Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca zahtjeva za pružanje besplatne pravne pomoći

Legislativa

Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca zahtjeva za pružanje besplatne pravne pomoći

29.04.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 39, 29.4.2021.

 

Na osnovu člana 24. stav 5. Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 67/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar pravde, 15. aprila 2021. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK
O IZGLEDU I SADRŽAJU OBRASCA ZAHTJEVA ZA PRUŽANjE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za pružanje besplatne pravne pomoći.

Član 2.
(1) Obrazac zahtjeva za pružanje besplatne pravne pomoći sadrži Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć po osnovu finansijskog kriterijuma i ličnog svojstva ili statusa pred nadležnim organima sa:
1) podacima o podnosiocu Zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć,

2) osnovom za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć,
3) podacima o izvorima prihoda,
4) vrstom i sadržajem pravne pomoći,
5) izjavom o troškovima postupka,
6) ovlašćenjem za zastupanje,
7) podacima o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć,
8) izjavom o tačnosti datih podataka.
(2) Obrazac iz stava 1. ovog člana nalazi se u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 3.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 08.021/020-988/2021
15. aprila 2021. godine 
Banja Luka 

Ministar,

Anton Kasipović, s.r.

 

PRILOG

 

Podnosilac Zahtjeva ______________________________________ , rođen ________________________ u ________________________ (ime, prezime i ime roditelja) (mjesto rođ.)
nastanjen u ______________________________________________________________ , __________________________ , adresa stanovanja (mjesto prebivališta/boravišta) (opština/grad)
______________________, broj telefona________________, (ulica i kućni broj)

na osnovu člana 24. Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 67/20), Centru za pružanje besplatne pravne pomoći podnosim:

ZAHTJEV
za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć po osnovu finansijskog kriterijuma i/ili ličnog svojstva ili statusa

(1) Zahtjev podnosim po finansijskom kriterijumu u skladu sa članom 32. Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj koje mi pripada kao licu lošeg imovinskog stanja. Živim u porodičnoj zajednici sa ________članom/-ova od kojih ___________člana/-ova izdržavam.
(2) Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da:
1) nemamo izvore prihoda,
2) imamo izvore prihoda, a koji nisu obuhvaćeni članom 33. stav 1. Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Repu- blici Srpskoj, i to:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Za prvu stambenu jedinicu nismo kreditno zaduženi / jesmo kreditno zaduženi i otplaćujemo ratu kredita u iznosu od ________KM.
Nemamo/imamo zaključen i ovjeren ugovor o podstanarskom odnosu za stan u kojem živim sa članovima svoje porodične zajednice i plaćamo mjesečnu zakupninu u iznosu od ____________KM.
Nemam u vlasništvu ili suvlasništvu poslovni prostor, kao ni više od jedne stambene jedinice.
Nemam registrovanu djelatnost.
(3) Zahtjev se podnosi po kriterijumu ličnog svojstva ili statusa, u skladu sa članom 35. Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj koja mi pripada kao:
1) djetetu u postupku ostvarivanja prava na zakonsko izdržavanje,
2) djetetu o čijim se pravima, obavezama ili interesima zasnovanim na zakonu odlučuje u postupku pred sudom, drugim državnim organom, odnosno javnom ustanovom,
3) djetetu bez roditeljskog staranja,
4) članu porodice poginulih i nestalih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata i dobitniku odlikovanja VRS,
5) žrtvi ratne torture,
6) nezaposlenom demobilisanom borcu VRS,
7) korisniku novčane pomoći, u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast socijalne zaštite,
8) žrtvi nasilja u porodici,
9) licu sa invaliditetom,
10) licu sa oduzetom poslovnom sposobnošću,
11) duševno oboljelom licu smještenom u zdravstvenu ustanovu,
12) licu sa četvoro ili više djece, sve dok su djeca na redovnom školovanju,
13) licu koje prijavljuje korupciju, u postupku zaštite prijavioca korupcije,
14) licu kojem je to pravo utvrđeno drugim zakonima Republike Srpske.
(4) Kao korisniku besplatne pravne pomoći priznato mi je pravo na besplatnu pravnu pomoć u posljednjih šest mjeseci u predmetu Centra _____________________________.
(5) Na osnovu člana 12. stav 1. t. 4) 5), i 6) i člana 18. Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj, tražim pravnu pomoć za:
1) sačinjavanje pismena ________________________________________________________________________________________________________________
1. sačinjavanje žalbe u upravnom postupku ________________________________________________________________________________________________________________
2. sačinjavanje vanrednog pravnog lijeka u upravnom postupku ________________________________________________________________________________________________________________
2) zastupanje na sudu:
1. u parničnom postupku
________________________________________________________________________________________________________________
2. u upravnom sporu ________________________________________________________________________________________________________________
3. u vanparničnom postupku ________________________________________________________________________________________________________________
4. u izvršnom postupku ________________________________________________________________________________________________________________
3) sačinjavanje apelacije ________________________________________________________________________________________________________________
4) pravna pomoć u postupku mirnog rješavanja spora (medijacija) _______________________________________________________________________________________________________________ .
(6) Ukoliko mi kao korisniku besplatne pravne pomoći budu dosuđeni troškovi postupka, izričito sam saglasan da se oni uplaćuju u korist budžeta Republike Srpske, a obavezujem se da ću dosuđene i naplaćene troškove uplatiti u korist budžeta Republike Srpske bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana njihove uplate na moj račun i dostaviti Centru dokaz o izvršenoj uplati.
(7) Saglasan/-na sam i ovlašćujem zaposlene u Centru za pružanje besplatne pravne pomoći, koji ispunjavaju uslove iz člana 22. Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj, da me zastupaju pred sudovima i drugim organima u svim postupcima koji su u vezi sa odobrenom besplatnom pravnom pomoći. Pored toga, ovlašćujem ih da vrše sve radnje u ovim postupcima, a naročito da podnesu tužbu i druge podneske, da ih povuku, da daju odgovor na tužbu i druge podneske, da priznaju tužbeni zahtjev ili da se odreknu tužbenog zahtjeva, da zaključe poravnanje, da podnesu pravni lijek ili da se odreknu ili odustanu od njega, kao i da zahtijevaju izdavanje mjera obezbjeđenja, privremenih mjera, da podnesu zahtjev (prijedlog) za izvršenje i obezbjeđenje i da preduzimaju potrebne radnje u postupku povodom takvog zahtjeva (prijedloga).
(8) Prilikom obrade zahtjeva upoznat sam sa obavezom da sam kao korisnik besplatne pravne pomoći, u periodu od odobravanja prava na besplatnu pravnu pomoć do okončanja postupka, dužan obavijestiti Centar o promjenama svih činjenica i okolnosti koje su od uti- caja za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć.
(9) Uz Zahtjev prilažem dokaze o ispunjavanju uslova za pružanje besplatne pravne pomoći, i to:
1. ______________________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________________________________________
8. _____________________________________________________________________________________________________________ .
(10) Zahtjev se podnosi u vezi sa članom 11. stav 1. t. 2) i 3) Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj ___________________________________________________________________________.
(11) Za tačnost podataka navedenih u ovom zahtjevu odgovaram pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, u skladu sa članom 24. stav 3. Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj, sa čim sam upoznat prilikom podnošenja Zahtjeva, a što potvrđujem svojim potpisom.

Zahtjev obradio: _____________________

Zahtjev podnosi:

Broj: 08/2.01/059-____-____/21

Datum: __________________

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

besplatna pravna pomoć

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike