Pravilnik o kriterijumima za korišćenje granta za BHŽ javnu korporaciju

Legislativa

Pravilnik o kriterijumima za korišćenje granta za BHŽ javnu korporaciju

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi, postupak dodjele i kontrola namjenskog utroška sredstava tekućeg granta Bosanskohercegovačkoj željezničkoj javnoj korporaciji

20.03.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 26, 20.3.2020.g.

 

Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 112/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar saobraćaja i veza d o n o s i

 

PRAVILNIK
O KRITERIJUMIMA ZA KORIŠĆENjE GRANTA ZA BOSANSKOHERCEGOVAČKU ŽELjEZNIČKU JAVNU KORPORACIJU

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi, postupak dodjele i kontrola namjenskog utroška sredstava tekućeg granta Bosanskohercegovačkoj željezničkoj javnoj korporaciji (u daljem tekstu: Javna korporacija).

Član 2.
(1) Sredstva granta namijenjenog za Javnu korporaciju korisnik je dužan da utroši za obavljanje aktivnosti predviđenih Sporazumom o osnivanju Javne korporacije.
(2) Sredstva iz stava 1. ovog člana obezbjeđuju se u budže- tu Republike Srpske kao sredstva tekućeg granta Ministarstva saobraćaja i veza (u daljem tekstu: Ministarstvo) na poziciji 415200 – tekući grant Željezničkoj korporaciji BHŽJK.
(3) Isplata sredstava iz stava 1. ovog člana vršiće se u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje budžeta.

Član 3.
Sredstva iz člana 2. ovog pravilnika odobravaju se za sljedeće namjene:
analitičku karticu na kraju godine i izjavu da predmetna
1) troškove materijala, aktivnost nije finansirana iz drugih izvora).
(6) Pored izvještaja iz stava 3. ovog člana, Javna korporacija dužna je da dostavi Ministarstvu za troškove iz člana 3. tačka 2) ovog pravilnika specifikaciju sa imenima, provedenom radnom vremenu, iznosom plate za svako lice angažovano na realizaciji Sporazuma o osnivanju Javne korporacije i podacima o programu na kojem je lice angažovano.

Član 7.
(1) Ako u toku godine dođe do promjene finansijskog plana potrošnje, Javna korporacija dužna je da dostavi Ministarstvu zahtjev za izmjenu plana utroška sredstava.
(2) U skladu sa zahtjevom iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo odobrava sredstva ako se na osnovu provjere opravdanosti izmjene plana utroška sredstava utvrdi da je zahtjev opravdan.

Član 8.
Na osnovu pregleda opravdanosti plana utroška sred- stava, Ministarstvo može u svakoj fazi realizacije da, ukoliko ocijeni kao potrebno, izvrši kontrolu utroška sredstava direktno kod Javne korporacije.
Član 9.
(1) U slučaju da Javna korporacija ne opravda utrošak sredstava prema planu utroška sredstava, Ministarstvo obustavlja dalju isplatu sredstava iz člana 2. ovog pravil- nika.
(2) Uplaćena sredstva čiji utrošak nije opravdan, na osnovu kontrole utroška iz člana 8. ovog pravilnika, Javna korporacija dužna je vratiti u budžet Republike Srpske.

Član 10.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
2) troškove zarada, naknade zarada i ostale lične rashode,
3) nematerijalne troškove.

Član 4.
Javna korporacija mjesečno podnosi Ministarstvu zahtjev za dodjelu sredstava zajedno sa planom utroška sredstava, koji sadrži traženi iznos sredstava po pojedinim aktivnostima sa definisanim konkretnim vrstama troškova.
Član 5.
Sredstva iz člana 2. ovog pravilnika, nakon obrade zahtjeva, Ministarstvo odobrava mjesečno u skladu sa raspo- loživim sredstvima, na osnovu odluke Vlade Republike Srpske o davanju saglasnosti na plan utroška sredstava.

Član 6.
(1) Sredstva iz člana 2. ovog pravilnika Javna korporacija dužna je da koristi namjenski, u skladu sa svojim planom utroška sredstava i programom rada, konkretno odobrenim vrstama troškova i racionalnim korišćenjem budžetskih sredstava.
(2) Javna korporacija dužna je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava Ministarstvu kvartalno, najkasnije 15 dana od dana posljednje doznake sredstava za kvartal za koji se izvještaj podnosi.
(3) Izvještaj iz stava 2. ovog člana čine: 1) izvještaj o realizaciji aktivnosti,
2) finansijski izvještaj.
(4) Izvještaj o realizaciji aktivnosti sadrži kvartalni tabelarni izvještaj u vezi sa planiranim i ostvarenim rezultatima, odnosno godišnji izvještaj o realizovanim ciljevima utvrđenim u Sporazumu o osnivanju Javne korporacije.
(5) Finansijski izvještaj korisnik dostavlja na Obrascu 1, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, uz koji prilaže dokaze o utrošku doznačenih sredstava (kopije faktura, kopije fiskalnih računa,

 

Broj: 13.04/340-485/20
28. februara 2020. godine

Banja Luka

Ministar, Đorđe Popović, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

BHŽ javna korporacija

grant

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.