Pravilnik o izmjeni pravilnika o uspostavi Jedinstvenog registra branilaca

Legislativa

Pravilnik o izmjeni pravilnika o uspostavi Jedinstvenog registra branilaca

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uspostavi jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite

09.10.2019. 07:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH, broj 74/19, 09.10.2019.

 

Na osnovu člana 55b. stav 3. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), a u vezi s članom 51. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19), federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USPOSTAVI JEDINSTVENOG REGISTRA BRANILACA I KORISNIKA PRAVA IZ OBLASTI BRANILAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

 

Član 1.
 

U Pravilniku o uspostavi Jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/18), u članu 2. stav (3), na kraju rečenice iza riječi "potrebe", dodaje se zarez i riječi: "osim podataka koji će biti objavljeni na web stranici Federalnog ministarstva."
 

Član 2.
 

Iza člana 16. dodaju se novi čl. 16a. i 16b. koji glase:

"Član 16a.

(Objava Jedinstvenog registra)

(1) Jedinstveni registar branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite objavit će se na web stranici Federalnog ministarstva.

(2) Na web stranici Federalnog ministarstva objavit će se sljedeći podaci:

a) prezime i ime, ime oca, datum rođenja;

b) broj dana učešća u Oružanim snagama;

c) komponenta Oružanih snaga;
 

Član 16b.

 

Predsjednici Saveza reprezentativnih udruženja branilaca će imati posebno odobrenje i posebnu mogućnost pristupa Jedinstvenom registru branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite."
 

Član 3.
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 05-41-2737/19
02. oktobra 2019. godine
Sarajevo


Ministar
Doc. dr. Salko Bukvarević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.