Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele interventnih sredstava FZO FBiH

Legislativa

Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele interventnih sredstava FZO FBiH

21.12.2018. 10:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

 

Na osnovu člana 44. tačka 18. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/06), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog direktora Fonda, na 21. sjednici održanoj dana 13.12.2018. godine, donio je 

 

PRAVILNIK 

O KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE INTERVENTNIH SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

 

Član 1. 

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji i postupak dodjele interventnih sredstava kojima Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Fond), odobrava finansijska sredstva za finansiranje intervencija, kao i interventnih programa i projekata u svrhu sanacije šteta nastalih prirodnim nepogodama, ekološkim nesrećama na teritoriji FBiH, kao i prevencije prijetećih opasnosti po ljudsko zdravlje i okoliš. 
 

Član 2. 

Pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju slijedeće značenje: 

a. Interventna sredstva su finansijska sredstva koja Fond za zaštitu okoliša FBiH (u nastavku Fond) može dodijeliti finansijsku pomoć u svrhu sufinansiranja/finansiranja intervencije u okolišu s ciljem provođenja mjera otklanjanja šteta u okolišu i prijeteće opasnosti od štete po okoliš i ljudsko zdravlje. 

b. Postrojenje je mjesto na kojem se nalazi pogon - lokacije koje mogu imati negativne uticaje na okoliš ili gdje su prisutne opasne supstance, a koje predstavljaju opasnost po okoliš zbog načina na koji se njima upravlja ili zbog materija koji se koriste i svi drugi proizvodni procesi koji intenzivno utiču na okoliš i ljudsko zdravlje. 

c. Mjera otklanjanja štete u okolišu i prijeteće opasnosti od štete je određena aktivnost i postupak, koji je potrebno provesti radi otklanjanja štete u okolišu nastale prilikom ekološke nesreće, djelovanjem prirodnih pojava, elementarnih nepogoda ili kao posljedica incidenta sa ispuštanjem opasnih materija, obavljanja opasnih, odnosno drugih djelatnosti i radi otklanjanja prijeteće opasnosti od nastanka štete po okoliš. 
 

Član 3. 

Interventne mjere su mjere koje se određuju u svrhu otklanjanja utvrđene potencijalne opasnosti od nastanka štete, odnosno radi otklanjanja posljedica od nastale štete u okolišu i to usljed: 

a. obavljanja opasnih djelatnosti operatora pogona i postrojenja, 

b. obavljanja djelatnosti kojima se izazovu štete u okolišu i/ili na zaštićenim vrstama ili prirodnim staništima, 

c. posljedica prirodnih/elementarnih nepogoda. 

Interventne mjere otklanjanja šteta u okolišu imaju za cilj: 

a. ublažavanje posljedica zagađenja okoliša nakon nastale štete ili prevenciju utvrđene prijeteće opasnosti od nastanka štete po okoliš i ljudsko zdravlje, 

b. otklanjanje, odnosno sprječavanje štetnog djelovanja na zdravlje ljudi, otklanjanje zagađenja okoliša uslijed širenja posljedica nastale štete u okolišu, ponovno uspostavljanje, saniranje ili zamjenu oštećenog prirodnog dobra i/ili oštećene funkcije komponente okoliša, odnosno prirodnog dobra s rezultatom osiguravanja jednako vrijedne i funkcionalne alternative za ta dobra i/ili funkcije. 
 

Član 4. 

Hitne mjere otklanjanja štete u okolišu i potencijalne opasnosti od štete su mjere koje se poduzimaju u slučajevima otklanjanja iznenadne prijeteće opasnosti od štete i prilikom prirodne nepogode ili ekološke nesreće, a radi hitnog otklanjanja nastalih, te širenja mogućih štetnih posljedica za ljudsko zdravlje i okoliš, kao i radi sprječavanja nastanka daljnjih opasnosti i domino efekta nakon nastale štete u okolišu. 
 

Član 5. 

Za potrebe finansiranja hitnih mjera Fond postupa isključivo po Odluci/Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kao svoga osnivača u skladu sa finansijskim planom Fonda. 

Za potrebe finansiranja interventnih mjera u svrhu otklanjanja utvrđene potencijalne opasnosti od nastanka štete, odnosno radi otklanjanja posljedica od nastale štete u okolišu Fond postupa po podnesenom zahtjevu. 

Uz podneseni Zahtjev iz stava 2. ovog člana mora se priložiti popunjen aplikacijski obrazac za dodjelu interventnih sredstava koji se preuzima sa web stranice Fonda i nalaz-mišljenje nadležnih institucija. 

Ukoliko je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita pojedinih komponenti okoliša i zaštita od zagađenja ili nalogom nadležne institucije naložena izrada i sadržaj elaborata, programa ili projekta sanacije za tu komponentu okoliša, odnosno za zaštitu od zagađenja, tada taj elaborat, program ili projekt sanacije treba biti priložen uz zahtjev. 
 

Član 6. 

Direktor Fonda rješenjem imenuje komisiju koja se sastoji od 3 (tri) člana, a radi ocjene ispunjenosti uslova za dodjelu interventnih sredstava. 

Rješenje o imenovanju komisije, sa definisanim zadacima i rokovima za njihovu realizaciju, dostavlja se predsjedniku komisije. 

Komisija vrši analizu podnesenog zahtjeva u skladu sa kriterijima propisanim ovim Pravilnikom i važećim propisima iz oblasti zaštite okoliša, o čemu je dužna sačiniti Izvještaj o ispunjenosti uslova. 

Ukoliko ocijeni da je potrebno, Komisija će izvršiti obilazak lokacije i direktni uvid na terenu. 

Direktor Fonda podnosi Upravnom odboru prijedlog za dodjelu sredstava, u skladu sa finansijskim planom Fonda, sa iznosom prihvatljivim za finansiranje. 

Na prijedlog direktora iz stava 5. ovog člana, Upravni odbor donosi odluku o dodjeli interventnih sredstava, kojom se utvrđuje iznos i namjena dodijeljenih sredstava. 
 

Član 7. 

Na osnovu Odluke/Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine iz člana 5. stav 1. i Odluke Upravnog odbora iz člana 6. stav 6. ovog Pravilnika, direktor Fonda sa korisnikom sredstava zaključuje ugovor o korištenju sredstava Fonda. 

Ugovorom iz stava 1. ovog člana uređuje se iznos odobrenih sredstava Fonda i dinamika njihove dodjele, uslovi i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, te ostala međusobna prava i obaveze korisnika sredstava i Fonda. 
 

Član 8. 

Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodjelu interventnih sredstava, podnosilac zahtjeva će o tome biti pismeno obaviješten. 
 

Član 9. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

Broj UO-01-3-8-21-1/2018
13. decembra/prosinca 2018. godine

 

Predsjednik
Upravnog odbora
Mr. Pero M. Goluža, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

interventna sredstva

pravilnik

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike