Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o CEMT dozvolama

Legislativa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o CEMT dozvolama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o CEMT dozvolama

10.11.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH

 

Službeni glasnik BiH broj 72/20 (10.11.2020.)

 

Na osnovu člana 28. stav (4) Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu ("Službeni glasnik BiH", br. 1/02 i 14/03), ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O CEMT DOZVOLAMA


 

Član 1.
 

U Pravilniku o CEMT dozvolama ("Službeni glasnik BiH", br. 52/17 i 80/18) iza člana 2. dodaje se novi član 2a. koji glasi:
 


"Član 2a.

(Certifikati i potvrde o usklađenosti)
 

(1) Certifikat o usklađenosti sa tehničkim i sigurnosnim uslovima za "EURO IV sigurno", "EURO V sigurno", "EEV sigurno" ili "EURO VI sigurno" vozilo, izdaje proizvođač ili ovlašteni predstavnik na četiri jezika (francuskom, engleskom i njemačkom jeziku, kao i na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini) sa trajnim rokom važnosti, u skladu sa Prilogom broj 3. ovog Pravilnika.

(2) Potvrdu o usklađenosti priključnog vozila sa tehničkim i sigurnosnim zahtjevima, izdaje proizvođač ili ovlašteni predstavnik na četiri jezika (francuskom, engleskom i njemačkom jeziku, kao i na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini) sa trajnim rokom važenja, u skladu sa Prilogom broj 4. ovog Pravilnika.

(3) Pripremu u pogledu štampanja certifikata i potvrde iz st. (1) i (2) ovog člana obavlja Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), te na zahtjev izdaje proizvođaču ili ovlaštenom predstavniku.

(4) CEMT potvrda o kontroli tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila izdaje se na četiri jezika (francuskom, engleskom i njemačkom jeziku, kao i na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini) sa jedinstvenom numeracijom koju određuje Ministarstvo, sa rokom važenja od 12 mjeseci, u skladu sa Prilogom broj 5. ovog Pravilnika.".
 

Član 2.

U članu 3. stavu (3) riječi "Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)" zamjenjuje se riječju "Ministarstvo".
 

 

Član 3.

Član 6. mijenja se i glasi:


"Član 6.


(Podnošenje zahtjeva)

(1) Raspodjela CEMT dozvola se obavlja na osnovu pisanog zahtjeva prijevoznika na obrascu koji je dat u Prilogu broj 2. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se Ministarstvu u periodu od 1. do 15. septembra tekuće godine i sadrži:

a) naziv podnositelja zahtjeva,

b) broj dozvola koje se traže po vrsti,

c) tabelarni prikaz kandidiranih vučnih i priključnih vozila,

d) broj licence za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza tereta izdate od strane Ministarstva,

e) tabelarni prikaz zaposlenih vozača koji posjeduju važeću kvalifikacionu karticu vozača izdate o strane Ministarstva.

(3) Uz zahtjev se dostavlja:

a) važeća potvrda o registraciji teretnog, vučnog ili priključnog vozila, za svako kandidirano teretno, vučno i priključno vozilo,

b) popis zaposlenih vozača prijavljenih u PIO u periodu podnošenja zahtjeva.

(4) Za učestvovanje u postupku raspodjele CEMT dozvola, podnositelj zahtjeva treba da posjeduje važeću licencu za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza tereta najmanje 2 godine od dana izdavanja do dana podnošenja zahtjeva, što se ne odnosi na pravne sljednike prijevoznika.

(5) Ministarstvo za podnosioce zahtjeva vrši provjere ispunjenosti uslova u pogledu posjedovanja licence za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza tereta.

(6) Zahtjev prijevoznika koji je neblagovremeni bit će odbačen, a zahtjev za koji se utvrdi da ne ispunjava uslove iz st. (4) i (5) bit će odbijen.

(7) Zahtjev prijevoznika koji ne postupi po rješenju Ministarstva izdatom u skladu sa Zakonom o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu u vezi sa načinom korištenja bilo koje dodijeljene dozvole, neće biti razmatran.

(8) Ako se nakon provedenog inspekcijskog nadzora utvrdi da je prijevoznik koristio dozvolu koja se razlikuje od izdate CEMT dozvole i/ili dnevnik vožnje i/ili bilo koji dokument vezan za korištenje CEMT dozvole, Ministarstvo izdatu CEMT dozvolu povlači i pokreće postupak kod nadležnog organa s ciljem utvrđivanja falsifikovanja dokumenta.

(9) Ministarstvo će prijevozniku za kojeg se nakon provedenog postupka utvrdi da je koristio falsifikovanu CEMT dozvolu i/ili dnevnik vožnje i/ili bilo koji dokument vezan za korištenje CEMT dozvole, rješenjem povući sve izdate CEMT dozvole za tekuću godinu, a zahtjev prijevoznika iz člana 6. stav (1) neće biti razmatran u naredna dva perioda raspodjele CEMT dozvola od dana donošenja rješenja."
 

Član 4.
U članu 7. stavu (1) tačka c) se briše.

Dosadašnja tačka d) postaje tačka c).
 

Član 5.

U članu 8. st. (3) i (4) se briše.

Dosadašnji stav (5) postaje stav (3).
 

Član 6.
 

U članu 9. u stavu (3) tačka d) mijenja se i glasi:

"d) za jednu CEMT dozvolu koja ne važi na teritoriji Austrije, Italije i Grčke umanjuje se za D, tako da se sve raspoložive dozvole raspodijele prijevoznicima."
 

Član 7.

U članu 10. stavu (1) riječi "svojoj zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli" zamjenjuje se riječima "portalu za cestovni transport transportnedozvole.gov.ba (u daljnjem tekstu: portal)".

U dosadašnjem stavu (3) riječi "zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Ministarstva" zamjenjuju se riječju "portalu".
 

Član 8.
U članu 11. stav (1) se briše.

U dosadašnjem stavu (2) riječi "svojoj zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli" zamjenjuju se riječju "portalu".
 

Član 9.
U članu 13. stav (1) tačka d) mijenja se i glasi:

"d) ostalim dozvolama, koje nisu navedene pod tač. a), b) i c) ovog stava, prijevoznik mjesečno ne obavi najmanje dvije vožnje pod teretom."

U članu 13. iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:

Ministarstvo čuva zaprimljenu dokumentaciju iz stava (3) tokom sljedeće kalendarske godine.
 

Član 10.

Iza člana 15. dodaje se novi član 15a. koji glasi:

"Član 15a.

(Nadzor)

Ministarstvo provodi nadzor i kontrolu u pogledu izdavanja certifikata i potvrda iz člana 2a. st. (1) i (2) Pravilnika."
 

Član 11.

U članu 16. stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) Odredbe definirane u članu (6) stav (4) primjenjuju se počevši od 1.1.2022. godine."
 

Član 12.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
 

 

Broj 01-04-02-2-2762/20
03. novembra 2020. godine
Sarajevo


Ministar
Dr. Vojin Mitrović, s. r.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
cemt.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

cemt

dozvole

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.