Pravilnik o korisnicima i načinu realizacije podsticaja zapošljavanju i razvoju privrede

Legislativa

Pravilnik o korisnicima i načinu realizacije podsticaja zapošljavanju i razvoju privrede

27.05.2021. 09:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 21/21 (27.5.2021.)

 

Na osnovu člana 15. stav (1) tačka b) Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09), člana 50. stav (1) tačka e) Statuta Općine Novo Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 5/20 i 20/20 - ispravka), člana 15. stav (9) tačka a) Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/21), Općinski načelnik donosi

 

PRAVILNIK

O KORISNICIMA, KRITERIJIMA I NAČINU REALIZACIJE PODSTICAJA ZAPOŠLJAVANJU I RAZVOJU PRIVREDE NA TERITORIJI OPĆINE NOVO SARAJEVO


 

I - OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.
(Predmet Pravilnika)
 

Pravilnikom o korisnicima, kriterijima i načinu realizacije podsticaja zapošljavanju i razvoju privrede na teritoriji Općine Novo Sarajevo (u daljem tekstu: Pravilnik), definišu se pojedinačne podsticajne mjere, utvrđuju se ciljevi, kriteriji i rokovi realizacije svake od predviđene podsticajne mjere, način vrednovanja i monitoringa, kao i način objavljivanja javnih poziva, praćenje efekata te druga pitanja od značaja za provođenje pojedinačnih mjera.
 

Član 2.
(Pojedinačne podsticajne mjere)
 

Pravilnikom se detaljnije obrađuje svaka pojedinačna podsticajna mjera, koja čini sastavni dio Programa aktivne politike zapošljavanja i unapređenja poslovnog okruženja:

a) Sufinasiranje zapošljavanja - Posao za sve,

b) Sufinansiranje samozapošljavanja,

c) Obuka, dokvalifikacije i prekvalifikacije boračke populacije i drugih nezaposlenih osoba,

d) Podrška za uvođenje certifikata,

e) Grant sredstva za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim preduzećima i poduzetnicima.
 

Član 3.
(Rodna ravnopravnost)
 

Tekst ovog Pravilnika podjednako se odnosi na osobe oba spola, bez obzira na rod predložene imenice.
 

II - CILJEVI, KRITERIJI I ROKOVI REALIZACIJE MJERA

 

Odjeljak A. Sufinasiranje zapošljavanja - Posao za sve

 

Član 4.
(Cilj podsticajne mjere)
 

(1) Mjera Sufinansiranja zapošljavanja - Posao za sve (u daljem tekstu: Mjera "Posao za sve"), realizuje se zapošljavanjem nezaposlenih osoba kod poslodavca sa područja Općine Novo Sarajevo (u daljem tekstu: Poslodavac).

(2) Cilj ove mjere je obezbjeđenje potrebne kvalifikacione strukture radne snage i kraće trajanje nezaposlenosti.
 

Član 5.
(Korisnici podsticajne mjere)
 

(1) Korisnici ove podsticajne mjere su privredna društva i samostalni poduzetnici s teritorije Općine Novo Sarajevo.

(2) Krajnji korisnici su isključivo nezaposlene osobe, bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen stručne spreme, prijavljene na evidenciju nezaposlenih na birou Novo Sarajevo.
 

Član 6.
(Izuzeće)
 

Poslodavci koji redovno ne izmiruju obaveze uplate javnih prihoda ne mogu učestvovati u Mjeri "Posao za sve", osim u slučaju kad poslodavac ima potpisan ugovor sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate u kom slučaju je poslodavac dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da poslodavac vrši uplate po potpisanom ugovoru.
 

Član 7.
(Način finansiranja)
 

(1) Budžetska sredstva za provedbu ove mjere se realizuju putem sklopljenog Ugovora između Općine i Poslodavca.

(2) Općina će Poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovom mjerom, mjesečno 12 mjeseci, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 700,00 KM po novouposlenoj osobi, za cijelu ili dio isplate bruto plaće, doprinosa i naknada. Svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

(3) Ugovorom iz stava (1) ovog člana uređuju se prava i obaveze Općine i Poslodavca, pravo Poslodavca za izbor nezaposlene osobe i obaveza zaključivanja ugovora o radu sa nezaposlenom osobom sa punim radnim vremenom na period od najmanje 12 mjeseci, obavezu isplate naknada i pripadajućih poreza i doprinosa za zaposlenu osobu, zadržavanje u radnom odnosu isti broj zaposlenika koji je zatečen u periodu od podnošenja zahtjeva do isteka sufinasiranja uz navedene izuzetke, obavezu pravdanja pomenutih troškova i dr.
 

Član 8.
(Potrebna dokumentacija)
 

Poslodavci koji žele učestvovati u Mjeri "Posao za sve", dužni su podnijeti sljedeću dokumentaciju u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji:

a) aplikaciju u roku predviđenom u Javnom pozivu,

b) rješenje o registraciji ili osnivanju kao dokaz da je sjedište firme u Općini Novo Sarajevo,

c) uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem,

d) uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave Javnog poziva sa listingom o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine),

e) uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine),

f) izjavu ovjerenu kod općinskog organa ili notara da podnosilac zahtjeva nije korisnik programa sufinansiranja zapošljavanja koje finansira Vlada FBiH, Federalni zavod za zapošljavanje, Služba za zapošljavanje KS ili Općina,

g) izjavu ovjerenu kod općinskog organa ili notara da je podnosilac zahtjeva saglasan da se rezultati javnog poziva objave na web stranici Općine.
 

Član 9.
(Kriteriji za vrednovanje aplikacija)
 

(1) Kriteriji za vrednovanje aplikacija su:

a) djelatnost poslodavca:

1) proizvodna i uslužna djelatnost - 4 boda,

2) ostale djelatnosti - 2 boda,

b) sektor poslodavca:

1) realni sektor - 4 boda,

2) javni sektor - 2 boda,

c) poslodavci sa trenutnim brojem zaposlenih:

1) do 5 osoba -1 bod,

2) od 6 do 12 osoba - 2 boda,

3) od 13 do 18 osoba -3 boda i

4) preko 19 osoba - 4 boda,

d) poslodavci osnovani u:

1) prethodnoj godini - 2 boda,

2) ranijim godinama - 1 bod.

(2) Kod istog broja bodova prednost se daje poslodavcu koji je prije podnio aplikaciju za učešće u ovoj mjeri.
 

Član 10.
(Vrednovanje aplikacija)
 

Vrednovanje/bodovanje aplikacija se vrši na osnovu priložene dokumentacije, u skladu sa kriterijima iz člana 9. i utvrđuje se prijedlog rang liste poslodavaca koji su ispunili uslove za učešće u Mjeri "Posao za sve". Prijedlog rang liste Komisija iz člana 46. ovog Pravilnika dostavlja Općinskom načelniku, radi donošenja zaključka o usvajanju iste. Nakon usvajanja liste aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u ovoj mjeri, Općinski načelnik zaključuje pojedinačne ugovore sa aplikantima, kao i eventualne anekse ugovora.
 

Član 11.
(Rok za realizaciju mjere)
 

Rok za realizaciju Mjere Posao za sve je 14 mjeseci od dana potpisivanja pojedinačnih ugovora iz člana 10., uključujući i eventualne anekse ugovora.
 

Odjeljak B. Sufinansiranje samozapošljavanja

 

Član 12.
(Cilj podsticajne mjere)
 

(1) Mjera sufinansiranja samozapošljavanja (u daljem tekstu: Sufinansiranje samozapošljavanja), realizuje se samozapošljavanjem, odnosno pokretanjem samostalne djelatnosti nezaposlenih osoba, koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih biroa Novo Sarajevo.

(2) Cilj ove mjere je smanjenje nezaposlenosti kroz stimulisanje samozapošljavanja.
 

Član 13.
(Korisnici podsticajne mjere)
 

Korisnici ove podsticajne mjere mogu biti nezaposlene osobe, prijavljene na evidenciju nezaposlenih na birou Novo Sarajevo prije objavljivanja Javnog poziva, a koje imaju osnovne pretpostavke za bavljenje samostalnom djelatnošću na teritoriji općine Novo Sarajevo i koje do sada nisu koristile sredstva za samozapošljavanje od strane Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Federalnog zavoda za zapošljavanje i Općine Novo Sarajevo.
 

Član 14.
(Izuzeće)
 

Sufinansiranjem samozapošljavanja neće se sufinansirati osnivanje udruženja i fondacija, kao ni aplikacije osoba koje su već koristile sredstva za ove namjene od strane Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ili Federalnog zavoda za zapošljavanje.
 

Član 15.
(Način finansiranja)
 

(1) Budžetska sredstva za provedbu mjere se realizuju putem sklopljenog Ugovora između Općine i nezaposlene osobe.

(2) Općina će nezaposlenim osobama, koje budu obuhvaćene ovom mjerom i registruju samostalnu djelatnost, na ime troškova registracije i početnog kapitala, doznačiti sredstva u iznosu od 400,00 KM te refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 600,00 KM mjesečno, u trajanju od 12 mjeseci.

(3) Ugovorom iz stava (1) ovog člana, uređuju se prava i obaveze Općine i aplikanta te obaveze i način pravdanja doznačenih sredstava i dr.
 

Član 16.
(Potrebna dokumentacija)
 

Nezaposlene osobe koje žele učestvovati u ovoj mjeri dužne su podnijeti sljedeću dokumentaciju u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji:

a) aplikaciju na propisanom obrascu sa navedenim osnovnim elementima samozapošljavanja,

b) uvjerenje sa evidencije nezaposlenih,

c) izjave ovjerene kod općinskog organa ili notara, a koje su sastavni dio aplikacije:

- da nije koristila kredit ili grant iz sredstava za sufinansiranje samozapošljavanja, koje finansira Vlada FBiH, Federalni zavod za zapošljavanje, Služba za zapošljavanje KS ili Općina,

- da je saglasna da se rezultati javnog poziva objave na web stranici Općine.
 

Član 17.
(Kriteriji za vrednovanje aplikacija)
 

(1) Kriteriji za vrednovanje/bodovanje aplikacija su:

a) aplikanti koji su na evidenciji nezaposlenih biroa Novo Sarajevo:

1) do 12 mjeseci - 1 bod,

2) od 12 do 48 mjeseci - 3 boda,

3) preko 48 mjeseci - 4 boda,

b) aplikanti koji će registrovati:

1) društvo sa ograničenom odgovornošću - 15 bodova,

2) obrtničke, ugostiteljske i trgovinske djelatnosti - 12 bodova,

3) IT sektor - 10 bodova,

4) poljoprivredna djelatnost i domaća radinost - 8 bodova,

5) turistički vodič - 6 bodova,

6) ostale djelatnosti - 4 boda.

(2) Kod istog broja bodova, prednost se daje aplikantu koji je duže vrijeme na evidenciji nezaposlenih na birou Novo Sarajevo.

(3) Aplikant ne može promijeniti djelatnost za koju je aplicirao i zaključio Ugovor.
 

Član 18.
(Vrednovanje aplikacija)
 

Aplikacije se na osnovu kriterija iz člana 17. vrednuju/boduju i utvrđuje se prijedlog rang liste aplikanata koji su ispunili uslove za učešće u Sufinansiranju samozapošljavanja. Prijedlog rang liste aplikanata, Komisija iz člana 46. ovog Pravilnika dostavlja Općinskom načelniku, radi donošenja zaključka o usvajanju iste. Nakon usvajanja liste aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u ovoj mjeri, Općinski načelnik zaključuje pojedinačne ugovore sa aplikantima, kao i eventualne anekse ugovora.
 

Član 19.
(Rok za realizaciju mjere)
 

Rok za realizaciju Programa samozapošljavanja je 15 mjeseci od dana usvajanja listi iz člana 18. ovog Pravilnika.
 

Odjeljak C. Obuka, dokvalifikacije i prekvalifikacije boračke populacije i drugih nezaposlenih osoba

 

Član 20.
(Cilj podsticajne mjere)
 

(1) Mjera obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije boračke populacije i drugih nezaposlenih lica (u daljem tekstu: Mjera obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije) realizuje se obukom, dokvalifikacijom i prekvalifikacijom boraca i drugih nezaposlenih lica, koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih na birou Novo Sarajevo.

(2) Cilj ove mjere je dodatno osposobljavanje kadra i usklađivanje sa stvarnim potrebama tržišta rada.
 

Član 21.
(Terminologija)
 

U smislu ove mjere:

a) Obuka je sticanje znanja i vještina za obavljanje složenijih poslova koji su srodni osnovnom zanimanju nezaposlene osobe;

b) Dokvalifikacija je stručno osposobljavanje u cilju postizanja viših stepena znanja i vještina u okviru postojećeg zanimanja;

c) Prekvalifikacija je obrazovanje u kojem nezaposlena osoba stiče znanja i vještine za drugo zanimanje u odnosu na postojeće.
 

Član 22.
(Korisnici podsticajne mjere)
 

(1) Korisnici Mjere obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije mogu biti:

a) ustanove, centri za obuku ili druge organizacije koje su registrovane za ovu vrstu djelatnosti i nalaze se na listi Ustanova obrazovanja odraslih Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo,

b) poslodavci po internom programu.

(2) Krajnji korisnici u Mjeri obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije su sve nezaposlene osobe bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen stručne spreme, prijavljene na evidenciju nezaposlenih na birou Novo Sarajevo.

(3) Odabir nezaposlenih osoba - krajnjih korisnika za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, vrši Poslodavac/Centar uz posredovanje JU Službe za zapošljavanje KS.
 

Član 23.
(Izuzeće)
 

(1) Poslodavci koji redovno ne izmiruju obaveze uplate javnih prihoda, ne mogu učestvovti u Mjeri obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije, osim u slučaju kad poslodavac ima potpisan ugovor sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine i Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate u kom slučaju je poslodavac dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da poslodavac vrši uplate po potpisanom ugovoru.

(2) Centri koji nisu upisani u registar Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i akreditovane Programe formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih za sva zanimanja, ne mogu učestvovati u Mjeri obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije.
 

Član 24.
(Način finansiranja)
 

(1) Budžetska sredstva za provedbu mjere se realizuju putem sklopljenog Ugovora između Općine i Centra/Poslodavca.

(2) Sufinansiranje Mjere obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije Poslodavcu se vrši na sljedeći način:

a) uplatom 1.000,00 KM po osobi, nakon završene obuke i dostavljanja dokazne dokumentacije te

b) uplatom dodatnih 1.500,00 KM nakon isteka 6 mjeseci rada i dostavljanja dokazne dokumentacije za svih 6 mjeseci za koji se vrši refundacija.

