Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje cijena javnog i rezervnog snabdijevanja el. energijom

Legislativa

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje cijena javnog i rezervnog snabdijevanja el. energijom

12.08.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 74, 12.08.2021.

 

Na osnovu člana 28. i 87. Zakona o električnoj energiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/20) i člana 33. stav 1. tačka a) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 59/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 9. redovnoj sjednici, održanoj dana 22. jula 2021.godine, donijela je

 

PRAVILNIK

O METODOLOGIJI ZA UTVRĐIVANjE CIJENA JAVNOG I REZERVNOG SNABDIJEVANjA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

 

DIO PRVI - OPŠTE ODREDBE

Član 1. (Predmet)

Pravilnikom o metodologiji za utvrđivanje cijena javnog i rezervnog snabdijevanja električnom energijom (u daljem tekstu: Metodologija za javno i rezervno snabdijevanje) uređuju se:

a) način utvrđivanja cijene usluge javnog snabdijevanja;

b) način nabavke električne energije potrebne za javno snabdijevanje i način utvrđivanja cijene električne energije za javno snabdijevanje;

v) način utvrđivanja tarifnih stavova za javno snabdijevanje;

g) postupak odobravanje cijena i tarifnih stavova za javno snabdijevanje;

d) način utvrđivanja cijene električne energije za rezervno snabdijevanje i

e) način utvrđivanja tarifnih stavova za rezervno snabdijevanje.

Član 2. (Cilj)

Ciljevi Metodologije za javno i rezervno snabdijevanje su:

a) obezbjeđenje zaštite krajnjih kupaca, odnosno obezbjeđenje redovnog i sigurnog snabdijevanja krajnjih kupaca koji imaju pravo na javno ili rezervno snabdijevanje;

b) nabavka električne energije za javno snabdijevanje na efikasan, ekonomičan i tržišno orjentisan način;

v) utvrđivanje cijena i tarifnih stavova za javno i rezervno snabdijevanje na javan i transparentan način;

g) podsticanje efikasnosti i ekonomičnosti u korišćenju električne energije i

d) postepeno ukidanje unakrsnih subvencija između kategorija potrošnje i tarifnih grupa.

Član 3. (Pojmovi)

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

“krajnji kupac” označava kupca koji kupuje električnu energiju za sopstvenu upotrebu;

“kupac iz kategorije potrošnje domaćinstva” označava kupca koji kupuje električnu energiju za sopstvenu upotrebu, ali ne uključuje komercijalne djelatnosti.

“mali kupac” označava malog industrijskog ili komercijalnog kupca električne energije čiji su objekti priključeni na distributivni sistem električne energije napona nižeg od 1 kV i koji ispunjava sljedeće kriterijume:

1. ispunjava najmanje dva od sljedeća tri uslova:

- da ima manje od 50 zaposlenih,

- da mu ukupan godišnji prihod nije veći od 2.000.000 KM,

- da mu vrijednost poslovne imovine ne prelazi 1.000.000 KM, ili

2. ima godišnju potrošnju u prethodnoj godini koja ne prelazi 35.000 kWh;

“operator sistema” označava operatora distributivnog sistema odnosno operatora prenosnog sistema ili, u smislu odredbi ovog pravilnika, prenosnu kompaniju;

“snabdijevanje” označava prodaju električne energije krajnjim kupcima, uključujući i preprodaju;

“snabdjevač” je elektroenergetski subjekt koji na tržištu obavlja djelatnost snabdijevanja električnom energijom;

“potpuno snabdijevanje” označava prodaju električne energije kod koje količina električne energije za obračunski period nije utvrđena ugovorom o prodaji, već se ko- ličina električne energije određuje na osnovu ostvarene potrošnje na mjestu primopredaje;

“javno snabdijevanje” označava snabdijevanje koje obavlja snabdjevač, koji je, posebnom odlukom Vlade Republike Srpske, izabran da obavlja univerzalnu uslugu kao javnu uslugu snabdijevanja prema regulisanim uslovima kupcima iz kategorije domaćinstava i malim kupcima koji imaju pravo na javno snabdijevanje i koji slobodno ili po automatizmu koriste takav način snabdijevanja, po lako upore- divi, nediskriminatorskim i transparentnim cijenama;

“javni snabdjevač” označava snabdjevača koji pruža uslugu javnog snabdijevanja;

“rezervno snabdijevanje” označava snabdijevanje koje obavlja snabdjevač, koji je, posebnom odlukom Vlade Repu-

blike Srpske, izabran da obavlja univerzalnu uslugu kao javnu uslugu rezervnog snabdijevanja krajnjih kupaca, izuzev domaćinstva i malih kupaca;

“rezervni snabdjevač” označava snabdjevača koji pruža uslugu rezervnog snabdijevanja;

“sigurnost snabdijevanja” je obezbjeđivanje dovoljnih količina električne energije krajnjim kupcima, kao i sposobnost elektroenergetskog

“tarifa” označava naknadu ili više naknada za korištenje elektoenergetskih mreža ili za usluge u vezi električne energije;

“referentna tržišna cijena” označava prosječnu tržišnu cijenu koja se određuje na kvartalnom nivou od strane Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, a izračunava se na osnovu podataka o ostvarenoj cijeni energije na berzama, u zemlji ili regionu, čiji podaci su relevantni za Bosnu i Hercegovinu;

“univerzalna usluga” označava javnu uslugu snabdije- vanja električnom energijom prema regulisanim uslovima onih kupaca koji imaju pravo na javno snabdijevanje i koji slobodno izaberu ili po automatizmu koriste takav način snabdijevanja električnom energijom određenog kvaliteta po lako uporedivim, nediskriminatorskim i transparent- nim cijenama i

“Zakon” označava Zakon o električnoj energiji.

(2) Pored pojmova navedenih u stavu (1) ovog člana, u ovom pravilniku su korišćeni pojmovi obuhvaćeni Zako- nom i podzakonskim aktima Regulatorne komisije.

 

DIO DRUGI - NABAVKA I CIJENA ENERGIJE ZA JAVNO SNABDIJEVANjE

Član 4.

(Cijene energije za javno snabdijevanje)

(1) Cijena električne energije za javno snabdijevanje obuhvata:

a) cijenu nabavke električne energije i

b) cijenu usluge javnog snabdijevanja.

(2) Cijena električne energije za kupce, koji imaju pravo da se snabdijevaju u sistemu obaveze javne usluge kod javnog snabdjevača, jednaka je na cijeloj teritoriji Repu- blike Srpske za sve kupce koji pripadaju istoj kategoriji potrošnje ili tarifnoj grupi.

Član 5.

(Tarifni stavovi za javno snabdijevanje)

(1) Tarifni stavovi za javno snabdijevanje obuhvataju:

a) cijenu električne energije za javno snabdijevanje iz člana 4. ovog pravilnika i

b) regulisanu cijenu korišćenja mreže (cijenu ko- rišćenja prenosne mreže ili cijenu za korišćenje di- stributivnog sistema).

(2) U cijenu električne energije za javno snabdijevanje snabdjevač može uključiti i cijenu za sistemske/pomoćne usluge i/ili balansiranje, u slučaju da se ove usluge naba- vljaju na tržištu, tj. da nisu uključene u regulisanu cije- nu korišćenja mreže.

Član 6.

(Nabavka električne energije za javno snabdijevanje)

(1) Javni snabdjevač dužan je da, u skladu sa Zakonom, nabavlja električnu energiju za javno snabdijevanje u kon- kurentskom postupku (aukcija, javni oglas, organizovano tržište i slično), koji se sprovodi najkasnije do 31. ok- tobra tekuće godine za narednu godinu.

(2) Javni snabdjevač dužan je nabaviti svu potrebnu energiju i snagu za krajnje kupce koji imaju pravo i koji su izabrali da se snabdijevaju u okviru univerzalne usluge.

(3) Prilikom sprovođenja nabavke iz stava (1) ovoga člana, javni snabdjevač je dužan da vodi računa i da pla- nira preuzimanje pripadajućeg dijela električne energije proizvedene korišćenjem obnovljivih izvora energije u sistemu obaveznog otkupa u skladu sa propisima koji uređuju oblast obnovljivih izvora energije.

(4) Postupak nabavke električne energije iz stava (1) javni snabdjevač može vršiti u više faza, s tim da postu- pak nabakve najmanje 50% potreba za energijom kupaca koji se snabdijevaju kod javnog snabdjevača, mora biti završen najkasnije do 31. oktobra u godini koja prethodi godini u kojoj se pruža usluga javnog snabdijevanja.

(5) Ukoliko javni snabdjevač nabavlja električnu ener- giju na način propisan u stavu (4) ovog člana, za nenaba- vljenu količinu električne energije, u prijedlogu cijene vrši procjenu koštanja, s tim što ista ne može biti veća od ponderisane cijene nabavljene električne energije u prvoj fazi.

Član 7.

(Nabavka električne energije za javno snabdijevanje u prelaznom periodu)

(1) U prelaznom periodu od 2022. do 2024. godine javni snabdjevač dužan je da nabavlja potrebnu količinu elek- trične energije za javno snabdijevanje jednim dijelom od proizvođača električne energije koji su, od strane Vlade Republike Srpske, određeni da isporučuju električnu energiju za potrebe pružanja usluge javnog snabdijevanja po regulisanoj cijeni, srazmjerno, a dugim dijelom na na- čin propisan članom 6. ovog pravilnika.

(2) Udio električne energije nabavljene po regulisanoj cijeni se, u prelaznom periodu, postepeno smanjuje i izno- si kako slijedi:

1) u 2022. godini nabavka do 75% po regulisanoj cijeni, 2) u 2023. godini nabavka do 50% po regulisanoj cije-

3) u 2024. godini nabavka do 25% po regulisanoj cije- ni.

(3) Pripadajući udio električne energije proizvedene korišćenjem obnovljivih izvora energije u sistemu obave- znog otkupa, koji je javni snabdjevač dužan preuzeti u skla- du sa propisima, može se računati u energiju nabavljenu po regulisanoj cijeni isključivo ukoliko se ta energija nabavlja po regulisanoj cijeni u skladu sa propisima koji- ma se uređuje oblast obnovljivih izvora energije.

Član 8.

(Regulisana cijena nabavke električne energije)

(1) Tokom prelaznog perioda od 1. januara 2022. godi- ne do 31. decembra 2024. godine regulisana cijena nabavke električne energije utvrđuje se kao prosječna ponderisana cijena na pragu elektrana proizvođača kojima je Vlada Re- publike Srpske odredila obavezu isporučivanja električ- ne energije za potrebe javnog snabdijevanja.

(2) Prosječna ponderisana cijena električne energije iz stava (1) ovog člana utvrđuje se na osnovu prosječne cijene proizvodnje električne energije na pragu elektra- ne utvrđene na osnovu odobrenog potrebnog prihoda pro- izvođača utvrđenog u skladu sa Pravilnikom o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku za električnu ener- giju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 96/12 i 15/15) i njihove planirane godišnje proizvodnje na osnovu koje je utvrđena cijena.

Član 9.

(Cijena usluge javnog snabdijevanja)

(1) Cijena usluge javnog snabdijevanja obuhvata tro- škove obavljanja poslova planiranja i nabavke električne energije, čuvanja i obrade podataka o mjernim mjestima i kupcima, administriranja ugovora, obračuna, naplate, or- ganizacije uslužnog centra za kupce, dobit i slično.

(2) Cijena usluge javnog snabdijevanja utvrđuje se tako da planirani prihod od javnog snabdijevanja iznosi:

1) u 2022. godini maksimalno 12% od troška nabavke električne energije,

2) u 2023. godini maksimalno 11% od troška nabavke električne energije,

3) u 2024. godini i nadalje maksimalno 10% od troška nabavke električne energije.

(3) Cijena usluge javnog snabdijevanja može se iskazati kroz tarifni element aktivna električna energija (KM/ kWh) ili u fiksnom iznosu naknada po mjernom mjestu (KM/MM/mjesec).

(4) Javnom snabdjevaču nije dozvoljeno da, pored odo- brene cijene usluge javnog snabdijevanja, naplaćuju nakna- du za izdavanje i dostavljanje računa, te pružanja informa- cija o obračunu krajnjim kupcima u uslužnom centru ili putem telefona.

 

DIO TREĆI - PRELAZNI PERIOD ZA UKIDANjE UNAKRSNIH SUBVENCIJA

Član 10.

(Zabrana unakrsnih subvencija)

Cijena električne energije za javno snabdijevanje ne smije sadržavati unakrsne subvencije između kategorija potrošnje i tarifnih grupa.

Član 11.

(Prelazni period za ukidanje unakrsnih subvencija)

(1) Postojeće unakrsne subvencije između kupaca iz ka- tegorija potrošnje “ostala potrošnja na niskom naponu” i “domaćinstva” biće ukinute, postepeno, najkasnije do 1. januara 2025. godine.

(2) Javni snabdjevač je dužan voditi računa o obavezi postepenog ukidanja unakrsnih subvencija, te prilikom dostavljanja zahtjeva za odobrenje tarifnih stavova za jav- no snabdijevanje, u svakoj godini prelaznog perioda, pla- nirati umanjenje subvencija kako slijedi:

1) u 2022. godini do maksimalno jedne trećine,

2) u 2023. godini jedna trećina ili više u zavisnosti od iznosa preostalih subvencija,

3) u 2024. godini jedna trećina ili više u zavisnosti od iznosa preostalih subvencija.

 

DIO ČETVRTI - POSTUPAK ODOBRAVANjA CIJE- NE JAVNOG SNABDIJEVANjA

Član 12.

(Podnošenje zahtjeva za odobrenje cijene javnog snabdijevanja)

(1) Javni snabdjevač je dužan dostaviti Regulatornoj komisiji zahtjev za odobrenje cijene javnog snabdijevanja i tarifnih stavova za javno snabdijevanje najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu.

(2) Javni snabdjevač dužan je uz zahtjev dostaviti po- datke i dokaze potrebne za utvrđivanje cijene javnog snab- dijevanja, a koji se odnose na:

a) planirani broj kupaca i plan potrošnje kupaca koji se snabdijevaju kod javnog snabdjevača,

b) dokumentovanje postupka nabavke električne ener- gije za javno snabdijevanje,

v) zahtijevanu cijenu nabavke električne energije i zahtijevanu cijenu usluge snabdijevanja, koje čine zahtije- vanu cijenu električne energije za javno snabdijevanje iz- računate u skladu sa odredbama ovog pravilnika i

g) zahtijevane tarifne stavove za javno snabdijevanje.

(3) U toku prelaznog perioda javni snabdjevač dužan je dostaviti i podatke o udjelu, količini i cijeni električ- ne energije nabavljene po regulisanim cijenama.

(4) Zahtjev za odobrenje tarifnih stavova za javno snab- dijevanje se podnosi Regulatornoj komisiji na obrascu koji je dostupan na internet stranici Regulatorne komisije.

Član 13. (Preispitivanje zahtijevane cijene javnog snabdijevanja)

(1) U slučaju da zahtijevana cijena nije utvrđena u skladu sa odredbama ovog pravilnika ili da postupak na- bavke električne energije na konkurentskom tržištu nije proveden u skladu sa odredbama Zakona, Regulatorna komi- sija će odbaciti zahtjev javnog snabdjevača za odobravanje cijena javnog snabdijevanja.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana Regulatorna komi- sija utvrđuje privremene cijene javnog snabdijevanje koje su jednake važećim tarifnim stavovima za javno snabdije- vanje odobrenim u prethodnom periodu, osim u slučaju da je referentna tržišna cijena manja za više od 5% od cijene nabavke u važećim cijenama za javno snabdijevanje, kada će cijena za javno snabdijevanje biti utvrđena korišćenjem cijene nabavke električne energije koja je jednaka refe- rentnoj tržišnoj cijeni.

(3) Privremene cijene javnog snabdijevanja iz stava (2) ovog člana utvrđuju se na period od tri mjeseca, pri čemu je javni snabdjevač dužan, najkasnije 45 dana prije dana isteka tok perioda, dostaviti Regulatornoj komisiji novi zahtjeva za odobravanje cijene javnog snabdijevanja u skladu sa odredbama ovoga pravilnika.

Član 14.

(Objavljivanje cijene javnog snabdijevanja)

Javni snabdjevač je dužan objaviti cijene javnog snab- dijevanja i tarifne stavove za javno snabdijevanje i ne- posredno obavijestiti kupce o promjeni cijena i drugih uslova prodaje u razumnom roku, a najkasnije 15 dana prije primjene izmijenjenih cijena ili uslova prodaje.

 

DIO PETI - ODREĐIVANjE CIJENE REZERVNOG SNABDIJEVANjA

Član 15. (Rezervno snabdijevanje)

(1) Kupac, osim malih kupaca i domaćinstava, koji se snabdijeva na otvorenom tržištu ima pravo na rezervno snabdijevanje električnom energijom kod rezervnog snab- djevača, u slučaju:

a) stečaja ili likvidacije snabdjevača koji ga je do tada snabdijevao ili

b) prestanka ili oduzimanja dozvole snabdjevaču koji ga je do tada snabdijevao.

(2) Rezervno snabdijevanje se ostvaruje bez podnošenja posebnog zahtjeva, i može neprekidno trajati najduže 60 dana.

Član 16.

(Cijene energije kod rezervnog snabdjevača)

(1) Cijena energije za kupce koji, iz razloga propisa- nih članom 15. ovog pravilnika, koriste rezervno snabdijevanje predstavlja cijenu nabavke električne energije sa uključenom cijenom usluge snabdijevanja.

(2) Cijenu energije za kupce iz stava (1) ovog člana utvrđuje rezervni snabdjevač na način da je ova cijena veća od ostvarenih prosječnih cijena nabavke električ- ne energije za krajnje kupce na maloprodajnom tržištu u Republici Srpskoj, uključujući i cijenu energije za javno snabdijevanje, za maksimalno 20%.

(3) Ostvarenu prosječnu cijenu električne energije za krajnje kupce na maloprodajnom tržištu Republike Srpske iz stava (2) ovoga člana objavljuje Regulatorna komisi- ja, na polugodišnjem nivou, na osnovu podataka koje dosta- vljaju snabdjevači krajnjih kupaca.

(4) Cijena iz stava (3) ovog člana objavljuje se na internet stranici Regulatorne komisije najkasnije 60 dana od dana završetka obračunskog perioda.

Član 17.

(Tarifni stavovi za rezervno snabdijevanje)

(1) Tarifni stavovi za rezervno snabdijevanje obuhvataju:

a) cijenu energije za rezervno snabdijevanje iz člana 16. ovog pravilnika i

b) regulisanu cijenu korišćenja mreže (cijenu ko- rišćenja prenosne mreže ili cijenu za korišćenje distributivnog sistema).

(2) Tarifne stavove iz stava (1) ovoga člana rezervni snabdjevač objavljuje na svojoj internet stranici, najkasnije 15 dana prije početka njihove primjene.

 

DIO ŠESTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18. (Primjena drugih propisa)

Na sva pitanja u vezi sa snabdijevanjem i kupcima koja nisu obuhvaćena ovim pravilnikom primjenjivaće se odredbe Zakona i podzakonskih akata donesenih na osnovu njega, te tržišnih pravila.

Član 19. (Tumačenje pravilnika)

(1) Tumačenje odredbi ovog pravilnika daje Regulatorna komisija.

(2) Izmjene i dopune ovog pravilnika vrše se po istom postupku koji se primjenjuje za njegovo donošenje.

Član 20. (Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

 

Broj: 01-356-6/21/R-9-274 

22. jula 2021. godine 

Trebinje

 

Predsjednik, Vladislav Vladičić, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.