Pravilnik  o izmjenama i dopunama Pravilnika za izdavanje dozvola

Legislativa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika za izdavanje dozvola

17.06.2020. 07:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 39/20 [17.6.2020.]

Na osnovu člana 21., člana 22. tačka 11), člana 84. stav (1), člana 85. stav (2) i člana 90. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13, 94/15 i 54/19), člana 27. stav (2) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/13 i 5/14), člana 10., člana 11. stav (1) i člana 23. stav (1) i stav (2) Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/14 i 91/15), člana 32. stav (1) i člana 42. stav (3) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/14, 31/16 i 84/19), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, na IX redovnoj sjednici održanoj 08.06.2020. godine, usvojila 

 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA ZA IZDAVANJE DOZVOLA 


 

Član 1. 
 

U Pravilniku za izdavanje dozvola ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/17), u članu 12. stavu (5) riječi "stava (1)" zamjenjuju se riječima "stava (2)". 
 

Član 2. 
 

U članu 21. stavu (1) iza tačke j), dodaje se nova tačka k) koja glasi: 

"k) kopija katastarskog plana, ukoliko se radi o zahtjevu za dozvolu za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE.". 
 

Član 3. 
 

(1) U članu 25. stavu (2) dodaje se nova tačka a), koja glasi: 

"a) na postojećem objektu ili njegovoj okolini izgrađeno samo jedno mikro-postrojenje OIE, za koje se podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju eletrične energije u mikro-postrojenju OIE;". 

(2) Dosadašnje tačke a) i b) postaju tačke b) i c). 
 

Član 4. 
 

U članu 26. tačka d) mijenja se i glasi: 

"d) kojima se zahtijeva puno poštivanje svih pravila i propisa FERK-a;". 
 

Član 5. 

 

(1) U članu 27. stavu (1) tačka 1) briše se. 

(2) Dosadašnje tačke m), n), o) p), q) i r) postaju tačke 1), m), n), o), p) i q). 

(3) U stavu (2) oznake "a), b), c), d), g), i), j), k), 1), m), n) i r)" zamjenjuju se oznakama "a), b), c), d), g), i), j), k), 1), m) i q)". 
 

Član 6. 
 

(1) U članu 28. iza tačke i) dodaju se nove tačke j), k), 1), m) i n) koje glase: 

"j) koji imaoca dozvole obavezuju zaključiti ugovor o korištenju distributivne mreže sa svakim krajnjim kupcem električne energije; 

"k) koji osiguravaju da se usluge obračuna i fakturisanja distributivne mrežarine, te naplata iste vrše na siguran i ekonomičan način za svako obračunsko mjesto potrošnje električne energije; 

l) koji osiguravaju da prilikom fakturisanja distributivne mrežarine korisnicima distributivne mreže bude vidljiva struktura računa (korištenje distributivne/prenosne mreže, propisane naknade u skladu sa važećim propisima, porezi i slično); 

m) kojim se propisuje obaveza primjene važećih tarifnih stavova za korisnike distributivnog sistema; 

n) kojim se propisuje način obavještavanja korisnika distributivne mreže o svim izmjenama tarifnih stavova za korisnike distributivnog sistema, te načinu podnošenja prigovora korisnika distributivne mreže na račun za distributivnu mrežarinu;". 

(2) Dosadašnje tačke j), k), 1), m) i n) postaju tačke o), p), q), r) i s). 

(3) Dosadašnja tačka o) briše se. 

(4) Dosadašnje tačke p), q) i r) postaju tačke t), u) i v). 

(5) Dosadašnja tačka s), koja postaje tačka w) mijenja se i glasi: 

"w) kojima se osigurava prednost u dispečiranju proizvedene električne energije iz proizvodnog objekta kvalifikovanog proizvođača;" 

(6) Dosadašnje tačke t), u) i v) postaju tačke x), y) i z). 

(7) Dosadašnja tačka w) briše se. 

(8) Dosadašnja tačka x), koja postaje tačka aa) mijenja se i glasi: 

"aa) u pogledu jednakog i nediskriminirajućeg tretmana snabdjevača, te efikasnog provođenja procedure prilikom promjene snabdjevača;". 

(9) Dosadašnje tačke y), z), aa) i bb) postaju tačke bb), cc), dd) i ee). 
 

Član 7. 
 

(1) U članu 29. tačka f) mijenja se i glasi: 

"f) koji osiguravaju da prilikom fakturisanja isporučene električne energije krajnjim kupcima bude vidljiva struktura računa (obračun potrošnje električne energije mrežarina distributivna/prenosna, ukoliko je krajnji kupac izabrao korištenje distributivne mreže plaćati prema jedinstvenom računu dostavljenom od snabdjevača na način propisan Opštim uslovima za isporuku električne energije, propisane naknade u skladu sa važećim propisima, porezi i slično);". 

(2) Tačka 1) briše se. 

(3) Dosadašnje tačke m), n), o), p), q), r) i s) postaju tačke 1), m), n), o), p), q) i r). 
 

Član 8. 
 

(1) U članu 30. tačka e) mijenja se i glasi: 

"e) koji osiguravaju da se prilikom fakturisanja isporučene električne energije krajnjim kupcima dostavljaju računi sa jasnom strukturom troškova i propisanih naknada;". 

(2) Tačka f) mijenja se i glasi: 

"f) koji imaoca dozvole obavezuju zaključiti ugovor o snabdijevanju električnom energijom sa svakim krajnjim kupcem električne energije;". 
 

Član 9. 
 

(1) U članu 33. tačka b) briše se. 

(2) Dosadašnja tačka c) postaje tačka b). 

(3) U dosadašnjoj tački d), koja postaje tačka c), ispred riječi "kupca" dodaje se riječ "objekta". 

(4) Dosadašnje tačke e) i f) postaju tačke d) i e). 
 

Član 10. 
 

U članu 36. tačka e) mijenja se i glasi: 

"e) kojima se zahtijeva puno poštivanje svih pravila i propisa FERK-a;". 
 

Član 11. 
 

U članu 47. na kraju tačke b) dodaje se znak "/" i riječ "ili". 
 

Član 12. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

 

Broj 06-02-1-534-08/20
08. juna 2020. godine
Mostar 


Predsjednik FERK-a
Mile Srdanović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

izdavanje dozvola

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike