Pravilnik o javnom razmatranju i postupku rješavanja sporova

Legislativa

Pravilnik o javnom razmatranju i postupku rješavanja sporova

12.08.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 74, 12.08.2021

 

Na osnovu odredbe člana 20. stav 1. Zakona o energetici (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 49/09), člana 32. stav 3. Zakona o električnoj energiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/20) i člana 29. stav 2. i člana 30. stav 3. Zakona o gasu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 22/18 i 15/21), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 9. redovnoj sjednici, održanoj 22. jula 2021.godine, donijela je

 

PRAVILNIK

O JAVNOM RAZMATRANjU I POSTUPKU RJEŠAVANjA SPOROVA

 

DIO PRVI - OPŠTE ODREDBE

Član 1. (Predmet)

Pravilnikom o javnom razmatranju i postupku rješavanja sporova (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuje se sprovođenje javnog razmatranja prikupljanjem komentara od stranaka u postupku i zainteresovanih lica i/ili organizovanjem javne rasprave u postupcima pred Regulatornom komisijom za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) ili o pitanjima iz nadležnosti Regulatorne komisije, te se uređuju posebnosti postupka rješavanja sporova između učesnika na tržištu električne energije i tržištu prirodnog gasa.

Član 2.

(Cilj donošenja Pravilnika)

Cilj Pravilnika je obezbjeđenje uslova za transparentno, efikasno i ekonomično javno razmatranje u postupcima koji se vode pred Regulatornom komisijom ili o pitanjima iz nadležnosti Regulatorne komisije i rješavanje sporova.

Član 3. (Definicije)

Termini koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) javna rasprava označava javno razmatranje predmeta, uz neposredno učešće zainteresovanih lica,

b) javno razmatranje označava proučavanje, analiziranja i komentarisanje predmeta razmatranja od strane zainteresovanih lica u postupku koji sprovodi Regulatorna komi- sija ili po pitanju iz nadležnosti Regulatorne komisije, v) zahtjev označava podnesak koji fizičko ili pravno lice dostavlja s ciljem vođenja postupka pred Regulatornom komisijom,

g) voditelj postupka označava lice koje imenuje Regulatorna komisija, a koje ima ovlašćenje da sprovodi postu- pak, rukovodi javnim razmatranjem i sačini izvještaj sa preporukom za odlučivanje,

d) korisnik dozvole označava pravno ili fizičko lice kojem je Regulatorna komisija izdala dozvolu za obavljanje jedne ili više energetskih djelatnosti,

đ) korisnik sistema označava krajnjeg kupca ili pro- izvođača električne energije, odnosno proizvođača, krajnjeg kupca i snabdjevača prirodnog gasa.

 

DIO DRUGI - JAVNO RAZMATRANjE

Član 4.

(Javno razmatranje i javne rasprave)

(1) Javno razmatranje sprovodi se na način da se:

a) omogući dostavljanje komentara zainteresovanih lica ili

b) sprovede javna rasprava uz neposredno prisustvo zainteresovanih lica.

(2) O načinu sprovođenja javnog razmatranja Regulatorna komisija donosi posebnu odluku u formi zaključka, na redovnoj sjednici.

(3) Zaključkom iz stava 2. ovog člana određuju se: način sprovođenja javnog razmatranja, predmet razmatranja, mjesto i vrijeme održavanja i vrsta javne rasprave ukoliko se ista održava, način i rokovi dostavljanja komentara jav- nosti, voditelj postupka i zamjenik voditelja postupka i druga pitanja od značaja za sprovođenje javnog razmatranja.

(4) Zaključak iz stava 2. ovog člana objavljuje se na internet stranici Regulatorne komisije, a ukoliko se razma- tranje sprovodi u postupku donošenja pojedinačnog akta, ovaj zaključak dostavlja se strankama u postupku.

(5) Regulatorna komisija objavljuje na svojoj internet stranici obavještenje za javnost o načinu sprovođenja javnog razmatranja sa svim neophodnim informacijama od značaja za zainteresovana lica.

Član 5.

(Održavanje javne rasprave i vrste javnih rasprava)

(1) Regulatorna komisija može održati tri vrste javnih rasprava, i to: opštu, stručnu i formalnu raspravu.

(2) Regulatorna komisija određuje vrstu i broj rasprava koje će sprovesti u konkretnom postupku ili po određenom pitanju zaključkom iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika.

Član 6. (Voditelj postupka)

(1) Voditelj postupka je zaposleni u Regulatornoj komisiji.

(2) Voditelj sprovodi sve aktivnosti u postupku javnog razmatranja u skladu sa propisima i ovlašćenjima utvrđe- nim zaključkom o imenovanju.

(3) Voditelj postupka, nakon okončanog javnog razmatranja, uz konsultacije sa sekretarom i šefom sektora, sačinjava izvještaj o javnom razmatranju sa preporukom za odlučivanje, koji, zajedno sa obrađenim komentarima zain-eresovanih lica, dostavlja Regulatornoj komisiji.

(4) Voditelj postupka ima zamjenika, koji mu pomaže u radu, te ga mijenja u slučaju njegove spriječenosti sa istim ovlašćenjima kao i voditelj postupka.

Član 7. (Pismeni komentari)

(1) Zainteresovana lica mogu dostaviti svoje komentare u pismenoj formi putem pošte, faksa i elektronske pošte ili ih predati neposredno ukoliko se održava javna rasprava.

(2) Komentari iz stava 1. ovog člana moraju biti potpisani.

(3) Ukoliko dostavljeni komentari nisu potpisani, nije obavezno njihovo razmatranje.

 

Glava I - ZAJEDNIČKE ODREDBE

Član 8. (Vođenje javne rasprave)

(1) Voditelj postupka rukovodi i predsjedava raspravom, u skladu sa zaključkom o imenovanju.

