Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava

02.12.2020. 07:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 87/20, (2.12.2020.)

 

Na osnovu člana 21., člana 23. stav (2) i člana 95. stav (1) Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA


 

Član 1.

U Pravilniku o postupku podnošenja poreznih prijava ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/02, 54/03, 74/04, 38/09, 7/11 i 53/12) u članu 1. iza broja "57/09" riječ: "i" zamjenjuje se zarezom, a iza broja "40/10" dodaju se riječi: "27/12, 7/13, 71/14 i 91/15".
 

Član 2.

U članu 2. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Porezne prijave koje su porezni obveznici dužni dostavljati u skladu sa poreznim zakonima sastavni su dio pravilnika o primjeni kojima je uređeno provođenje Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 15/16 i 15/20), Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18 i 99/19) kao i odredbi propisa kantona koji uređuju oporezivanje imovine, nepokretnosti, poklona i naslijeđa."
 

Član 3.
 

U članu 5. stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) Poreznom prijavom poreza na dohodak u smislu stava (1) ovog člana smatra se Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051)."

Iza stava (3) dodaju se novi st. (4) i (5) koji glase:

"(4) Poreznom prijavom poreza na dobit u smislu stava (1) ovog člana smatra se:

a) Prijava poreza na dobit za privredna društva (Obrazac PP 801),

b) Prijava poreza na dobit za podružnicu RS ili BD (Obrazac PP- 802),

c) Prijava poreza na dobit za poslovnu jedinicu nerezidenta (Obrazac PP-803),

d) Prijava poreza na dobit za djelimično izuzeta lica (Obrazac PP-804).

(5) Prijavom u smislu stava (1) ovog člana smatra se i:

a) Specifikacija uz isplatu plaće zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica sa sjedištem u Federaciji (Obrazac 2001),

b) Specifikacija uz isplatu plaće zaposlenika sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica sa sjedištem u Federaciji (Obrazac 2001-A),

c) Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika (Obrazac 2002)."

d) Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu, koji samostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Federacije (Obrazac 2002-A)."
 

Član 4.
 

U članu 6. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Ukoliko se prijave podnose elektronskim putem, st. (2) i (3) ovog člana se ne primjenjuju."
 

Član 5.

U članu 7. tačka 2. mijenja se i glasi:

"2. elektronskim putem i"
 

Član 6.
 

U članu 8. stav (3) riječi: "putem interneta" zamjenjuju se riječima: "elektronskim putem".

U stavu (4) riječi: "putem interneta" zamjenjuju se riječima: "elektronskim putem".
 

Član 7.
 

U članu 9. stav (3) alineja 2. riječi: "putem interneta" zamjenjuju se riječima: "elektronskim putem"
 

Član 8.
 

U članu 10. iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:

"(7) Odredbe ovog člana se ne primjenjuju ukoliko je drugačije propisano poreznim zakonima i podzakonskim aktima."
 

Član 9.
 

U članu 14. riječi: "u bilo koje vrijeme" brišu se.
 

Član 10.

Član 15. mijenja se i glasi:

 

"Član 15.

Popunjena Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) i dostavljena poreznom obvezniku od strane Porezne uprave na osnovu prijava poreza po odbitku poreza na dohodak iz člana 20. stav (2) ovog pravilnika, ne smatra se prijavom koju podnosi Porezna uprava u ime poreznog obveznika."
 

Član 11.

 

Član 16. se briše.

 

Član 12.

 

Član 17. se briše.

 

Član 13.

 

Član 18. se briše.

 

Član 14.

 

Član 19. mijenja se i glasi:

"Član 19.

(1) Izvršna rješenja iz člana 78. Zakona kojima se utvrđuje dodatna porezna obaveza, imaju karakter porezne prijave.

(2) Za obaveze utvrđene rješenjima iz stava (1) ovog člana, porezni obveznik nije dužan dostavljati izmijenjene porezne prijave.

