Pravilnik o izradi propisa i drugih akata Općine Stari Grad Sarajevo

Legislativa

Pravilnik o izradi propisa i drugih akata Općine Stari Grad Sarajevo

03.06.2021. 12:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 22/21 (3.6.2021.) 

 

Na osnovu člana 68. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo ("Sužbene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13 - Prečišćeni tekst) i člana 83. stav (1) Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/21), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na 5. redovnoj sjednici održanoj 27.05.2021. godine, donijelo je

 

PRAVILNIK

O IZRADI PROPISA I DRUGIH AKATA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO


 

Član 1.
(Obim primjene)
 

Pravilnik o izradi propisa i drugih akata Općine Stari Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuje odredbe kojih su se dužni pridržavati svi nosioci normativnih poslova, općinski načelnik i općinski vijećnici prilikom pripreme propisa i drugih akata.
 

Član 2.
(Primjena Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa FBiH)
 

(1) U Općini Stari Grad Sarajevo (u daljem tekstu: "Općina") prilikom izrade propisa i drugih akata primjenjuju se odredbe Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/14) (u daljem tekstu: "Pravila FBiH") koje nisu u suprotnosti sa ovim Pravilnikom, Poslovnikom i drugim aktima Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Općinsko vijeće).

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, u Općini se ne primjenjuju odredbe članova 56., 58. stav (6), 63. stav (1) tačka c), 64., 65., 66. i 67. Pravila FBiH.

(3) Odredbe Pravila FBiH vezane za Parlament FBiH, Vladu FBiH, institucije i organe FBiH općenito, primjenjivat će se na Općinsko vijeće, načelnika Općine, institucije i organe Općine Stari Grad Sarajevo u obimu i na način kako je to zakonski moguće za jedinicu lokalne samouprave.

(4) Pitanja nomotehničke prirode koja nisu riješena u okviru Pravila FBiH, rješavaju se ovim Pravilnikom ili o njima odlučuje Općinsko vijeće svojim zaključkom.
 

Član 3.
(Dužnosti predlagača)
 

(1) Predlagač je prilikom izrade propisa i drugih akata koje upućuje na odlučivanje Općinskom vijeću dužan poštivati odredbe ovog Pravilnika.

(2) Ukoliko je predlagač općinski vijećnik, više općinskih vijećnika, radno tijelo Općinskog vijeća, klub vijećnika ili Kolegij Općinskog vijeća, Stručna služba Općinskog vijeća dužna im je pomoći i uputiti ih prilikom pripreme propisa ili drugog akta kako bi bio usaglašen sa odredbama ovog Pravilnika.

(3) Ukoliko predlagač Općinskom vijeću uputi propis ili drugi akt koji nije u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, rukovodilac Stručne službe Općinskog vijeća će pismenim putem obavijestiti predlagača o neusklađenosti i uputiti ga na ispravku.

(4) Ukoliko predlagač do sjednice Općinskog vijeća ne dostavi ispravljen materijal, Stručna služba Općinskog vijeća će izvršiti dopunu materijala i kao dio materijala za datu tačku dnevnog reda dostaviti pisanu informaciju o neusklađenosti materijala sa odredbama ovog Pravilnika.
 

Član 4.
(Obrada i ispravka propisa i drugih akta Općinskog vijeća)
 

(1) Obradu i pripremu za objavu svih propisa i drugih akata Općinskog vijeća nakon njihovog usvajanja vrši rukovodilac Stručne službe Općinskog vijeća.

(2) Ukoliko prilikom obrade i sravnavanja teksta propisa i drugih akata rukovodilac Stručne službe Općinskog vijeća uoči određene gramatičke greške, greške nastale kucanjem ili nomotehničke neusklađenosti sa odredbama ovog Pravilnika, dužan je reagovati i predložiti ispravke prije same objave.

(3) Ispravke iz stava (2) ne smiju, ni na koji način, utjecati na suštinu i značenje samog teksta propisa ili drugog akta.

(4) Ispravke iz stava (2) ovog člana rukovodilac Stručne službe Općinskog vijeća predlaže Komisiji za propise i Statut koja zaključkom usvaja ili odbacuje prijedlog ispravki.

(5) Ukoliko Komisija za propise i Statut prihvati ispravke, propis ili drugi akt će biti objavljen u ispravljenoj formi, a na narednu sjednicu Općinskog vijeća Komisija za propise i Statut će Općinskom vijeću dostaviti informaciju o načinjenim ispravkama sa objašnjenjem, izvornim tekstom propisa ili drugog akta i ispravljenim objavljenim tekstom propisa ili drugog akta.

(6) Ispravke teksta propisa ili drugog akta koji je već objavljen vrše se u skladu sa odredbama Pravila FBiH.
 

Član 5.
(Obrada i ispravka propisa i drugih akata općinskog načelnika)
 

(1) Obradu i pripremu za objavu svih propisa i drugih akata općinskog načelnika vrše rukovodeći državni službenici po nalogu općinskog načelnika.

(2) Ispravku propisa i drugih akata koje donosi općinski načelnik može vršiti isključivo općinski načelnik.
 

Član 6.
(Objava propisa i drugih akata)
 

(1) Propisi i drugi opći akti Općine Stari Grad Sarajevo objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

(2) Propisi i drugi opći akti Općinskog vijeća objavljuju se u Registru propisa Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu, a u istom roku se iz Registra propisa Općinskog vijeća brišu akti koji prestaju da važe.
 

Član 7.
(Prečišćeni tekst)
 

(1) Pored slučajeva iz člana 55. stav (1) Pravila FBiH, izradi prečišćenog teksta se može pristupiti i ranije, ukoliko Komisija za propise i Statut ima odobrenje Općinskog vijeća.

(2) Nakon spiska propisa na kraju završnog člana stoji i napomena "u kojima je označen dan njihovog stupanja na snagu i početka primjene".

(3) Prečišćeni tekst ima službeni karakter i objavljuje se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" i u Registru propisa Općinskog vijeća.
 

Član 8.
(Objava u Registru propisa)
 

Uz ovaj Pravilnik u Registru propisa Općinskog vijeća će se kao prilog objaviti i Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/14).
 

Član 9.
(Stupanje na snagu)
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

 

Broj 02-45-364/21
Maja 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Stari Grad Sarajevo
Dr. sc. Mirza Batalović, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

propisi

akti

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.