Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licenci ovlašćenim revizorima

Legislativa

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licenci ovlašćenim revizorima

05.03.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 19,  5.3.2021. 

 

Na osnovu člana 32. stav 4. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 94/15 i 78/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj115/18),ministarfinansija donosi

 

PRAVILNIK
O IZDAVANjU, OBNAVLjANjU I ODUZIMANjU LICENCI OVLAŠĆENIM REVIZORIMA

 

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se način i uslovi za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za rad – licence ovlašćenim revizorima koji svoje usluge pružaju u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.

Član 2.
(1) Pod izdavanjem licence, u smislu ovog pravilnika, podrazumijeva se postupak izdavanja licence prvi put po sticanju sertifikata ovlašćenog revizora ili ponovno izdavanje licence nakon izrečene mjere oduzimanja licen- ce.
(2) Pod obnavljanjem licence, u smislu ovog pravilni- ka, smatra se svako ponovno izdavanje licence ovlašćenom revizoru po isticanju roka na koji je važila prethodna li- cenca, uz ispunjenje propisanih uslova.

Član 3.
Ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministar- stvo) izdaje licencu ovlašćenom revizoru na osnovu ser- tifikata, koji je izdat u skladu sa odredbama čl. 56. do 61. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (u daljem tekstu: Zakon), od profesionalnog udruženja defi- nisanog Zakonom, uz ispunjavanje ostalih uslova propisa- nih Zakonom i ovim pravilnikom.

Član 4.
(1) Ovlašćeni revizor podnosi zahtjev za izdavanje licence na obrascu koji se nalazi u Prilogu 1. ovog pra- vilnika i koji čini njegov sastavni dio, najkasnije u roku od tri godine od dana izdavanja sertifikata za profesio- nalno zvanje.
(2) Licenca se izdaje licu koje ispunjava sljedeće uslove:
1) da ima stečeno zvanje ovlašćenog revizora,
2) da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima revizije finansijskih izvještaja, ili pet godina radnog iskustva u internoj reviziji ili deset godina radnog iskustva u računovodstvu,
3) da mu nije izrečena mjera zabrane izdavanja nove li- cence u skladu sa Zakonom i
4) da nije pravosnažno osuđivano za krivična djela protiv privrede i platnog prometa, protiv službene dužnosti i protiv pravnog saobraćaja i svako drugo krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova ovlašćenog revizora.
(3) Pod radnim iskustvom, u smislu ovog pravilnika, smatra se radni odnos na puno radno vrijeme ili radni odnos na nepuno radno vrijeme tako da radni odnos u zbiru odgovara punom radnom vremenu na poslovima iz stava 2. tačka 2) ovog člana.
(4) Ispunjenost uslova iz stava 2. tačka 2) ovog člana podrazumijeva i radno iskustvo koje obuhvata kombinaciju obavljanja navedenih poslova, na način da ekvivalentan broj godina radnog iskustva odgovara broju godina radnog iskustva koji je potreban za ispunjenje navedenog uslova.
(5) Ekvivalentan broj godina radnog iskustva iz stava 4. ovog člana podrazumijeva da jedna godina radnog isku- stva na poslovima revizije finansijskih izvještaja odgo- vara radnom iskustvu od dvije godine u internoj reviziji ili tri godine i četiri mjeseca u računovodstvu ili da
jedna godina radnog iskustva u internoj reviziji odgovara radnom iskustvu od dvije godine u računovodstvu.
(6) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana prilažu se:
1) ovjerena foto-kopija sertifikata koji izdaje profe- sionalno udruženje ili sertifikata nostrifikovanog u skladu sa odredbama člana 60. Zakona,
2) foto-kopija lične karte ili drugog identifikacio- nog dokumenta,
3) dokaz o potrebnom radnom iskustvu,
4) dokaz o uplati administrativne takse za izdavanje licence i
5) dokaz da ovlašćeni revizor nije pravosnažno osuđen za učinjeno krivično djelo protiv privrede i plat- nog prometa, protiv službene dužnosti i protiv pravnog saobraćaja i svako drugo krivično djelo koje ga čini nepo- dobnim za obavljanje poslova ovlašćenog revizora, a koji ne može biti stariji od tri mjeseca.
(7) Kao dokaz o potrebnom radnom iskustvu iz stava 6. tačka 3) ovog člana podnosi se potvrda poslodavca o steče- nom radnom iskustvu na traženim poslovima.
(8) Ministarstvo, po službenoj dužnosti, pribavlja potvrdu iz Jedinstvenog sistema za kontrolu i naplatu doprinosa, te na taj način provjerava istinitost i tačnost podataka o činjenicama iz stava 7. ovog člana.
(9) Ukoliko ovlašćeni revizor ne podnese zahtjev za izdavanje licence u roku iz stava 1. ovog člana, dužan je da uz propisanu dokumentaciju za izdavanje licence dostavi i dokaz o ispunjavanju uslova u pogledu profesionalnog razvoja i kontinuirane profesionalne edukacije utvrđene u skladu sa Zakonom.
(10) Licenca se izdaje na period od tri godine i može se obnoviti na zahtjev ovlašćenog revizora ako je obavio kontinuirano profesionalno usavršavanje, te ispunio druge propisane uslove.

Član 5.
(1) Zahtjev za obnavljanje licence potrebno je podnijeti najranije 15 dana prije isteka roka važenja licence.
(2) Ovlašćenom revizoru može da bude obnovljena licenca, na lični zahtjev, ukoliko ispunjava sljedeće uslove:
1) da nije pravosnažno osuđen za učinjeno krivično djelo protiv privrede i platnog prometa, protiv službene dužnosti i protiv pravnog saobraćaja i svako drugo kri- vično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova ovlašćenog revizora, a dokaz za to ne može biti stariji od tri mjeseca,
2) da profesionalno udruženje protiv njega nije izricalo neku od mjera iz okvira svoje nadležnosti i
3) da ispunjava uslove u pogledu profesionalnog razvoja i kontinuirane profesionalne edukacije utvrđene u skladu sa Zakonom.
(3) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana ovlašćeni revizor prilaže:
1) uvjerenje izdato od nadležnog organa kojim se dokazuje ispunjavanje uslova iz stava 2. tačka 1) ovog člana,
2) potvrdu o ispunjavanju uslova iz stava 2. t. 2) i 3) ovog člana, izdatu od profesionalnog udruženja, i
3) dokaz o uplati administrativne takse za izdavanje licence.
(4) Dokumentacija iz stava 3. t. 1) i 2) ovog člana ne može biti starija od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.
(5) Ukoliko ovlašćeni revizor ne podnese zahtjev u roku iz stava 1. ovog člana, odnosno ukoliko se zahtjev za obnavljanje licence podnese po isteku roka važenja licen- ce, smatraće se da je podnesen zahtjev za izdavanje, a ne za obnavljanje licence.
(6) U slučaju da ovlašćeni revizor ne podnese zahtjev za obnavljanje licence, licenca prestaje da važi istekom tri godine od dana njenog izdavanja.

Član 6.
Administrativna taksa za izdavanje i obnavljanje licence propisana je zakonom kojim se propisuju i utvrđuju administrativne takse.

Član 7.
(1) Licenca izdata ovlašćenom revizoru obavezno sadrži: naziv Ministarstva, poziv na odredbe zakona na osnovu kojih je izdata, ime i prezime i jedinstveni ma- tični broj ovlašćenog revizora, naziv stečenog profe- sionalnog zvanja, naziv profesionalnog udruženja koje je izdalo sertifikat, broj i datum izdavanja sertifikata, datum izdavanja licence, rok važenja licence i broj licence izdate ovlašćenom revizoru.
(2) Obrazac licence iz stava 1. ovog člana nalazi se u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 8.
(1) Oduzimanje licence ovlašćenom revizoru vrši se na osnovu rješenja koje donosi ministar, i to u sljedećim slučajevima:
1) ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa, protiv službene dužnosti i protiv pravnog saobraćaja i svako drugo krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova ovlašćenog revizora,
2) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti,
3) ako se utvrdi da je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje licence dostavio neistinite podatke i dokumentaciju,
4) ako je ovlašćeni revizor odgovorno lice u privrednom društvu za reviziju kojem je oduzeta dozvola za rad u postupku sprovođenja nadzora,
5) ako ovlašćeni revizor prekrši mjeru uslovnog oduzimanja licence i
6) na zahtjev profesionalnog udruženja.
(2) Rješenjem o oduzimanju licence utvrđuje se i period oduzimanja licence ovlašćenom revizoru, koji ne može biti duži od dvije godine i u kojem se ne može izda- ti nova licenca.

Član 9.
(1) Postupak oduzimanja licence vodi se u skladu sa propisima o upravnom postupku donošenjem rješenja.
(2) Po konačnosti rješenja iz stava 1. ovog člana Mi- nistarstvo će učiniti dostupnim podatak o oduzimanju licence.

Član 10.
Licenca ovlašćenog revizora prestaje da važi na osnovu rješenja ministra, i to u sljedećim slučajevima:
1) smrti ovlašćenog revizora,
2) na lični zahtjev ovlašćenog revizora i
3) potpunog ili djelimičnog gubitka poslovne sposobnosti ovlašćenog revizora.

Član 11.
(1) Ministarstvo vodi Registar ovlašćenih revizora kojima je izdata licenca u skladu sa članom 32. Za- kona.
(2) Podaci koji se upisuju u Registar ovlašćenih revizora su javni i dostupni na internet stranici Mini- starstva.
(3) Brisanje ovlašćenog revizora iz Registra ovlašćenih revizora vrši se na osnovu rješenja o oduzimanju li- cence ovlašćenom revizoru, odnosno rješenja o prestanku važenja licence.

Član 12.
Ovlašćenim revizorima kojima je licenca izdata do dana stupanja na snagu ovog pravilnika ista važi do roka na koji je izdata.

Član 13.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licenci ovlašćenim revizorima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 35/16).

Član 14.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.


 

Broj: 06.12/020-237/2021

18. februara 2021. godine

Banjaluka


Ministar, Zora Vidović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

revizori

licence

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.