(2) Voditelj postupka na početku rasprave saopštava način sprovođenja rasprave, pri čemu može precizirati tok rasprave, redoslijed izlaganja učesnika na raspravi, vrijeme trajanja pojedinačne diskusije, vrijeme trajanja rasprave, a kod formalne rasprave i način sprovođenja do- kaza, te druge okolnosti od značaja za sprovođenje rasprave.

(3) Voditelj postupka se, tokom rasprave, brine o odr- žavanju reda na raspravi, te s tim ciljem može opomenuti, a po potrebi i udaljiti sa rasprave lice koje narušava red u prostorijama gdje se odvija rasprava ili narušava ug- led Regulatorne komisije, stranaka u postupku ili drugih lica.

(4) Voditelj postupka obezbjeđuje vođenje zapisnika i odgovarajućih zabilješki o toku rasprave, te priprema izvještaj sa rasprave, u pisanoj formi, koji sadrži kratak pregled toka rasprave i preporuke za odlučivanje Regula- tornoj komisiji, a može podnijeti i dodatni usmeni izvje- štaj na internom sastanku ili redovnoj sjednici.

(5) Voditelj postupka u kojem se održava formalna rasprava je ovlašćen da određuje rokove kojima upravlja postupkom, vodeći pri tome računa o okolnostima konkret- nog slučaja ukoliko rokovi za izvođenje pojedinih radnji u postupku nisu određeni odredbama ovog pravilnika ili drugim aktom Regulatorne komisije.

Član 9. (Prekid rasprave)

(1) Ukoliko se rasprava ne može završiti u planirano vrijeme, voditelj postupka donosi zaključak o prekidu ra- sprave, kojim određuje mjesto i vrijeme njenog nastavka, o čemu prisutne usmeno obavještava.

(2) Ako voditelj postupka nije u mogućnosti da na ra- spravi odredi datum nastavka rasprave, naknadno određuje datum nastavka javne rasprave, o čemu obavještava javnost i pojedinačno učesnike u postupku.

(3) Obavještenje za javnost o mjestu i vremenu nastavka rasprave objavljuje se na internet stranici Regulatorne komisije.

 

Glava II - OPŠTA RASPRAVA

Član 10. (Opšta rasprava)

(1) Opšta rasprava označava raspravu organizovanu za javnost koja se održava sa ciljem pribavljanja komentara od strane zainteresovanih lica, predstavnika institu- cija i javnosti na nacrt opšteg ili pojedinačnog akta ili drugog pitanja iz nadležnosti Regulatorne komisije.

(2) Opšta rasprava održava se uz neposredno učešće zainteresovanih lica.

Član 11. (Obavještenje za javnost)

(1) Obavještenje za javnost u postupku javnog razmatra- nja kada se održava opšta rasprava sadrži:

a) opis predmeta razmatranja,

b) način podnošenja komentara,

v) rok za dostavljanje komentara,

g) informacije o dostupnosti nacrta akta ili pitanja koje je predmet razmatranja,

d) mjesto, datum i vrijeme održavanja rasprave, kao i

đ) druga pitanja važna za razmatranje na opštoj raspra- vi.

(2) Obavještenje za javnost objavljuje se na internet stranici Regulatorne komisije najkasnije osam dana prije datuma održavanja rasprave.

(3) Nacrt akta, koji je predmet opšte rasprave, obja- vljuje se na internet stranici Regulatorne komisije, a zainteresovana lica mogu, na pismeni zahtjev, izvršiti i neposredan uvid u akt u prostorijama Regulatorne komi- sije.

Član 12. (Tok rasprave)

(1) Voditelj postupka otvara opštu raspravu, prezen- tuje predmet razmatranja, saopštava plan rasprave i usmje- rava tok rasprave.

(2) Voditelj postupka sačinjava evidenciju prisutnih na raspravi sa imenom, adresom, telefonom i elektronskom poštom, prikuplja prijave za učešće u raspravi i prilaže ih uz izvještaj sa rasprave, te utvrđuje redoslijed izlaga- nja učesnika u raspravi i po potrebi ograničava vrijeme trajanja diskusije.

(3) Zainteresovana lica na raspravi mogu izložiti usmene komentare na akt koji je predmet rasprave, u skladu sa prijavljenim pitanjima za diskusiju.

Član 13. (Komentari na opštoj raspravi)

(1) Zainteresovana lica mogu na opštoj raspravi iz- nijeti usmene komentare na predmet razmatranja ili ih, u pismenoj formi, neposredno priložiti na raspravi.

(2) Komentari iz stava 1. ovog člana moraju biti pot- pisani.

Član 14. (Izvještaj sa rasprave)

(1) Nakon opšte rasprave, voditelj postupka, u sarad- nji sa sekretarom i šefom sektora, sačinjava izvještaj sa rasprave, koji sadrži tok rasprave, podnesene komentare, ocjenu podnesenih usmenih i pismenih komentara sa obra- zloženjem i preporukom Regulatornoj komisiji za odluči- vanje.

(2) Uz izvještaj sa opšte rasprave prilaže se i lista prisutnih lica na raspravi.

(3) Izvještaj iz stava 1. ovog člana je sastavni dio izvještaja iz člana 6. stav 3. ovog pravilnika.

Član 15. (Dokumenti)

(1) Nakon završetka opšte rasprave, voditelj postupka objedinjuje svu dokumentaciju sa rasprave i cjelokupnog postupka javnog razmatranja, te je uredno odlaže u spis predmeta.

(2) Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u doku- mentaciju sa opšte rasprave.

 

 

Glava III - STRUČNA RASPRAVA

Član 16. (Stručna rasprava)

(1) Stručna rasprava označava javnu raspravu koju Re- gulatorna komisija organizuje i održava s ciljem priba- vljanja stručnih komentara, mišljenja i stavova po određe- nom pitanju iz nadležnosti Regulatorne komisije.

(2) Regulatorna komisija upućuje poziv stručnjacima u pismenoj formi, navodeći predmet rasprave i pitanja koja će se razmatrati na raspravi.

Član 17.

