Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka

Legislativa

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka

15.01.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 3/21 (15.1.2021.)

 

Na osnovu člana 27. stav (2) Zakona o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 4/10), federalna ministrica okoliša i turizma donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU VRŠENJA MONITORINGA KVALITETA ZRAKA I DEFINIRANJU VRSTA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA, GRANIČNIH VRIJEDNOSTI I DRUGIH STANDARDA KVALITETA ZRAKA


 

Član 1.
 

U Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/12 i 50/19), (u daljem tekstu: Pravilnik), član 10. iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi:

"Za mjerenje koncentracija zagađujućih materija iz st. (1) i (2) ovog člana mogu se koristiti i druge metode za koje se može dokazati da su rezultati ekvivalentni rezultatima dobijenim referentnim metodama iz Priloga V i VI Pravilnika."

Dosadašnji st. (3) i (4) postaju st. (4) i (5).

 

Član 2.
 

U članu 20. stav (1) iza riječi: "azot dioksid" dodaje se zarez i riječi: "suspendovane čestice".

Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"U ovisnosti od nivoa i prirode zagađivanja zraka, te mogućih raspoloživih mjera i finansijskih mogućnosti za njihovo poduzimanje u situacijama izuzetne zagađenosti, kanton može propisati i strožije vrijednosti pragova upozorenja i uzbune."

 

Član 3.
 

U Prilogu IX, koji je odštampan uz Pravilnik i čini njegov sastavni dio, DIO 2. ODJELJAK A mijenja se na slijedeći način:

"- sadržaj tabele sa tabelom u Prilogu 1. ovog pravilnika.

- u stavu (3) briše se slijedeća rečenica:

"dvadesetčetveročasovno uzimanje uzoraka je također pogodno i za mjerenje koncentracije arsena, kadminjuma i nikla;

- iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"Odredbe o pojedinačnim uzorcima u prethodnom stavu primjenjive su i na arsen, kadmijum, nikal i ukupnu gasovitu živu. Nadalje, dopušteno je poduzorkovanje filtera za PM10 za metale radi naknadne analize, pod uslovom da postoji dokaz da je poduzorak reprezentativan za cjelinu i da osjetljivost otkrivanja nije ugrožena u poređenju s mjerodavnim ciljevima kvalitete podataka. Kao zamjena za dnevno uzorkovanje dopušteno je sedmično uzorkovanje za metale u PM10 pod uslovom da svojstva prikupljanja nisu ugrožena.

- dosadašnji stav (4) postaje stav (5)."

 

Član 4.
 

U Prilogu XIV, koji je odštampan uz Pravilnik i čini njegov sastavni dio, na kraju teksta dodaje se sadržaj Priloga 2. ovog pravilnika.
 

Član 5.
 

Prilog 1. i Prilog 2. čine sastavni dio ovog pravilnika.
 

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 04-02-23-1238/15-2/20
06. januara 2021. godine
Sarajevo


Ministrica
Dr. Edita Đapo, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.