Pravilnik o mjernim bocama

Legislativa

Pravilnik o mjernim bocama

08.06.2021. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 52, 08.06.2021.

 

Na osnovu člana 40. stav 2. Zakona o metrologiji u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 33/16 i 18/20) i člana 82. stav 3. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), direktor Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju, uz saglasnost ministra privrede i preduzetništva, donosi

 

PRAVILNIK

O MJERNIM BOCAMA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se metrološki zahtjevi, dopuštena odstupanja zapremine, natpisi i oznake za mjerne boce koje se upotrebljavaju kao mjerne posude koje su izrađene od stakla ili drugog materijala i čija čvrstoća i postojanost oblika pruža jednaku metrološku garanciju kao i staklo.

Član 2.

(1) Ovaj pravilnik primjenjuje se na sljedeće mjerne boce, i to:

1) zatvorene ili izrađene da budu zatvorene, čija je namjena skladištenje, prijevoz ili isporuka tečnosti,

2) nazivne zapremine od 0,05 litara do uključivo pet (5) litara.

(2) Osim mjernih boca iz stava 1. ovog člana, ovaj pravilnik primjenjuje se i na boce koje imaju takve metrološke karakteristike (konstrukciju i ujednačenost kvaliteta proizvodnje) da se mogu koristiti kao mjerne boce, odnosno da njihov sadržaj može biti izmjeren sa dovoljnom tačnošću kada su napunjene do određenog nivoa ili do određenog procenta ukupne zapremine.

Član 3.

(1) Mjerne boce određuju se prema zapreminama, koje mogu biti:

1) nazivna zapremina Vn, odnosno zapremina koja je označena na boci, a predstavlja zapreminu tečnosti za koju se smatra daje mjerna boca sadrži kada je napunjena u uvjetima upotrebe za koju je namijenjena,

2) ukupna zapremina, odnosno zapremina tečnosti u mjernoj boci kada je boca napunjena do vrha,

3) stvarna zapremina, odnosno zapremina tečnosti koju mjerna boca stvarno sadrži kada je napunjena tačno pod uvjetima koji teoretski odgovaraju nazivnoj zapremini.

(2) Zapremine iz stava 1. ovog člana uvijek se određuju na temperaturi od 20 °C.

Član 4.

(1) Za punjenje boca mogu se koristiti dva metoda:

1) do stalnog nivoa,

2) do stalnog praznog prostora.

(2) Razlika između teoretskog nivoa punjenja do nazivne zapremine i nivoa ukupne zapremine, odnosno razlika između ukupne zapremine i nazivne zapremine predstavlja zapreminu ekspanzionog prostora ili zapreminu praznog prostora i obavezno je konstantna za sve mjerne boce istog tipa, odnosno oblika.

Član 5.

(1) Najveća dozvoljena odstupanja, pozitivna ili negativna, između stvarne zapremine i nazivne zapremine nalaze se su u Prilogu 1. ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(2) Maksimalna dozvoljena odstupanja za ukupnu zapreminu su ista kao i maksimalna dozvoljena odstupanja za nazivnu zapreminu.

(3) Maksimalna dozvoljena odstupanja ne mogu se sistematski koristiti, odnosno ukupna zapremina i nazivna zapremina ne mogu uvijek imati maksimalna odstupanja.

Član 6.

(1) Stvarna zapremina mjerne boce provjerava se na 20 °C, i to određivanjem količine vode koju boca stvarno sadrži kada je napunjena do nivoa koji teoretski odgovara nazivnoj zapremini.

(2) Mjerne boce mogu biti provjerene i posredno metodom ekvivalentne tačnosti, odnosno određivanjem mase i specifične gustine tečnosti.

Član 7.

(1) Na mjernu bocu obavezno se postavlja oznaka proizvođača, koja omogućava njegovu identifikaciju.

(2) Proizvođač podnosi Republičkom zavodu za standardizaciju i metrologiju (u daljem tekstu: Zavod) u pisanoj formi zahtjev za odobravanje oznake proizvođača, koji obavezno sadrži:

1) opis i fotografiju predložene oznake proizvođača mjerne boce,

2) izjavu proizvođača mjerne boce daje oznaka originalna,

3) tehničku dokumentaciju za bocu (crtež, tip boce, nazivnu zapreminu, materijal od kojeg je mjerna boca napravljena),

4) dokaz da mjerne boce ispunjavaju zahtjeve ovog pravilnika.

(3) Zavod donosi rješenje o odobravanju oznake proizvođača ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1) da predloženu oznaku ne upotrebljava neki drugi proizvođač za označavanje svojih mernih boca,

2) da se proizvođač jasno i nedvosmisleno identificira sa predloženom oznakom.

(4) Ako nije ispunjen jedan od uvjeta iz stava 3. ovog člana, Zavod upućuje poziv proizvođaču da izmijeni predloženu ili predloži novu oznaku.

Član 8.

(1) Proizvođač označava sa znakom “з” (obrnuto epsilon) mjernu bocu, čime potvrđuje da ta boca ispunjava zahtjeve iz ovog pravilnika.

(2) Oblik i izgled znaka “з” nalazi se u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Znak “з” ima visinu od najmanje 3 mm.

Član 9.

(1) Mjerne boce moraju imati neizbrisive, čitke i dobro vidljive natpise i oznake na sljedećim mjestima:

1) na svojoj bočnoj strani ili na rubu dna ili na samom dnu navodi se:

1. oznaka nazivne zapremine boce u litrima, centilitrima ili mililitrima, brojevima čija je visina najmanje:

- 3 mm, ako je nazivna zapremina jednaka ili manja od 20 cl,

- 4 mm, ako je nazivna zapremina veća od 20 cl i manja ili jednaka od 100 cl,

- 6 mm, ako je nazivna zapremina veća od 100 cl;

2. oznaka proizvođača mjerne boce;

3. znak “з”;

2) na rubu dna ili na samom dnu, a u ovisnosti o metodi ili metodama punjenja za koje je boca namijenjena, navodi se:

1. broj koji označava ukupnu zapreminu izražen u centilitrima, bez oznake cl, odnosno

2. broj koji označava razliku u milimetrima od nivoa ukupne zapremine do nivoa punjenja koji odgovara nazivnoj zapremini, sa oznakom mm. 

(2) Oznake iz stava 1. t 1) i 2) ovog člana stavljaju se tako aa se izbjegne njihov a međusobna zabuna

(3) Namjerne boce mogu se stavljati i druge oznake, pod uvjetom dane stvaraju zabunu u odnosu na natpise i oznake koji su obavezni.

Član 10.

Mjerne boce koje ispunjavaju zahtjeve propisane ovim pravilnikom slobodno se stavljaju na tržište ili upotrebu, bez obzira na njihovu zapreminu, načine za određivanje zapre- mine ili metode kojima se provj eravaju.

Član 11.

Proizvođač mjernih boca, ovlašćeni zastupnik ili uvoznik odgovoran je da boce ispunjavaju odredbe propisane ovim pravilnikom.

Član 12.

(1) Zavod ispituje mjerne boce kod proizvođača ili, ako to nije primjenjivo, u prostorijama uvoznika ili njegovog o vi as ćenog zastupnika u Republici Sipskoj.

2 xi/

35-

(2) Za ispitivanje mj emih bo ca Zavod primj enjuj e postupak statističke provjere stvarnezapreminemjernih boca, koji se nalazi u Prilogu 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 13.

Ovaj pravilnik stup a na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 18/1.00/39-210/21

20. maj a 2 021. godine          

Banjaluka        

 

Vd. direktora, 

Simo Babić,s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

mjerne boce

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.