Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ostvarivanju novč. podrške-poticaji proizvodnji

Legislativa

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ostvarivanju novč. podrške-poticaji proizvodnji

10.04.2020. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 24/20 [10.4.2020.]

 

Na osnovu člana 13. stav (4) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/10 i 99/19), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANJA NOVČANE PODRŠKE PO MODELU POTICAJA PROIZVODNJI

 

Član 1.

 

U Pravilniku o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/17, isp - 34/17, 55/17 i 56/18) (u daljem tekstu: Pravilnik), u članu 4. stav (3) u alineji 2, riječi "(kupina, borovnica i brusnica)" se brišu.
 

Član 2.

 

U članu 7. u stavu (1) na kraju teksta dodaju se riječi: "Prilikom prijave početka proizvodnje na Obrascu P-1 za mjere: Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka, Proizvodnja svježeg ovčjeg i kozjeg mlijeka, Uzgoj krava prvotelki - rasplodne junice, Uzgoj goveda u sistemu krava-tele, Uzgoj rasplodnih krmača i Uzgoj izvornih zaštićenih pasmina životinja - domaće buše, klijent upisuje brojeve ušnih markica grla koja posjeduje i za koja želi da ostvari pravo na novčanu podršku, koji se također unose u Aplikaciju".

U stavu (2) na kraju teksta dodaju se riječi: "Pored Obrasca P-1 klijent je dužan za Uzgoj rasplodne stoke - ovce ili koze, dostaviti i Izjavu o vlasništvu sa upisanim brojevima ušnih markica (u daljnjem tekstu: Izjava o vlasništvu), ista se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. Ako se prilikom sačinjavanja zapisnika (ZAP) utvrdi da podaci iz Izjave o vlasništvu nisu tačni, a klijent ne posjeduje validan dokaz nadležne veterinarske stanice ili veterinarskog inspektora o nastaloj promjeni, neće ostvariti pravo na novčanu podršku za tu proizvodnju u tekućoj godini. Kantonalni službenik koji sačinjava zapisnik o proizvodnji, odgovoran je za tačnost upisanih podataka u zapisniku".
 

Član 3.

 

U članu 11. stav (1) tačka d) na kraju teksta dodaju se riječi: "i Registar pčelara i pčelinjaka ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/18)", za klijente koji se bave uzgojem pčelinjih zajednica".

Stav "(5)" briše se.
 

Član 4.

 

U članu 16. u nazivu člana, iza riječi: "luk", dodaju se riječi "(bijeli/crveni)".
 

Član 5.

 

U članu 17. stav (1) tačka a) mijenja se i glasi: "a) ima zasnovanu proizvodnju vinograda ili maslina na minimalno 0,3 ha po kulturi".

U stavu (2) iza riječi: "Obrazac ZBP" dodaju se riječi "i evidentirati površinu vinograda ili maslenika u rodu".

U stavu (3) tačka "b)" briše se, a dosadašnja tačka "c)" postaje tačka "b)".
 

Član 6.

 

U članu 18. stav (1) tačka a) mijenja se i glasi: "a) ima zasnovanu proizvodnju voća na minimalno 0,5 ha po kulturi".

U stavu (2) iza riječi: "Obrazac ZBP" dodaju se riječi "i evidentirati površinu voćnjaka u rodu".

U stavu (3) tačka "b)" briše se, a dosadašnja tačka "c)" postaje tačka "b)".
 

Član 7.

 

U članu 22. u stavu (3) tačka e), iza riječi "prodaji" dodaju se riječi "deklarisanog sjemena".
 

Član 8.

 

U članu 23. u stavu (3) tačka b) iza riječi "prodaji" dodaju se riječi "deklarisanog sjemena".
 

Član 9.

 

U članu 25. naziv člana mijenja se i glasi: "(Proizvodnja deklarisanog sadnog materijala krošnjastog voća (jabuka, kruška, šljiva, dunja, mušmula, oskoruša, breskva, kajsija, nektarina, trešnja, višnja, maslina, smokva, lijeska, orah, kesten i nar), jagodičastog voća (kupina, malina, borovnica, brusnica i jagoda - frigo sadnica) i sadnica vinove loze").
 

Član 10.

 

U članu 27. stav (1), tačka a) riječi: "odnosno minimalno 1500 litara kvartalno mlijeka" brišu se.

U tački b), iza riječi: "ovog stava" dodaju se riječi "ostvaruje podršku maksimalno do 500 litara po grlu mjesečno";

Tačka "e)" briše se.
 

Član 11.

 

U članu 30. stav (1) tačka c) broj "24" zamjenjuje se brojem "26".

U stavu (3) tački e) riječi: "nakon sačinjavanja zapisnika" brišu se.

Stav (5) mijenja se i glasi: "(5) Obračun novčane podrške za rasplodne junice se vrši na osnovu broja zdravih životinja iz Potvrde o provedenim obaveznim mjerama, broja junica iz Obrasca P-1, broja junica iz zapisnika – Obrazac ZAP, dokaza iz stava (3) tačka e) ovog člana i Obrasca o prijavi kretanja za prodate junice".
 

Član 12.

 

U članu 31. stav (3) tačka f) mijenja se i glasi: "f) pasoš za potomstvo – telad od krava za koje se očekuje novčana podrška, za period 01.10. prethodne do 01.10. tekuće godine".

Tačka g) briše se, a dosadašnja tačka "h)" postaje tačka g)".

