Pravilnik o načinu i uslovima izdavanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima

Legislativa

Pravilnik o načinu i uslovima izdavanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima

09.04.2021. 10:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH, broj 28/21 (9.4.2021.)

 

Na osnovu člana 59. stav (6) i člana 62. stav (7) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi

 

PRAVILNIK

O NAČINU I USLOVIMA IZDAVANJA I ODUZIMANJA LICENCI OVLAŠTENIM REVIZORIMA I DRUŠTVIMA ZA REVIZIJU


 

I. OPĆE ODREDBE
 

Član 1.
(Predmet Pravilnika)
 

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uslovi za izdavanje i oduzimanje licence–dozvole za rad (u daljem tekstu: licenca) ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju, kao način i postupak vođenja registra ovlaštenih revizora i društava za reviziju, u skladu sa članom 87. stav (1) i članom 88. stav (2) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21, u daljem tekstu: Zakon).
 

Član 2.
(Licence)
 

(1) U skladu sa članom 121. stav (2) tač. d) i e) Zakona Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija (u daljem tekstu: Ministarstvo) izdaje licencu na zahtjev ovlaštenim revizorima odnosno društvima za reviziju.

(2) Licenca izdata ovlaštenom revizoru obavezno sadrži: naziv Ministarstva, pravni osnov za izdavanje licence, naziv licence, ime i prezime, broj licence, mjesto i datum izdavanja, potpis federalnog ministra finansija i pečat Ministarstva. Licenca je zaštićena vodenim žigom. Obrazac licence je sastavni dio ovog pravilnika (Prilog broj 3.).

(3) Licenca izdata društvu za reviziju obavezno sadrži: naziv Ministarstva, pravni osnov za izdavanje licence, naziv licence, naziv društva za reviziju, broj licence, mjesto i datum izdavanja, potpis federalnog ministra finansija i pečat Ministarstva. Licenca je zaštićena vodenim žigom. Obrazac licence je sastavni dio ovog pravilnika (Prilog broj 4.).
 

II. IZDAVANJE I ODUZIMANJE LICENCI

 

Član 3.
(Zahtjev za izdavanje licence ovlaštenom revizoru)
 

(1) Ovlašteni revizor podnosi zahtjev za izdavanje licence Ministarstvu, na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog broj 1.).

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana, prilaže se:

a) ovjerena fotokopija certifikata iz člana 121. stav (2) tačka b) Zakona izdatog od strane profesionalnog tijela ili nostrificiranog certifikata u skladu sa čl. 122. i 123. Zakona,

b) uvjerenje/potvrda izdata od strane nadležnog organa unutrašnjih poslova da nije krivično osuđivan (ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva),

c) uvjerenje/potvrda izdata od strane nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak iz oblasti privrednog poslovanja i sigurnosti platnog prometa (ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva),

d) dokaz o posjedovanju radnog iskustva na poslovima revizije od najmanje tri godine, bez prekida, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje licence za obavljanje revizije i potpisivanje revizorskog izvještaja,

e) uvjerenje izdato od strane Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komora) o izmirenim obavezama prema Komori za članarine (ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva):

Ovlaštenog revizora i

Društva za reviziju u kojem je zaposlen ili na drugi način angažovan,

g) uvjerenje/potvrda izdata od strane profesionalnog tijela da nije podnesena prekršajna prijava ili izrečena neka druga mjera (ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva),

(3) Izuzetno, pri podnošenju zahtjeva iz stava (1) ovog člana ovlašteni revizori koji nisu zaposlenici Društava za reviziju ne dostavljaju uvjerenje za Društva za reviziju o članstvu i izmirenim obavezama prema Komori.

(4) Lica koja posjeduju licencu izdatu od strane nadležnog tijela u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu BiH uz zahtjev za izdavanje licence, pored navedenih dokumenta iz stava (2) ovog člana, prilažu i ovjerenu fotokopiju te licence.
 

Član 4.
(Dostavljanje informacija o kontinuiranom usavršavanju)
 

Profesionalno tijelo iz člana 136. stav (1) Zakona u skladu sa članom 125. stav (5) tačka c) Zakona dostavlja Ministarstvu najkasnije u roku od 15 dana po isteku prethodne godine pregled (informaciju) o prisutnosti minimalnom broju sati kontinuiranog usavršavanja nosioca profesionalnih zvanja kojima je izdata licenca u skladu sa Zakonom, na osnovu čega Ministarstvo cijeni ispunjenje uslova o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju ovlaštenog revizora prilikom izdavanja ili oduzimanja licence.
 

Član 5.
(Izdavanje licence ovlaštenom revizoru)
 

(1) Ministarstvo na osnovu potpunog i dokumentovanog zahtjeva iz člana 3. ovog Pravilnika i ispunjenja uslova iz člana 4. ovog Pravilnika rješava u upravnom postupku izdavanje dozvole - licence ovlaštenom revizoru u roku od pet radnih dana od kompletiranja Zahtjeva.

(2) Ukoliko se iz priložene dokumentacije utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za izdavanje licence ovlaštenom revizoru, Ministarstvo će donijeti Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje licence ovlaštenom revizoru.

(3) Nakon izdavanja rješenja iz stava (1) ovog člana vrši se upis u Registar ovlaštenih revizora iz člana 9. stav (1) ovog Pravilnika.
 

Član 6.
(Oduzimanje licence ovlaštenom revizoru)
 

(1) Ministarstvo rješenjem o uslovnom oduzimanju licence ovlaštenom revizoru može odrediti da licenca neće biti oduzeta ako lice, kojem je izrečena takva mjera, u periodu koji odredi Ministarstvo i koji ne može biti kraći od šest mjeseci i duži od dvije godine, ne učini novu povredu Zakona kod obavljanja revizije.

(2) Ministarstvo će ukinuti rješenje o uslovnom oduzimanju licence i oduzeti licencu ako lice, kojem je izrečena mjera uslovnog oduzimanja licence, u određenom periodu učini novu povredu Zakona kod obavljanja revizije zbog kojeg je moguće oduzimanje licence, odnosno izricanje opomene.

(3) Ministarstvo će rješenjem ovlaštenom revizoru oduzeti licencu:

a) ukoliko dođe do ozbiljnog narušavanja dobrog ugleda tog lica ili društva ili ukoliko ne ispunjava uslove iz člana 62. stav (1) Zakona;

b) ako je licenca dobijena navođenjem neistinitih podataka;

c) ako je kažnjen za krivično djelo u smislu propisa kojim se uređuje odgovornost fizičkih lica za krivična djela ili protiv kojeg se vodi krivični postupak;

d) postupa suprotno čl. 73. i 80. Zakona;

e) postupa suprotno pravilima revizije i ako zbog toga revizorski izvještaj koji je potpisao sadrži nedostatke, odnosno dovodi u zabludu korisnike revizorskog izvještaja;

f) ne poštuje obavezu zaštite povjerljivih podataka;

g) ne postupa u skladu sa odredbama Zakona i drugih propisa koji uređuju reviziju finansijskih izvještaja;

h) na lični zahtjev licenciranog ovlaštenog revizora;

i) u slučaju gubitka poslovne sposobnosti;

j) u slučaju smrti;

k) ako u roku od 30 dana nije prijavio Ministarstvu promjene ličnih podataka radi evidentiranja u Registru ovlaštenih revizora.

(4) Nakon izdavanja rješenja o oduzimanju licence iz st. (2) i (3) ovog Pravilnika vrši se brisanje iz Registra ovlaštenih revizora.
 

Član 7.
(Zahtjev za izdavanje licence društvu za reviziju)
 

(1) Društvo za reviziju je dužno podnijeti zahtjev za izdavanje licence Ministarstvu. Zahtjev za izdavanje licence podnosi osnivač društva ili odgovorno lice društva na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog broj 2.).

(2) Uz Zahtjev iz stava (1) ovog člana se prilaže:

a) ovjerena fotokopija odluke o osnivanju, odnosno drugog osnivačkog akta;

b) ovjerena fotokopija statuta društva;

c) ovjerena fotokopija internog akta kojim je uređena metodologija obavljanja usluge revizije;

d) podatke o osnivaču/osnivačima društva;

e) podatke o licu ili licima koji kod društva za reviziju zasnivaju radni odnos i dokaz o zapošljavanju licenciranih ovlaštenih revizora sa važećom licencom na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (ovjerena fotokopija licence ovlaštenog revizora, ovjerena fotokopija ugovora o radu, ovjerena fotokopija uvjerenja Porezne uprave o prijavi na zdravstveno i penzijsko-invalidsko osiguranje);

f) podatke o drugim revizorima angažovanim od strane društva za reviziju (ovjerena fotokopija ugovora o angažmanu i ovjerena fotokopija licence ovlaštenog revizora);

g) ovjerena fotokopija akta o registraciji društva za obavljanje revizije kod nadležnog suda;

h) uvjerenje nadležnih poreznih organa o nepostojanju neizmirenih obaveza po osnovu poreza (ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva);

i) uvjerenje nadležnih poreznih organa o nepostojanju neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa (ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva);

j) uvjerenje o članstvu i izmirenju obaveza prema Komori (ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva);

k) dokaz o uplati federalne upravne takse;

l) dokumenti kojim strana pravna lica, pravna lica iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta BiH dokazuju da su u matičnoj zemlji, Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu BiH registrirani za pružanje usluga revizije (Uvjerenje/potvrda od nadležne institucije da je društvo upisano u registar društava za reviziju ne može biti starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva).

(3) Naknada iz stava (2) tačka k) ovog člana u iznosu 100,00 KM za društvo za reviziju u skladu sa posebnim propisom iz oblasti federalnih upravnih taksi i tarifi federalnih upravnih taksi, uplaćuje se na depozitni račun budžeta Federacije u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/20, 55/20 - ispr., 63/20 i 88/20).
 

Član 8.
(Oduzimanje licence društvu za reviziju)
 

(1) Oduzimanje licence vrši Ministarstvo u skladu sa članom 59. stav (6) i čl. 115. i 116. Zakona.

(2) Postupak oduzimanja licence iz stava (1) ovoga člana vodi se u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) i Ministarstvo donosi Rješenje o brisanju iz Registra društava za reviziju sa danom konačnosti rješenja. Brisanjem iz Registra se oduzima licenca društvu za reviziju.
 

III. REGISTAR OVLAŠTENIH REVIZORA I REGISTAR DRUŠTAVA ZA REVIZIJU

 

Član 9.
(Registri)
 

(1) Ministarstvo vodi Registar ovlaštenih revizora i Registar društava za reviziju u skladu sa čl. 87. i 88. Zakona, kojima su izdate licence Ministarstva.

(2) Registar ovlaštenih revizora sadrži:

a) ime (ime roditelja) prezime,

b) adresu,

c) naziv tijela koje je izdalo certifikat,

d) broj i datum izdavanja certifikata,

e) broj i datum izdavanja licence,

f) broj i datum Rješenja o upisu u Registar,

g) broj i datum Rješenja o brisanju iz Registra,

h) status da li je aktivan ili ne,

i) naziv, adresa i registarski broj društva za reviziju, gdje je ovlašteni revizor zaposlen, odnosno s kojim je povezan kao partner ili angažovan na drugi način,

j) izrečene mjere.

(3) Registar ovlaštenih revizora sadrži podatke posebno pod "A - aktivni" za ovlaštene revizore koji su zaposleni u društvima za reviziju, ili angažovani na drugi način od strane društva i posebno pod "B - neaktivni" za ovlaštene revizore koji posjeduju certifikat/licencu ovlaštenog revizora, a nisu zaposleni niti su angažovani na drugi način od društva/društava za reviziju.

(4) Registar društava za reviziju sadrži:

a) naziv društva,

b) adresu,

c) broj i datum izdavanja licence,

d) broj i datum Rješenja o upisu u Registar,

e) oblik organizovanja,

f) imena lica ovlaštenih za zastupanje,

g) kontakt podatke, kontakt osobu i web adresu,

h) adresu svih ureda u državi,

i) ime (ime roditelja) prezime te broj licence svih ovlaštenih revizora koji su zaposleni u društvu za reviziju, ili su s njime povezani kao partneri ili na drugi način,

j) ime/na i poslovna adresa/e osnivača/dioničara društva,

k) struktura učešća osnivača u kapitalu društva,

l) imena i poslovne adrese svih članova uprave,

m) članstvo u mreži i nazive i adrese društava članica i povezanih društava, odnosno uputa o mjestu gdje je takav podatak javno dostupan,

n) broj i datum Rješenja o brisanju iz Registara.

(5) Ovlašteni revizori i društva za reviziju su dužni prijavljivati Ministarstvu promjene u podacima iz st. (2) i (4) ovog člana, u roku od 30 dana od nastanka promjene, radi evidentiranja u Registru.

(6) Registri iz stava (1) ovog člana vode se u elektronskom obliku, javni su i dostupni na internet stranici Ministarstva.

(7) Registri iz stava (1) ovog člana ažuriraju se na dnevnom osnovu.

(8) Registri propisani ovim Pravilnikom čuvaju se trajno, u skladu sa propisima kojima se uređuje čuvanje arhivske građe.
 

Član 10.
(Formiranje brojeva licenci)
 

(1) Brojevi licenci ovlaštenih revizora i društava za reviziju iz člana 9. st. (2) i (4) ovog Pravilnika, dodijeljeni upisom u Registre se neće mijenjati niti se isti broj licence može naknadno dodijeliti drugom ovlaštenom revizoru, odnosno društvu za reviziju.

(2) Broj licence ovlaštenog revizora se sastoji od deset brojeva, a generira se na sljedeći način: jednocifreni broj: "3", dvocifreni broj oznake kantona (za Distrikt Brčko dvocifreni broj "11", a za Republiku Srpsku dvocifreni broj "12"), četverocifreni tekući broj (vodeće nule, plus broj upisa predmeta), dvocifren broj godina upisa predmeta i jednocifreni kontrolni broj određen postupkom Modula 10.

(3) Broj licence društva za reviziju se sastoji od deset brojeva, a generira se na sljedeći način: jednocifreni broj: "9", dvocifreni broj oznake kantona (za Distrikt Brčko dvocifreni broj "11", a za Republiku Srpsku dvocifreni broj "12"), četverocifreni tekući broj (vodeće nule, plus broj upisa predmeta), dvocifren broj godina upisa predmeta i jednocifreni kontrolni broj određen postupkom Modula 10.
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 11.
(Podnošenje Zahtjeva)
 

Ovlašteni revizori kojima je licenca izdata dužni su podnijeti Zahtjev za izdavanje nove licence najduže u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika zavisno od roka trajanja važeće licence.
 

Član 12.
(Prestanak važenja pravilnika)
 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i uslovima izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 42/10, 17/13, 55/13 i 1/21).
 

Član 13.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

 

Broj 04-02-2-1940/21
06. aprila 2021. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike