Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtjevima za sirće

Legislativa

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtjevima za sirće

27.05.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH

 

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 50, 27.5.2020.

 

Na osnovu člana 34. stav 2. t. 2), 3), 4) i 9) Zakona o hrani (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 19/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

PRAVILNIK
O KVALITETU I DRUGIM ZAHTJEVIMA ZA SIRĆE

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kategorizacija, kvalitet i dodatni zahtjevi za sirće koje se stavlja na tržište Republike Srpske.

 

Član 2.

(1) Sirće je prehrambeni proizvod dobiven sirćetnom fermentacijom raznih sirovina kao što su vina, voćna vina, razrijeđeni fermentativni etanol, fermentisana sladovina, surutka i pivo.

(2) Prema vrsti sirovine od koje je proizvedeno, sirće se stavlja na tržište kao:

1) vinsko sirće,
2) voćno sirće,
3) miješano voćno sirće, 4) alkoholno sirće,
5) aromatizovano sirće, 6) sirće od surutke,
7) sirće od slada.

Član 3.

Sirće koje se stavlja u promet obavezno zadovoljava slje- deće uvjete kvaliteta:

1) da izgled i senzorna svojstva odgovaraju vrsti deklari- sanog proizvoda, bez primjesa stranog ukusa i mirisa,

2) da nije zagađeno sirćetnim grinjama, vinskim jegulji- cama, vinskim mušicama ili njihovim larvama,

3) da je ostatak etanola najviše 0,5% v/v, a za vinsko sir- će najviše 1% v/v,

4) da maksimalna količina ukupnih kiselina za sve vrste sirćeta nije veća od količine koju je moguće dobiti biolo- škom fermentacijom.

 

Član 4.

(1) Vinsko sirće je proizvod dobiven sirćetnom fermen- tacijom vina.

(2) Vinsko sirće koje se stavlja u promet zadovoljava sljedeće zahtjeve za kvalitet:

1) najmanje 60 g/l ukupnih kiselina, računato kao sirćet- na kiselina,

2) najmanje 10 g/l ekstrakta bez šećera, 3) najmanje 0,8 g/l ukupnog pepela,
4) najmanje 2 g/l neisparljive kiseline, 5) najmanje 40 mg/l viših alkohola.

 

Član 5.

(1) Voćno sirće je proizvod dobiven sirćetnom fermenta- cijom prevrelog voća (voćnih vina), odnosno prevrelog ma- tičnog soka od voća ili koncentrisanog voćnog soka.

(2) Voćno sirće koje se stavlja u promet zadovoljava slje- deće zahtjeve za kvalitet:

1) najmanje 40 g/l ukupnih kiselina, računato kao sirćet- na kiselina,

2) najmanje 10 g/l ekstrakta bez šećera, 3) najmanje 0,8 g/l pepela,
4) najmanje 2 g/l neisparljive kiseline, 5) najmanje 40 mg/l viših alkohola.

 

Član 6.

(1) Miješano voćno sirće je proizvod dobiven sirćetnom fermentacijom prevrelog miješanog voća, odnosno prevre- log soka od više vrsta voća ili koncentrisanog voćnog soka od više vrsta voća i dopunjava se nazivima osnovnih sirovina za njegovu izradu po opadajućem redoslijedu zastupljenosti.

(2) Miješano voćno sirće koje se stavlja u promet zado- voljava sljedeće zahtjeve za kvalitet:

1) najmanje 40 g/l ukupnih kiselina, računato kao sirćet- na kiselina,

2) najmanje 10 g/l ekstrakta bez šećera, 3) najmanje 0,8 g/l pepela,
4) najmanje 2 g/l neisparljive kiseline, 5) najmanje 40 mg/l viših alkohola.

 

Član 7.

(1) Alkoholno sirće je proizvod dobiven sirćetnom fer- mentacijom razrijeđenog etanola.

(2) Alkoholno sirće koje se stavlja u promet sadrži naj- manje 90 g/l ukupnih kiselina, računato kao sirćetna kiselina.

 

Član 8.

(1) Aromatizovano sirće je proizvod dobiven aromatizo- vanjem alkoholnog sirćeta prirodnim i prirodnoidentičnim aromama.

(2) Potrebno je da aromatizovano sirće ima izraženu ka- rakterističnu aromu prema kojoj se i deklariše.

 

Član 9.

(1) Sirće od surutke je proizvod dobiven alkoholnom, a zatim sirćetnom fermentacijom koncentrisane surutke po odgovarajućem tehnološkom postupku.

(2) Sirće od surutke koje se stavlja u promet zadovoljava sljedeće zahtjeve za kvalitet:

1) najmanje 40 g/l ukupnih kiselina, računato kao sirćet- na kiselina,

2) najmanje 20 g/l ekstrakta bez šećera, 3) najmanje 5 g/l pepela,
4) najmanje 1 g/l neisparljive kiseline, 5) najmanje 40 mg/l viših alkohola,

6) najmanje 2 g/l ukupnih proteina.

 

Član 10.

(1) Sirće od slada je proizvod dobiven alkoholnom, a zatim sirćetnom fermentacijom slada dobivenog od ječmenog slada, sa dodatkom žitarica ili bez dodatka žitarica, čiji je skrob ra- zrijeđen u šećere amilolitičkim enzimima.

(2) Sirće od slada koje se stavlja u promet zadovoljava sljedeće zahtjeve za kvalitet:

1) najmanje 40 g/l ukupnih kiselina, računato kao sirćet- na kiselina,

2) najmanje 25 g/l ekstrakta bez šećera, 3) najmanje 1 g/l pepela,
4) najmanje 0,8 g/l ukupnih proteina.

 

Član 11.

Razblažena sirćetna kiselina je proizvod dobiven razblaži- vanjem sirćetne kiseline (E 260) vodom na 4-30% vol.

 

Član 12.

U proizvodnji sirćeta nije dozvoljeno dodavati sirćetnu kiselinu proizvedenu sintetičkim putem, sirćetnu kiselinu dobivenu suhom destilacijom drveta i mineralne kiseline.

 

Član 13.

(1) Deklarisanje ili označavanje sirćeta i razblažene sirćetne kiseline namijenjenih krajnjem potrošaču vrši se u 

skladu sa propisima o pružanju informacija potrošačima o hrani.

(2) Na deklaraciji, pored podataka iz stava 1. ovog člana, ističe se i podatak o sadržaju ukupne kiseline izražen u pro- centima, računato kao sirćetna kiselina.

(3) U procesu proizvodnje sirćeta dozvoljeno je dodava- nje aditiva u skladu sa propisima o hrani.

 

Član 14.

Neto količina, dozvoljeno odstupanje, te način označava- nja neto količine za sirće i razblaženu sirćetnu kiselinu vrši se u skladu sa posebnim propisima o pružanju informacija potrošačima o hrani.

 

Član 15.

(1) Subjekat u poslovanju sa hranom prije početka pro- izvodnje sirćeta i razblažene sirćetne kiseline dužan je da ima proizvođačku specifikaciju.

(2) Proizvođačka specifikacija sadrži:

1) evidencijski broj specifikacije,

2) naziv proizvoda i njegovo trgovačko ime ako ga pro- izvod ima,

3) datum donošenja proizvođačke specifikacije,

4) podatke o deklaraciji,

5) kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje,

6) izvještaj o analizi odgovarajućih parametara specifič- nih za proizvod izvršenoj u ovlašćenoj laboratoriji.

(3) Proizvođačka specifikacija sirćeta i razblažene sirćet- ne kiseline koji se razlikuju po neto količini ili obliku, a istog su sastava i proizvode se po istom tehnološkom postupku, može da prati isti izvještaj o izvršenom ispitivanju kvaliteta proizvoda.

 

Član 16.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da se pri- mjenjuje Pravilnik o kvalitetu sirćeta i razblažene sirćetne kiseline (“Službeni list SFRJ”, broj 24/89).

 

Član 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.03.6-330-1509/20
21. maja 2020. godine
Banjaluka

 

Ministar

Dr. Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

sirće

kvalitet

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.