Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima ostvarivanja novčane podrške

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima ostvarivanja novčane podrške

23.04.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

 

Službene novine Federacije BiH broj 32/21 (23.4.2021.) 

 

Na osnovu člana 13. stav (4) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/10 i 99/19), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANJA NOVČANE PODRŠKE PO MODELU POTICAJA PROIZVODNJI


 

Član 1.
 

U Pravilniku o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/17, 34/17-Isp, 55/17, 56/18 i 24/20) u članu 4. stav (1) alineja 2. iza riječi: "stočni ječam" dodaje se riječ: "kukuruz", a u alineji 7. iza riječi: "nektarina" dodaje se riječ: "nar".

Iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi:

"(4) Proizvodnja deklarisanih presadnica povrća (kontejnerskih):

- kontejnerske presadnice povrća (salata, tikvica, špinat, celer, blitva, kukuruz šećerac i kornišon);

- kontejnerske presadnice povrća (paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, kupus, dinja, lubenica);

- kontejnerske kalemljene presadnice povrća (lubenica, dinja, krastavac, paradajz, patlidžan i paprika)."
 

Član 2.
 

U članu 9. stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) Službenici kantonalnih ministarstava dužni su svu dostavljenu dokumentaciju uložiti u predmet, a Obrazac P-1, Obrazac ZAP/ZBP, Obrazac Z-1 i Potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog Pravilnika skenirati u pdf formatu i pohraniti u Aplikaciju."
 

Član 3.
 

U članu 11. stav (1) tačka k) iza broja: "52/15" dodaju se brojevi: "22/16 i 66/16".

Tačka l) mijenja se i glasi:

"l) Ukoliko nisu osigurani uslovi za označavanje životinja (svinjogojska proizvodnja) od strane nadležne institucije na nivou BiH, u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju i kontroli kretanja životinja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br.13/10, 79/10, 25/11, 103/11, 41/12, 52/15, 2/16 i 66/16), klijenti nisu dužni dostaviti dokumentaciju u vezi označavanja životinja."
 

Član 4.
 

U nazivu člana 13. iza riječi: "stočnog ječma" dodaje se riječ: "kukuruza".

U stavu (1) tačka a) mijenja se i glasi:

"a) zasnuje proizvodnju stočnog ječma, zobi ili tritikala na minimalno 1 ha po kulturi, za kukuruz na minimalno 2 ha i proda minimalno 3,0 t/ha ječma, kukuruza, zobi ili tritikala po kulturi;"

U tački b) iza riječi: "zasijanog ječma" dodaje se riječ: "kukuruza", a iza riječi: "najmanje 3,0 t/ha ječma" dodaje se riječ: "kukuruza,".

U stavu (3) tačka b) iza riječi: "100 kg/ha za zob", dodaju se riječi: "za kukuruz 25 kg/ha".
 

Član 5.
 

U članu 16. stav (1) tačka a) iza riječi: "zasnuje proizvodnju povrća" dodaju se riječi:

"u skladu sa Sjetvenim normama (iste se nalaze na web stranici Federalnog ministarstva)".
 

Član 6.
 

U nazivu člana 18. iza riječi: "nektarina" dodaje se riječ: "nar".
 

Član 7.
 

Iza člana 25. dodaje se novi član 25a. koji glasi:

"Član 25a.

Proizvodnja kontejnerskih deklarisanih presadnica povrća (salata, tikvica, špinata, celer, blitva, kukuruz šećerac, kornišon, paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, kupus, dinja, lubenica)

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju kontejnerskih deklarisanih presadnica povrća, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispunjava i sljedeće posebne uslove:

a) zasnuje proizvodnju presadnica povrća, proda ili iste koristi za vlastitu sadnju,

b) kantonalnom ministarstvu prijavi proizvodnju deklarisanih presadnica, zavisno o vrsti bilja, kategorija propisanih članom 11. Pravilnika o službenom nadzoru sadnog materijala poljoprivrednog bilja u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 13/15),

c) proizvede presadnice zavisno o vrsti, u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/01 i 31/14).

(2) Podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 01.08. tekuće godine.

(3) Ovlašteni službenik dužan je tokom vegetacije, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik – Obrazac ZBP (utvrditi proizvodni kapacitet i zatečenu proizvodnju).

(4) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac zahtjeva (Z-1), (sa upisanim fito brojem),

b) dokaz o prodaji u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika, a klijent koji proizvodi presadnice i vrši sadnju istih na svom gazdinstvu, dostavlja knjigovodstvenu ispravu iz jedne proizvodnje u drugu proizvodnju u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika,

c) ugovor o službenom nadzoru sa ovlaštenom institucijom,

d) zadnji zapisnik o službenom nadzoru vršenom od ovlaštene institucije, koji je sačinjen do 01.10. tekuće godine,

e) izvještaj o proizvodnji i količini proizvedenih presadnica za prethodnu godinu,

f) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(5) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10 tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev i obračun kako je propisano članom 9. ovog pravilnika.

(6) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika."
 

Član 8.

U članu 32. stav (1) tačka c) se mijenja i glasi:

"c) ako proizvodi i prerađuje mlijeko na svom gazdinstvu, ostvaruje pravo na novčanu podršku za maksimalno do 20 litara po grlu mjesečno za ovčje mlijeko i do 90 litara po grlu mjesečno za kozje mlijeko;"

U stavu (3) tačka b) mijenja se i glasi:

"b) Potvrdu o stanju životinja na imanju, izdatu od nadležne veterinarske stanice."

Tačka c) briše se, a dosadašnje tač. d), e) i f) postaje tač. c), d) i e).
 

Član 9.
 

U članu 35. u stavu (3) tačka b) briše se, a dosadašnje tač. c), d), e), f) i g) postaju tač. b), c), d), e) i f).
 

Član 10.
 

U članu 42. u stavu (2) broj: "2020" zamjenjuje se brojem; "2021".
 

Član 11.
 

Federalni ministar će u roku od 60 dana od dana objave ovog Pravilnika, utvrditi i donijeti prečišćeni tekst ovog Pravilnika.
 

Član 12.
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 03-1-24/1-1285-7/18
16. aprila 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Mr. sc. Šemsudin Dedić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.