Pravilnik o kriterijima za podršku finansiranju javnog interesa u sportu KS

Legislativa

Pravilnik o kriterijima za podršku finansiranju javnog interesa u sportu KS

25.02.2021. 09:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 8/21 (25.2.2021.)

 

Na osnovu člana 54. stav (2) Zakona o sportu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 45/12 - Prečišćen tekst) i čl. 2., 4., 5. tačka c), 8. stav (1) i 12. Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/11, 3/12 - Ispravke, 37/13, 16/14, 6/17 i 43 /20), ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo donosi
 

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA PODRŠKU FINANSIRANJU JAVNOG INTERESA U SPORTU KANTONA SARAJEVO


 

I - OSNOVNE ODREDBE
 

Član 1.
(Predmet pravilnika)

(1) Ovim pravilnikom uređuju se uslovi i kriteriji za podršku finansiranju javnog interesa u sportu Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: kriteriji) čiji je cilj da omoguće značajnije povezivanje institucija sporta vladinog i nevladinog sektora i doprinesu uspješnijoj saradnji na svim nivoima.

(2) Kriteriji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) predviđeni su da podsticajno i selektivno utiču na razvoj sporta i sportskih dostignuća na području Kantona Sarajevo.

Član 2.
(Zadovoljenje javnog interesa)

(1) Predviđena podrška temelji se na zadovoljenju javnog interesa u sportu propisanog Zakonom o sportu Kantona Sarajevo i drugim podzakonskim aktima.

(2) U tom smislu javni interes predstavljaju:

a) ostvareni vrhunski sportski rezultati potvrđeni na državnom ili međunarodnom nivou, te objektivizirani kriterijima vrednovanja posrednih efekata sporta koji proizilaze iz brojnosti i kvaliteta, ali i sistematske individualne sportske aktivnosti djece, omladine i odraslih građana u takmičarsko-razvojnom sportu i sportu za sve,

b) ostvareni nivo i stepen saradnje između organizacija u sportu i Ministarstva u skladu sa propisanim pravilima koji se odnose na provođenje javnog interesa u sportu kao i nadzora nad zakonitošću rada.

(3) Svi sportisti (djeca, omladina, odrasli, osobe sa invaliditetom) ravnopravni su u sistemu vrednovanja sportskih dostignuća i ostvarivanju posrednih efekata ovim kriterijima.

(4) Podrška organizaciji u sportu, odnosno sportisti, obezbijeđuje se za jedno najveće ostvareno sportsko dostignuće, rezultat, u prethodnoj godini.

(5) Sredstva podrške se planiraju i usmjeravaju u mogućim izračunatim iznosima za stvarno realizovanje svakog planiranog poduhvata uz odgovornost za efekte realizovanog obima i kvaliteta provedenih akcija - djelatnosti.

(6) Ministarstvo će u cilju zadovoljenja javnog interesa u sportu podržati i takmičenja timova i sportista koja se nisu mogla predvidjeti u vrijeme objavljivanja javnog poziva, značajne sportske projekte za koje se u slučaju neobezbjeđivanja finansijskih sredstava za njihovo održavanje može opravdano očekivati šteta po javni interes u sportu, sportske manifestacije od značaja za Kanton Sarajevo koje nisu mogle biti planirane na početku godine, kao i druge opravdane zahtjeve koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme objavljivanja javnog poziva. Za tu, eventualnu, namjenu će se utrošiti najviše do 15% budžetom planiranih sredstava.

(7) Uplata sredstava podrške vrši se u tekućoj godini kroz kontinuirano finansiranje programa i projekata organizacije u sportu.

Član 3.
(Individualni i ekipni sportovi)

(1) Ovi kriteriji važe za sve sportove.

(2) Individualni sportovi su:

Aikido, Atletika, Auto-moto, Badminton, Biciklizam, Bob, Bočanje, Bodibilding i fitnes, Boks, Dizanje tegova, Džudo, Điu Đica, Gimnastika, Golf, Hrvanje, Kajak Kanu i Rafting, Karate, Karling, Kik Boks, Klizanje, Konjički sport, Kuglanje, Mačevanje, Misaone igre, Moderni pentatlon, Planinarstvo, Plivanje, Podvodne aktivnosti, Sankanje, Skeleton, Skijanje, Sportski ples, Sportska rekreacija, Sportski ribolov, Stoni tenis, Streličarstvo, Streljaštvo, Šah, Tekvando, Tenis, Triatlon i Vazduhoplovstvo.

(3) Individualni paraolimpijski sportovi su:

Atletika, Biciklizam, Boćanje, Dizanje tegova, Džudo, Streličarstvo, Streljaštvo, Konjički sport, Veslanje, Plivanje, Stoni tenis, Mačevanje u kolicima, Alpsko skijanje, Nordijsko skijanje, Karling u kolicima, Tenis u kolicima.

