vrednuje se kao veoma značajan objekat geonasljeđa.

(4) Objekat geonasljeđa, koji ima 65 i više bodova, vred- nuje se kao izuzetno značajan objekat geonasljeđa.

Član 10.

(1) Brisanje objekata geonasljeđa iz Inventara vrši se vrednovanjem na osnovu kriterija iz člana 8. ovog pravilni- ka, kojim je utvrđeno da je objekat geonasljeđa izgubio svoj- stvo zbog kojeg je upisan u Inventar.

(2) O postupku vrednovanja iz stava 1. ovog člana sači- njava se zapisnik.

(3) Brisanje objekta geonasljeđa iz Inventara vrši se pre- crtavanjem dijagonalne linije preko rubrika sa podacima koji se odnose na taj objekat geonasljeđa.

(4) U rubrici “Napomena” evidentira se da je objekat geonasljeđa brisan iz Inventara i datum brisanja.

Član 11.

(1) Upis i brisanje objekata geonasljeđa iz Inventara vrši se najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršenog vrednova- nja iz čl. 9. i 10. ovog pravilnika.

(2) Direktor Zavoda rješenjem imenuje lice ovlašćeno za vođenje Inventara koje vrši sve vrste upisa, ispravki i brisa- nja iz Inventara, što ovjerava svojim potpisom.

Član 12.

(1) Inventar se vodi ažurno i kontroliše najmanje jednom godišnje, o čemu ovlašćeni radnik podnosi izvještaj direktoru Zavoda.

(2) Zavod redovno dostavlja podatke Republičkom zavodu za geološka istraživanja nakon svakog izvršenog ažu- riranja Inventara.

(3) Na kraju svake godine Zavod dostavlja Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju izvještaj sa podacima o svim upisima, ispravkama i brisanjima izvrše- nim u Inventaru u datoj godini, kao i ostale podatke značajne za vođenje Inventara.

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 15.04-052-9553/20

8. jula 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar, Srebrenka Golić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

objekti geonasljeđa

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.