(3) Sufinansiranje Mjere obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije Centru se vrši na sljedeći način:

a) jednokratnim plaćanjem 1.000,00 KM po osobi nakon verifikacije obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije i dostavljanja dokazne dokumentacije te

b) dodatnih 1.000,00 KM nakon što Centar obučenoj nezaposlenoj osobi obezbijedi zaposlenje i dostavi dokaze o upošljavanju obučene osobe, na period od najmanje 6 mjeseci.

(4) Ugovorom iz stava (1) ovog člana uređuju se prava i obaveze Općine i Poslodavca/Centra, pravo Poslodavca/Centra na izbor nezaposlene osobe i obavezu zaključivanja ugovora o radu sa osobama koje su obuhvaćene Mjerom obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije, obavezu pravdanja svih troškova i dostavljanja dokazne dokumentacije, način refundacije troškova obuke, dokvalifikacije ili prekvalifikacije Poslodavcu/Centru i dr.
 

Član 25.
(Potrebna dokumentacija)
 

Poslodavci i Centri koji žele učestvovati u Mjeri obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije dužni su podnijeti sljedeću dokumentaciju u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji:

a) aplikaciju u roku predviđenom u Javnom pozivu,

uz aplikaciju trebaju priložiti:

b) rješenje o registraciji ili osnivanju kao dokaz da je sjedište firme u Općini Novo Sarajevo, dok centri za obuku ne moraju imati sjedište u Općini Novo Sarajevo, ali se prednost pri izboru daje centrima registrovanim na području Općine,

c) uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem,

d) uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave Javnog poziva sa listingom o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine),

e) uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine),

f) plan i program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije ovlaštene ustanove, centra za obuku ili poslodavca (plan i program Izvođača obuke),

g) centri: rješenje o upisu u registar Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i akreditovane Programe formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih za sva zanimanja.
 

Član 26.
(Kriteriji za vrednovanje aplikacija)
 

(1) Kriteriji za vrednovanje/bodovanje aplikacija poslodavaca su:

a) Djelatnost poslodavca:

1) proizvodna i uslužna djelatnost - 4 boda,

2) ostale djelatnosti - 2 boda,

b) Trenutni broj zaposlenih:

1) do 5 trenutno zaposlenih - 1 bod,

2) od 6 do 12 trenutno zaposlenih - 2 boda,

3) od 13 do 18 trenutno zaposlenih - 3 boda,

4) 19 i više trenutno zaposlenih - 4 boda.

(2) Kriteriji za vrednovanje/bodovanje aplikacija centara su:

a) Sjedište centra na:

1) teritoriji Općine Novo Sarajevo - 4 boda,

2) ostalim općinama sa područja Kantona Sarajevo - 2 boda.
 

Član 27.
(Vrednovanje aplikacija)
 

Vrednovanje/bodovanje aplikacija se vrši na osnovu priložene dokumentacije, u skladu sa kriterijima iz člana 26. i utvrđuje se prijedlog rang liste Poslodavaca/Centara koji su ispunili uslove za učešće u Mjeri obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije. Prijedlog rang liste Poslodavaca/Centara Komisija iz člana 46. ovog Pravilnika dostavlja Općinskom načelniku, radi donošenja zaključka o usvajanju iste. Nakon usvajanja liste Poslodavaca/Centara koji ispunjavaju uslove za učešće u ovoj mjeri, Općinski načelnik zaključuje pojedinačne ugovore sa aplikantima, kao i eventualne anekse ugovora.
 

Član 28.
(Rok za realizaciju mjere)
 

(1) Dužina trajanja obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije je maksimalno 8 mjeseci.

(2) Rok za realizaciju Mjere obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije je 14 mjeseci od dana usvajanja listi iz člana 27. ovog Pravilnika.
 

Odjeljak D. Podrška za uvođenje certifikata

 

Član 29.
(Cilj podsticajne mjere)
 

(1) Podrška za uvođenje certifikata realizuje se sufinansiranjem troškova certificiranja proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga kod akreditovanih agencija za certifikaciju i namijenjena je privrednim društvima sa sjedištem na teritoriji Općine Novo Sarajevo.

(2) Cilj ove mjere je uvođenje sistema i standarda kvalitete, certificiranje proizvodnih procesa, usluga i proizvoda privrednih društava, čime se potiče konkurentnost subjekata male privrede na domaćem i inostranom tržištu.
 

Član 30.
(Korisnici podsticajne mjere)
 

Korisnici Mjere podrške za uvođenje certifikata mogu biti privredna društva sa sjedištem na teritoriji Općine Novo Sarajevo, osnovana u skladu sa važećim propisima na nivou Federacije BiH.
 