Stav (6) mijenja se i glasi: "(6) Obračun novčane podrške za krave iz sistema krava-tele se vrši na osnovu broja zdravih životinja iz Potvrde o provedenim obaveznim mjerama, broja krava iz Obrasca P-1, broja krava iz zapisnika – Obrazac ZAP, i broja obilježenog potomstva iz stava (3) tačka f) ovog člana (minimalan odnos krava-tele je 1:1)".
 

Član 13.

 

U članu 32. stav (1), tačka a) riječi "odnosno 900 litara kvartalno " brišu se.
 

Član 14.

 

Član 33. mijenja se i glasi:

 

"Član 33.

(Uzgoj rasplodne stoke – ovce i koze)

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za uzgoj rasplodne stoke, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog Pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) u vlastitom uzgoju ima minimalno obilježenih 50 ovaca, odnosno minimalno 25 koza;

b) grla koja su predmet novčane podrške obavezan je zadržati na vlastitom gazdinstvu najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva, a u slučaju uginuća ili izlučivanja radi remonta stada u toku godine (maksimalno 30% stada), obavezan je posjedovati zapisnik nadležne veterinarske organizacije ili kantonalnog veterinarskog inspektora;

c) podnese prijavu početka uzgoja kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 15.05. tekuće godine, uz koju prilaže potpisanu i ovjerenu Izjavu o vlasništvu sa upisanim brojevima ušnih markica ovaca ili koza starijih od jedne godine na dan podnošenja P-1 obrasca, za grla za koje očekuje novčanu podršku, koji se ulažu u predmet.

(2) Ovlašteni službenik je dužan u roku od 90 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik- Obrazac ZAP. Klijent je dužan da u dogovoru sa nadležnim službenikom osigura odgovarajuće uslove za utvrđivanje proizvodnje na terenu radi sačinjavanja zapisnika.

(3) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji i sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) dokaz nadležne veterinarske stanice o obilježenom potomstvu jagnjadi/jaradi od ovaca ili koza za koje se očekuje novčana podrška za period 01.10 prethodne do 01.10 tekuće godine;

c) potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);

d) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (1) tačka l) ovog Pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu Zahtjev propisan članom 9. ovog pravilnika.

(5) Obračun novčane podrške za rasplodnu stoku (ovce i koze) vrši se na osnovu broja zdravih životinja iz Potvrde o provedenim obaveznim mjerama, Izjave o vlasništvu, broja ovaca ili koza iz zapisnika-Obrazac ZAP i broja obilježenog potomstva iz stava (3) tačka b) ovog člana (minimalan odnos ovca-jagnje ili koza-jare je 1:1)".

(6) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7, 8. i 9. ovog Pravilnika."
 

Član 15.

 

U članu 35. stav (1) tačka b) riječ "tri" zamjenjuje se riječju "dvije".

U stavu (3) tačka d) mijenja se i glasi: "d) dokaz nadležne veterinarske stanice o obilježenom potomstvu - prasadi od krmača za koje se očekuje novčana podrška, za period 01.10. prethodne do 01.10. tekuće godine".

U stavu (3) tačka f) riječi "tri" zamjenjuje se riječju "dvije".

Stav (5) mijenja se i glasi: "(5) Obračun novčane podrške za rasplodne krmače vrši se na osnovu broja zdravih životinja iz Potvrde o provedenim obaveznim mjerama, broja krmača iz Obrasca P-1, broja krmača iz zapisnika – Obrazac ZAP i broja obilježenog potomstva iz stava (3) tačka d) ovog člana (minimalan odnos krmača-prase je 1:8)".
 

Član 16.

 

U članu 39. stav (1) tačka b) mijenja se i glasi: "b) ažurirao podatke u Registru pčelara i pčelinjaka".

U stavu (3) tačka c) mijenja se i glasi: "c) ovjerenu Izjavu o broju pčelinjih zajednica".

Stav (5) mijenja se i glasi: "(5) Obračun novčane podrške za uzgoj pčelinjih zajednica vrši se na osnovu Potvrde o provedenim obaveznim mjerama, broja pčelinjih zajednica iz zapisnika – Obrazac ZAP, broja pčelinjih zajednica upisanih u Registar pčelara i ovjerene Izjave o broju pčelinjih zajednica".
 

Član 17.

 

U članu 40. stav (1) tačka f), iza riječi "tekuću godinu" dodaju se riječi: " ,maksimalno dva puta".
 

Član 18.

 

U članu 41. stav (1) tačka b) na kraju teksta dodaju se riječi: " ,a za zahtjeve koji su pristigli kao neblagovremeni, nepotpuni ili neosnovani, Zavod obavještava nadležno kantonalno ministarstvo".

U stavu (1) tačka f), iza riječi: "tekuće godine" dodaju se riječi: " ,posebno za životinje u čistoj krvi, a posebno za životinje u tipu".
 

Član 19.

 

U članu 42. iza stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi: "(2) Za sve proizvodnje za koje su ovim pravilnikom propisani rokovi dostavljanja Obrasca P1 do 30.06. tekuće godine, kao i rokovi za sačinjavanje zapisnika na terenu, produžavaju se maksimalno do 30 dana i primjenjivat će se samo za 2020. godinu."
 

Član 20.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 03-1-24/1-1285-5/18
Aprila 2020. godine
Sarajevo


Ministar
Mr. sci. Šemsudin Dedić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

poticaji proizvodnji

podrška

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.