Pravilnik o mjernim transformatorima

Legislativa

Pravilnik o mjernim transformatorima

08.06.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 52, 08.06.2021.

 

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o metrologiji u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 33/16 i 18/20) i člana 32. stav 3. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), direktor Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju, uz saglasnost ministra privrede i preduzetništva, donosi

 

PRAVILNIK

O MJERNIM TRANSORMATORIMA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se metroloski i tehnički zahtjevi za strujne mjerne transformatore i naponske mjerne transformatore koji se koriste u kolima naizmjenične struje frekvencije 50 Hz i namijenjeni su za obračun električne energije.

Član 2.

Pod mjernim transformatorima, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju :

1) strujni mjerni tiansformatori klase tačnosti 0,1,0,2, 0,5, 0,2 S i 0,5 S (u daljem tekstu: strujni transformatori),

2) strujni transformatori sa proširenim mjernim opse-gom,

3) grupe strujnih transformatora, izrađena kao cjelina od dva ili tri strujna transformatora,

4) naponski mjerni transformatori klase tačnosti 0,1, 0,2 i 0,5 (u daljem tekstu: naponski transformatori),

5) naponski transformatori, dvopolno izolovani, pojedinačan ili dva transformatora u V-spoju u zajedničkom kućištu sa tri izolatora,

6) kapecitivni naponski transformatori,

7) kombinirani transformatori izrađeni kao cjelina od jednog strujnog i jednog naponskog transformatora, jeđno- polno izolovanog u zajedničkom kućištu,

3) grupe mjernih transformatora izrađena kao cjelina od dva ili tri strujna transformatora, sa dva ili tri naponska transformatora u zajedničkom kućištu.

Član 3.

Pojmovi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) nazivna primarna struja I je efektivna vrijednost primarne struje prema kojoj a ođređuju osobine transformatora,

2) nazivna sekundarna struja I je efektivna vrijednost sekundarne struje prema kojoj se određuju osobine transformatora.

3) nazivni primarni napon U je efektivna vrijednost primarnog napona prema kojoj se određuju osobine transformatora,

4) nazivni sekundarni napon U je efektivna vrijednost sekundarnog napona prema kojoj a određuju osobine transformatora,

5) nazivni odnos transformacije k je odnos između na- zivnog primarnog napona ili struje i nazivnog sekundarnog napona ili struje,

6) strujna greška P, izražena u %, data je izrazom:

i ona nastaje jer odnos transformacije nije jednak naziv- nom odnosu transformacije,

7) naponska greška  izražena u %, data je izrazom:

i ona nastaje jer odnos transformacije nije jednak naziv- nom odnosu transformacije,

2) fazna greška je fazna razlika između fazora primarnog napona ili struje i sekundarnog napona ili struje, pri čemu se smjer fazora izabere tako da je ugao nula za idealni mjerni transformator i izražava se u minutima (min) ili centirađijanima (crađ),

9) teret je provodnost (ili otpor) sekundarnog kola izražen u simensima ili omima sa naznačenim faktorom snage i najčešće se izražava kao prividna snaga u volt am perima (VA) sa naznačenim faktorom snage i nazivnim sekundarnim naponom ili strujom,

10) nazivni teret je vrijednost tereta na kome se zasnivaju granice do zvolj enih g resa ka propisane ovim pravilnikom,

11) nazivna snaga Sf je vrijednost prividne snage u VA sa naznačenim faktorom snage koju mjerni transformator može da daje sekundarnom kolu pri nazivnom sekundarnom naponu ili struji i priključenom nazivnom teretu.

Član 4.

Mjerni transformatori obavezno ispunjavaju metroloske i tehničke zahtjeve sljedećih standarda:

1) BAS EN 61869-1 Mjerni transformatori - Dio 1: Opći zahtjevi,

2) BAS EN 61869-2 Mjerni transformatori - Dio 2: Dodatni zahtjevi za strujne transformatore,

3) BAS EN 61869-3 Mjerni transformatori - Dio 3: Dodatni zahtjevi za induktivne naponske transformatore,

4) BAS EN 61869-4 Mjerni transformatori - Dio 4: Dodatni zahtjevi za kombinirane transformatore,

5) BAS EN 61869-5 Mjerni transformatori - Dio 5: Dodatni zahtjevi za kapecitrvne naponske transformatore.

Član 5.

Mjerni transformatori imaju sljedeće nazivne vrijednosti:

1) primarne nazivne struje strujnih transformatora su: 10 A, 12,5 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 40 A, 50 A, 60 A, 7 5 A, 80 A, 100 A, kao i nj ihovi de cimalni dij elo vi ili umnošci,

2) sekundarne nazivne vrijednosti strujnih transformatora su: 1 h i 5 k,

3) nazivne snage strujnih transformatora su: 2,5 VA, 5 VA, 10 VA, 15 VA i 30 VA,

nazivne vrijednosti sekundarnih napona naponskih Drmatora su:

5) nazivne snage naponskih transformatora su: 1A, 2,5VA, 5VA, 10VA, 15VA, 25VA, 30VA, 50VA, 75VA, 100VA, 150VA, 200VA i 300VA,

6) temperaturne kategorije su: -5/40, -25/40 i -40/40 (minimalna temperatura -5 °C, -25°C ili -40°C respektivno, a maksimalna temperatura 40°C).

Član 6.

(1) Za strujne transformatore klase tačnosti koje su propisane ovim pravilnikom nije dozvoljeno da strujna greška i fazna greška pri nazivnoj frekvenciji prelaze vrijednosti navedene u Tabeli 1, koja se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, pri nazivnoj primarnoj struji, kada teret ima bilo koju vrijednost od 25% do 100%.

(2) Za strujne transformatore svih klasa tačnosti potrebno je da teret ima induktivni faktor snage 0,8, osim kada je vrijednost tereta manja od 5 VA uz faktor snage jedne minimalne vrijednosti snage od 1 VA.

Član 7.

(1) Za naponske transformatore klase tačnosti koje su propisane ovim pravilnikom nije dozvoljeno da naponska greška i fazna greška pri nazivnoj frekvenciji prelaze vrijednosti navedene u Tabeli 2, koja se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, za vrijednosti nazivnog napona između 80% i 120%, kada teret ima bilo koju vrijednost od 25% do 100%, uz induktivni faktor snage 0,8.

(2) Naponska greška određuje se na priključcima naponskog transformatora i uključuje uticaj osigurača ili otpornika koji čine sastavni dio naponskog transformatora.

Član 8.

Za kombinirane transformatore nije dozvoljeno da:

1) strujna greška i fazna greška za strujni dio prelaze vrijednosti iz Tabele 1, koja se nalazi u Prilogu ovog pravilnika,

2) naponska greška i fazna greška naponskog dijela prelaze vrijednosti iz Tabele 2, koja se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.

Član 9.

(1) Mjerni transformatori obavezno na sebi imaju sljedeće oznake:

1) naziv ili oznaku proizvođača,

2) serijski broj i godinu proizvodnje,

3) nazivnu frekvenciju,

4) najviši pogonski napon,

5) oznaku vrste mjernog transformatora,

6) oznaku tipa, odnosno modela mjernog transformatora,

7) nazivne vrijednosti primarne i sekundarne struje, odnosno primarnog i sekundarnog napona,

8) nazivnu snagu i klasu tačnosti,

9) nazivne snage i klase tačnosti za mjerne transformatore sa više nazivnih snaga i klasa tačnosti,

10) oznaku priključaka i jezgara ili namotaj a, ako mjerni transformator ima dva ili više jezgara, odnosno namotaj a,

11) temperaturnu kategoriju,

12) masu u kg - kada je masa transformatora jednaka ili veća od 25 kg,

13) kategoriju mehaničkih zahtjeva,

14) toplotnu klasu izolacije, ako se razlikuje od klase A,

15) tip izolacionog ulja kojim je mjerni transformator napunjen,

16) nazivni pritisak punjenja,

17) minimalni funkcionalni pritisak mjernog transformatora,

18) zapreminu, odnosno masu izolacionog ulja u mjernom transformatoru,

19) službenu oznaku tipa (gdje je izvršeno tipsko ispitivanje).

(2) Ostale oznake za strujne ili naponske transformatore navode se prema standardima koji se na njih primjenjuju, a u skladu sa članom 4. ovog pravilnika.

(3) Natpisi i oznake iz st. 1. i 2. ovog člana obavezno se postavljaju na vidnom mjestu radi jasne čitljivosti i na način da se ne mogu lahko izbrisati ili ukloniti.

Član 10.

(1) Ovisno o konstrukciji ili odredbama rješenja o odobrenju tipa mjerila (kada je izvršeno tipsko ispitivanje), strujni i naponski transformatori obavezno imaju potreban broj mjesta za stavljanje žigova.

(2) Žig se stavlja na natpisnu pločicu i po potrebi na druge dijelove transformatora i njime se konstatira ispunjenost zahtjeva za mjerne transformatore, u smislu verifikacije kao mjerila zakonske metrologije.

Član 11.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju da se primjenjuju sljedeći propisi:

1) Pravilnik o uvjetima koje treba da ispunjavaju radne prostorije i oprema za pregled i žigosanje mjernih transformatora i radnici u određenim organizacijama udruženog rada u pogledu stručne spreme ako su stavljeni na raspolaganje organu kontrole pri pregledu i žigosanja transformatora (“Službeni list SFRJ”, broj 12/81),

2) Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerne transformatore za brojila električne energije (“Službeni list SFRJ”, broj 66/84),

3) Metrološko uputstvo za pregled mjernih transformatora za brojila električne energije (“Glasnik Saveznog zavoda za mere i dragocene metale”, broj 3/83).

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 18/1.00/39-239/21

31. maj a 2021. godine           

Banjaluka

            

V.d.direktora,

Simo    Babić, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

mjerni transformatori

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.