(Obavještenje za javnost o održavanju stručne rasprave)

(1) Regulatorna komisija objavljuje obavještenje za jav- nost u postupku javnog razmatranja kada se održava stručna rasprava, koje sadrži:

a) mjesto, datum i vrijeme održavanja rasprave, b) predmet stručne rasprave,

v) profil stručnjaka koji će učestvovati u raspravi,

g) način i rok u kome stručno lice može dostaviti prijavu za učešće u raspravi,

d) način na koji stručno lice može dostaviti Regula- tornoj komisiji komentare u pisanoj formi i rok za dosta- vljanje takvih komentara,

đ) napomenu da javnost može prisustvovati raspravi, ali bez prava učešća u diskusiji,

e) dnevni red rasprave.

(2) Obavještenje za javnost može da sadrži i konkretna pitanja koja će biti predmet razmatranja.

(3) Obavještenje za javnost objavljuje se na internet stranici Regulatorne komisije najkasnije osam dana prije datuma održavanja stručne rasprave.

(4) Regulatorna komisija objavljuje dokument koji je predmet stručne rasprave na internet stranici Regula- torne komisije, a zainteresovana lica mogu izvršiti i neposredan uvid u dokument u prostorijama Regulatorne komisije.

Član 18. (Učešće u raspravi)

(1) Na stručnoj raspravi može se ograničiti učešće u raspravi na pozvane stručnjake i zaposlene u Regulatornoj komisiji.

(2) Regulatorna komisija može zatražiti od stručnog lica, koje pozove da učestvuje u raspravi, da svoje mišlje- nje, tumačenje i stav po određenom pitanju dostavi u pisme- noj formi prije rasprave.

(3) Komentari na stručna pitanja na raspravi mogu se dostaviti u pismenoj formi putem pošte, faksa i elek- tronske pošte ili se priložiti na raspravi.

(4) Komentare koji nisu potpisani Regulatorna komi- sija nije obavezna da razmatra.

Član 19. (Plaćanje stručnjaka)

Regulatorna komisija može donijeti odluku da se stručnjaku pozvanom na raspravu plate troškovi angažo- vanja, kao i naknada za dato stručno mišljenje, ukoliko je to od važnosti za vršenje nadležnosti Regulatorne komi- sije.

Član 20.

(Tok stručne rasprave)

(1) Voditelj postupka otvara stručnu raspravu i izla- že dnevni red.

(2) Na početku rasprave voditelj postupka može obe- zbijediti kratku prezentaciju predmeta rasprave s ciljem usmjerenja na pitanja i teme o kojima će se raspravljati.

(3) Voditelj postupka vodi računa o redoslijedu učešća na raspravi.

Član 21.

(Izvještaj sa rasprave i preporuke)

(1) Voditelj postupka, u saradnji sa sekretarom i še- fom sektora, sačinjava izvještaj sa stručne rasprave, koji sadrži iznesena stručna mišljenja, odgovore na postavlje- na pitanja i preporuku Regulatornoj komisiji za odluči- vanje.

(2) Izvještaj i preporuka iz stava 1. ovog člana sastav- ni su dio izvještaja iz člana 6. stav 3. ovog pravilnika.

(3) Lista prisutnih i pozvanih lica na stručnoj ra- spravi čini sastavni dio izvještaja voditelja postupka.

Član 22. (Dokumenti)

(1) Nakon završetka stručne rasprave, voditelj po- stupka objedinjuje svu dokumentaciju sa rasprave i cjelo- kupnog postupka javnog razmatranja, te je uredno odlaže u spis predmeta.

(2) Zabilješke i druga dokumentacija sa stručne ra- sprave mogu se koristiti i u drugim postupcima.

(3) Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u doku- mentaciju sa stručne rasprave.

 

Glava IV - FORMALNA RASPRAVA

Odjeljak A. Opšte odredbe

Član 23. (Formalna rasprava)

Formalna rasprava označava raspravu na kojoj se nepo- sredno izvode dokazi i utvrđuju činjenice od važnosti za donošenje odluke iz nadležnosti Regulatorne komisije.

Član 24.

(Poziv na formalnu raspravu i obavještenje za javnost)

(1) Stranke i lica čije prisustvo je potrebno pozivaju se na formalnu raspravu, a poziv se dostavlja najkasnije osam dana prije datuma održavanja rasprave.

(2) Regulatorna komisija objavljuje obavještenje za jav- nost u postupku javnog razmatranja kada se održava for- malna rasprava, koje sadrži:

a) naziv, odnosno ime i prezime stranaka, b) predmet rasprave,

v) mjesto i vrijeme održavanja rasprave,

g) informacije koje se odnose na mogućnost učešća zainteresovanih lica u postupku ukoliko imaju posebno pravo ili pravni interes da učestvuju u postupku i

d) rok i način za podnošenje komentara zainteresova- nih lica.

(3) Obavještenje za javnost objavljuje se na internet stranici Regulatorne komisije najkasnije osam dana prije datuma održavanja rasprave.

Član 25.

(Rok za sprovođenje postupka)

(1) U postupcima u kojima se održava formalna ras- pava konačna odluka o zahtjevu se donosi najkasnije u roku od šest mjeseci, računajući od dana podnošenja potpunog zahtjeva, odnosno od dana stupanja na snagu odluke o pokretanju postupka na inicijativu Regulatorne komisije.

(2) Ako se utvrdi da rok iz stava 1. ovog člana, zbog slo- ženosti predmeta nije dovoljan, isti može biti produžen odlukom Regulatorne komisije najviše za tri mjeseca.

Odjeljak B. Pripremna rasprava

Član 26. (Zakazivanje pripremne rasprave)

(1) Voditelj postupka može zakazati pripremnu ra- spravu s ciljem efikasnijeg prikupljanja i izvođenja doka- za na formalnoj raspravi.

(2) Voditelj postupka poziva na pripremnu raspravu stranke u postupku.

(3) Poziv iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži:

a) naziv, odnosno ime i prezime pozvanog lica, kao i svojstvo u kome se poziva,

b) mjesto i vrijeme održavanja pripremne rasprave, v) predmet pripremne rasprave,

g) pitanja o kojima će se raspravljati,

d) obrazloženje i dokumentaciju koju pozvana lica treba da dostave prije ili u toku održavanja pripremne rasprave,

đ) potpis voditelja postupka.

Član 27.

(Planiranje i održavanje pripremne rasprave)

(1) Voditelj postupka može u pozivu za pripremnu raspravu zahtijevati od stranaka prijedloge dodatnih pitanja koje je potrebno razmotriti na pripremnoj ra- spravi.

(2) Voditelj postupka može zahtijevati od stranaka u toku održavanja pripremne rasprave da prilože dodatnu raspoloživu dokumentaciju ili im odrediti rok za dosta- vljanje.

(3) Voditelj postupka obezbjeđuje vođenje zapisnika ili odgovarajućih zabilješki o toku pripremne rasprave.

Odjeljak C. Tok formalne rasprave

Član 28. (Početak rasprave)

(1) Na početku formalne rasprave voditelj postupka objavljuje predmet raspravljanja, utvrđuje da li su na raspravu došli pozvani učesnici u postupku i evidentira njihovo prisustvo.

(2) Ako utvrdi da svi pozvani nisu prisutni, voditelj postupka će, prema okolnostima slučaja, odlučiti hoće li održati raspravu.

(3) Voditelj postupka omogućava podnosiocu zahtjeva da prvi izloži svoj zahtjev i protivnoj strani da se izjasni o zahtjevu podnosioca, a u daljem toku rasprave im omogućava da se izjasne o svim tvrdnjama i izvedenim dokazima.

Član 29.

(Dokazi)

(1) S ciljem utvrđivanja činjenica, relevantnih za odlučivanje, na formalnoj raspravi se izvode dokazi.

(2) Kao dokazno sredstvo može se upotrijebiti sve ono što je potrebno za utvrđivanje činjeničnog stanja, kao što su: isprave, izjave stranaka, svjedoci, uviđaj, nalazi i mišljenja vještaka i drugi dokazi.

(3) Svaka stranka dužna je da dokaže činjenice na koji- ma zasniva svoj zahtjev, a voditelj postupka može izvesti i one dokaze koji su bitni za donošenje odluke, a koje stran- ke nisu predložile.

(4) Stranka koja izvodi dokaze u vidu isprava i drugih pismena dužna je osigurati dovoljan broj pisanih primje- raka za Regulatornu komisiju i druge učesnike u postupku.

Član 30. (Redoslijed izvođenja dokaza)

(1) Voditelj postupka omogućava svakoj od stranaka da na raspravi predloži dokaze na koje će se pozivati tokom rasprave.

(2) Podnosilac zahtjeva prvi predlaže dokaze, a zatim to isto čine ostale stranke.

(3) Voditelj postupka odlučuje koji će se dokazi izvo- diti i određuje redoslijed izvođenja dokaza.

(4) Učesnik u postupku je dužan da dovede na raspravu svjedoke koje je predložio.

Član 31. (Iskaz svjedoka)

(1) Iskaz svjedoka sastoji se od iznošenja lično pozna- tih činjenica i zapažanja u vezi sa predmetom rasprave.

(2) Svjedok će se prethodno upozoriti da je dužan govo- riti istinu, da ne smije ništa prećutati i predočiće mu se posljedice davanja lažnog iskaza.

(3) Voditelj postupka može naložiti svjedoku da na svoj iskaz položi zakletvu.

(4) Zakletva se daje usmeno sa upozorenjem na krivičnu i materijalnu odgovornost, izgovaranjem sljedećih riječi:

“Zaklinjem se da sam o svemu što sam ovdje pitan go- vorio istinu i da ništa što mi je u ovoj stvari poznato nisam prećutao”.

Član 32. (Saslušanje svjedoka)

(1) Svjedoci se saslušavaju pojedinačno, bez prisustva svjedoka koji će se kasnije saslušavati.

(2) Saslušani svjedok se ne smije udaljiti bez dozvole voditelja postupka.

(3) Voditelj postupka može već saslušanog svjedoka ponovo saslušati, a svjedoke čiji se iskazi ne slažu može suočiti.

Član 33.

(Oslobađanje od dužnosti svjedočenja)

Voditelj postupka može osloboditi svjedoka dužnosti svjedočenja o pojedinim pitanjima samo kada taj svjedok učini opravdanim razloge koje je naveo u svom zahtjevu za odbijanje svjedočenja.

Član 34.

(Prigovor na predloženi dokaz)

(1) Svaka stranka u postupku može uložiti prigovor na svjedočenje ili dokaz koji ponudi protivna strana iz razloga što smatra da takav dokaz nije relevantan, nije vjerodostojan, nije autentičan ili nije ranije obezbijeđen kako je to zahtijevano nalogom voditelja postupka ili iz bilo kog drugog razloga zbog kojeg se smatra da dokaz nije prihvatljiv.

(2) Voditelj postupka ocjenjuje opravdanost prigovora i vrši ocjenu predloženog i izvedenog dokaza.

Član 35. (Vještačenje)

Voditelj postupka može odrediti izvođenje dokaza vještačenjem kada je radi utvrđivanja činjenica važnih za rješavanje predmeta postupka potrebno stručno znanje iz određene oblasti.

Član 36. (Troškovi dokaznog postupka)

Troškove izvođenja pojedinih dokaza u postupku pred Regulatornom komisijom, po pravilu, snosi učesnik postupka po čijem je zahtjevu dokaz izveden.

Član 37.

(Primjedbe na zaključke voditelja postupka)

Na zaključke voditelja postupka koji se odnose na upra- vljanje postupkom ili izdavanje posebnih naloga za predu- zimanje radnji u postupku stranke mogu davati primjedbe posebnim podneskom ili na zapisnik.

Član 38. (Zapisnik)

(1) O toku formalne rasprave, odnosno o svim radnjama sprovedenim na raspravi sastavlja se zapisnik.

(2) Zapisnik potpisuju voditelj postupka, zapisničar i sva lica koja su dala izjave na zapisnik.

(3) Nakon što se izvedu svi dokazi i nakon završnog izlaganja stranaka, voditelj postupka proglašava da je formalna rasprava zaključena.

(4) Voditelj postupka objedinjuje svu dokumentaciju sa formalne rasprave i cjelokupnog postupka javnog razma- tranja, te je uredno odlaže u spis predmeta.

Odjeljak E. Izvještaj voditelja postupka

Član 39.

(Izvještaj voditelja postupka)

(1) Po završetku formalne rasprave, voditelj po- stupka, uz konsultaciju sa sekretarom i šefom sektora, sačinjava izvještaj, u pismenoj formi, koji sadrži činje- nice, dokaze, preporuku za odlučivanje i pravni osnov na kome se zasniva preporuka i troškove postupka.

(2) Voditelj postupka, po svom uvjerenju, na osnovu savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog po- stupka, odlučuje koje će činjenice koristiti kao dokazane, što obrazlaže u izvještaju.

(3) Izvještaj voditelja postupka sa preporukom do- stavlja se učesnicima u postupku i ostavlja im se rok za podnošenje komentara u pismenoj formi na izvje- štaj.

(4) Izvještaj voditelja postupka sa preporukom i do- stavljeni komentari u postupku javnog razmatranja dosta- vljaju se Regulatornoj komisiji radi donošenja konačne odluke.

 

Glava V - KONAČNA ODLUKA

Član 40. (Donošenje odluke)

(1) Konačnu odluku o predmetu razmatranja Regulatorna komisija donosi na redovnoj sjednici.

(2) Regulatorna komisija utvrđuje odlučne činjenice na kojima zasniva svoju odluku na osnovu savjesne i brižlji- ve ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, te na osnovu rezultata cjelokupnog postupka i izvještaja vo- ditelja postupka sa preporukom i nakon analize komentara dostavljenih u postupku javnog razmatranja.

(3) Konačna odluka donosi se u pismenoj formi i sadr- ži pravni osnov za njeno donošenje, sa obrazloženjem utvrđenih odlučnih činjenica i izvedenih dokaza na osno- vu kojih su te činjenice utvrđene.

Član 41.

(Dostavljanje i objavljivanje konačne odluke)

Konačna odluka dostavlja se učesnicima u postupku i objavljuje u skladu sa propisima.

 

Glava VI - KOMUNIKACIJA SA REGULATORNOM KOMISIJOM

Član 42. (Prethodne konsultacije)

Prije nego što podnese zahtjev za pokretanje postupka, podnosilac se može informisati kod zaposlenih u Regu- latornoj komisiji o proceduralnim pitanjima u vezi sa ostvarivanjem prava na osnovu zakona i podzakonskih akata Regulatorne komisije.

Član 43. (Stranka u postupku)

(1) Stranka je lice po čijem je zahtjevu pokrenut postu- pak ili protiv koje se vodi postupak ili koje radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo da učestvuje u postupku.

(2) Ako se u toku postupka pojavi lice koje zahtijeva da učestvuje u postupku radi zaštite svojih prava ili prav- nih interesa, Regulatorna komisija će ispitati opravda- nost razloga da to lice učestvuje kao stranka u postupku.

(3) Lice iz stava 2. ovog člana je dužno u svom zahtjevu obrazložiti postojanje posebnog prava ili pravnog inte- resa da učestvuje u postupku kao stranka.

(4) O zahtjevu lica iz st. 2. i 3. ovog člana Regulatorna komisija odlučuje zaključkom, na redovnoj sjednici.

Član 44. (Podnesci)

(1) Komunikacija između stranaka i drugih zaintereso- vanih lica i Regulatorne komisije vrši se podnescima u pisanoj ili elektronskoj formi, koji su razumljivi i koji sadrže sve potrebne elemente da bi se moglo po njima po- stupati.

(2) Podnesak označava zahtjev, obrazac koji se koristi za automatsku obradu podataka, žalbu, prijedlog, prijavu, odgovor, prigovor, kao i saopštenja kojima se fizičko ili pravno lice obraća Regulatornoj komisiji.

(3) Podnesci u pisanoj formi dostavljaju se u dovolj- nom broju primjeraka radi dostavljanja drugim učesnici- ma u postupku.

(4) Podnesci se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ne starijoj od tri mjeseca.

Član 45. (Sadržaj podneska)

Svaki podnesak obavezno sadrži:

a) ime, prezime i adresu, odnosno naziv i sjedište pod- nosioca, njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika,

b) predmet podneska,

v) činjenice i dokaze na kojima se zasnivaju navodi iz podneska i

g) potpis podnosioca.

Član 46.

(Obaveza dostavljanja informacija)

(1) Regulatorna komisija može zahtijevati od kori- snika dozvole da u određenom roku dostavi sve podatke i informacije koje su potrebne za vršenje nadležnosti Re- gulatorne komisije.

(2) Korisnik dozvole je dužan dostaviti podatke i in- formacije iz stava 1. ovog člana u ostavljenim rokovima, te sarađivati sa Regulatornom komisijom.

(3) Regulatorna komisija može zahtijevati i od drugih lica da u određenom roku dostave podatke i informacije potrebne za sprovođenje aktivnosti iz njene nadležnosti.

Član 47.

(Zaštita povjerljivih informacija)

(1) Povjerljiva informacija označava dokument, poda- tak ili informaciju, koja, ukoliko se otkrije, može ugro- ziti interes fizičkih ili pravnih lica ili integritet Regulatorne komisije, a koja je Pravilnikom o povjerlji- vim informacijama utvrđena kao povjerljiva.

(2) Na zahtjev učesnika u postupku može se zaštititi povjerljiva informacija, u skladu sa Pravilnikom o po- vjerljivim informacijama.

Član 48.

(Zabrana komunikacije sa Regulatornom komisijom)

Članovi i zaposleni u Regulatornoj komisiji neće ko- municirati sa strankama niti drugim licima o pitanjima koja se tiču predmeta postupka, osim u slučaju kada se radi o procesnim pravima.

 

DIO TREĆI - POSTUPAK RJEŠAVANjA SPOROVA

Glava I - ZAJEDNIČKE ODREDBE

Član 49.

(Nadležnost za rješavanje sporova)

(1) Regulatorna komisija je nadležna da, na zahtjev stranke, rješava sporove na elektroenergetskom tržištu između:

a) korisnika sistema i operatera distributivnog si- stema i

b) snabdjevača i krajnjih kupaca električne energije.

(2) Regulatorna komisija odlučuje o sporovima iz stava 1. ovog člana koji se odnose na:

a) pravo na snabdijevanje električnom energijom, b) pristup na distributivnu mrežu,

v) obavezu isporuke električne energije,

g) obračun utrošene električne energije,

d) obračun naknade za neovlašćenu potrošnju elek- trične energije,

đ) obustavu isporuke električne energije i

e) kvalitet snabdijevanja električnom energijom.

(3) Regulatorna komisija je nadležna da, na zahtjev stranke, rješava sporove na tržištu prirodnog gasa izme- đu korisnika sistema i operatora sistema, energetskih subjekata i kupaca prirodnim gasom i energetskih subjeka- ta međusobno u vezi sa:

a) pravom na snabdijevanje prirodnim gasom, b) pristupom sistemima,

v) naknadama za priključenje,

g) naknadama za debalanse sistema,

d) obračunom prirodnog gasa,

đ) obračunom naknade za neovlašćenu potrošnju pri- rodnog gasa,

e) obustavom isporuke prirodnog gasa i

ž) kvalitetom snabdijevanja prirodnim gasom.

(4) Regulatorna komisija je nadležna da rješava spo- rove iz ugovora između nezavisnog operatera sistema i vlasnika transportnog sistema prirodnog gasa i sporove između vertikalno integrisanog subjekta i nezavisnog operatera transporta prirodnog gasa.

(5) Prije podnošenja zahtjeva za rješavanje spora Regu- latornoj komisiji stranka je dužna da prethodno, u pisme- noj formi, podnese prigovor energetskom subjektu, te da pokuša mirnim putem riješiti spor.

Odjeljak A. Podnošenje zahtjeva za rješavanje spo- ra

Član 50. (Pokretanje postupka)

(1) Postupak rješavanja spora pokreće se povodom zah- tjeva stranke.

(2) Postupak rješavanja spora može se pokrenuti i po- vodom drugog podneska kojim se traži rješavanje sporova iz člana 49. ovog pravilnika ukoliko podnesak sadrži sve elemente zahtjeva za rješavanje spora sa priloženim do- kazima.

Član 51. (Podnosilac zahtjeva)

(1) Podnosilac zahtjeva za rješavanje spora kod Regula- torne komisije može biti pravno ili fizičko lice.

(2) U ime podnosioca zahtjeva, zahtjev može podnijeti njegov zakonski zastupnik ili ovlašćeni punomoćnik.

(3) Dvije ili više stranaka mogu u istom predmetu is- tupati zajednički, ali su dužne da naznače ko će od njih istupati kao njihov zajednički predstavnik ili će posta- viti zajedničkog punomoćnika.

(4) U slučaju određivanja zajedničkog predstavnika, odnosno zajedničkog punomoćnika, svaka stranka zadržava pravo da istupa kao stranka u postupku i da daje izjave, kao i da samostalno koristi druga pravna sredstva.

Član 52.

(Sadržaj zahtjeva za rješavanje spora)

(1) Zahtjev za rješavanje spora obavezno sadrži slje- deće:

a) naziv i sjedište, odnosno ime i prezime i adresu podnosioca zahtjeva, njegovog zastupnika ili punomoćni- ka,

b) naziv i sjedište, odnosno ime i prezime i adresu protivne strane u postupku,

v) predmet zahtjeva,

g) vrijednost spora,

d) prijedlog za rješavanje spora,

đ) činjenice i dokaze na kojima se zasnivaju navodi iz podneska,

e) potpis, odnosno potpis i pečat podnosioca zahtjeva, njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

(2) Podnosilac je dužan da, uz zahtjev, priloži dokaz da je prethodno podnesen prigovor protivnoj strani, od- govor protivne strane, kao i druge raspoložive dokaze na kojima zasniva svoj zahtjev, te punomoć za zastupanje ukoli- ko stranku zastupa punomoćnik.

Odjeljak B. Obrada zahtjeva za rješavanje spora

Član 53.

(Prethodno ispitivanje zahtjeva)

Zaposleni u Regulatornoj komisiji razmatra dosta- vljeni zahtjev za rješavanje spora i prateću dokumenta- ciju i procjenjuje da li je zahtjev uredan za dalje postu- panje.

Član 54. (Uredan zahtjev)

Zahtjev se smatra urednim kada sadrži sve elemente zahtjeva iz člana 52. stav 1. ovog pravilnika i kada nema smetnji za dalje postupanje po zahtjevu.

Član 55.

(Dopuna i ispravka zahtjeva)

(1) Ako je zahtjev za rješavanje spora neuredan, odnosno ako sadrži neki formalni, suštinski ili drugi nedosta- tak koji sprečava postupanje po njemu, o tome se obavješta- va podnosilac i ostavlja mu se rok za otklanjanje nedosta- taka, koji ne može biti duži od sedam dana.

(2) Ako podnosilac otkloni nedostatak u ostavljenom roku, zahtjev se smatra potpunim danom prijema podneska kojim se otklanja nedostatak.

(3) Ako podnosilac ne otkloni nedostatak u ostavlje- nom roku, neće se postupati po zahtjevu, o čemu se podnosi- lac upozorava u zahtjevu za dopunu.

Odjeljak C. Postupanje po zahtjevu za rješavanje spora

Član 56.

(Dostava zahtjeva na izjašnjenje protivnoj strani)

(1) Zahtjev za rješavanje spora dostavlja se protivnoj strani da se, u roku koji ne može biti kraći od osam dana, u pismenoj formi izjasni o navodima iz zahtjeva i da do- stavi raspoložive dokaze.

(2) Protivna strana je dužna da u ostavljenom roku dostavi izjašnjenje o zahtjevu.

Član 57.

(Odluka o daljem toku postupka)

Na osnovu dokaza koje su stranke podnijele, Regulator- na komisija, na redovnoj sjednici, donosi zaključak kojim se utvrđuje da li će se postupak po zahtjevu za rješavanje spora nastaviti po pravilima skraćenog postupka ili će se održati formalna rasprava, te donosi druge zaključke po pravilima upravnog postupka.

Član 58.

(Propuštanje radnji u postupku i posljedice)

(1) Ako učesnik u postupku ne preduzima radnje u po- stupku u rokovima utvrđenim odredbama ovog pravilnika, drugog akta Regulatorne komisije ili naloga voditelja po- stupka, a ne opravda razloge propuštanja, on snosi poslje- dice tog propuštanja.

(2) U slučaju propuštanja iz stava 1. ovog člana od strane podnosioca zahtjeva, može se smatrati da je isti povukao podneseni zahtjev.

(3) U slučaju propuštanja iz stava 1. ovog člana od protiv- ne strane, Regulatorna komisija može, na prijedlog podnosio- ca zahtjeva, donijeti odluku zbog propuštanja ili nastaviti sa postupkom i odlučiti na osnovu stanja u spisu predmeta.

(4) Na posljedice propuštanja voditelj postupka upo- zorava učesnike u postupku pozivom za izvršenje pojedi- nih radnji iz stava 1. ovog člana.

Član 59. (Troškovi spora)

(1) Regulatorna komisija o troškovima postupka odlu- čuje na zahtjev stranke po pravilima upravnog postupka.

(2) U odluci kojom se spor okončava određuje se ko sno- si troškove postupka, njihov iznos, kome i u kom roku se nadoknađuju.

(3) Ako Regulatorna komisija u rješenju o okončanju spora ne odluči o troškovima, na zahtjev stranke se o tro- škovima donosi poseban zaključak.

Član 60. (Obavještenje o nenadležnosti)

(1) Ukoliko se zahtjev za rješavanje spora odnosi na pi- tanja koja su u nadležnosti drugih organa ili se zahtjev

odnosi na sporove građanskopravne prirode koji proizi- laze iz odnosa učesnika na tržištu električne energije, a koji nisu u vezi sa sporovima iz člana 49. ovog pravil- nika, Regulatorna komisija, u pismenoj formi, obavješta- va podnosioca zahtjeva o nenadležnosti i istovremeno ga upućuje da svoje pravo ostvari pred nadležnim organom.

(2) Ukoliko zahtjev ne sadrži dovoljno elemenata za vođenje spora pred Regulatornom komisijom, podnosilac se o tome obavještava u pismenoj formi, sa potrebnim obrazloženjima.

Član 61.

(Prijave Regulatornoj komisiji)

(1) Prijave, informacije i podatke o postupanju ko- risnika dozvole suprotno propisima i uslovima izdatih dozvola za obavljanje energetske djelatnosti Regulatorna komisija može provjeravati prilikom nadzorne provjere ili na drugi način, te u vezi sa tim donijeti rješenje o preduzimanju mjera s ciljem otklanjanja utvrđenih nepra- vilnosti.

(2) Podnesci iz stava 1. ovog člana neće se smatrati zahtjevom za rješavanje spora, u smislu člana 52. stav 1. ovog pravilnika.

 

Glava II - SKRAĆENI POSTUPAK RJEŠAVANjA SPORA

Član 62.

(Uslovi za sprovođenje skraćenog postupka)

Regulatorna komisija može u skraćenom postupku rije- šiti zahtjev bez održavanja formalne rasprave ukoliko ocijeni:

a) da je stranka u svom zahtjevu navela činjenice i podnijela dokaze na osnovu kojih se može utvrditi stanje stvari ili ako se to stanje stvari može utvrditi na osnovu opštepoznatih činjenica ili činjenica koje su Regulator- noj komisiji poznate,

b) da je strankama omogućeno da se izjasne u pismenoj formi o tvrdnjama suprotne strane i

v) ako se stanje stvari može utvrditi na osnovu slu- žbenih podataka kojima Regulatorna komisija raspolaže, a nije potrebno posebno saslušanje stranaka radi zaštite njihovih prava, odnosno interesa.

Član 63.

(Zaključak o skraćenom postupku i nacrt rješenja)

(1) Ukoliko ocijeni da su ispunjeni uslovi iz člana 62. ovog pravilnika, Regulatorna komisija, u skladu sa članom 57. ovog pravilnika, donosi zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku, te utvrđuje nacrt rješenja predmet- nog spora.

(2) Zaključak o rješavanju spora u skraćenom postup- ku i nacrt rješenja dostavljaju se strankama u postupku i ostavlja im se rok za podnošenje komentara, koji ne može biti kraći od osam dana od dana dostavljanja ovih akata.

Član 64. (Obavještenje za javnost)

(1) Nakon donošenja akata iz člana 63. ovog pravilni- ka, objavljuje se obavještenje za javnost o podnesenom zah- tjevu i toku postupka po zahtjevu, sa rokom u kojem zainte- resovana lica mogu podnijeti komentare u pismenoj formi ili podnijeti zahtjev za učešće u postupku kao stranka.

(2) Zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku i obavještenje za javnost iz stava 1. ovoga člana objavljuju se na internet stranici Regulatorne komisije.

Član 65.

(Rok za sprovođenje skraćenog postupka)

(1) Ukoliko su stranke postupale po nalozima Regu- latorne komisije u ostavljenim rokovima, Regulatorna komisija donosi odluku po zahtjevu za rješavanje spora u skraćenom postupku najkasnije u roku od 60 dana, raču- najući od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(2) Izuzetno, kada su u pitanju složeni predmeti, te iznenadni i povećani priliv zahtjeva, rok iz stava 1. ovog člana može se produžiti za dodatnih 30 dana.

Član 66.

(Rješenje u skraćenom postupku)

(1) Regulatorna komisija, na redovnoj sjednici, donosi konačno rješenje o predmetu spora na osnovu pod- nesenih dokaza stranaka, nacrta rješenja i dostavljenih komentara.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se učesni-cima u postupku, a dispozitiv rješenja objavljuje se na internet stranici Regulatorne komisije.

Član 67. (Pravna zaštita)

(1) Protiv rješenja Regulatorne komisije u postupku rješavanja spora može se pokrenuti upravni spor kod na- dležnog suda.

(2) Tužba kojom se pokreće upravni spor ne odlaže izvršenje akata iz stava 1. ovog člana.

 

Glava III - FORMALNA RASPRAVA U SPORU

Član 68. (Formalna rasprava u sporu)

(1) U postupku rješavanja spora održava se formalna rasprava kada se ukaže potreba za sprovođenjem dokaznog postupka dokaznim sredstvima, kao što su saslušanje stranaka, svjedoka, vještaka i izvođenja drugih dokaza.

(2) Poziv za raspravu i zaključak o održavanju formal- ne rasprave dostavljaju se strankama u postupku.

Član 69. (Obavještenje za javnost)

(1) Nakon donošenja zaključka o održavanju formalne rasprave, objavljuje se obavještenje za javnost o podnese- nom zahtjevu i održavanju formalne rasprave, sa rokom u kojem zainteresovana lica mogu podnijeti komentare u pi- smenoj formi ili podnijeti zahtjev za učešće u postupku kao stranka.

(2) Zaključak o održavanju formalne rasprave i obavještenje za javnost iz stava 1. ovoga člana objavljuju se na internet stranici Regulatorne komisije.

Član 70.

(Izvještaj voditelja postupka)

(1) Voditelj postupka nakon formalne rasprave, uz konsultacije, sačinjava izvještaj u pismenoj formi, koji sadrži obrazloženje utvrđenog činjeničnog stanja i dokaz- ne podloge, sa preporukom za odlučivanje.

(2) Izvještaj iz stava 1. ovog člana dostavlja se stran- kama u postupku i ostavlja im se rok za podnošenje komen- tara u pismenoj formi, koji ne može biti kraći od osam dana od dana dostavljanja izvještaja.

(3) Izvještaj iz stava 1. ovog člana sa komentarima stranaka dostavlja se Regulatornoj komisiji radi donoše- nja konačne odluke.

Član 71. (Konačno rješenje)

(1) Regulatorna komisija, na redovnoj sjednici, donosi konačno rješenje o predmetu spora na osnovu izvještaja voditelja postupka i dostavljenih komentara, te na osnovu savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog po- stupka.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se stran- kama u postupku, a dispozitiv rješenja objavljuje se na internet stranici Regulatorne komisije.

(3) Protiv rješenja iz stava 1. može se zahtijevati sud- ska zaštita u skladu sa odredbama člana 67. ovog pravilnika.

 

Glava IV - MIRNO RJEŠAVANjE SPOROVA

Član 72.

(Mogućnost zaključenja poravnanja)

(1) Voditelj postupka, na nepristrastan način, pod- stiče stranke da postignu sporazum, potpuno ili djeli- mično, u bilo kojoj fazi postupka, do donošenja konačnog rješenja, vodeći pri tome računa da sporazum ne bude u su- protnosti sa propisima.

(2) Stranke u postupku mogu dostaviti sporazum Regu- latornoj komisiji ili ga sačiniti neposredno na raspravi ili drugoj fazi postupka.

Član 73. (Sporazum o poravnanju)

(1) Sporazum o poravnanju mora biti jasan, određen, te ne smije biti na štetu javnog interesa, javnog morala ili pravnog interesa trećih lica.

(2) Sporazum o poravnanju, koji dostave stranke u po- stupku, ovjerava Regulatorna komisija ukoliko je sačinjen u skladu sa stavom 1. ovog člana.

(3) Sporazum o poravnanju zaključen na raspravi unosi se u zapisnik, koji stranke nakon čitanja potpisuju i koji se naknadno dostavlja Regulatornoj komisiji na ovjeru.

(4) Ovjereni sporazum stranaka, odnosno zapisnik sa rasprave na kojoj je zaključeno poravnanje dostavlja se strankama, zavodi u protokol Regulatorne komisije i odla- že u spis predmeta.

Član 74.

(Pravno dejstvo poravnanja i obustava postupka)

(1) Sporazum o poravnanju ima snagu izvršne isprave.

(2) U slučaju sporazuma, Regulatorna komisija donosi zaključak kojim će obustaviti postupak u cijelosti ili djelimično.

 

DIO ČETVRTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 75. (Uporedna primjena zakona)

Na sva pitanja postupka koja nisu obuhvaćena odredba- ma ovog pravilnika ili posebnim pravilima i propisi- ma Regulatorne komisije primjenjivaće se na odgovarajući način odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.

Član 76. (Tumačenje Pravilnika)

(1) Tumačenje odredbi ovog pravilnika daje Regulatorna komisija.

(2) Izmjene i dopune ovog pravilnika vrše se po istom postupku koji se primjenjuje za njegovo donošenje.

Član 77. (Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/10 i 7/19).

Član 78.

(Datum stupanja na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

 

Broj: 01-351-6/21/R-9-268

22. jula 2021. godine 

Trebinje

 

Predsjednik,

 

Vladislav Vladičić, s.r.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

sporovi

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.