Pravilnik o kriterijima zaključivanja ugovora sa davaocima zdravs. usluga u RS

Legislativa

Pravilnik o kriterijima zaključivanja ugovora sa davaocima zdravs. usluga u RS

04.12.2018. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Na osnovu čl. 48, 56, 57. i 58. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09 i 110/16), a u skladu sa članom 125. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 106/09 i 44/15), i člana 17. Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/18), Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, na XXIV. redovnoj sjednici, održanoj 29.11.2018. godine, d o n i o j e

 

PRAVILNIK

O PRINCIPIMA, UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA

ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI SRPSKOJ U

2019. GODINI

 

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(1) Ovim pravilnikom uređuju se principi, uvjeti i kriteriji za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima (u daljem tekstu: Pravilnik) između Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond) i zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj-javnih i privatnih (u daljem tekstu: davalac usluga) u 2019. godini.

(2) Iznos planiranih novčanih sredstava za ugovaranje sa davaocima usluga u 2019. godini utvrđuje se Finansijskim planom - Budžetom Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (u daljem tekstu: Budžet Fonda).

 

Član 2.

Pojedini pojmovi (termini) korišteni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) porodična/opća medicina je osnovni oblik organiziranja primarnog nivoa zdravstvene zaštite, gdje tim porodične medicine čini prvu liniju kontakta i ulaska osiguranih lica Fonda u sistem zdravstvene zaštite,

2) tim porodične medicine (TPM) je osnovni oblik organiziranja primarnog nivoa zdravstvene zaštite, a čiji su nosioci verificirani od strane Fonda,

3) verificirana lista kandidata je akt kojim se potvrđuje ispunjenje uvjeta zdravstvene ustanove za ugovaranje oblasti porodične medicine, pedijatrije i ginekologije provedeno po postupku javnog poziva u skladu sa članom 17. Pravilnika o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu,

4) primarni nivo zdravstvene zaštite je osnovna zdravstvena zaštita zasnovana na praktičnim, naučno dokazanim i socijalno prihvatljivim metodama i tehnologiji koja je univerzalno pristupačna pojedincima i porodicama; to je prvi nivo kontakta sa zdravstvenim sistemom, odnosno odnos između korisnika i davaoca usluge,

5) sekundarna i tercijarna (bolnička) zdravstvena zaštita je specijalizirana, odnosno visokospecijalizirana zdravstvena zaštita koja obuhvaća složene, odnosno najsloženije metode i postupke dijagnostike, liječenja i rehabilitacije,

6) cjenovnik je akt Fonda kojim se utvrđuju cijene zdravstvenih usluga, odnosno medicinskih sredstava,

7) Budžet Fonda je akt Fonda usvojen od strane Upravnog odbora Fonda, uz saglasnost Vlade Republike Srpske, koji sadrži procjenu prihoda i rashoda zdravstvenog osigura nja za 2019. godinu, a koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske,

8) osigurano lice je lice kom je taj status utvrđen od strane Fonda i koje je kao takvo evidentirano u Fondu,

9) registrirano lice je lice koje je izvršilo izbor doktora u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu,

10) verificirano lice je lice čiju je registraciju potvrdio Fond u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu,

11) broj stanovnika lokalne zajednice u smislu ovog pravilnika zvanični je podatak Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske,

12) opća kapitacija i koefi cijent težinske kapitacije su parametri kojim se na osnovu dobne grupe, odnosno polne grupe, registriranog, odnosno verifi ciranog stanovništva utvrđuju iznos ugovorenih sredstava za lijekove koji se izdaju na recept i raspored sredstava primarne zdravstvene zaštite u TPM,

13) ponuda predstavlja pregled i strukturu zdravstvenih usluga koje će davalac usluge pružati osiguranim licima Fonda u 2019. godini i

14) inoosiguranik je lice koje koristi zdravstvenu zaštitu na osnovu bolesničkog lista u skladu sa međunarodnim sporazumom.

 

II. PRINCIPI UGOVARANJA SA DAVAOCIMA USLUGA U REPUBLICI SRPSKOJ

Član 3.

Principi ugovaranja sa davaocima usluga u Republici Srpskoj su:

1) mogućnost ugovaranja pružanja zdravstvenih usluga sa javnim i sa privatnim davaocima usluga,

2) ugovaranje po referalnim nivoima zdravstvene zaštite,

3) ugovaranje plaćanja za primarni nivo zdravstvene zaštitepo budžetskom načinu plaćanja u skladu sa standardimai normativima zdravstvene zaštite, 4) ugovaranje plaćanja za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite po kombiniranom načinu plaćanja i

5) ugovaranje usluga pedijatrije i ginekologije u skladu sa standardima i normativima zdravstvene zaštite.

 

III. UVJETI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA USLUGA U REPUBLICI SRPSKOJ

Član 4.

(1) Osnovni uvjet za zaključivanje ugovora sa davaocem usluga jeste da je davalac usluga registriran za obavljanje zdravstvene djelatnosti, što se dokazuje odgovarajućim rješenjem Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

(2) Ako je davaocu zdravstvenih usluga nadležno ministarstvo izdalo privremeno rješenje o ispunjenosti uvjeta za rad, sa njim se može ugovoriti pružanje zdravstvenih usluga samo ukoliko nadležne službe Fonda utvrde da zbog poboljšanja dostupnosti zdravstvene zaštite i u drugim opravdanim slučajevima postoji potreba za ugovaranjem pružanja usluga.

 

IV. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE IZNOSA SREDSTAVA ZA UGOVARANJE SA DAVAOCIMA USLUGA U REPUBLICI SRPSKOJ

IV. - 1. Primarni nivo zdravstvene zaštite

Član 5.

(1) Ugovaranje usluga primarnog nivoa zdravstvene zaštite vrši se sa zdravstvenim ustanovama kojim je Fond verificirao liste kandidata:

1) javnim zdravstvenim ustanovama:

1. domom zdravlja,

2. specijalističkom ambulantom porodične medicine;

2) privatnim zdravstvenim ustanovama:

1. specijalističkom ambulantom porodične medicine,

2. specijalističkim centrom (koji u svom sastavu ima specijalističku ambulantu porodične medicine).

(2) Struktura i sadržaj primarnog nivoa zdravstvene zaštite definirani su članom 36. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i odredbama ovog pravilnika.

 

Kompletan Pravilnik je u Attachmentu

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.