Pravilnik o izmjenama Pravilnika za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava

04.10.2019. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

 

Službene novine Federacije BiH, broj 73/19

Na osnovu člana 27. stava 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03) i člana 44. stav 3. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/06 i 62/19), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog direktora Fonda i uz saglasnost Federalnog ministra turizma i okoliša, na elektronskoj sjednici održanoj dana 25.09.2019. godine, donio je

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA OCJENJIVANJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA, ODNOSNO PROGRAMA, PROJEKATA I SLIČNIH AKTIVNOSTI

 

Član 1.

 

U članu 3. Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/17 - u daljem tekstu: Pravilnik) dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Prijave koje ne zadovolje bilo koji od minimalnih uvjeta konkursa/LOT-a se odbacuju i iste se ne boduju."

Dosadašnji stav 2. istog člana postaje stav 3.

Poslije novog stava 3. u članu 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Svaki kriterij ima izraženu svoju težinu/ponder (kroz maksimalni broj bodova) koji nosi i koji je prikazan u tabeli. Broj bodova koji će se osvojiti po pojedinom kriteriju ovisi od vrednovanja potkriterija koje svaki član komisije ocjenjuje putem koeficijenata 0,5 do 1,0.

Koeficijenti za vrednovanje svakog od potkriterija su sljedeći:

a. Izuzetno dobar - 1

b. Odličan - 0,9

c. Vrlo dobar - 0,8

d. Dobar - 0,7

e. Ispod prosjeka - 0,6

f. Ne zadovoljava - 0,5

Broj bodova za svaki kriterij predstavlja aritmetički prosjek ocjena svakog evaluatora za taj kriterij pomnožen sa ponderom (učešćem predmetnog kriterija u ukupnom zbiru bodova).

(∑k/n)xP

k - koeficijent za ocjenjivanje

n - broj potkriterija

P - ponder

Ukoliko pojedini potkriterij nije relevantan za pojedini projekt tom potkriteriju se dodjeljuje koeficijent 0,7 kao neutralan. Zbir bodova po svim kriterijima predstavlja konačan broj bodova kojim je ocijenjena predmetna prijava od strane jednog člana komisije. Konačna stručna ocjena projekta je srednja vrijednost ocjena svih članova komisije."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.
 

Član 2.

 

U članu 4. stav 1. brišu se riječi: "nakon obavljenih konsultacija sa pomoćnicima".

U članu 4. Pravilnika dodaju se novi stavovi 2. i 3. koji glase:

"Svaki kriterij ima izraženu svoju težinu/ponder kroz maksimalni broj bodova koji nosi i koji je prikazan u tabeli. Broj bodova koji će se osvojiti po pojedinom kriteriju ovisi od vrjednovanja potkriterija koje direktor ocjenjuje putem koeficijenata 0,0 do 1,0. Direktor vrši bodovanje po zadanim kriterijima, a na temelju pokazatelja Stručne komisije (pregled bodovanja projekata po kantonima), Sektora za finansije (pregled priliva sredstava u Fond po kantonima za prethodnu godinu), Sektora za pripremu i realizaciju projekata i programa zaštite okoliša i Sektora za pravne poslove (pregled ažurnosti aplikanata po pitanju realizacije projekata sredstvima Fonda u prethodnom periodu i o potpisanim aneksima), Federalnog zavoda za programiranje razvoja (podaci o indeksu razvijenosti općina/kantona za prethodnu godinu), preporukama projekta i posebnim zahtjevima od strane Vlade FBiH, federalnih i kantonalnih ministarstava, te općina.

Koeficijenti za vrjednovanje svakog od potkriterija se kreću u rasponu od 1,0 za aplikante i projekte od izuzetne važnosti za okoliš i razvoj, sa područja sa kojih je visok priliv sredstava u Fond, ili onog koje spada u slabo razvijena područja ili je vrlo rijetko korisnik sredstava Fonda, nema zaostalih obaveza prema Fondu, pa sve do koeficijenta 0,0 za aplikante i projekte bez većeg značaja sa aspekta razvoja, sa područja koje je vrlo čest korisnik sredstava Fonda, sa kojeg je priliv sredstava ispod očekivanog, te gdje postoje loša iskustva u prethodnoj saradnji s Fondom. Ukoliko pojedini potkriterij nije relevantan za pojedinog aplikanta tom potkriteriju se dodjeljuje koeficijent 0,5 kao neutralan. Broj bodova za svaki kriterij predstavlja aritimetički prosjek ocjena za taj kriterij pomnožen sa brojem bodova (učešćem predmetnog kriterija u ukupnom zbiru bodova). Zbir bodova po svim kriterijima predstavlja konačan broj bodova kojim je ocijenjena predmetna prijava."

Dosadašnji stavovi 2., 3. i 4. postaju stavovi 4., 5. i 6.
 

Član 3.

 

U članu 5. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

Prilikom izrade prijedloga o odabiru korisnika sredstava Fonda, sa iznosima prihvatljivim za finansiranje, direktor je dužan pridržavati se slijedećeg:

a) Predloženi iznos ne smije preći iznos sredstava traženih od strane aplikanta, kao ni limit po projektu određen tekstom Javnog konkursa za konkretan LOT.

b) Prednost kod dodjele sredstava imaju projekti sa većim brojem bodova.

c) Za projekte sa osvojenih >95 bodova predlaže se dodjela 90-100% traženog iznosa, za projekte sa osvojenih >90 bodova predlaže se dodjela 80-90% traženog iznosa, za projekte sa osvojenih >85 bodova predlaže se dodjela 70-80% traženog iznosa, za projekte sa osvojenih >80 bodova predlaže se dodjela 60-70% traženog iznosa, za projekte sa osvojenih >75 bodova predlaže se dodjela 50-60% traženog iznosa, za projekte sa osvojenih >70 bodova predlaže se dodjela 40-50% traženog iznosa. U slučaju da iznos ukupno dodijeljenih sredstava prelazi iznos raspoloživih sredstava, pravo na dodjelu gube projekti sa najmanjim brojem bodova, sve dok se ne uklopi u raspoloživi budžet predmetnog LOT-a. Ukoliko je ukupno dodijeljeni iznos niži od raspoloživog, direktor može kod izrade prijedloga da izvrši korekciju iznosa unutar zadanog raspona, ali samo na način da se prednost daje projektima sa većim brojem bodova.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.
 

Član 4.

 

Ostale odredbe Pravilnika ostaju neizmijenjene.
 

Član 5.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Na postupke započete prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, primjenjivaće se odredbe Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/17).
 

Broj UO-01-3-5-2/2019
25. septembra/rujna 2019. godine
Sarajevo


Predsjednik Upravnog odbora
Mr. Pero M. Goluža, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Pravilnik

dodjela sredstava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.