(3) Ovlašteni zaposlenik Porezne uprave dužan je po rješenjima iz stava (1) ovog člana, sačiniti izmijenjene porezne prijave i pripadajuće izvještaje, i iste unijeti u IT sistem Porezne uprave."
 

Član 15.
 

U članu 19a. iza stava (1) dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji glase:

"(2) Obavijesna prijava poreza na dohodak u smislu stava (1) ovog člana, smatra se:

a) Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima (Obrazac GIP-1022),

b) Godišnja prijava dohotka od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052),

c) Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053),

d) Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja nepokretne imovine (Obrazac PRIM-1054).

(3) Obavijesna prijava poreza na dobit u smislu stava (1) ovog člana, smatra se:

a) Porezni bilans (Obrazac PB 800-A),

b) Porezni bilans (Obrazac PB 800-B),

c) Plan investiranja (Obrazac PI-808),

d) Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),

e) Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),

f) Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),

g) Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),

h) Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),

i) Izjava pravnog lica u svrhu oslobađanja plaćanja poreza po odbitku na izvoru (Obrazac OP-820).

(4) Prijave iz st. (2) i (3) ovog člana dostavljaju se Poreznoj upravi na način i u rokovima utvrđenim poreznim zakonima i podzakonskim aktima."
 

Član 16.

 

Član 19c. mijenja se i glasi:

"Član 19c.

Poslodavac odnosno lice koje, u smislu odredbi Zakona o porezu na dohodak, ima obaveze poslodavca - isplatioca plaća, dužan je do kraja februara tekuće godine za proteklu godinu dostaviti svakom zaposleniku obavijesnu prijavu iz člana 19a. stav (2) tačka a) ovog pravilnika nakon uplaćene akontacije poreza na dohodak ostvarene po osnovu nesamostalne djelatnosti i obustavljenim i uplaćenim obaveznim doprinosima iz osnovice"
 

Član 17.

 

Član 19d. mijenja se i glasi:

"Član 19d.

Obavijesnom prijavom smatra se i razmjena informacija između Porezne uprave i drugih poreznih administracija o obavezi obustave i uplate obaveznih doprinosa i akontacija poreza na dohodak."
 

Član 18.

 

U članu 20. st. (2) i (3) mijenjaju se i glase:

"(2) Prijavom poreza po odbitku poreza na dohodak u smislu stava (1) ovog člana, smatra se:

a) Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023),

b) Pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (Obrazac PMIP-1024),

c) Akontacija poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti (Obrazac AUG-1031),

d) Akontacija poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti (Obrazac ASD-1032),

e) Prijava poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreću i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac PDN-1033),

f) Prijava poreza na prihod od imovine i imovinskih prava (Obrazac PIP-1034),

g) Akontacija poreza po odbitku na druge samostalne djelatnosti na prihod iz inostranstva (Obrazac AMS-1035),

h) Akontacija poreza po odbitku rezidenta (Obrazac APR 1036).

(3) Prijavom poreza po odbitku poreza na dobit u smislu stava (1) ovog člana, smatra se:

a) Prijava poreza po odbitku po osnovu dividende (Obrazac POD-815),

b) Prijava poreza po odbitku po osnovu kamate (Obrazac POD-816),

c) Prijava poreza po odbitku po osnovu autorske naknade (Obrazac POD-817),

d) Prijava poreza po odbitku po osnovu ostalih prihoda (Obrazac POD-818) i

e) Prijava poreza po odbitku po osnovu imovine i prava (Obrazac POD-819)."

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Prijave iz st. (2) i (3) ovog člana dostavljaju se Poreznoj upravi na način i u rokovima utvrđenim poreznim zakonima i podzakonskim aktima."
 

Član 19.

 

Član 21. briše se.

 

Član 20.
 

Član 22. briše se.

 

Član 21.

Član 29. briše se.


 

Član 22.

Član 30. briše se.


 

Član 23.

Član 31. briše se.


 

Član 24.
 

Član 32. briše se.

 

Član 25.
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od 01.01.2021. godine.
 

 

Broj 05-02-2-8157/20-1
Novembar 2020. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.