Član 31.
(Izuzeće)
 

Privredna društva koja redovno ne izmiruju obaveze uplate javnih prihoda ne mogu učestvovati u Mjeri podrške za uvođenje certifikata, osim u slučaju kad privredno društvo ima potpisan ugovor sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate u kom slučaju je privredno društvo dužno dostaviti potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da privredno društvo vrši uplate po potpisanom ugovoru.
 

Član 32.
(Način finansiranja)
 

(1) Budžetska sredstva za provedbu mjere se realizuju putem sklopljenog Ugovora između Općine i privrednog društva.

(2) Općina će privrednim društvima, koja budu obuhvaćena ovom mjerom refundirati troškove za certificiranje proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga u iznosu od 50% troškova, a maksimalno do 2.000,00 KM po okončanju procesa certifikacije, koji je realizovan kod akreditovanih agencija za certifikaciju prethodne ili tekuće kalendarske godine.

(3) Ugovorom iz stava (1) ovog člana uređuju se prava i obaveze Općine i privrednog društva, način refundacije troškova certifikacije proizvodnih procesa, usluga i proizvoda, obaveze dostavljanja dokazne dokumentacije o završenoj certifikaciji i dr.

(4) Zahtjevi za sufinansiranje će Komisija iz člana 46. ovog Pravilnika cijeniti shodno hronološkom redoslijedu pristiglih prijava.
 

Član 33.
(Potrebna dokumentacija)
 

(1) Privredna društva koja žele učestvovati u Mjeri podrške certificiranju, dužni su podnijeti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

a) aplikaciju u roku predviđenom u Javnom pozivu, uz aplikaciju trebaju priložiti:

b) rješenje o registraciji ili osnivanju kao dokaz da je sjedište firme u Općini Novo Sarajevo,

c) uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem,

d) uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave Javnog poziva sa listingom o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine),

e) uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine),

f) ugovor, račun i certifikat akreditovane certifikacijske agencije,

g) dokaz da je agencija koja je realizovala uslugu certifikacije akreditovana.

(2) Certificiranje se dokazuje ugovorom, računom i certifikatom akreditovne agencije za certifikaciju.
 

Član 34.
(Rok za realizaciju mjere)
 

Mjera se provodi putem stalno otvorenog javnog poziva, sve do utroška sredstava za tekuću budžetsku godinu.
 

Odjeljak E. Grant sredstva za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim preduzećima i poduzetnicima

 

Član 35.
(Cilj podsticajne mjere)
 

(1) Grant sredstva za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim preduzećima i poduzetnicima namijenjena su za subvencioniranje/regresiranje kamatne stope/profitne marže i troškova obrade kratkoročnih i dugoročnih kredita privrednim subjektima sa sjedištem na području Općine Novo Sarajevo, koja Općina realizuje putem izabrane banke.

(2) Cilj ove mjere je potaknuti razvoj poduzetništva i povećati stopu zaposlenosti kroz povoljne uslove kreditiranja, koji mogu doprinijeti pokretanju, održavanju ili unpređenju poslovne aktivnosti.
 

Član 36.
(Korisnici podsticajne mjere)
 

(1) Krajnji korisnici podsticajne mjere mogu biti:

a) Svi privredni subjekti koji imaju sjedište ili poslovnicu na području Općine Novo Sarajevo i koji su 100 % vlasništvo državljana BiH;

b) Svi privredni subjekti koji imaju sjedište ili poslovnicu na području općina Kantona Sarajevo i koji su 100% vlasništvo državljana BiH, uz uslov zapošljavanja novih radnika koji imaju prijavljeno mjesto prebivališta na području Općine Novo Sarajevo od najmanje godinu dana prije zapošljavanja.

(2) Izbor krajnjih korisnika kreditnih sredstava, vršiće se na osnovu vrednovanja uslova propisanih od strane poslovne banke.
 

Član 37.
(Izuzeće)
 

Izuzetno, iz prethodnog člana, korisnici ove kreditne linije ne mogu biti privredni subjekti koji:

a) imaju neizmirene poreske obaveze,

b) imaju neizmirene obaveze prema Općini Novo Sarajevo,

c) obavljaju djelatnost iz oblasti igara na sreću,

d) obavljaju djelatnost proizvodnje, prerade ili puštanja u promet duhanskih proizvoda i alkoholnih pića,

e) obavljaju djelatnost proizvodnje koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline i dokazanu štetnost po zdravlje stanovništva,

f) obavljaju djelatnost trgovine na malo oružjem, municijom i vojnom opremom.
 

Član 38.
(Vrste kredita korisnicima podsticajne mjere)
 

Korisnicima definisanim u članu 36. odobravaju se kratkoročni i dugoročni krediti:

a) Kratkoročni krediti se odobravaju na period do jedne godine (12 mjeseci) u iznosu 100.000,00 KM uz uslov zadržavanja broja zaposlenih na istom nivou u toku trajanja kredita;

b) Dugoročni krediti na period od 5 godina (60 mjeseci), uz mogućnost grace perioda do 9 mjeseci, uz uslov zapošljavanja najmanje jednog radnika na iznose do 100.000,00 KM, a za svakih dodatnih 100.000,00 KM, privredni subjekt je dužan zaposliti jednog novog radnika najkasnije u roku 9 mjeseci od dana odobrenja kredita;

c) Dugoročni krediti na period do 7 godina (84 mjeseca), uz mogućnost grace perioda do 9 mjeseci, za iznose kredita preko 100.000,00 KM uz uslov zapošljavanja po jednog novog radnika na svakih odobrenih 100.000,00 KM najkasnije u roku 9 mjeseci od dana odobrenja kredita;
 

Član 39.
(Regresiranje kamate i troškova obrade kredita)
 

(1) Za odobrene kredite iz člana 38., Općina će regresirati kamatnu stopu/profitnu maržu u maksimalnom iznosu do 4%.

(2) Za odobrene kredite iz člana 38. tačka b) i c) Općina će jednokratno snositi 50% troškova obrade zahtjeva za kredit, koje će subvencionirati nakon potvrde da je ispunjen uslov zapošljavanja.
 

Član 40.
(Način finansiranja)
 

(1) Budžetska sredstva za provedbu mjere se realizuju putem sklopljenog Ugovora između Općine i odabrane banke.

(2) Općina će u svrhu subvencioniranja/regresiranja kamatne stope/profitne marže i troškova obrade kredita u roku od 30 dana po zaključivanju Ugovora sa odabranom bankom, uplatiti na namjenski račun banke cjelokupan iznos planiran za ovu podsticajnu mjeru.

(3) Ugovorom iz stava (1) ovog člana uređuju se prava i obaveze Općine i odabrane banke.

(4) Ugovor obavezno sadrži: namjenu, iznos, uslove dodjele sredstava, rokove utroška sredstava te način i rokove izvještavanja sa sankcijama za nepoštivanje ugovora.
 

Član 41.
(Način izbora banke)
 

(1) Općina će raspisati Javni poziv za odabir banke za plasiranje sredstava putem kreditne linije uz subvencioniranje/regresiranje troškova obrade kredita i kamatne stope/profitne marže za privredne subjekte sa sjedištem na području Općine Novo Sarajevo.

(2) Javni poziv obavezno sadrži: uslove koje banka mora ispunjavati, kriterije za izbor banke, rok za dostavljanje ponuda i druge potrebne podatke.
 

Član 42.
(Kriterij za izbor banke)
 

(1) Kriteriji za ocjenu i izbor najpovoljnije ponude banke za realizaciju sredstava po ovom Pravilniku i Javnom pozivu, uz prethodni uslov da su ponude formalno-pravno ispravne i ispunjavaju sve uslove navedene u Javnom pozivu, su sljedeći:

a) Visina kamatne stope/profitne marže - 95%,

b) Troškovi obrade kreditnog zahtjeva - 5%.

(2) Banke, učesnice Javnog poziva dužne su dostaviti ponudu koja sadrži visine kamatne stope/profitne marže i naknade za obradu kredita za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne periode.
 

Član 43.
(Ocjenjivanje ponuda banaka)
 

Ocjenjivanje ponuda banaka vrši se na sljedeći način:

a) Ocjenjivane ponuđene visine kamatne stope/profitne marže

Maksimalana ocjena (95%) se dodjeljuje banci koja je u ponudi dostavila najnižu kamatnu stopu za određeni kreditni period, dok ostali ponuđači u skladu sa tim dobijaju manju ocjenu prema slijedećoj formuli:

Oks=" " "Nks" /"Pks" x [95%]

Pri čemu je:

Oks (k/s/d) – ocjena koju dobiva banka za ponuđenu visinu kamatne stope nakon obračuna za određeni kreditni period (k-kratkoročni, s-srednjoročni, d-dugoročni)

Nks – najniža kamatna stopa koja je ponuđena u Javnom pozivu za određeni kreditni period

Pks – ponuđena kamatna stopa koju je banka zvanično dostavila u Javnom pozivu za taj kreditni period.

Ovakav postupak bodovanja se primjenjuje za sva tri kreditna perioda definisana u članu 42. stav (2) - kratkoročni, srednjoročni i dugoročni - tako da ukupna ocjena banke-ponuđača po kriteriju visine kamatne stope iznosi prosjek ocjene iz pomenuta tri kreditna perioda prema sljedećoj formuli:

Uoks = (Oksk+Okss+Oksd)/3

Pri čemu je:

Uoks- ukupna ocjena koju dobiva banka za ponuđenu visinu kamatne stope nakon obračuna za kratkoročni, srednjoročni i dugoročni kreditni period.

Oksk - ocjena koju dobiva banka za ponuđenu visinu kamatne stope nakon obračuna za kratkoročni kreditni period.

Okss - ocjena koju dobiva banka za ponuđenu visinu kamatne stope nakon obračuna za srednjoročni kreditni period.

Oksd - ocjena koju dobiva banka za ponuđenu visinu kamatne stope nakon obračuna za dugoročni kreditni period.

b) Ocjenjivanje visine troškova obrade zahtjeva

Troškovi obrade zahtjeva za kredit se ocjenjuju po istom principu kao i visina kamatne stope, gdje je maksimalana ocjena 5% i ona se dodjeljuju banci-ponuđaču koji ima najniže troškove obrade zahtjeva u dostavljenoj ponudi, dok ostale banke-ponuđači u skladu sa tim dobijaju manju ocjenu prema slijedećoj formuli:

Otoz= Ntoz/Ptoz x [5%]

Pri čemu je:

Otoz (k/s/d) – ocjena koju dobiva banka za ponuđene troškove obrade zahtjeva nakon obračuna za određeni kreditni period (k-kratkoročni, s-srednjoročni, d-dugoročni)

Ntoz – najniža troškovi obrade zahtjeva koji su ponuđeni u Javnom pozivu za određeni kreditni period

Ptoz – visina troškova obrade zahtjeva koje je banka zvanično ponudila u Javnom pozivu za taj kreditni period.

Ovakav postupak bodovanja se primjenjuje za sva tri kreditna perioda definisana u članu 42. stav (2) - kratkoročni, srednjoročni i dugoročni - tako da ukupna ocjena banke-ponuđača po kriteriju visina troškova obrade zahtjeva iznosi zbir bodovanja iz pomenuta tri kreditna perioda prema sljedećoj formuli:

Uotoz = (Otozk+Oktozs+Otozd)/3

Pri čemu je:

Uotoz – ukupna ocjena koju dobiva banka za ponuđene troškove obrade kredita za kratkoročni, srednjoročni i dugoročni kreditni period.

Otozk - ocjena koju dobiva banka za ponuđene troškove obrade zahtjeva nakon obračuna za kratkoročni kreditni period.

Otozs - ocjena koju dobiva banka za ponuđene troškove obrade zahtjeva nakon obračuna za srednjoročni kreditni period.

Otozd - ocjena koju dobiva banka za ponuđene troškove obrade zahtjeva nakon obračuna za dugoročni kreditni period.

c) Konačna ocjena ponude

Konačna ocjena ponude je zbir ukupne ocjene koju dobiva banka za ponuđenu visinu kamatne stope nakon obračuna za kratkoročni, srednjoročni i dugoročni kreditni period i ukupna ocjena koju dobiva banka za ponuđene troškove obrade kredita za kratkoročni, srednjoročni i dugoročni kreditni period, prema sljedećoj formuli:

Kop= Uoks+Uotoz

Pri čemu je:

Kop - konačna ocjena ponude.

Uoks - ukupna ocjena koju dobiva banka za ponuđenu visinu kamatne stope nakon obračuna za kratkoročni, srednjoročni i dugoročni kreditni period.

Uotoz - ukupna ocjena koju dobiva banka za ponuđene troškove obrade kredita za kratkoročni, srednjoročni i dugoročni kreditni period.

Rangiranje ponuda banaka vrši se prema opadajućem nizu na način da je banka sa najvišom konačnom ocjenom ponude prvoplasirana.
 

Član 44.
(Odabir banke)
 

(1) Odabir banke za plasman kreditne linije za privredne subjekte koji posluju na području Općine Novo Sarajevo provodi Komisija iz člana 46. ovog Pravilnika u skladu sa zakonskim propisima i ovim Pravilnikom.

(2) Komisija je dužna izvršiti pregled prispjelih ponuda, ocijeniti ponude u skladu sa članom 43. ovog Pravilnika, utvrditi najpovoljniju ponudu u skladu sa uslovima iz javnog poziva, sačiniti zapisnik o svom radu i isti dostaviti Općinskom načelniku, radi donošenja zaključka o usvajanju.

(3) O odluci i rezultatima Javnog poziva, Komisija pismenim putem obavještava izabranu banku i ostale banke, učesnice Javnog poziva koje su ispunile uslove, u roku od sedam dana od dana donošenja odluke.

(4) Banke koje nisu ispunile formalno-pravne uslove Javnog poziva, Komisija obavještava o istom u roku od sedam dana od dana donošenja odluke.

(5) Ugovor o plasiranju budžetskih sredstava Općine namijenjenih subvencioniranju/ regresiranju kamatne stope/profitne marže će se dodijeliti poslovnoj banci sa najbolje ocijenjenom ponudom.

(6) U slučaju da dvije ili više ponuda imaju istu konačnu ocjenu ponude, prednost u izboru ima Banka čije je ponuda zaprimljena na Protokolu Općine Novo Sarajevo ranije.
 

Član 45.
(Obaveze banke)
 

Obaveze banke:

a) Banka je obavezna da nakon zaključivanja Ugovora objavi Javni poziv za dodjelu kreditnih sredstava;

b) Po isteku Javnog poziva za izbor korisnika kreditnih sredstava, banka razmatra prijave aplikanata u skladu sa Ugovorom i Javnim pozivom, te provodi druge aktivnosti u skladu sa aktima i procedurama banke;

c) Prijedlog svog kreditnog odbora o dodjeli kredita, banka dostavlja Općinskom načelniku na saglasnost;

d) Banka zaključuje ugovore sa korisnicima kreditnih sredstava i jedan primjerak ugovora dostavlja Općini Novo Sarajevo;

e) Ugovor koji banka zaključuje sa korisnicima kreditnih sredstava obavezno sadrži: namjenu, iznos, uslove dodjele sredstava, rokove utroška sredstava, te način i rokove izvještavanja sa sankcijama za nepoštovanje Ugovora;

f) Izabrana banka u potpunosti snosi rizik naplate odobrenih kreditnih sredstava - glavnice i pripadajuće kamate/profitne marže;

g) Banka se obavezuje da vrši monitoring, kontrolu ispunjenja uslova za sticanje prava na subvencioniranje/ regresiranje kamatne stope/profitne marže i troškova obrade kredita te da kvartalno izvještava Općinu o utrošku kreditnih sredstava u formi koju usaglase Ugovorom. Banka će voditi posebnu računovodstvenu evidenciju za sve korisnike po ovoj kreditnoj liniji;

h) Banka se obavezuje da nakon pozitivne ocjene monitoringa i kontrole u roku od 7 dana korisniku kredita regresira troškove kamatne stope/profitne marže i troškove obrade kredita iz depozitnih sredstava koje je Općina u skladu sa članom 40. stav (2) uplatila na namjenski račun banke.
 

III. VREDNOVANJE I MONITORING

 

Član 46.
(Vrednovanje i monitoring)
 

(1) Vrednovanje/bodovanje i odabir aplikacija pojedinačnih podsticajnih mjera iz člana 2. ovog Pravilnika vršit će komisija imenovana od strane Općinskog načelnika.

(2) Nakon provedenog Javnog poziva, Komisija je obavezna da:

a) evidentira prispjele aplikacije;

b) razmatra prispjele aplikacije;

c) izvrši vrednovanje i bodovanje aplikacija koje su ispunile uslove i kriterije Javnog poziva;

d) sačini Rang listu aplikanata koji su ispunili tražene uslove i kriterije;

e) prijedlog Rang liste, u roku od deset (10) dana, od dana zatvaranja javnog poziva dostavi Općinskom načelniku, radi donošenja zaključka o usvajanju iste.

(3) Monitoring i evaluaciju pojedinačnih podsticajnih mjera navedenih u ovom Pravilniku, vršit će općinska služba, Služba za upravljanje lokalnim razvojem.
 

IV. PRAVNI LIJEK

 

Član 47.
(Rok za podnošenje prigovora)
 

(1) Rok za podnošenje prigovora je 8 dana od dana objavljivanja rezultata javnih poziva na web stranici Općine.

(2) Prigovori se podnose Komisiji za rad po prigovorima, kao drugostepenoj komisiji.

(3) Komisija za rad po prigovorima, nakon što odluči o zaprimljenim prigovorima, o istom obavještava Komisiju iz člana 46. ovog Pravilnika, koja nakon toga utvrđuje prijedlog Rang liste aplikanata, koji su ispunili tražene uslove i kriterije i istu dostavlja Općinskom načelniku na usvajanje.
 

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 48.
(Objava javnog poziva)
 

Općinski načelnik će u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog Pravilnika u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", za pojedinačne podsticajne mjere, objaviti javne pozive za učestvovanje u realizaciji mjera, najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi u Kantonu Sarajevo, na oglasnoj ploči i web stranici Općine.
 

Član 49.
(Rok za realizaciju odobrenih sredstava)
 

(1) U slučaju da odabrani aplikanti ne realizuju odobrena sredstva po pojedinim mjerama u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora, sredstva će se rasporediti na sljedećeg aplikanta sa usvojene liste aplikanata.

(2) U slučaju nerealizacije odobrenih sredstava u okviru svake podsticajne mjere, Općinski načelnik može vršiti prestruktuiranje budžetskih sredstava Općine Novo Sarajevo, za podsticaj mjera za koje postoji veći broj kvalifikovanih aplikanata.
 

Član 50.
(Izvještavanje prema Općinskom vijeću)
 

O efektima realizacije ovih Mjera, Općinski načelnik će izvještavati Općinsko vijeće Novo Sarajevo putem godišnjih izvještaja o radu.
 

Član 51.
(Objavljivanje rezultata javnih poziva)
 

Rezultati javnih poziva objavljivat će se na web stranici Općine Novo Sarajevo uz primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11).
 

Član 52.
(Stupanje na snagu i objava)
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 06-11-3318/21
11. maja 2021. godine
Sarajevo


Općinski načelnik
Dr. Hasan Tanović, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

zapošljavanje

razvoj privrede

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.