Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ostvarivanju novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ostvarivanju novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela

26.02.2021. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 17, 26.2.2021.

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o obezbjeđenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 43/02 i 106/09), člana 26. stav 2. Zakona o poljoprivredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA NOVČANIH
PODSTICAJA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE I SELA

Član 1.
U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 8/21) član 8. mijenja se i glasi:
“(1) Pravo na premiju za uzgoj steonih kvalitetno-priplodnih junica imaju korisnici podsticaja koji su:
1) proizveli i uzgojili najmanje tri upisane steone kvalitetno-priplodne junice u vlastitom zapatu i/ili uzgojili najmanje tri upisane steone kvalitetno-priplodne junice za dalju reprodukciju od nabavljene (kupljene) teladi u dobi do šest mjeseci ili
2) proizveli i uzgojili najmanje tri umatičene steone kvalitetno-priplodne junice u vlastitom zapatu, a čije su majke u kontroli proizvodnosti i za koje ovlašćena organizacija za uzgoj uredno vodi pomoćnu i glavnu matičnu evidenciju.
(2) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana imaju korisnici podsticaja za grla mliječnih, tovnih i kombinovanih rasa goveda čija je dob prilikom prve oplodnje za pojedine rase u skladu sa Programom uzgoja goveda u Republici Srpskoj za period 2016-2021. godine.
(3) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana za grla iz sopstvenog uzgoja korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva Agenciji, uz koji prilažu:
1) obračun premije, sačinjen na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika,
2) kopiju pasoša - Obrazac D za predmetno grlo,
3) potvrdu o gravidnosti, koja obavezno sadrži datum
osjemenjavanja i identifikacioni broj bika osjemenitelja,
4) potvrdu ovlašćene organizacije za uzgoj - za podnosioce zahtjeva za premiju u skladu sa stavom 1. tačka 2) ovog člana.
(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za uzgoj steonih kvalitetno-priplodnih junica podnosi se u periodu uzgoja, a najkasnije do 30. septembra tekuće godine.
(5) Premija za uzgoj steonih kvalitetno-priplodnih junica iz stava 1. tačka 1) ovog člana iznosi do 200 KM po grlu, a za uzgoj iz stava 1. tačka 2) ovog člana iznosi do
500 KM. (6) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 50.000 KM.”.

Član 2.
U članu 11. stav 6. briše se.
Dosadašnji st. 7, 8, 9. i 10. postaju st. 6, 7, 8. i 9.

Član 3.
U članu 17. u stavu 5. tačka 6) briše se.

Član 4.
Član 20. mijenja se i glasi:
“(1) Pravo na premiju za uzgoj i preradu konzumne ribe imaju pravna lica i preduzetnici koji se bave uzgojem i/ ili preradom ribe i koji imaju odobrenje Ministarstva za obavljanje djelatnosti akvakulture.
(2) Korisnici, tj. subjekti koji se bave uzgojem ribe, premiju za uzgojenu konzumnu ribu ostvaruju na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:
1) mjesečni pregled realizacije po kupcima sa količinama prodate konzumne ribe,
2) obračun premije, sačinjen na Obrascu 14. iz Priloga ovog pravilnika,
3) maloprodajni fiskalni računi, račun/faktura za prodate količine konzumne ribe, ovjereni i potpisani od prodavca i kupca,
4) kopija izvozne carinske deklaracije za ribu prodatu van granica Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH),
5) subjekti koji imaju vlastiti uzgoj i preradu ribe podnose izjavu da je konzumna riba uzgojena na vlastitim ribogojilištima i knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuzetih količina konzumne ribe u preradi,
6) subjekti koji imaju uzgoj i prodaju konzumne ribe u vlastitim maloprodajnim objektima (ribarnice) podnose izjavu da je konzumna riba uzgojena na vlastitim ribogojilištima i knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuzetih količina konzumne ribe u maloprodaji,
7) potvrda Javne ustanove “Vode Srpske” o izmirenoj vodnoj naknadi.
(3) Korisnici, tj. subjekti koji se bave otkupom radi prerade konzumne ribe, od uzgajivača sa teritorije Republike Srpske podnose zahtjev Agenciji, uz koji prilažu:
1) mjesečni pregled po kupcima o otkupljenim količinama konzumne ribe radi prerade, 2) izjavu o prerađenim mjesečnim količinama konzumne ribe,
3) fakturu za otkupljene količine konzumne ribe, ovjerenu i potpisanu od prodavca i kupca,
4) dokaz o plaćanju otkupljene količine konzumne ribe radi prerade.
(4) Premija za uzgoj, kao i premija za otkup i preradu konzumne ribe, utvrđuju se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, a u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava, na osnovu odobrenih jedinica mjere (kilograma), koje ispunjavaju uslove u skladu sa ovim pravilnikom i iznosi do 0,35 KM po kilogramu za uzgoj konzumne ribe salmonide i do 0,60 KM po kilogramu za uzgoj konzumne ribe ciprinide za korisnike iz stava 2. ovog člana, odnosno do 0,30 KM po kilogramu otkupljene i prerađene konzumne ribe za korisnike iz stava 3. ovog člana.
(5) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može da ostvari u tekućoj godini za uzgoj, odnosno otkup i preradu konzumne ribe je 50.000 KM po vrsti djelatnosti u tekućoj godini.
(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za uzgoj i preradu iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana prodaje ili otkupa, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.
(7) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za uzgoj konzumne ribe ostvaren nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva u 2020. godini do stupanja na snagu ovog pravilnika podnosi se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.”.

Član 5.
U članu 31. u stavu 3. u tački 3) riječi: “certifikacionog tijela” zamjenjuju se riječima: “ovlašćene kontrolne organizacije”.
U stavu 7. riječi: “31. septembra” zamjenjuju se riječima: “30. septembra”.

Član 6.
Član 32. mijenja se i glasi:
“(1) Pravo na premiju za organsku stočarsku proizvodnju ostvaruju korisnici podsticaja za certifikovanu stočarsku organsku proizvodnju i proizvodnju u periodu konverzije, uključujući i pčele čija su grla prijavljena u RPG kao način držanja u sistemu organske proizvodnje, a košnice upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka, koju vodi Ministarstvo.
(2) Premija za organsku stočarsku proizvodnju ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:
1) zapisnik ovlašćene kontrolne organizacije o ostvarenoj stočarskoj proizvodnji sa prijavljenim brojem grla u RPG kao sistem organske proizvodnje, pri čemu je za pčele minimalan broj košnica 25 po korisniku,
2) kopija rješenja o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj, koju je izdalo Ministarstvo, te identifikacioni broj pločice za svaku košnicu,
3) kopija certifikata izdatog od ovlašćene kontrolne organizacije za tekuću godinu, koja je ovlašćena od Ministarstva za poslove kontrole i certifikacije organske proizvodnje.
(3) Zapisnik ovlašćene kontrolne organizacije i kopija certifikata moraju biti izdati najkasnije do 30. septembra tekuće godine, a ukoliko su izdati nakon ovog roka, korisnik podsticaja dostavlja obrazloženje certifikacionog tijela sa navedenim razlogom kašnjenja u izdavanju certifikata.
(4) Visina premije iznosi do 500 KM po uslovnom grlu, odnosno 20 KM po košnici.
(5) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može da ostvari za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 40.000 KM po korisniku.
(6) Korisnici koji ostvare pravo u skladu sa ovim članom ne mogu ostvariti pravo po ostalim mjerama podrške
po grlu i košnici za stočarsku proizvodnju.
(7) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, srazmjerno ukupno prijavljenom broju grla u sistemu organske proizvodnje i raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korišćenja sredstava.
(8) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za organsku proizvodnju korisnik podnosi najkasnije do 30. septembra tekuće godine.”.

Član 7.
U članu 37. u stavu 3. riječi: “stava 7.” zamjenjuju se riječima: “stava 6.”.
U stavu 5. riječi: “stava 5.” zamjenjuju se riječima: “stava 4.”.

Član 8.
U članu 41. u stavu 1. u tački 1) poslije riječi: “sajmova” dodaju se riječi: “i izložbi”.
U stavu 2. u tački 1) poslije riječi: “sajma” dodaju se riječi: “ili izložbe”.

Član 9.
Poslije člana 65. dodaje se novi član 65a, koji glasi:
“Član 65a.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za obavljanje uzgojnoselekcijskih djelatnosti u stočarstvu imaju pravna lica koja su ovlašćena za organizovanje uzgoja kvalitetno-priplodnih životinja, u skladu sa Zakonom o stočarstvu.
(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruje se za vršenje usluga kontrole proizvodnosti za osobine proizvodnje mlijeka i prirasta.
(3) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilaže zbirni izvještaj kontrole proizvodnosti i prirasta za izvještajni period, u skladu sa Pravilnikom o postupcima ocjenjivanja, ispitivanja i testiranja uzgojnih vrijednosti kvalitetno-priplodnih goveda.
(4) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz stava 2. ovog člana iznosi:
1) 10 KM po grlu za vršenje usluga kontrole proizvodnosti za osobine prirasta za svaku kontrolu,
2) 2 KM po grlu za vršenje usluga kontrole proizvodnosti za osobine proizvodnje mlijeka za svaku kontrolu.
(5) Maksimalni iznos sredstava koji korisnik može ostvariti po ovom članu iznosi do 15.000 KM.
(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. septembra tekuće godine.”.

Član 10.
U članu 66. stav 2. mijenja se i glasi:
“(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva koji Agenciji podnosi ovlašćena institucija i uz koji prilaže:
1) saglasnost Ministarstva na plan rada,
2) listu korisnika na čijim pčelinjacima se realizuje plan proizvodnje matica i rad reprocentara u pčelarstvu,
3) završni izvještaj sa iskazanim troškovima kojim su obuhvaćeni svi korisnici plana rada (pisana i elektronska forma),
4) ugovor između Ministarstva i ovlašćene institucije iz stava 1. ovog člana.”.

Član 11.
Poslije člana 77. dodaje se novi član 77a, koji glasi:
“Član 77a.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za interventnu prodaju svinja imaju korisnici podsticaja koji su izvršili prijavu tova svinja u skladu sa članom 18. ovog pravilnika
 koji su u periodu od 15. januara 2021. godine do 28. februara 2021. godine izvršili prodaju tovnih svinja izlazne težine 110 kg i više.
(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji, uz koji prilažu:
1) potpisanu i ovjerenu fakturu sa navedenim brojem životinja, težinom i unesenim identifikacionim brojevima za grla ili serijskim brojem sa uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja - za pravna lica i fizička lica registrovana u sistemu PDV-a,
2) otkupne blokove u kojima su navedeni brojevi prodatih grla sa identifikacionim brojem i težinom ili serijskim brojem sa uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja - za fizička lica koja nisu u sistemu PDV-a,
3) specifikaciju za tovna grla, popunjenu na Obrascu
12. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije
(Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije),
4) kopiju uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja, koja prati transport D obrazac - za svinje,
5) kopiju rješenja o registraciji za klanice koje su registrovane na osnovu preduzetničke djelatnosti, a ukoliko su grla otkupljena od pravnog lica za potrebe izvoza živih životinja, i dokaze o izvozu.
(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana odobravaju se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, u skladu sa Planom korišćenja sredstava, u iznosu do 50 KM po grlu.
(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 15. marta 2021. godine.”.

Član 12.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.03-330-527/21
26. februara 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar, 

Dr Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike