Pravilnik o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji

Legislativa

Pravilnik o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji

08.07.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 27/21 (8.7.2021.) 

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06 i 51/09), člana 3. stav (3) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/10), člana 26. Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", broj 88/07, 4/10 i 7/13), Strateškog plana Općine Ilidža, Odluke o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za 2021. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/21) i člana 90.Statuta Općine Ilidža ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/10,18/16), na prijedlog Službe za privredu i turizam, općinski načelnik donosi

 

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA, USLOVIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI


 

I. OPĆE ODREDBE
 

Član 1.
(Predmet Pravilnika)

 

Ovim Pravilnikom se uređuje sistem novčanih i ostalih vrsta poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz sredstava predviđenih Budžetom Općine Ilidža za tekuću godinu u okviru pozicije: Tekući transfer za poticaj razvoju poljoprivredne proizvodnje, namjena poticaja, korisnici poticaja, iznos i normativi za novčane poticaje, uslovi i način ostvarivanja prava na poticaj u cilju afirmisanja poljoprivredne proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta kroz vid zapošljavanja u oblasti poljoprivrede.
 

Član 2.
(Namjena poticaja)

 

Direktni novčani poticaj za tekuću poljoprivrednu proizvodnju:

a) animalna proizvodnja,

b) biljna proizvodnja,

c) gljivarska proizvodnja.

 

Član 3.
(Korisnici)

 

Direktne novčane poticaje za tekuću poljoprivrednu proizvodnju mogu ostvariti:

a) registrovana pravna lica sa sjedištem i koja ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Ilidža;

b) registrovana fizička lica sa sjedištem i prebivalištem vlasnika obrtu srodne djelatnosti na području općine Ilidža i poljoprivrednu proizvodnju ostvaruju na području općine Ilidža;

c) neregistrovana fizička lica sa prebivalištem na Općini Ilidža i poljoprivrednom proizvodnjom na području općine Ilidža.

 

II. OPŠTI I POSEBNI USLOVI

 

Član 4.
(Opšti uslovi)

 

(1) Opšti uslovi za ostvarivanje prava na direktni novčani poticaj su:

a) da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata kod nadležne općinske službe;

b) da ima sjedište odnosno prebivalište na području općine Ilidža;

c) da je zdravstveno stanje životinja i provedene mjere u skladu utvrđenim propisima iz oblasti veterinarstva;

d) da se objekat za držanje stoke nalazi na području gdje je dozvoljeno držanje stoke i sa propisanom površinom namjenjenoj za držanje i uzgoj stoke;

e) za biljnu proizvodnju da ima zemljište u vlasništvu, posjedu ili zakupu;

f) za gljivarsku proizvodnju da je kompost fitopatološki ispitan.

(2) Dokumentacija kojom dokazuje opšte uslove:

a) potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, izdata od nadležne općinske službe;

b) dokaz o sjedištu odnosno prebivalištu na području općine:

1) za pravna lica izvodom iz sudskog registra;

2) za registrovana fizička lica – općinskim rješenjem o registrovanom obrtu;

(3) Za ostvarivanje prava na novčani poticaj za animalnu proizvodnju kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

a) potvrdu o zdravstvenom nadzoru i stanju životinja i o provedenim mjerama utvrđenim propisima iz oblasti veterinarsko zdravstvene zaštite, izdatu od ovlaštene veterinarske organizacije sa područja Kantona Sarajevo (na obrascu A-11);

b) potvrdu na obrascu A-12, izdatu od nadležne općinske službe:

1) o lokaciji objekta, odnosno da se objekat za držanje stoke nalazi na području na kojem je dozvoljeno držanje stoke;

2) o površini prostora objekta namijenjenog za držanje ili uzgoj stoke.

(4) Za ostvarivanje prava na novčani poticaj za biljnu proizvodnju, kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

a) ZK izvadak ili Posjedovni list, odnosno ugovor o zakupu i ZK izvadak ili Posjedovni list zakupodavca, ukoliko se radi o zakupu zemljišta (ugovor treba biti ovjeren u Općini);

b) kopija katastarskog plana parcele na kojoj je zasnovana proizvodnja.

(5) za ostvarivanje prava na novčani poticaj za gljivarsku proizvodnju, kandidati su dužni dostaviti fitopatološki nalaz za kompost izdat od nadležne institucije.

 

Član 5.
(Posebni uslovi za animalnu proizvodnju)

 

Posebni uslovi za animalnu proizvodnju:

a) Za ostvarivanje prava na novčani poticaj za sve animalne proizvodnje, kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove:

1) da posjeduje životinje obilježene propisanim ušnim markicama;

2) da posjeduje odgovarajući objekat zadovoljavajućeg kapaciteta za držanje životinja;

3) da objekat za držanje stoke ispunjava zootehničke i zoohigijenske mjere (higijena, svjetlost, prozračnost, propisana površina prostora po grlu);

b) Za ostvarivanje prava na novčani poticaj za farmu mliječnih krava, kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove.

1) da posjeduje najmanje dvije muzne krave;

2) da posjeduje muzne krave tokom cijele godine,

3) da ispunjava uslove iz člana 4. tačka 3.a) i b), ovog Pravilnika.

c) Za ostvarivanje prava na novčani poticaj za vlastiti uzgoj priplodnih junica, kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove:

1) da uzgoji najmanje dvije junice;

2) da na farmi od vlastitih grla osnovnog stada mliječnih krava na gazdinstvu uzgoji priplodne junice za remont ili proširenje osnovnog stada mliječnih krava;

3) da uzgoji junice od najmanje četiri mjeseca gravidnosti;

4) da posjeduje pasoše za krave od kojih potiču junice;

5) da posjeduje Uvjerenje o vještačkom osjemenjavanju i utvrđenoj gravidnosti od najmanje četiri mjeseca za junice, izdato od veterinarske organizacije sa područja Kantona Sarajevo;

6) da dostavi izjavu ovjerenu u Općini da će navedena grla junica držati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine;

7) da ispunjava uslove iz člana 4.tačka 3.a) i b), ovog Pravilnika.

d) Za ostvarivanje prava na novčani poticaj za tov junadi, kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove:

1) da utovi najmanje troje junadi;

2) da je nabavio muški podmladak za tov;

3) da tovi nabavljenu junad;

4) da je maksimalna ulazna težina junadi uvedenih u tov 200 kg po grlu, a minimalna izlazna težina junadi 450 kg, uz minimalno trajanje tova od 210 dana, a maksimalno 300 dana;

5) da u toku tova provodi veterinarske mjere zdravstvene zaštite junadi;

6) da posjeduje pasoše za junad;

7) da posjeduje pasoše i obrasce o kretanju (C obrazac), za kupljenu junad na području BiH;

8) da posjeduje carinsku deklaraciju i pasoše za uvezenu junad;

9) da posjeduje potvrdu o zdravstvenom stanju junadi na kraju tova, izdatu od ovlaštene veterinarske organizacije sa područja Kantona Sarajevo;

10) da ispunjava uslove iz člana 4. tačka3.a) i b) ovog Pravilnika.

e) Za ostvarivanje prava na novčani poticaj za farmu ovaca, kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove:

1) da posjeduje farmu ovaca sa minimalno 40 grla;

2) da su sve kategorije ovaca starije od 6 mjeseci;

3) da su sve ovce obilježene u skladu sa Pravilnikom o obaveznom obilježavanju;

4) da kandidat tokom cijele godine drži ovce na području općine Ilidža;

5) da ispunjava uslove iz člana 4. tačka 3. a) i b) ovog Pravilnika.

f) Za ostvarivanje prava na novčani poticaj za farmu koza, kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove:

1) da posjeduje farmu koza sa minimalno 25 grla;

2) da su sve kategorije koza starije od 6 mjeseci;

3) da ispunjava uslove za držanje koza u skladu sa Zakonom o zabrani držanja koza;

4) da posjeduje saglasnost nadležne općinske službe za držanje koza u stajskom uzgoju;

5) da su sve koze obilježene u skladu sa Pravilnikom o obaveznom obilježavanju;

6) da ispunjava uslove iz član 4. tačka 3 a) i b) ovog Pravilnika.

g) Za ostvarivanje prava na novčani poticaj za farmu za tov piladi, kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove:

1) da utovi minimalno 3000 komada po turnusu na godišnjem nivou;

2) da je kupio jednodnevnu pilad namijenjenu tovu od lica registrovanog za inkubacijsku proizvodnju jednodnevnih piladi i da istu tovi najmanje 35 dana;

3) da na farmi u toku tova provodi mjere veterinarske zdravstvene zaštite;

4) da posjeduje fakturu i fiskalni račun o kupovini jednodnevnih pilića;

5) da ispunjava uslove iz člana 4. tačka 3.a) i b) ovog Pravilnika.

h) Za ostvarivanje prava na novčani poticaj za pčelinjak, kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove:

1) da posjeduje minimalno 30 pčelinjih društava,

2) da je izvršio upis u Registar pčelara i pčelinjaka, kao i ažuriranje podataka u propisanom roku u nadležnoj općinskoj službi;

3) da na pčelinjaku provodi mjere veterinarsko zdravstvene zaštite;

4) da je pčelinjak lociran na području općine Ilidža,

 

Član 6.
(Posebni uslovi za biljnu proizvodnju)

 

Posebni uslovi za biljnu proizvodnju:

a) Za ostvarivanje prava na novčani poticaj za zasnivanje novog zasada maline i jagode, kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove:

1) da zasnuje zasad maline ili jagode minimalno površine 0,1 ha;

2) zasnivanje novog zasada podrazumijeva jesenju sadnju prethodne godine, i proljetnu sadnju tekuće godine;

3) da je kupio deklarisani sadni materijal, zasadio i proveo odgovarajuće agrotehničke mjere, sa normativima: malina 8000 sadnica po ha, jagoda 40000 sadnica po ha;

4) da ispunjava uslove iz člana 4. tačka 4.a) i b) ovog Pravilnika.

b) Za ostvarivanje prava na novčani poticaj za održavanje zasada maline i jagode, kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove:

1) da posjeduje zasad maline ili jagode, površine minimalno od 0,1 ha

2) da je zasad zasnovan sa deklarisanim sadnim materijalom, i da se provode odgovarajuće agrotehničke mjere, sa normativima: malina 8000 sadnica po ha, jagoda 40000 sadnica po ha;

3) da ispunjava uslove iz člana 4.tačka 4 a) i b) ovog Pravilnika.

 

Član 7.
(Posebni uslovi za gljivarsku proizvodnju)

 

Posebni uslovi za gljivarsku proizvodnju:

a) Za ostvarivanje prava na novčani poticaj zagljivarsku proizvodnju, kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove:

1) da zasnuje proizvodnju na minimalno 15 tona komposta po kvartalu;

2) da je kupio kompost sa micelijem za proizvodnju gljiva, što dokazuje fakturom i fiskalnim računom o kupovini za svaki proizvodni ciklus, ukoliko se radi o kupovini na području BiH, a ukoliko se radi o kupovini van područja BiH, izvodom iz banke da je izvršena uplata;

3) da je na kupljenom kompostu proizveo gljive u zatvorenom prostoru.

 

III. DIREKTNI NOVČANI POTICAJI

 

Član 8.
(Iznos novčanih poticaja )

 

Utvrđuju se novčani iznosi i normativi za direktne novčane poticaje za tekuću proizvodnju po jedinici i vrsti ostvarene proizvodnje iz člana 2. stav(1) tačke a),b) i c) Pravilnika dati u tabeli:
 

R/B

MODELI PODSTICAJA

IZNOS U KM/JEDINICI MJERE

(fizička ne registrovana lica)

IZNOS U KM/JEDINICI MJERE

(registrovana fizička lica- dopunska djelatnost

IZNOS U KM/JEDINICI MJERE

(registrovana pravna i fizička lica- osnovna djelatnost)

NAJMANJE NORME I LIMITI ZA PODSTICAJ

 

 

1) ANIMALNA PROIZVODNJA

 

 

 

 

1.a)

Farma mlječnih krava

120,00 KM/grlo

150,00 KM/grlo

200,00 KM/grlo

2-10 grla

1.b)

Vlastiti uzgoj priplodnih junica

250,00 KM/grlo

300,00 KM/grlo

400,00 KM/grlo

2-5 grla

1.c)

Farma za tov junadi

100,00 KM/grlo

 150,00KM/grlo

 200,00 KM/grlo

 3-10 grla

1.d)

Farma ovaca

 12,00 KM/grlo

 14,00 KM/grlo

16,00 KM/grlo

40-120 grla

1.e

Farma koza

 14, 00 KM/grlo

 16,00 KM/grlo

 20,00 KM/grlo

 25-100 grla

1.f)

Farma za tov piladi

0,00 km/tovno

pile

0,04 KM/tovno pile

0,05 KM/tovno pile

Min. 3000 po turnusu-max.4000 tovnih piladi godišnje

1.g)

Pčelinjak

15,00

KM/pčelinje društvo

18,00

KM/pčelinje društvo

20,00

KM/pčelinje društvo

30 do 100 pčelinjih društava

 

2) BILJNA PROIZVODNJA

 

 

 

 

2.a)

Zasnivanje novog zasada maline i jagode

180,00 KM/ o,1ha

 

200,00KM/0,1ha

250,00 KM/0,1ha

 0,1ha-1.00ha jedne vrste voća sa prosječnom normom sadnje za određenu vrstu ( jedna parcela min. 0,1 ha)

2.b)

Održavanje zasada maline i jagode

150,00 KM/ 0,1ha

180,00KM/0,1ha

200,00KM/0,1ha

0,1 ha- 2,00 ha jedne vrste voća sa prosječnom normom sadnje za određenu vrstu (jedna parcela min 0,1ha)

 

3) GLJIVARSKA PROIZVODNJA- proizvodnja u zatvorenom prostoru

0,00 KM/tona komposta po kvartalu

15,00KM/tona komposta po kvartalu

20,00KM/tona komposta po kvartalu

Min.15t-po kvartalu max.100t

komposta po godišnje

 

 

Član 9.
(Maksimalan iznos koji se može ostvarit)

 

Ukoliko kandidat podnese više zahtjeva za novčane poticaje po raznim osnovama maksimalni iznos koji se može ostvariti-isplatiti za sve podnesene zahtjeve je 2.000,00KM.
 

Član 10.
(Objavljivanje javnog poziva)

 

(1) Novčani poticaji se dodjeljuju na osnovu javnog poziva koji objavljuje Općinski načelnijk na prijedlog Službe za privredu i turizam.

(2) Javni poziv iz stava (1) se objavljuje na web stranici Općine Ilidža, oglasnoj tabli Općine i Mjesnih zajednica.

(3) U dnevnim novinama će se objaviti obavještenje o raspisivanju javnog poziva.

 

Član 11.
(Način podnošenja Zahtjeva)

 

(1) Zahtjevi za ostvarivanje prava za direktne novčane poticaje se podnose od dana objavljivanja javnog poziva do 30.11.2021. godine;

(2) Zahtjevi za ostvarivanje prava za direktne novčane poticaje podnose se na propisanim obrascima Službe za privredu i turizam Općine Ilidža, na protokol Općine Ilidža;

(3) Uz zahtjev se prilaže dokumentacija propisana Pravilnikom (original ili ovjerena kopija) ne starija od tri mjeseca, osim potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava/Registar klijenata i Registar pčelara, ne starije od jedne godine;

(4) Dostavljeni zahtjev i dokumentacija uvodi se u djelovodnik predmeta i akata i momentom upisa postaje službena dokumentacija;

 

Član 12.
(Postupak nakon prijema zahtjeva)

 

Nadležna Služba provodi upravni postupak, poduzima aktivnosti u svrhu eventualnih ispravljanja nepravilno popunjenih zahtjeva ili upotpunjavanja nekompletne dokumentacije, zapisnički konstatuje činjenice, te nakon provedenog postupka utvrđuje ispunjenost uslova i donosi Rješenje o isplati poticaja.
 

IV. MONITORING

 

Član 13.
(Monitoring)

 

(1) Nakon provedene procedure i donošenja Rješenja Služba će kontinuirano pratiti i provjeravati do isteka kalendarske godine činjenično stanje ostvarene proizvodnje;

(2) Ukoliko utvrdi da su sredstva na ime novčanih poticaja utrošena nenamjenski ili ostvarena na osnovu lažno prikazane proizvodnje ili lažne dokumentacije, Služba će donijeti Rješenje o povratu sredstava, a korisnik je dužan da vrati novčana sredstva u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti Rješenja;

(3) Novi zahtjev za poticaj iz Člana 8. ovog Pravilnika može podnijeti nakon dvije godine, od dana povrata sredstava.

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 14.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na web stranici Općine Ilidža i oglasnoj ploči, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 02-20-2651/21
03. juna 2021. godine

 


Općinski načelnik
Nermin Muzur, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.