Pravilnik o načinu i postupku vršenja porezne kontrole

Legislativa

Pravilnik o načinu i postupku vršenja porezne kontrole

24.05.2021. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 47, 24.05.2021

 

Na osnovu člana 90. Slav 8. Zakona o poreznom postupku Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske", broj 78/20) i člana 82. stav 3. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske", broj 11S/18). direktor Poreske uprave, ta saglasnost ministra finansija. donosi

 

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA POREZNE KONTROLE

 

Član 1.

Ovim pravilnikom, s ciljem osiguranja jedinstvenog postupanja inspektora u Poreskoj upravi (u daljem tekstu: inspektori), propisuju se način rada u postupku vrienja poreznih kontrola i mjere koje su u toku postupka inspektori dužni da preduzimaju.

Član 2.

Postupak kontrole poreznih obveznika (u daljem tekstu: obveznici) podrazumijeva utvrđivanje zakonitosti i pravilnosti prijavljivanja i plaćanja poreza, postupak za preduzima- njc mjera neophodnih za izvršavanje poreznih zakona, kao i postupak koji su dužni da se pridržavaju inspektori u vršenju kontrole.

Član 3.

Plan kontrole donosi se na osnovu kategorizacije obveznika na velike obveznike i ostale obveznike.

Član 4.

Kriteriji za određivanje velikih poreznih obveznika određuju se u skladu sa propisom o kriterijima za određivanje velikih poreznih obveznika.

Član 5.

(1) Kontrolu velikih obveznika vrše inspektori Odjeljenja za kontrolu velikih poreznih obveznika.

(2) Kontrolu ostalih obveznika vrše inspektori Odjeljenja za kontrolu u područnim centrima.

(3) Izuzetno, kontrole iz st. 1. i 2. ovog člana mogu vršiti i inspektori Odjeljenja za istrage i obavještavanje.

(4) Direktor Poreske uprave može nalogom ovlastiti inspektore da obavljaju poslove koje vrše inspektori drugih organizacionih jedinica Poreske uprave.

Član 6.

(1) Kontrola obveznika planira se na osnovu podataka iz prijava, kao i drugih podataka koji omogućavaju ispitivanje i utvrđivanje tačnosti podataka iz prijava, kao i na osnovu zahtjeva za odjavu obveznika.

(2) Planiranje kontrole ima za cilj izbor obveznika čijom se kontrolom osigurava najveći efekat u otkrivanju nepoštovanja poreznih propisa.

Član 7.

(1) Godišnji plan kontrola donosi se u tekućoj godini za narednu godinu i sadrži broj kontrola koje će se preduzeti tokom godine, broj inspektora koji će biti angažirani u kontroli i ukupan finansijski efekat.

(2) Mjesečni plan kontrola donosi se u tekućem mjesecu za naredni mjesec i sadrži statusne podatke o poreznom obvezniku koji je predmet kontrole, razlog kontrole, podatke o prethodnoj kontroli, iznos duga obveznika, kao i druge podatke ovisno o vrsti kontrole.

(3) Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, plan za posebne kontrole sadrži samo broj kontrola.

(4) Radi ostvarenja plana iz stava 3. ovog člana, odjeljenje u čijoj nadležnosti je kontrola određuje obveznike za kontrolu.

Član 8.

(1) Pomoćnik direktora za područni centar i odjeljenje u čijoj nadležnosti je kontrola dužni su da pripreme prijedlog godišnjeg i mjesečnog plana kontrola, te da ga dostave u sjedište Poreske uprave - Odjeljenju za upravljanje rizikom,

1 to u sljedećim rokovima:

1) godišnji plan - do 15. novembra za narednu godinu,

2) mjesečni plan - najkasnije do 25. u mjesecu za naredni mjesec.

(2) Odjeljenje za upravljanje rizikom sačinjava završni prijedlog godišnjeg i mjesečnog plana kontrola, kao i izvještaj o realizaciji godišnjeg i mjesečnog plana, koje dostavlja direktoru Poreske uprave:

1) prijedlog godišnjeg plana najkasnije do 1. decembra tekuće godine za narednu godinu.

2) prijedlog mjesečnog plana u posljednjoj sedmici tekućeg mjeseca /а naredni mjesec,

3) izvještaj o realizaciji godišnjeg plana do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu,

4) izvještaj o realizaciji mjesečnog plana do 10. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Na način opisan u st. 1. i 2. ovog člana postupa se i u Sektoru za kontrolu, istrage i obavještajne poslove.

Član 9.

(1) Godišnji i mjesečni plan kontrola donosi direktor Po- reske uprave.

(2) U slučaju povećanog obima izbjegavanja plaćanja obaveza, direktor Poreske uprave donosi vanredni plan kontrola.

Član 10.

Poreska kontrola je postupak provjere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti prijavljivanja i plaćanja porezne obaveze, kao i postupak provjere pravilnosti i zakonitosti postupanja po poreznim propisima i može biti:

1) uredska kontrola,

2) terenska kontrola,

3) posebna kontrola,

4) informativna kontrola,

5) kontrola neregistriranog subjekta.

Član 11.

(1) Obveznik se obavještava o vremenu početka terenske kontrole i upoznaje sa svojom zakonskom obavezom da sarađujc sa inspektorom, najkasnije tri dana prije dana poči- njanja kontrole.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, nalogom za kontrolu direktor Poreske uprave može naložiti kontrolu kojoj se pristupa bez obavijesti ako ocijeni da postoje sumnja da bi se najavljena kontrola mogla na bilo koji način spriječiti ili ako bi najava kontrole mogla bitno uticati na utvrđivanje i plaćanje poreza.

Član 12.

(1) Tokom uredske, odnosno terenske kontrole inspektor je dužan da utvrdi koje zakonski ovlašćeni zastupnik obveznika ili lice ovlašćeno od njega za zastupanje u postupku kontrole i upozori ga na prava i obaveze koje ima u tom postupku, a posebno na posljedice propuštanja učestvovanja u postupku.

(2) Inspektor je ovlašćen da traži od obveznika sljedeće:

1) sačinjene porezne prijave i linansijske izvještaje (bi- lans stanja, bilans uspjeha i si.),

2) bruto bilans,

3) dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige,

4) blagajnički dnevnik (izvještaj) sa prilozima,

5) knjigu dnevnih izvještaja registriranja prometa preko liskalne kase, sa prilozima,

6) popis imovine i obaveza,

7) izlazne i ulazne fakture,

8) dokumenta o uvozu i izvozu,

9) dokaze o plaćenim porezima,

10) kalkulacije,

11) knjigu prihoda i rashoda, popisnu listu stalne imovine i evidencije o potraživanjima i obavezama,

12) knjigu prometa,

13) analitičke knjigovodstvene evidencije,

14) izvode računa kod nosilaca platnog prometa.

15) ostala knjigovodstvena i vanknjigovodstvena dokumenta poslovanja.

(3) Inspektor, s ciljem tačnog utvrđivanja poreza, prikuplja podatke i informacije koje se odnose na finansijsku historju obveznika, životni standard, osobne troškove, neoporezive prihode ili prihode izuzete od oporezivanja tokom godina, stvari od vrijednosti i osobnu imovinu, akcije i obveznice, bankovne račune, nepokretnosti, automobile i dnigu imovinu u zemlji i inozemstvu, te podatke o prodajama, kupovinama i transakci jama tokom kontroliranog perioda.

Član 13.

(1) Uredska porezna kontrola vrši se u službenim prostorijama Poreske uprave.

(2) Terenska porezna kontrola vrši se u poslovnim prostorijama obveznika i službenim prostorijama Poreske uprave.

(3) Ako mjesto poslovanja obveznika ne pruža neophodnu sigurnost, privatnost ili minimalne uvjete neophodne za vršenje kontrole ili ako obveznik nema ured, knjige i evidencije mogu se pregledati u uredu predstavnika obveznika ili u službenim prostorijama Poreske uprave.

Član 14.

(1) Uredska porezna kontrola traje najduže osam radnih dana.

(2) Terenska porezna kontrola traje najduže 20 radnih dana.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, terenska porezna kontrola može se produžiti na zahtjev inspektora, o čemu odlučuje pomoćnik direktora u čijoj je nadležnosti kontrola ili direktor Poreske uprave za kontrole u Sektom za kontrolu, istrage i obavještajne poslove.

Član 15.

(1) Inspektor je dužan da ulaskom u mjesto vršenja terenske porezne kontrole obvezniku predoči službenu legitimaciju Poreske uprave, kojom dokazuje status inspektora, identitet i ovlašćenja propisana zakonom, podzakonskim aktima i ovim pravilnikom.

(2) Inspektor je dužan da pozove obveznika da učestvuje u postupku porezne kontrole ili njegovog punomoćnika ili zakonskog zastupnika.

(3) Inspektor, po službenoj dužnosti, dužan je da zaključkom postavi privremenog zastupnika obvezniku:

1) čije je prebivalište, odnosno boravište nepoznato, a koji nema punomoćnika, ako se postupak mora hitno provesti, kao i u slučaju kada se sjedište obveznika ne nalazi u mjestu i na adresi navedenoj u prijavi za registraciju,

2) kojeg osobno, njegovog zakonskog zastupnika, ovla- šćenog predstavnika ili punomoćnika nije moguće pravovremeno pozvati, a treba izvršiti radnju koja se ne može odgoditi,

3) koji bjelodano izbjegava da učestvuje u postupku kontrole, a pozvan je da prisustvuje kontroli.

(4) Pravnom licu se privremeni zastupnik postavlja, po pravilu, iz reda službenih lica tog pravnog lica.

(5) Privremeni zastupnik učestvuje samo u postupku za koji je izričito postavljen, i to dok se ne pojavi zakonski zastupnik ili ovlašćeni predstavnik, odnosno stranka ili punomoćnik stranke.

Član 16.

(1) Obveznik je dužan da inspektoru pruži sve tražene informacije, kao i pregled poslovnih prostorija i knjigovodstvene dokumentacije.

(2) Ukoliko je knjigovodstvena evidencija neuredna i neažurna. inspektor donosi zaključak kojim nalaže obvezniku da knjigovodstvenu evidenciju ažurira i ostavi mu rok za to, koji ne može biti duži od 15 dana.

(3) Ukoliko inspektor u toku kontrole utvrdi da obveznik ne vodi poslovne knjige i evidencije u skladu sa poreznim

propisima, pokreće prekršajni poslupak u skladu sa članom 112. Zakona, kao i u drugim slučajevima, kada je izvršen prekršaj.

(4) U slučaju poslojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo iz oblasli poreza, inspektor pismenim pulem obavještava odjeljenje u čijoj nadležnosti je kontrola, koji, bez odgađanja, pismenim putem obavještava Odjeljenje za istrage i obavještajne poslove.

(5) Inspektor ima pravo da pozove i na zapisnik uzme izjavu od bilo kojeg lica, kao i da zahtijeva da predoči dokumenta ili druge knjige i evidencije potrebne za provođenje i izvršavanje poreznih propisa, u svojstvu stranke u postupku, zainteresiranog lica ili bilo kojeg drugog lica za koje Poreska uprava smatra da posjeduje informacije ili dokumentaciju koja je značajna za taj porezni postupak.

(6) Zapisnik, sa pismenom izjavom iz stava 5. ovog člana, mora biti sastavljen u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku i zakonom da bi mogao poslužiti kao valjano dokazno sredstvo.

Član 17.

(1) O svim utvrđenim činjenicama i izvedenim dokazima do kojih je inspektor došao u toku kontrole dužan je da sačini zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru sa obrazloženjem svih utvrđenih činjenica i izvedenih dokaza koji su od uticaja na visinu utvrđenog poreza, čije stranice moraju biti označene rednim brojem, a svaka pojedinačno potpisana od poreznog inspektora i poreznog obveznika.

(2) Ukoliko porezni obveznik odbije da potpiše svaku stranicu zapisnika, inspektor o tome sačinjava službenu zabilješku, kao i o razlozima odbijanja, koja je sastavni dio zapisnika i tada se smatra daje postupi jeno u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 18.

(1) Zapisnik iz člana 17. ovog pravilnika dostavlja se obvezniku u roku od tri dana od dana završetka kontrole ili njegovom ovlašćenom zastupniku, na koji obveznik ima pravo primjedbi u roku od tri dana od dana prijema zapisnika.

(2) Ako su u primjedbama izneseni novi dokazi i činjenice zbog kojih bi trebalo promijeniti činjenično stanje utvrđeno u zapisniku ili izmijeniti ranije nalaze, inspektor o takvim dokazima i činjenicama ili o novim nalazima dopunjava zapisnik, čije stranice moraju biti označene rednim brojem, a svaka pojedinačno potpisana od poreznog inspektora i poreznog obveznika.

(3) U slučaju odbijanja potpisivanja dopune zapisnika, postupit će se u skladu sa članom 17. stav 2. ovog pravilnika.

(4) Na osnovu zapisnika i dopune zapisnika inspektor, bez odgađanja, donosi rješenje, a najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja zapisnika obvezniku, odnosno od dana dostavljanja dopune zapisnika.

Član 19.

(1) Inspektor u uredskoj i terenskoj poreznoj kontroli dužan je da donese ijcšenjc ako se u postupku kontrole utvrdi da postoje nepravilnosti prilikom utvrđivanja i plaćanja obaveza, pri čemu se provjerava tačnost, potpunost i usklađenost sa zakonom, odnosno drugim propisom, podataka iskazanih u prijavi, računovodstvenim i drugim izvještajima poreznog obveznika.

(2) Ukoliko se u postupku kontrole utvrdi da nema obaveza za plaćanje, inspektor donosi deklarativno (utvrdujućc) rješenje.

(3) Žalba na rješenje podnosi se putem organizacione jedinice koja je donijela to rješenje. Ukoliko organizaciona jedinica utvrdi daje žalba osnovana u cijelosti, a nije potrebno provoditi novi ispitni postupak, može stvar riješiti drugačije i novim rješenjem zamijeniti rješenje koje se žalbom pobija.

(4) Ukoliko organizaciona jedinica novim rješenjem ne zamijeni rješenje koje se žalbom pobija, dopuštenu, izjavljenu

od ovlašćenog lica i pravovremenu žalbu, sa spisom predmeta, dostavlja Ministarstvu finansija, bez odgađanja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema žalbe.

Clan 20.

Inspektor je dužan da izvršno rješenje dostavi u odjeljenje u čijoj nadležnosti je naplata, bez odgađanja, ukoliko porezni obveznik nije u roku od 30 dana izmirio obaveze naloženc rješenjem.

Član 21.

Posebna kontrola predstavlja skup radnji kojima Poreska uprava provjerava zakonitost i pravilnost primjene propisa u oblasti prijavljivanja obveznika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, fiskalnih kasa, računovodstva i revizije, unutrašnjeg platnog prometa i izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakacijama.

Clan 22.

(1) Ako u toku posebne kontrole inspektor utvrdi nepravilnosti u primjeni propisa u oblasti prijavljivanja obveznika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i fiskalnih kasa. odlaže se provođenje privremene mjere zabrane obavljanja djelatnosti za rok od 72 sata.

(2) Ukoliko obveznik u roku od 72 sata ne uplati novčanu kaznu, inspektor izrečenu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti izvršava pečaćenjem prostorija i opreme za rad.

(3) Protiv rješenja kojim se izriče mjera zabrane obavljanja djelatnosti dozvoljena je žalba koja se podnosi Ministarstvu finansija i koja ne odlaže izvršenje rješenja.

(4) Rok za žalbu je osam dana za uplatiocc doprinosa, dok je prema propisima u oblasti fiskalnih kasa rok za žalbu 15 dana.

Clan 23.

(1) Informativna kontrola predstavlja provjeru podataka i činjenica po zahtjevu drugih organa, kao i lica koja imaju opravdan interes, te provjeru podataka i činjenica od značaja za vođenje poreznog postupka, kao i priređivača igara na sreću u vezi sa pravilnošću plaćanja obaveza i priređivanja igara na sreću.

(2) Informativna kontrola ne predstavlja rad pod nadzorom tužioca u slučaju kada postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično djelo.

(3) Informativnu kontrolu provode inspektori na osnovu naloga pomoćnika direktora.

Član 24.

(1) Po nalogu direktora Poreske uprave informativnu kontrolu VTŠi inspektor unutrašnje kontrole zajedno sa drugim poreznim inspektorom ukoliko postoji opravdani interes Poreske uprave da se kod istog poreznog obveznika, nakon okončane porezne kontrole, izvrši provjera podataka i činjenica od značaja za porezni postupak.

(2) Provjera podataka i činjenica od značaja za porezni postupak iz stava 1. ovog člana odnosi se na provjeru zakonitosti i pravilnosti primjene propisa u postupku porezne kontrole završene rješenjem koje je postalo konačno propuštanjem roka za žalbu.

Član 25.

(1) Kontrola neregistriranog subjekta vrši se u skladu sa propisom kojim se ureduje rad inspekcija.

(2) Kontrola neregistriranog subjekta vrši se isključivo u zajedničkim kontrolama sa inspektorima Republičke uprave za inspekcijske poslove i inspektorima Republičke uprave za igre na sreću.

(3) Zapisnik sadrži sve dostupne podatke radi utvrđivanja porezne osnovice primjenom indirektnih metoda.

(4) Mjeru zabrane obavljanja djelatnosti i novčane kazne u prekršajnom postupku izriče nadležni inspektor određen

propisom koji regulira djclatnosl koja je predmet kontrole (posebnim propisom).

Član 26.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 06/01.0302-014.3-527/2020

28. aprila 2021. godine          

Banjaluka    

 

Direktor,

Goran  Maričić.   s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

porezna kontrola

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.