(4) Individualni sportovi specijalne olimpijade su:

Alpsko skijanje, Atletika, Badminton, Boćanje, Kuglanje, Nordijsko trčanje, Biciklizam, Konjički sport, Umjetničko klizanje, Golf, Gimnastika, Džudo, Dizanje tegova, Koturanje, Snowboard, Brzo klizanje, Stoni tenis, Tenis, Kajak, Plivanje.

(5) Individualni sportovi za gluhe i nagluhe osobe su:

Atletika, Badminton, Kuglanje, Biciklizam, Džudo, Karate, Takmičenje u orijentaciji, Streljaštvo, Plivanje, Stoni tenis, Tekvando, Tenis, Hrvanje, Alpsko skijanje, Nordijsko skijanje, Karling, Snowboard.

(6) Individualni sportovi za slijepe i slabovidne osobe su:

Alpsko skijanje, Atletika, Džudo, Kuglanje, Nordijsko skijanje, Dizanje tegova, Showdown, Plivanje, Tandem biciklizam, Šah, Konjički sport, Golf, Veslanje.

(7) Ekipni sportovi su:

Fudbal, Hokej, Košarka, Odbojka, Ragbi, Rukomet, Vaterpolo.

(8) Ekipni paraolimpijski sportovi su:

Fudbal sa 5 i 7 igrača, Golbal, Sjedeća odbojka, Košarka u kolicima, Hokej na sankama, Ragbi u kolicima.

(9) Ekipni sportovi specijalne olimpijade su:

Košarka, Hokej, Fudbal, Softbal, Rukomet, Odbojka, Kriket, Netbal.

(10) Ekipni sportovi za gluhe i nagluhe osobe su:

Košarka, Odbojka na pijesku, Fudbal, Rukomet, Odbojka, Vaterpolo, Hokej na ledu.

(11) Ekipni sportovi za slijepe i slabovidne osobe su:

Futsal, Golbal, Torbal, Bejzbol, Kriket.

II - CILJEVI PRIMJENE KRITERIJA

 

Član 4.
(Ciljevi)

Ciljevi primjene ovih kriterija su:

a) utvrđivanje planirane strukture i politike razvoja sporta na području Kantona na osnovu usaglašene strukture razvoja svih segmenata sporta kako bi se ostvarila njihova razvojna funkcionalna povezanost,

b) vrednovanje vrhunskog sportskog stvaralaštva koje samo po sebi treba da predstavlja društvenu vrijednost i na taj način ostvarivanje uslova za samoodrživi razvoj vrhunskog sporta, za kandidovanje i organizovanje atraktivnih međunarodnih sportskih priredbi,

c) afirmacija sportskog podmladka,

d) obezbjeđivanje opštih uslova za profiliranje sporta kao privredne djelatnosti s obzirom na mogućnosti njegove ekonomske valorizacije i dinamizirajuću ulogu u ukupnom razvoju Kantona Sarajevo.

III - KATEGORIJE SPORTA U KOJIMA SE PODRŽAVA JAVNI INTERES

 

Član 5.
(Kategorije sporta)

(1) Ovim kriterijima ostvaruje se javni interes kroz materijalnu podršku projekata iz sporta i sportskih priredbi za:

a) vrhunski sport,

b) takmičarsko - razvojni sport,

c) sportski podmladak,

d) sport za sve,

e) sportske priredbe od značaja za Kanton Sarajevo.

(3) Organizacije u sportu osnovane u periodu od godinu dana prije objavljivanja javnog poziva za sufinansiranje programa i projekata u sportu ne mogu biti kategorisane prema ovome pravilniku.

Član 6.
(Kategorije za kriterije)

6.1. Vrhunski sport

(1) Vrhunski sport je atraktivni segment sporta kojim se podstiče i vrednuje vrhunsko sportsko stvaralaštvo. Vrhunski sportski stvaraoci reprezentuju užu (Kanton Sarajevo) i širu (Bosna i Hercegovina) sredinu afirmišući se rezultatima na međunarodnom planu, čime se doprinosi ukupnom razvoju sporta Kantona.

(2) Materijalna podrška predviđena je za učesnike u vrhunskom sportskom stvaralaštvu prema strukturi ostvarenog jednog najvišeg rezultata u provedenom ciklusu takmičenja u prethodnoj godini.

6.2. Takmičarsko razvojni sport

(1) Takmičarsko-razvojni sport promovira strukturu sporta koji čini društveno kulturni javni interes i izraz kvaliteta sportskog života Kantona, prožiman i nadopunjavan pojavnim oblicima društveno-kulturnog i ekonomskog djelovanja i razvoja Kantona Sarajevo, zbog čega je i uvršten u kriterije.

(2) Materijalna podrška predviđena je za učesnike u takmičarsko-razvojnom sportu prema strukturi ostvarenog jednog najvišeg rezultata u provedenom ciklusu takmičenja u prethodnoj godini.

6.3. Sportski podmladak

(1) Obzirom da se razvoj sporta Kantona Sarajevo temelji i na pravima djeteta na razvoj, stvaralaštvo i samopotvrđivanje, obezbjeđuje se pokrivanje dijela troškova pri organizovanju i provođenju ligaškog sistema takmičenja pionira, kadeta i juniora na svim nivoima, kao i pokrivanje dijela troškova nastupa na međunarodnim turnirima ekipama i sportistima juniorima, kadetima i pionirima.

(2) Materijalna podrška predviđena je za učesnike u sportskom podmlatku prema strukturi ostvarenog jednog najvišeg rezultata u provedenom ciklusu takmičenja u prethodnoj godini.

6.4. Osnovne kategorije za kriterije

Osnovne kategorije za kriterije utvrđivanje visine finansijskih sredstava su:

A. Status sporta na nacionalnom i međunarodnom planu:

A.1. Pripadnost sportske grane olimpijskom i paraolimpijskom programu

B. Vrednovanje šireg društvenog značaja određene sportske grane, odnosno kluba i

sportiste:

B.1. Tradicija sportskog kluba

B.2. Broj prijavljenih aktivnih članova sportskog kluba registrovanih kod matičnog strukovnog saveza u tekućoj takmičarskoj sezoni

B.3. Razvijenost sporta - Organizovanost sistema takmičenja - Rang takmičenja u tekućoj takmičarskoj sezoni

B.4. Broj reprezentativaca Bosne i Hercegovine u tekućoj takmičarskoj sezoni

C. Ostvareni rezultat:

C.1. Vrednovanje ostvarenog rezultata u prethodnoj ili tekućoj takmičarskoj sezoni

6.5. Kriteriji kategorizacije

Kategorizacijom se određuje broj bodova za svaki kriterijum, osim za pripadnost sportske grane olimpijskom ili paraolimpijskom programu koji se definiše koeficijentom.

6.5.A. Status sporta po nacionalnom i međunarodnom planu

6.5.A.1. Pripadnost sportske grane olimpijskom i paraolimpijskom programu

Kriterij

Koeficijent

Olimpijski i paraolimpijski ljetni program

1,0

Olimpijski i paraolimpijski zimski program

1,0

Šah

1,0

Neolimpijski i neparaolimpijski program

0,5

 


6.5.B. Vrednovanje šireg društvenog značaja određene sportske grane, odnosno kluba i sportiste

6.5.B.1. Tradicija sportskog kluba

 

Kriterij

Koeficijent

Klub osnovan prije 50 godina i više

1,0

Klub osnovan prije 25 godina do 50 godina

0,8

Klub osnovan prije 10 godina do 25 godina

0,6

Klub osnovan prije 5 godina do 10 godina

0,4

Klub osnovan prije 1 godine do 5 godina

0,2

 6.5.B.2. Broj prijavljenih aktivnih članova sportskog kluba registrovanog kod matičnog strukovnog saveza u tekućoj takmičarskoj sezoni
 

Kriterij

Broj bodova

1 - 100 članova

10

101 - 200 članova

20

preko 200 članova

40

 6.5.B.3. Razvijenost sporta-organizovanost sistema takmičenja - Rang takmičenja u tekućoj takmičarskoj sezoni

(1) U ekipnim sportovima postoje slijedeći nivoi (rangovi) takmičenja:

I. Općinska liga

II. Kantonalna liga

III. II liga

IV. I liga - Federalna liga

V. Nacionalna liga najvišeg ranga (Super liga, Premijer liga, "A" liga... *.)

* Napomena: U ekipnim sportovima gde nema "Super lige", "Premijer" lige i "A-lige", kao najviši rang se priznaje I liga Bosne i Hercegovine.

(2) U individualnim sportovima postoje slijedeći nivoi (rangovi) takmičenja:

I. Kantonalno prvenstvo

II. Federalno prvenstvo

III. Državno prvenstvo

 

Uzrast

Okvirno godina

Ostali nazivi koji se koriste

Seniori

20 i više godina

-

Juniori

(18) 18 - 20

mlađi seniori, nade

Kadeti

(16) 16 - 17

mlađi juniori

Pioniri

do 14 (15)

mlađi pioniri, poletarci

 

 

Ekipni

sportovi

Seniori

Juniori

Kadeti

Pioniri

Individualni sportovi

Seniori

Juniori

Kadeti

Pioniri

V nivo

35,0

40,0

45,0

50,0

III nivo

35,0

40,0

45,0

50,0

IV nivo

25,0

30,0

35,0

40,0

II nivo

25,0

30,0

35,0

40,0

III nivo

15,0

20,0

25,0

30,0

I nivo

5,0

10,0

15,0

20,0

II nivo

5,0

10,0

15,0

20,0

 

 

 

 

 

I nivo

1,0

3,0

5,0

10,0

 

 

 

 

 

 (3) U slučaju da u ekipnom sportu ima samo četiri nivoa takmičenja, maksimalan broj bodova se umanjuje za 10%, ako ima tri nivoa, za narednih 10% i td.. U individualnim sportovima, ako postoji samo dva nivoa takmičenja, broj bodova se umanjuje za 20%, a ako ima samo jedan nivo takmičenja, broj bodova se umanjuje za 40% od maksimalnog broja bodova.

(4) Boduju se posebno muške, a posebno ženske ekipe. Uzima se najveći broj bodova samo za najbolji rezultat neke ekipe za ukupno bodovanje.

6.5.B.4. Broj reprezentativaca Bosne i Hercegovine u tekućoj takmičarskoj sezoni

 

Uzrast

Broj bodova

Pioniri

2

Kadeti

4

Juniori

6

Seniori

8

 Bodovi se množe sa brojem reprezentativaca.

6.5.C. Ostvareni rezultati

6.5.C.1. Vrednovanje ostvarenog rezultata u prethodnoj ili tekućoj takmičarskoj sezoni

(1) Olimpijski i paraolimpijski sportovi

 

Podtačka

Kriterijum

Broj bodova

1)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili zlatnu medalju na olimpijskim igrama ili paraolimpijskim igrama ili svjetskom prvenstvu

800

2)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili srebrenu medalju na olimpijskim igrama ili paraolimpijskim igrama ili svjetskom prvenstvu

400

3)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili brončanu medalju na olimpijskim igrama ili paraolimpijskim igrama ili svjetskom prvenstvu

200

4)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili zlatnu medalju na olimpijskim igrama ili paraolimpijskim igrama ili svjetskom prvenstvu

600

5)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili srebrenu medalju na olimpijskim igrama ili paraolimpijskim igrama ili svjetskom prvenstvu

300

6)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili brončanu medalju na olimpijskim igrama ili paraolimpijskim igrama ili svjetskom prvenstvu

150

7)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili zlatnu medalju na evropskom prvenstvu ili klupskom evropskom prvenstvu prvog nivoa (Klupsko evropsko prvenstvo prvog nivoa podrazumijeva takmičenja u organizaciji odgovarajuće evropske sportske asocijacije (Liga šampiona i sl.))

400

8)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili srebrenu medalju na evropskom prvenstvu ili klupskom evropskom prvenstvu prvog nivoa (Klupsko evropsko prvenstvo prvog nivoa podrazumijeva takmicenja u organizaciji odgovarajuće evropske sportske asocijacije (Liga šampiona i sl.))

200

9)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili brončanu medalju na evropskom prvenstvu ili klupskom evropskom prvenstvu prvog nivoa (Klupsko evropsko prvenstvo prvog nivoa podrazumijeva takmicenja u organizaciji odgovarajuće evropske sportske asocijacije (Liga šampiona i sl.))

100

10)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili zlatnu medalju na evropskom prvenstvu ili klupskom evropskom prvenstvu prvog nivoa (Klupsko evropsko prvenstvo prvog nivoa podrazumijeva takmicenja u organizaciji odgovarajuće evropske sportske asocijacije (Liga šampiona i sl.))

300

11)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili srebrenu medalju na evropskom prvenstvu ili klupskom evropskom prvenstvu prvog nivoa (Klupsko evropsko prvenstvo prvog nivoa podrazumijeva takmicenja u organizaciji odgovarajuće evropske sportske asocijacije (Liga šampiona i sl.))

150

12)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili brončanu medalju na evropskom prvenstvu ili klupskom evropskom prvenstvu prvog nivoa (Klupsko evropsko prvenstvo prvog nivoa podrazumijeva takmicenja u organizaciji odgovarajuće evropske sportske asocijacije (Liga šampiona i sl.))

75

13)

sportisti koji su i na drugim zvaničnim takmičenjima priznatim od matične federacije postavili olimpijski, svjetski ili evropski rekord

300

14)

sportisti u individualnim sportovima ili sportisti u ekipnim sportovima koji su ispunili "A" normu za učešće na Olimpijskim igrama

100

15)

sportisti u individualnim sportovima ili sportisti u ekipnim sportovima koji su ispunili normu za učešće na Paraolimpijskim igrama

16)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili zlatnu medalju na Mediteranskim igrama ili Univerzijadi

150

17)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili srebrenu medalju na Mediteranskim igrama ili Univerzijadi

75

18)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili brončanu medalju na Mediteranskim igrama ili Univerzijadi

38

19)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili zlatnu medalju na Mediteranskim igrama ili Univerzijadi

112

20)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili srebrenu medalju na Mediteranskim igrama ili Univerzijadi

56

21)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili brončanu medalju na Mediteranskim igrama ili Univerzijadi

28

22)

sportisti juniori, kadeti i pioniri u individualnim sportovima ili sportisti juniori, kadeti i pioniri u ekipnim sportovima koji su osvojili jednu od medalja na Olimpijadi mladih ili juniorskom, kadetskom i pionirskom svjetskom ili evropskom prvenstvu

150

23)

sportisti juniori, kadeti i pioniri koji su i na drugom zvaničnom takmičenju priznatom od matične federacije postavili juniorski, kadetski i pionirski svjetski ili evropski rekord

150

24)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili prvo mjesto na seniorskom državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine

64

25)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili zlatnu medalju na prvenstvu Balkana

26)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili drugo mjesto na seniorskom državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine

32

27)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili srebrenu medalju na prvenstvu Balkana

28)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili treće mjesto na seniorskom državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine

16

29)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili brončanu medalju na prvenstvu Balkana

30)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili prvo mjesto na seniorskom prvenstvu Bosne i Hercegovine

48

31)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili zlatnu medalju na prvenstvu Balkana

32)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili drugo mjesto na seniorskom prvenstvu Bosne i Hercegovine

24

33)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili srebrenu medalju na prvenstvu Balkana

34)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili treće mjesto na seniorskom prvenstvu Bosne i Hercegovine

12

35)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili brončanu medalju na prvenstvu Balkana

36)

sportisti juniori, kadeti i pioniri u individualnim sportovima ili sportisti juniori, kadeti i pioniri u ekipnim sportovima koji su osvojili prvo mjesto na juniorskom, kadetskom i pionirskom prvenstvu Bosne i Hercegovine ili Balkana

48

37)

sportisti juniori, kadeti i pioniri u individualnim sportovima ili sportisti juniori, kadeti i pioniri u ekipnim sportovima koji su osvojili drugo mjesto na juniorskom, kadetskom i pionirskom prvenstvu Bosne i Hercegovine ili Balkana

24

38)

sportisti juniori, kadeti i pioniri u individualnim sportovima ili sportisti juniori, kadeti i pioniri u e ekipnim sportovima koji su osvojili treće mjesto na juniorskom, kadetskom i pionirskom prvenstvu Bosne i Hercegovine ili Balkana

12

39)

sportisti u individualnim sportovima koji učestvuju u seniorskom državnom prvenstvu

10

40)

sportisti u individualnim sportovima koji učestvuju u seniorskom federalnom prvenstvu

8

41)

sportisti u individualnim sportovima koji učestvuju u seniorskom kantonalnom prvenstvu

4

42)

sportisti u ekipnim sportovima koji učestvuju u nacionalnoj ligi najvišeg ranga (Super liga, Premijer liga, "A" liga"….)

10

43)

sportisti u ekipnim sportovima koji učestvuju u I-oj ligi - Federalnoj ligi

8

44)

sportisti u ekipnim sportovima koji učestvuju u II-oj ligi

6

45)

sportisti u ekipnim sportovima koji učestvuju u kantonalnoj ligi

4

46)

sportisti u ekipnim sportovima koji učestvuju u općinskoj ligi

2

 (2) Neolimpijski sportovi
 

Podtačka

Kriterijum

Broj bodova

1)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu

400

2)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili srebrenu medalju na svjetskom prvenstvu

200

3)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili brončanu medalju na svjetskom prvenstvu

100

4)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu

300

5)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili srebrenu medalju na svjetskom prvenstvu

150

6)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili brončanu medalju na svjetskom prvenstvu

75

7)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili zlatnu medalju na evropskom prvenstvu ili klupskom evropskom prvenstvu prvog nivoa (Klupsko evropsko prvenstvo prvog nivoa podrazumijeva takmicenja u organizaciji odgovarajuće evropske sportske asocijacije (Liga šampiona i sl.))

200

8)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili srebrenu medalju na evropskom prvenstvu ili klupskom evropskom prvenstvu prvog nivoa (Klupsko evropsko prvenstvo prvog nivoa podrazumijeva takmicenja u organizaciji odgovarajuće evropske sportske asocijacije (Liga šampiona i sl.))

100

9)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili brončanu medalju na evropskom prvenstvu ili klupskom evropskom prvenstvu prvog nivoa (Klupsko evropsko prvenstvo prvog nivoa podrazumijeva takmicenja u organizaciji odgovarajuće evropske sportske asocijacije (Liga šampiona i sl.))

50

10)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili zlatnu medalju na evropskom prvenstvu ili klupskom evropskom prvenstvu prvog nivoa (Klupsko evropsko prvenstvo prvog nivoa podrazumijeva takmicenja u organizaciji odgovarajuće evropske sportske asocijacije (Liga šampiona i sl.))

150

11)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili srebrenu medalju na evropskom prvenstvu ili klupskom evropskom prvenstvu prvog nivoa (Klupsko evropsko prvenstvo prvog nivoa podrazumijeva takmicenja u organizaciji odgovarajuće evropske sportske asocijacije (Liga šampiona i sl.))

75

12)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili brončanu medalju na evropskom prvenstvu ili klupskom evropskom prvenstvu prvog nivoa (Klupsko evropsko prvenstvo prvog nivoa podrazumijeva takmicenja u organizaciji odgovarajuće evropske sportske asocijacije (Liga šampiona i sl.))

38

13)

sportisti koji su i na drugim zvaničnim takmičenjima priznatim od matične federacije svjetski ili evropski record

150

14)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili zlatnu medalju na Univerzijadi

75

15)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili srebrenu medalju na Univerzijadi

38

16)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili brončanu medalju na Univerzijadi

20

17)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili zlatnu medalju na Univerzijadi

56

18)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili srebrenu medalju na Univerzijadi

28

19)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili brončanu medalju na Univerzijadi

14

20)

sportisti juniori, kadeti i pioniri u individualnim sportovima ili sportisti juniori, kadeti i pioniri u ekipnim sportovima koji su osvojili jednu od medalja na juniorskom, kadetskom i pionirskom svjetskom ili evropskom prvenstvu

75

21)

sportisti juniori, kadeti i pioniri koji su i na drugom zvaničnom takmičenju priznatom od matične federacije postavili juniorski, kadetski i pionirski svjetski ili evropski rekord

75

22)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili prvo mjesto na seniorskom državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine

32

23)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili zlatnu medalju na prvenstvu Balkana

24)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili drugo mjesto na seniorskom državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine

16

25)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili srebrenu medalju na prvenstvu Balkana

26)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili treće mjesto na seniorskom državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine

8

27)

sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili brončanu medalju na prvenstvu Balkana

28)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili prvo mjesto na seniorskom prvenstvu Bosne i Hercegovine

24

29)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili zlatnu medalju na prvenstvu Balkana

30)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili drugo mjesto na seniorskom prvenstvu Bosne i Hercegovine

12

31)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili srebrenu medalju na prvenstvu Balkana

32)

sportisti u e ekipnim sportovima koji su osvojili treće mjesto na seniorskom prvenstvu Bosne i Hercegovine

6

33)

sportisti u ekipnim sportovima koji su osvojili brončanu medalju na prvenstvu Balkana

34)

sportisti juniori, kadeti i pioniri u individualnim sportovima ili sportisti juniori, kadeti i pioniri u ekipnim sportovima koji su osvojili prvo mjesto na juniorskom, kadetskom i pionirskom prvenstvu Bosne i Hercegovine ili Balkana

24

35)

sportisti juniori, kadeti i pioniri u individualnim sportovima ili sportisti juniori, kadeti i pioniri u ekipnim sportovima koji su osvojili drugo mjesto na juniorskom, kadetskom i pionirskom prvenstvu Bosne i Hercegovine ili Balkana

12

36)

sportisti juniori, kadeti i pioniri u individualnim sportovima ili sportisti juniori, kadeti i pioniri u ekipnim sportovima koji su osvojili treće mjesto na juniorskom, kadetskom i pionirskom prvenstvu Bosne i Hercegovine ili Balkana

6

37)

sportisti u individualnim sportovima koji učestvuju u seniorskom državnom prvenstvu

5

38)

sportisti u individualnim sportovima koji učestvuju u seniorskom federalnom prvenstvu

4

39)

sportisti u individualnim sportovima koji učestvuju u seniorskom kantonalnom prvenstvu

2

40)

sportisti u ekipnim sportovima koji učestvuju u nacionalnoj ligi najvišeg ranga (Super liga, Premijer liga, "A" liga"….)

5

41)

sportisti u ekipnim sportovima koji učestvuju u I-oj ligi - Federalnoj ligi

4

42)

sportisti u ekipnim sportovima koji učestvuju u II-oj ligi

3

43)

sportisti u ekipnim sportovima koji učestvuju u kantonalnoj ligi

2

44)

sportisti u ekipnim sportovima koji učestvuju u općinskoj ligi

1

 (3) Sportisti u individualnim sportovima i sportisti u ekipnim sportovima koji učestvuju u određenom nivou (rangu) takmičenja, definisanim članom 6.5.B.3. (Razvijenost sporta - organizovanost sistema takmičenja Rang takmičenja) se boduju brojem bodova definisanim u članu 6.5.C.1. (Vrednovanje ostvarenog rezultata) pomnoženim sa ukupnim brojem sportista koji se zvanično registruju u zapisnik za takmičenje po zvaničnim pravilima sporta.

6.5.1. Zbirna tabela

(1) Bodovi prema kriterijima grupe B.2., B.3. i B.4. se sabiraju i množe koeficijentom B.1..Suma se množi sa koeficijentom A.1.. Ta suma bodova se sabire sa bodovima C.1. i time se dobija sveukupna suma bodova u tekućoj godini za podnosioca prijave projekta iz sporta za finansiranje/sufinansiranje/ iz budžeta Kantona Sarajevo.

(A.1. x (B.1. x (B.2.+B.3.+B.4.))) + C.1. =......

(2) To se izražava kroz predstavljenu tabelu.

 

Organizacija u sportu

A.1.

B.1.

B.2.

B.3.

B.4.

C.1.

Ukupno bodova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Član 7.
(Sport za sve)

 

(1) Obzirom na pravo čovjeka da zadovolji vlastite potrebe za razvojem, stvaralaštvom, samopotvrđivanjem i drugim civilizacijskim i kulturnim vrijednostima kojima se bogati i osvaja kvalitet života, predviđena je podrška i za kategoriju sportista koji pripadaju "Sportu za sve" - sportu svakom građaninu.

(2) U okvirima "Sporta za sve" uz zadovoljenje prethodnog predviđa se:

a) podrška organizacije i provođenja masovnih sportskih manifestacija djece, omladine i odraslih za koje je iskazan interes,

b) obezbjeđenje preduslova za vrednovanje njihovih sportskih dostignuća i aktuelnog nivoa psihofizičkih sposobnosti.

(3) Svrha podrške je motivacija na provođenje cjelogodišnje sistematske individualne sportske aktivnosti građana kojom se podiže kvalitet življenja, doprinosi jačanju zdravlja, samoaktualizaciji, samorazvoju i samospoznaji.

 

Član 8.
(Sportske priredbe od značaja za Kanton Sarajevo)

 

Kriteriji za izbor sportskih priredbi koje su od značaja za Kanton Sarajevo i za dodjelu sredstva za sufinansiranje istih su:

a) status sportske priredbe, nacionalna ili međunarodna,

b) dugogodišnji kontinuitet održavanja sportske priredbe,

c) tradicija sportske priredbe koja doprinosi popularizaciji sporta u Kantonu Sarajevo,

d) doprinos sportske priredbe za uvažavanje ravnopravnosti spolova u Kantonu Sarajevo,

e) doprinos sportske priredbe za razvoja sporta u Kantonu Sarajevo,

f) doprinos sportske priredbe za podizanje kvaliteta sporta u Kantonu Sarajevo,

g) doprinos sportske priredbe za postizanje vrhunskog sportskog rezultata u Kantonu Sarajevo,

h) broj takmičara koji učestvuju na sportskoj priredbi,

i) doprinos sportske priredbe za ugled Kantona Sarajevo.

 

IV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 9.
(Potrebna dokumentacija za projekte iz sporta)

 

Podnosioci prijave projekta iz sporta za finansiranje/sufinansiranje/ iz budžeta Kantona Sarajevo obavezni su Ministarstvu dostaviti potrebnu dokumentaciju radi realizacije ovih kriterija i to:

1. Popunjen "Obrazac Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za prijavu projekta iz sporta za finansiranje/sufinansiranje/ iz budžeta Kantona Sarajevo",

2. Rješenje o registraciji - ne starije od šest (6) mjeseci (izvadak iz registra udruženja) (original ili ovjerena kopija),

3. Uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacioni broj za pravno lice i potvrda poslovne banke, ne starija od tri (3) mjeseca od dana objave javnog poziva, da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa (orginal ili ovjerena kopija),

4. Potvrdu Sportskog saveza Kantona Sarajevo o upisu u matičnu evidenciju sportskih organizacija,

5. Prijedlog manifestacije, projekta i programa sa specifikacijom troškova koji se kandiduje za dodjelu sredstava,

6. Program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem,

7. Finansijski plan za tekuću godinu,

8. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama,

9. Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenika). Pravno lice koje nema uposlenih i neizmirenih obaveza treba dostaviti ovjerenu izjavu kod nadležne općinske službe da nema uposlenih i neizmirenih obaveza kojom to potvrđuje,

10. Tekstualni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini,

11. Zapisnik sa sjednice nadležnog tijela (Skupština, Upravni odbor) na kojoj je usvojen Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za prethodnu godinu,

12. Bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu sa vidljivim pečatom Finansijsko/Financijsko Informatičke Agencije. Za podnosioca prijave koji je registrovan u prethodnoj godini potvrda da nije bilo promjena na računu sa pečatom Finansijsko/Financijsko Informatičke Agencije (ovjerena kopija),

13. Rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou (najbolji ostvareni rezultat u prethodnoj godini) (dostaviti zvaničnu potvrdu iz matičnog državnog strukovnog saveza),

14. Potpisanu "Izjavu odgovornog lica podnosioca prijave" i ovjerenu kod nadležne općinske službe.

 

Član 10.
(Potrebna dokumentacija za obrazac za projekte iz sporta)

 

Podnosioci prijave projekta iz sporta za finansiranje/sufinansiranje/ iz budžeta Kantona Sarajevo obavezni su Ministarstvu dostaviti potrebnu dokumentaciju kojom će dokazati tačnost podataka navedenih u popunjenom "Obrazcu Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za prijavu projekta iz sporta za finansiranje/sufinansiranje/iz budžeta Kantona Sarajevo" iz člana 9. stav 1., radi realizacije ovih kriterija i to:

1. Broj prijavljenih aktivnih članova sportskog kluba registrovanih kod matičnog strukovnog saveza u tekućoj takmičarskoj sezoni:

- dostaviti zvanične podatke iz matičnog strukovnog saveza, ime i prezime i uzrasna kategorija

2.1. Razvijenost sporta - organizovanost sistema takmičenja (Rang takmičenja-ekipni sportovi):

- dostaviti zvaničan dopis iz matičnog strukovnog saveza u kojem će biti naznačeno u kojem rangu takmičenja nastupa podnosilac prijave u tekućoj takmičarskoj sezoni

- dostaviti zvaničan dopis iz matičnog strukovnog saveza u kojem će biti naznačeno u koliko nivoa (rangova) takmičenja se održavaju prvenstva u strukovnom sportu u Bosni i Hercegovini u tekućoj takmičarskoj sezoni

2.2. Razvijenost sporta - organizovanost sistema takmičenja (Rang takmičenja-individualni sportovi):

- dostaviti zvaničan dopis iz matičnog strukovnog saveza u kojem će biti naznačeno u kojem rangu takmičenja nastupa podnosilac prijave u tekućoj takmičarskoj sezoni

- dostaviti zvaničan dopis iz matičnog strukovnog saveza u kojem će biti naznačeno u koliko nivoa (rangova) takmičenja se održavaju prvenstva u strukovnom sportu u Bosni i Hercegovini u tekućoj takmičarskoj sezoni

3. Broj reprezentativaca Bosne i Hercegovine u tekućoj takmičarskoj sezoni:

- dostaviti zvanične podatke iz matičnog strukovnog saveza, ime i prezime i uzrasna kategorija

4. Ostvareno sportsko dostignuće - najbolji ostvareni plasman u prethodnoj ili tekućoj takmičarskoj sezoni:

- dostaviti zvaničnu potvrdu iz matičnog strukovnog saveza

 

Član 11.
(Potrebna dokumentacija za prijavu za projekte iz sporta za nadarenu djecu i omladinu iz sporta)

 

Podnosioci prijave za projekte iz sporta za nadarenu djecu i omladinu iz sporta za finansiranje/sufinansiranje/ iz budžeta Kantona Sarajevo obavezni su Ministarstvu dostaviti potrebnu dokumentaciju radi realizacije ovih kriterija i to

1. Popunjen "Obrazac Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za prijavu projekta iz sporta za sufinansiranje iz budžeta Kantona Sarajevo",

2. Potpisanu "Izjava odgovornog lica podnosioca prijave" i ovjerenu kod nadleže općinske službe,

3. Matični broj,

4. Potvrda poslovne banke, ne starija od tri (3) mjeseca od dana objave javnog poziva, da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa,

5. Obrazloženje projekta koji se kandiduje za dodjelu sredstava sa specifikacijom troškova,

6. Tekstualni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekat iz sporta odobren u prethodnoj godini,

7. Rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou (najbolji ostvareni rezultat u prethodnoj ili tekućoj takmičarskoj sezoni) (dostaviti zvaničnu potvrdu iz matičnog strukovnog saveza).

 

Član 12.
(Potrebna dokumentacija za sportske priredbe)

 

Podnosioci prijave sportske priredbe za finansiranje/sufinansiranje/ iz budžeta Kantona Sarajevo obavezni su Ministarstvu dostaviti potrebnu dokumentaciju radi realizacije ovih kriterija i to:

a) Popunjen "Obrazac Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za prijavu sportske priredbe za finansiranje/sufinansiranje/ iz budžeta Kantona Sarajevo",

b) Rješenje o registraciji - ne starije od šest (6) mjeseci (izvadak iz registra udruženja) (orginal ili ovjerena kopija),

c) Uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacioni broj za pravno lice i potvrda poslovne banke, ne starija od tri mjeseca od dana objave javnog poziva, da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa (orginal ili ovjerena kopija),

d) Prijedlog sportske priredbe sa specifikacijom troškova koji se kandiduje za dodjelu sredstava,

e) Program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem,

f) Finansijski plan za tekuću godinu,

g) Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama,

h) Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenika). Pravno lice koje nema uposlenih i neizmirenih obaveza treba dostaviti ovjerenu izjavu kod nadležne općinske službe da nema uposlenih i neizmirenih obaveza kojom to potvrđuje,

i) Tekstualni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za sportsku priredbu odobrenu u prethodnoj godini,

j) Zapisnik sa sjednice nadležnog tijela (Skupština, Upravni odbor) na kojoj je usvojen Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za prethodnu godinu,

k) Bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu sa vidljivim pečatom Finansijsko/Financijsko Informatičke Agencije. Za podnosioca prijave koji je registrovan u prethodnoj godini potvrda da nije bilo promjena na računu sa pečatom Finansijsko/Financijsko Informatičke Agencije (ovjerena kopija),

l) Potpisanu "Izjavu odgovornog lica podnosioca prijave" i ovjerenu kod nadležne općinske službe.

 

Član 13.
(Usklađivanje pravilnika)

 

U slučaju da se na nivou države Bosne i Hercegovine ili Federacije Bosne i Hercegovine donesu kriteriji za podršku finansiranju javnog interesa u sportu, ovaj Pravilnik će biti usklađen sa njihovim odredbama.
 

Član 14.
(Prestanak važenja prethodnog Pravilnika)

 

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kriterijima za podršku finansiranju javnog interesa u sportu Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/19).
 

Član 15.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 12-02-4540/21
17. februara 2021. godine
Sarajevo

 


Ministar
Samir Avdić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

sport

javni interes

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.