Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ostvarivanju novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ostvarivanju novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela

15.04.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske – broj, 33 15.4.2021.

 

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o obezbjeđenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 43/02 i 106/09), člana 26. stav 2. Zakona o poljoprivredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

 

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE I SELA

 

Član 1.
U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 8/21 i 17/21) u članu 23. u stavu 2. poslije riječi: “lješnjak” dodaju se zapeta i riječ: “maslina”.
U stavu 3. u tački 4) poslije riječi: “hektaru” dodaju se zapeta i nova tačka 5), koja glasi:
“5) maslinu minimum 0,3 ha sa najmanje 3.000 kg po hektaru”.

Član 2.
Poslije člana 23. dodaje se novi član 23a, koji glasi:
“Član 23a.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za kupovinu boks-paleta imaju korisnici podsticaja koji se bave proizvodnjom voća i koji su upisali proizvodne zasade kao način korišćenja zemljišta u RPG u 2021. godini, te koji izvrše ulaganja za navedenu namjenu od 1. juna do 15. novembra tekuće godine.
(2) Minimalna površina za ostvarivanje prava iz sta- va 1. ovog člana je zasad od 1 ha, osim za zasade na području Hercegovine, gdje je minimalna površina 0,5 ha po voćnoj vrsti pojedinačno.
(3) Korisnici podsticaja pravo na novčana sredstva podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 3. st. 4, 5. i 8. ovog pravilnika kao dokaz o nabavci.
(4) Maksimalna cijena boks-paleta, koja se prihvata prilikom obračuna podsticaja, iznosi 160 KM za plastičnu, odnosno 60 KM za drvenu boks-paletu.
(5) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva u skladu sa iznosom koji je utvrđen u Planu korišćenja sredsta- va, iznosi do 30% od visine investiranih sredstava i ne može biti veća od 10.000 KM po korisniku.
(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sred- stva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 15. novembra tekuće godine.”.

Član 3.
U članu 35. u stavu 3. riječi: “100.000 KM” zamjenjuju se riječima: “70.000 KM”.

Član 4.
U članu 40. u stavu 2. riječi: “od 10%” zamjenjuju se riječima: “do 10%”.
Stav 4. mijenja se i glasi:
“(4) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentovan otkupnim blokovima i izvodima iz banke kao dokazom o plaćanju otkupa.”.
U stavu 5. riječi: “31. oktobra” zamjenjuju se riječima: “31. maja”.

Član 5.
U članu 56. stav 3. mijenja se i glasi:
“(3) Podsticajna sredstva za unos podataka u VIS RS iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u iznosu od:
1) 2 KM za unos podataka o imanju (po imanju) na koji- ma se drže goveda, ovce, koze, svinje, živina, konji i pčele,
2) 0,70 KM za obilježavanje i unos podataka za goveda, ovce, koze, svinje i konje (po životinji) na imanjima, izuzev za životinje na kojima se sprovode mjere vakcinacije protiv antraksa i Aujeckijeve bolesti,
3) 0,30 KM za unos podataka za obilježena goveda, ovce, koze, svinje i konje (po životinji) na imanjima.”.

Član 6.
U članu 57. stav 4. mijenja se i glasi:
“(4) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u iznosu od:
1) 2,90 KM po vakcinisanoj životinji za male životinje i 4,70 KM po vakcinisanoj životinji za krupne životinje za namjenu iz stava 1. tačka 1) ovog člana,
2) 4 KM po životinji za vakcinaciju sa revakcinacijom za namjenu iz stava 1. tačka 2) ovog člana.”.

Član 7.
U članu 64. stav 4. mijenja se i glasi:
“(4) Nakon izvršene aplikacije ušnih markica, ovlašćena veterinarska organizacija unosi podatak za svaku obilježenu svinju u VIS RS, te ušne markice razdužuje dostavljanjem potvrde o obilježavanju životinja referentnoj veterinarskoj laboratoriji.”.
Stav 6. mijenja se i glasi:
“(6) Referentna veterinarska laboratorija dostavlja Ministarstvu izvještaj o distribuciji ušnih markica za svinje ovlašćenim veterinarskim organizacijama, sa popunjenim Obrascem 43. iz Priloga ovog pravilnika i potvrdom o obilježavanju životinja kao dokazom o razduženju ušnih markica do petog u mjesecu za prethodni mjesec.”.

Član 8.
Poslije člana 68. dodaje se novi član 68a, koji glasi:
“Član 68a.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za opremanje laboratorije za molekularna ispitivanja zaraznih bolesti životinja na farmama i poljoprivrednim gazdinstvima ima referentna veterinarska laboratorija.
(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva koji Agenciji podnosi referentna veterinarska laboratorija uz koji prilaže:
1) program unapređenja laboratorijske dijagnostike,
2) predračun za nabavku materijala, opreme ili uređaja,
3) ugovor između Ministarstva i referentne veterinarske laboratorije.
(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana odobravaju se na osnovu rješenja direktora Agencije i ne mogu biti veća od 120.000 KM po korisniku.
(4) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Pri- loga ovog pravilnika, dokumentovan računima, ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.
(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. aprila tekuće godine.”.

Član 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.03.1-330-1036/21

8. aprila 2021. godine

Banjaluka
 

Ministar,
Dr Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike