Pravilnik o licenciranju izvođača radova redovnog održavanja cesta

Legislativa

Pravilnik o licenciranju izvođača radova redovnog održavanja cesta

24.07.2020. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 50/20, 24.07.2020

 

Na osnovu člana 50. stava (2) i člana 110. stava (1) alineja 3. Zakona o cestama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10-isp. i 66/13), prema kojima Federalni ministar prometa i komunikacija donosi

 

PRAVILNIK

O LICENCIRANJU IZVOĐAČA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA CESTA


 

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.
(Predmet pravilnika)
 

Ovim Pravilnikom se uređuju procedure i kriteriji za izdavanje licence A koja se izdaje izvođačima radova za održavanje magistralnih cesta, licenca A+ za održavanje autocesta, brzih cesta, i licence B za održavanje regionalnih cesta, način podnošenja zahtjeva, vršenja uvida u dokumentaciju prilož enu uz zahtjev kojom se dokazuje ispunjavanje uslova za dobijanje licence, kriterije za odobravanje ili odbijanje zahtjeva za dodjelu licence, sadržaj i uslove licence, postupak izdavanja licence, te način izmjena, prestanak važenja i ukidanja licence.
 

DIO DRUGI - KATEGORIJE LICENCA I USLOVI ZA DOBIJANJE LICENCE

 

Član 2.
(Licence za održavanje cesta)
 

(1) Pravno lice kome se mogu povjeriti poslovi redovnog održavanja cesta (u daljem tekstu: izvođač radova), mora biti licenciran od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (u daljem tekstu: ministarstvo).

(2) Ministarstvo u postupku licenciranja izvođača radova redovnog održavanja izdaje licencu A za redovno održavanje magistralnih cesta, licencu A+ za održavanje autocesta, brzih cesta i licencu B za održavanje regionalnih cesta.

(3) Izvođač radova kojem je izdana licenca A i A+ može pored održavanja autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta izvoditi radove održavanja i na regionalnim cestama.
 

Član 3.
(Uslovi za licence za održavanje cesta)
 

U svrhu dobijanja licence za radove redovnog održavanja A, A+ i B, izvođač radova mora posjedovati slijedeće:

a) odgovarajuće iskustvo i stručnu osposobljenost za izvođenje radova redovnog održavanja,

b) kvalifikovano lice koje će biti odgovorno za izvođenje radova redovnog održavanja,

c) tehničku opremljenost za izvođenje radova redovnog održavanja, odnosno da raspolaže odgovarajućim građevinskim strojevima, uređajima i napravama, građevinskom i drugom opremom i transportnim sredstvima potrebnim za primjereno i kvalitetno izvođenje radova.
 

Član 4.
(Uslovi za licencu A)
 

(1) U svrhu dobijanja licence A za radove redovnog održavanja magistralnih cesta, izvođač radova mora posjedovati slijedeće iskustvo i stručnu osposobljenost za izvođenje radova redovnog održavanja:

a) dva lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova voditelja radova - mora biti diplomirani građevinski inženjer (VII stepen) odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s položenim stručnim ispitom i pet godina radnog iskustva na poslovima radova redovnog održavanja ili građevinski inženjer (VI stepen) s položenim stručnim ispitom sa pet godina radnog iskustva na poslovima radova redovnog održavanja s položenim stručnim ispitom,

b) četiri lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova predradnika - može biti lice najmanje sa IV stepenom stručne spreme građevinske struke sa položenim stručnim ispitom i pet godina radnog iskustva na poslovima radova redovnog održavanja,

c) četiri ophodara sa najmanje srednjom stručnom spremom građevinske struke IV stepen i sa tri godine radnog iskustva na poslovima radova redovnog održavanja,

d) pet osoba sa odgovarajućim stepenom obrazovanja za rukovanje sredstvima rada (strojevima, uređajima i opremom) i s odgovarajućim iskustvom,

e) deset radnika-cestara.

(2) U svrhu dobijanja licence A izvođač radova mora posjedovati tehničku opremljenost za izvođenje radova redovnog održavanja:

a) četiri kiper kamiona,

b) dva specijalizirana vozila sa ralicom i utovarnim posipačem za suhi i mokri postupak; sa priključcima za čišćenje kolnika; odbacivanje snijega, košenje trave, šiblja i grmlja,

c) dva ophodarska vozila,

d) četiri utovarna posipača za suhi i mokri postupak,

e) jedan uređaj za pripremu sredstva za mokro posipanje,

f) četiri ralice za uklanjanje snijega minimalne širine 3,6 mʹ,

g) dva utovarivača,

h) dva kombinovana radna stroja (utovarivač-rovokopač),

i) jedan grejder,

j) jedan bager,

k) dva valjka do 2 t,

l) jedan valjak preko 2 t,

m) jedan finišer promjenjive širine do 3 mʹ,

n) jedan freza za asfalt širine 2 mʹ,

o) jedan stroj za horizontalnu signalizaciju,

p) opremu za zalijevanje pukotina na kolniku,

q) presa za ugradnju stupova elastične odbojne ograde.
 

Član 5.
(Uslovi za licencu A+)
 

(1) U svrhu dobijanja licence A+ za radove redovnog održavanja autocesta i brzih cesta, izvođač radova mora posjedovati slijedeće iskustvo i stručnu osposobljenost za izvođenje radova redovnog održavanja:

a) dva lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova voditelja radova - mora biti diplomirani građevinski inženjer (VII stepen) odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s položenim stručnim ispitom i pet godina radnog iskustva na poslovima radova redovnog održavanja ili građevinski inženjer (VI stepen) s položenim stručnim ispitom sa pet godina radnog iskustva na poslovima radova redovnog održavanja s položenim stručnim ispitom,

b) četiri osobe koje ispunjavaju uslove za obavljanje poslova predradnika - može biti osoba najmanje sa IV stepenom stručne spreme građevinske struke sa položenim stručnim ispitom i pet godina radnog iskustva na poslovima radova redovnog održavanja,

c) četiri ophodara sa najmanje srednjom stručnom spremom građevinske struke IV stepen i sa tri godine radnog iskustva na poslovima radova redovnog održavanja,

d) pet osoba sa odgovarajućim stepenom obrazovanja za rukovanje sredstvima rada (strojevima, uređajima i opremom) i s odgovarajućim iskustvom,

e) deset radnika-cestara.

(2) U svrhu dobijanja licence A+ izvođač radova mora posjedovati tehničku opremljenost za izvođenje radova redovnog održavanja:

a) šest kiper kamiona,

b) dva specijalizirana vozila sa ralicom i utovarnim posipačem za suhi i mokri postupak; sa priključcima za čišćenje kolnika; odbacivanje snijega, košenje trave, šiblja i grmlja;

c) dva ophodarska vozila,

d) šest utovarnih posipača za suhi i mokri postupak,

e) jedan uređaj za pripremu sredstva za mokro posipanje,

f) šest ralica za uklanjanje snijega minimalne širine 3,6 mʹ,

g) šest segmentnih ralica za uklanjanje snijega minimalne širine 5,00 mʹ,

h) dva utovarivača,

i) dva kombinovana radna stroja (utovarivač-rovokopač),

j) jedan grejder,

k) jedan bager,

l) dva valjka do 2 t,

m) jedan valjak preko 2 t,

n) jedan finišer promjenjive širine do 3 mʹ,

o) jedan freza za asfalt širine 2 mʹ,

p) jedan stroj za horizontalnu signalizaciju,

q) opremu za zalijevanje pukotina na kolniku,

r) presa za ugradnju stupova elastične odbojne ograde.
 

Član 6.
(Uslovi za licencu B)
 

(1) U svrhu dobijanja licence B za radove redovnog održavanja regionalnih cesta izvođač radova mora posjedovati slijedeće iskustvo i stručnu osposobljenost za izvođenje radova redovnog održavanja:

a) jedno lice koje ispunjava uslove za voditelja radova - mora biti diplomirani građevinski inženjer (VII stepen) odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s položenim stručnim ispitom i pet godina radnog iskustva na poslovima radova redovnog održavanja ili građevinski inženjer (VI stepen) i položenim stručnim ispitom sa pet godina radnog iskustva na poslovima radova redovnog održavanja,

b) dvije osobe koje ispunjavaju uslove za obavljanje poslova predradnika - može biti osoba najmanje sa IV stepenom srednje stručne spreme građevinske struke sa položenim stručnim ispitom i pet godina radnog iskustva na poslovima radova redovnog održavanja,

c) tri ophodara najmanje sa srednjom stručnom spremom građevinske struke IV stepen i sa tri godine radnog iskustva na poslovima radova redovnog održavanja,

d) pet osoba sa odgovarajućim stepenom obrazovanja za rukovanje sredstvima rada (strojevima, uređajima i opremom) i s odgovarajućim iskustvom,

e) deset radnika-cestara.

(2) U svrhu dobijanja licence B za radove redovnog održavanja regionalnih cesta izvođač radova mora posjedovati tehničku opremljenost za izvođenje radova redovnog održavanja:

a) četiri kiper kamiona,

b) jedan stroj sa priključcima za košenje trave, šiblja i grmlja,

c) jedno ophodarsko vozilo,

d) četiri utovarna posipača za suhi ili mokri postupak,

e) četiri ralice za uklanjanje snijega minimalne širine 3,6 mʹ,

f) jedan utovarivač,

g) jedan kombinovani radni stroj (utovarivač-rovokopač),

h) jedan grejder,

i) jedan bager,

j) dva valjka do 2 t,

k) jedan valjak preko 2 t,

l) jedan finišer promjenjive širine do 3 mʹ,

m) jedna freza za asfalt.
 

Član 7.
(Postupak izdavanja)
 

(1) Na prijedlog stručne komisije Federalni ministar prometa i komunikacija (u daljem tekstu: ministar) izdaje licencu A , A+ i B za izvođenje radova redovnog održavanja cesta ukoliko su ispunjeni svi uslovi iz čl. 3., 4., 5. i 6. ovog pravilnika u ovisnosti za koju licencu je pravno lice podnijelo zahtjev.

(2) Stručnu komisija iz stava (1) ovog člana imenuje ministar svojim rješenjem.

(3) Stručna komisija je obvezna na prvoj sjednici donijeti poslovnik o radu.

(4) Za sudjelovanje u radu predsjedniku i članovima stručne komisije pripada naknada koja se utvrđuje rješenjem ministra početkom svake godine za tekuću.

(5) Troškove postupka licenciranja radova redovnog održavanja i naknade za rad stručne komisije snose podnositelji zahtjeva.

(6) Visinu naknade za postupak izdavanja licence određuje ministar svojim rješenjem.
 

Član 8.
(Period važenja licence)
 

(1) Licence A, A+ i B izdaju se na period od četiri godine.

(2) Za vrijeme važenja licence A, A+ i B ministarstvo zadržava pravo ukidanje licence A, A+ i B, ukoliko je kod izvođača radova došlo do promjena u pogledu ispunjenja uslova za dobijanje licence A, A+ i B.

(3) Po isteku perioda važnosti licence A, A+ i B izvođač radova može podnijeti zahtjev za izdavanje nove licence A, A+ i B za naredni period od četiri godine.
 

Član 9.
(Zahtjev za izdavanje licence)
 

(1) Za izdavanje licence A, A+ i B podnosi se zahtjev na obrascu koji je u privitku ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Zahtjev mora biti ispisan čitljivo, popunjen u cijelosti i potpisan po odgovornoj osobi izvođača radova.

(3) Prilozi koji se prilažu uz zahtjev na dan predaje zahtjeva ne smiju biti stariji od tri mjeseca a preslike moraju biti ovjerene.
 

Član 10.
(Potrebna dokumentacija)
 

(1) Pored dokaza za ispunjavanje uslova navedenih čl. 3., 4., 5. i 6. ovog pravilnika izvođač radova uz zahtjev za izdavanje licence obvezno podnosi:

a) Rješenje ili aktuelni izvod o upisu sudskog registra,

b) ovjerenu izjavu da se ne vodi krivični postupak za odgovorno lice (ne starije od tri mjeseca),

c) ovjerenu izjavu da odgovorno lice nije osuđivano za prekršaj nespojiv sa dužnošću direktora pravnog lica, pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne (ne starije od tri mjeseca),

d) uvjerenje nadležnog suda kod kojeg je registrovan kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti.

e) uvjerenje nadležnih institucija da je izmirio dospjele obveze u vezi plaća direktnih i nedirektnih poreza,

f) dokaz o broju i stručnoj osposobljenosti zaposlenika izvođača koji će se angažirati na poslovima održavanja cesta, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi za osoblje navedeno u čl. 4.,5.i 6. ovog pravilnika, uvjerenje od nadležnih institucija kojom se potvrđuje da je izmirio dospjele obveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje,

g) referentna lista za poslove redovnog održavanja i zaštite javnih cesta i potvrdu o uredno izvršenim ugovorima na poslovima redovnog održavanja zaključenih sa nadležnim upraviteljima cesta u posljednje tri godine,

h) dokazi o vlasništvu, ovjeren popis sredstava rada i opreme koja će se koristiti za radove redovnog održavanja navedenih u čl. 4., 5. i 6. ovog pravilnika (dokazi: račun ili kupoprodajni ugovor ili potvrda o vlasništvu vozila/radnog stroja ili ovjereni izvod iz knjige stalnih sredstava i popisne liste za prethodnu godinu),

i) u svrhu dokazivanja funkcionalnosti sredstava rada i opreme nužno je dostaviti dokaz o zadnjem obavljenom važećem periodičnom pregledu te upotrebnu dozvolu za radne strojeve.

(2) U procesu rješavanja po zahtjevu za izdavanje licence A, A+ i B ministarstvo će izvršiti uvid u dostavljenu dokumentaciju u vezi ispunjavanja uslova za izdavanje licence.
 

Član 11.
(Obrasci)
 

Obrazac zahtjeva za izdavanje licence, Strukture zaposlenika na poslovima redovnog održavanja licenca A, A+ i B, i Popis opreme, vozila i strojeva na poslovima redovnog održavanja licence A, A+ i B čine sastavni dio ovog pravilnika i isti se nalaze u privitku ovog pravilnika.
 

DIO TREĆI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 12.
(Prelazne odredbe )
 

Važeće licence koje su izdane izvođačima radova u skladu sa Pravilnikom o licenciranju izvođača radova redovnog održavanja javnih cesta („Službene novine Federacije BiH“, broj 56/15) ostaju na snazi do isteka roka na koji su izdane i vrijede do isteka roka na koji su zaključeni ugovori za izvođenje radova redovnog održavanja cesta, ako taj rok nije duži od roka važenja licence.
 

Član 13.
(Završne odredbe)
 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o licenciranju izvođača radova redovnog održavanja javnih cesta („Službene novine Federacije BiH“, broj 56/15).
 

Član 14.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

 

Broj 08-02-2-309-2/20
Juli 2020. godine
Mostar


Ministar
Denis Lasić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike