Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa FZO FBiH

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa FZO FBiH

10.08.2018. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

 

Na osnovu člana 27. stava 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03) i člana 44. stav 3. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/06), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog direktora Fonda i uz saglasnost Federalnog ministra turizma i okoliša, na 18. sjednici održanoj dana 20.07.2018. godine, donio je 

 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU OBJAVLJIVANJA KONKURSA I O ODLUČIVANJU O ODABIRU KORISNIKA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

 

Član 1. 

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/17) član 10. stav 2., 3., 4., 5., 6. i 7. mijenjaju se i glase: 

"U obavještenju iz stava 1. ovog člana, odabranim korisnicima sredstava Fonda, naložit će se dostava ažuriranog finansijskog i dinamičkog plana, koju dokumentaciju su dužni dostaviti Fondu prije potpisivanja ugovora, a u najdaljem roku od 60 dana od dana prijema pismene obavijesti. 

Sa korisnikom sredstava Fonda koji u ostavljenom roku dostavi traženu dokumentaciju u skladu sa uputama Fonda iz stava 2. ovog člana potpisaće se ugovor, kojim će se urediti iznos odobrenih sredstava Fonda i dinamika njihove dodjele, uslovi i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, dokumentacija koju je korisnik sredstava obavezan dostaviti Fondu, rok važenja ugovora koji će biti određen u skladu sa ažuriranim dinamičkim planom dostavljenim od strane korisnika sredstava, te ostala međusobna prava i obaveze korisnika sredstava i Fonda. 

Ukoliko korisnik sredstava ne dostavi traženu dokumentaciju iz stava 2. ovog člana, sa istim se neće zaključiti ugovor, te će Upravni odbor na prijedlog direktora, donijeti odluku o stavljanju van snage odluke o dodjeli sredstava u odnosu na navedenog korisnika, o čemu će isti biti pismeno obaviješten u roku od 7 dana od donošenja ove odluke." 
 

Član 2. 
 

U članu 11. stav 1. iza riječi "konkursa" dodaju se riječi: "kojem nisu odobrena sredstva". 

U stavu 6. istog člana briše se riječ: "konačnu". 
 

Član 3. 
 

Briše se član 12. 
 

Član 4. 

 

Član 13. postaje član 12. 

 

Član 5. 

 

Član 14. postaje član 13. 

U članu 13. Dodaje se stav 2. koji glasi: Na postupke započete prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, primjenjivaće se odredbe Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/17). 
 

Broj UO-01-3-5-18-4/2018
20. jula/srpnja 2018. godine
Sarajevo


Predsjednik
Upravnog odbora
Mr. Pero M. Goluža, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.