Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji

Legislativa

Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji

09.07.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 54/21 (9.7.2021.)

 

Na osnovu člana 13. stav 4. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10 i 99/19), člana 11. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/21) i člana 93. stav (1) Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10, 62/10 i 39/20) federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava utvrdio je prečišćeni tekst Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, kako slijedi

 

PRAVILNIK

O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANJA NOVČANE PODRŠKE PO MODELU POTICAJA PROIZVODNJI

("SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH" BR. 32/17, 34/17 - ISP, 55/17, 56/18 , 24/20 I 32/21) - PREČIŠĆENI TEKST -

 

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE
 

Član 1.
(Predmet)
 

Ovim pravilnikom propisuje se način i uslovi ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji u skladu sa Programom utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Program) koji se donosi za tekuću godinu.
 

Član 2.
(Definicije)
 

(1) Pojedini izrazi u smislu ovog pravilnika imaju značenje utvrđeno članom 3. Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13).

(2) U ovom pravilniku, kao dokaz o kupovini/prodaji, koristi se izraz "porezna faktura" i "fiskalni račun". Pod poreznom fakturom se smatra i svaki drugi dokument koji sadrži sve propisane elemente u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05 i 100/08) odnosno odredbama čl. 106. - 127. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 06/07, 100/07, 35/08 i 65/10), a pod pojmom fiskalni račun se podrazumijeva evidentiranje prometa putem fiskalnih sistema u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09).

(3) Izraz "knjigovodstvena isprava" sadržan je u čl. 16 - 19. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09). U ovom pravilniku se koristi i izraz "otkupni blok" (potvrda) za kupovinu poljoprivrednih proizvoda, koji treba da sadrži: ime i adresu prodavača, poslovno ime i sjedište otkupljivača, PDV/porezni broj, vrstu, količinu - broj komada, cijenu proizvoda i datum izdavanja (izdaje se za fizička lica).
 

POGLAVLJE II. MODEL POTICAJA PROIZVODNJI

 

Član 3.
(Prioritetne proizvodnje)
 

Model poticaja proizvodnji obuhvata prioritetne proizvodnje na osnovu člana 10. stav (6) i proizvodnje iz člana 12. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/10 i 99/19) i to:

a) biljnu proizvodnju;

b) animalnu proizvodnju;

c) izvorne zaštićene pasmine.
 

ODJELJAK A. BILJNA PROIZVODNJA

 

Član 4.
(Novčane podrške u biljnoj proizvodnji)
 

(1) Novčane podrške u biljnoj proizvodnji obuhvataju proizvodnje ratarskih kultura, povrtlarskih kultura, voćarskih kultura, duhana, grožđa i maslina, i to

hljebna žita (pšenica i raž);

stočni ječam, kukuruz, zob i tritikale;

krmno bilje (kukuruz za silažu, stočni grašak i grahorica);

uljarice (uljana repica, suncokret i soja);

povrće (paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, luk , salata i mladi krompir);

proizvodnju grožđa i maslina;

proizvodnju voća (šljiva, jabuka, kruška, breskva, nektarina, nar, trešnja, višnja, smokva, kajsija, lješnjak i maline);

heljdu;

ljekovito i aromatično bilje (kamilica, menta, lavanda, ružmarin, smilje i lovor);

duhan.

(2) Proizvodnju sjemena:

strnih žita (pšenica, ječam, raž , zob, tritikala) i heljda;

kukuruza, soje i suncokreta;

krompira (osnovno sjeme i certificirano sjeme).

(3) Proizvodnju sadnog materijala:

krošnjastog voća,

jagodičastog voća,

 vinove loze.

(4) Proizvodnja deklarisanih presadnica povrća (kontejnerskih):

kontejnerske presadnice povrća (salata, tikvica, špinat, celer, blitva, kukuruz šećerac i kornišon);

kontejnerske presadnice povrća (paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, kupus, dinja, lubenica);

kontejnerske kalemljene presadnice povrća (lubenica, dinja, krastavac, paradajz, patlidžan i paprika).
 

ODJELJAK B. ANIMALNA PROIZVODNJA

 

Član 5.
(Novčane podrške u animalnoj proizvodnji)
 

(1) Novčane podrške u animalnoj proizvodnji obuhvataju - Govedarsku:

mliječne krave u sistemu otkupa mlijeka;

proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka;

proizvodnja goveđeg mesa - tov junadi od teladi iz domaćeg uzgoja;

proizvodnja goveđeg mesa - tov junadi od teladi iz uvoza;

uzgoj rasplodne stoke (krave prvotelke - rasplodne junice);

uzgoj goveda u sistemu krava-tele.

(2) Ovčarsku i kozarsku proizvodnju:

proizvodnja svježeg ovčjeg i kozjeg mlijeka;

uzgoj rasplodne stoke - ovce i koze.

(3) Svinjogojsku proizvodnju:

proizvodnju svinjskog mesa - tov svinja (od prasadi iz domaćeg uzgoja i od prasadi

iz uvoza);

uzgoj rasplodne stoke - krmače.

(4) Peradarsku proizvodnju:

uzgoj pilenki (18-sedmičnih pilenki);

uzgoj matičnog jata (uzgoj pilenki teške i lake roditeljske linije).

(5) Pčelarsku proizvodnju:

košnice pčela - uzgoj pčelinjih zajednica.

(6) Ribarsku proizvodnju:

proizvodnja/uzgoj slatkovodne ribe (pastrmka, šaran i lipljan);

proizvodnja/uzgoj morske ribe (lubin i orada).

(7) Novčane podrške za izvorne zaštićene pasmine :

bosanski brdski konj;

domaća buša;

domaći magarac;

pas tornjak.
 

POGLAVLJE III. NAČIN OSTVARIVANJA NOVČANIH PODRŠKI

 

Član 6.
(Prijava plana proizvodnje)
 

(1) Klijent prijavljuje plan proizvodnje za narednu godinu kantonalnom ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: kantonalno ministarstvo) do 15. 11. tekuće godine, na Obrascu PPP, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Kantonalno ministarstvo će najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka iz stava (1) ovog člana dostaviti na adresu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) izvještaj o dospjelim planovima proizvodnje razvrstanim po proizvodnjama, kao i pojedinačni izvještaj za svakog klijenta u elektronskoj formi na CD-u.
 

Član 7.
(Prijava početka proizvodnje i podnošenje zahtjeva)
 

(1) Klijent podnosi prijavu početka biljne proizvodnje, odnosno početka/završetka animalne proizvodnje nadležnom kantonalnom ministarstvu na čijem području je gazdinstvo registrovano za biljnu ili animalnu proizvodnju, na obrascu P-1 (u daljem tekstu: Obrazac P-1). Obrazac prijave P-1 se evidentira kroz Aplikaciju za obradu novčanih podrški u poljoprivredi (u daljem tekstu: Aplikacija) i na osnovu iste kantonalni službenik preuzima obrazac odgovarajućeg zapisnika. Stupanjem na snagu ovog pravilnika Obrazac P-1 se izdaje u nadležnoj općinskoj službi iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata (u daljem tekstu: RPG i RK) ili putem Farmer web portala (http://www.farmerportal.ba). Prilikom prijave početka proizvodnje na Obrascu P-1 za mjere: Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka, Proizvodnja svježeg ovčjeg i kozjeg mlijeka, Uzgoj krava prvotelki - rasplodne junice, Uzgoj goveda u sistemu krava-tele, Uzgoj rasplodnih krmača i Uzgoj izvornih zaštićenih pasmina životinja - domaće buše, klijent upisuje brojeve ušnih markica grla koja posjeduje i za koja želi da ostvari pravo na novčanu podršku, koji se također unose u Aplikaciju.

(2) Kantonalna ministarstva će na osnovu podnesene prijave početka proizvodnje iz stava (1) ovoga člana sačiniti Zapisnik na mjestu proizvodnje na obrascu Zapisnika za biljnu proizvodnju (u daljem tekstu: Obrazac ZBP) ili obrascu Zapisnika za animalnu proizvodnju (u daljem tekstu: Obrazac ZAP), osim ako nije drugačije propisano u posebnim uslovima, i zajedno sa Obrascem P-1 uložiti u predmet. Kantonalni službenik je dužan izaći na lice mjesta i sačiniti zapisnik samo ukoliko klijent dostavi validan Obrazac P-1 za datu proizvodnju. U slučaju da se proizvodnja ili jedan njen dio odvija na teritoriji drugog kantona, nadležno kantonalno ministarstvo koje je zaprimilo Obrazac P-1, isti evidentira u Aplikaciji, te ga zajedno sa Obrascem ZBP ili ZAP, dobivenih iz Aplikacije, dostavlja kantonalnom ministarstvu na čijem se području odvija proizvodnja radi utvrđivanja činjeničnog stanja na terenu. Nakon sačinjavanja zapisnika, isti se vraća nadležnom kantonalnom ministarstvu na dalje postupanje. Pored Obrasca P-1 klijent je dužan za Uzgoj rasplodne stoke - ovce ili koze, dostaviti i izjavu o vlasništvu sa upisanim brojevima ušnih markica (u daljnjem tekstu: izjava o vlasništvu), ista se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. Ako se prilikom sačinjavanja zapisnika (ZAP) utvrdi da podaci iz izjave o vlasništvu nisu tačni, a klijent ne posjeduje validan dokaz nadležne veterinarske stanice ili veterinarskog inspektora o nastaloj promjeni, neće ostvariti pravo na novčanu podršku za tu proizvodnju u tekućoj godini. Kantonalni službenik koji sačinjava zapisnik o proizvodnji, odgovoran je za tačnost upisanih podataka u zapisniku.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu podršku (u daljem tekstu: Obrazac Z-1) se podnosi po završetku proizvodnje nadležnom kantonalnom ministarstvu. Obrazac Z-1 se može, već elektronski popunjen, preuzeti sa Farmer web-portala, ili iz Aplikacije u nadležnom kantonalnom ministarstvu - općinskoj službi. Zahtjev-Obrazac Z-1 sa kompletnom dokumentacijom podnosi klijent koji ispunjava opće i posebne uslove propisane ovim pravilnikom.

(4) Dokumentacija koju klijent dostavlja kantonalnom ministarstvu uvodi se u odgovarajuću evidenciju o upravnim predmetima na način propisan Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i Uputstvom o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/98 i 49/98).

(5) Kantonalna ministarstva mogu ovlastiti nadležne kantonalne poljoprivredne zavode ili općinske službe nadležne za poslove poljoprivrede za obavljanje poslova iz ovog člana.
 

Član 8.
(Obrada i obračun zahtjeva)
 

(1) Kantonalna ministarstva i njihove stručne službe, nadležni kantonalni poljoprivredni zavodi ili općinske službe nadležne za poslove poljoprivrede na osnovu Programa i odredbi ovog pravilnika primaju zahtjeve, vrše unos podataka u Aplikaciju, provjeravaju dostavljenu dokumentaciju, kao i podatke iz RPG i RK, obrađuju zahtjeve i utvrđuju činjenično stanje na terenu. Nadležno kantonalno ministarstvo će svakog mjeseca (do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec) dostavljati nadležnoj kantonalnoj i federalnoj poljoprivrednoj inspekciji u pisanoj ili elektronskoj formi spisak svih prijava proizvodnji (biljnu i animalnu) iz prethodnog mjeseca, dok se istima ne osigura direktan pristup Aplikaciji.

(2) Obrada zahtjeva iz stava (1) ovog člana vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).

(3) Nakon obrade i provjere dostavljene dokumentacije, kantonalno ministarstvo vrši obračun novčanih podrški samo za klijente čiji su zahtjevi blagovremeni, osnovani i potpuni.

(4) Kantonalno ministarstvo donosi rješenja kojim odlučuje o zahtjevima koji su pristigli kao neblagovremeni, nepotpuni ili neosnovani. Protiv rješenja kantonalnog ministarstva može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema rješenja taksirana sa 15 KM federalne upravne takse u skladu sa tarifnim brojem 33. tačka 10. Zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/17).
 

Član 9.
(Dostava obračunatih zahtjeva Federalnom ministarstvu)
 

(1) Kantonalno ministarstvo dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjeve za isplatu obračunatih novčanih podrški po modelu poticaja proizvodnji u elektronskoj formi putem Aplikacije.

(2) Kantonalna ministarstva, uz zahtjev koji se obrađuje i dostavlja Federalnom ministarstvu putem Aplikacije, dostavljaju i u pisanoj formi potpisan i ovjeren obračunski obrazac za svaku proizvodnju, koji sadrži pojedinačne obračune za klijente a koji se preuzima iz Aplikacije.

(3) Službenici kantonalnih ministarstava dužni su svu dostavljenu dokumentaciju uložiti u predmet, a Obrazac P-1, Obrazac ZAP/ZBP, Obrazac Z-1 i potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog Pravilnika skenirati u pdf formatu i pohraniti u Aplikaciju.

(4) Ukoliko klijent ispuni propisane uslove i podnese zahtjev sa kompletnom dokumentacijom kantonalnom ministarstvu prije krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva, kantonalno ministarstvo će najkasnije u roku od 20 dana od dana prijema zahtjeva isti dostaviti zajedno sa obračunom Federalnom ministarstvu na način propisan ovim članom.

(5) Na osnovu jedne prijave na obrascu P-1 može se podnijeti samo jedan zahtjev na obrascu Z-1 što se smatra završetkom proizvodnje, osim za mjere koje se odnose na proizvodnju mlijeka gdje se Z-1 Obrazac podnosi kvartalno, a prijava (P-1) jednom godišnje.

(6) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju na površini prijavljenoj u RPG-u samo jednom u toku godine.

(7) Kada su u pitanju novčane podrške koje se ostvaruju po grlu, klijent može ostvariti pravo na novčanu podršku za isto grlo samo po jednom osnovu u toku godine.
 

Član 10.
(Pravo na novčane podrške)
 

Pravo na novčanu podršku iz čl. 4 i 5. ovog pravilnika ima klijent:

a) koji ispunjava opće i posebne uslove propisane Programom za period od 01.10. prethodne do 01.10. tekuće godine i ovim pravilnikom;

b) koji se bavi proizvodnjom i/ili doradom sjemena i sadnog materijala biljnih vrsta iz rodova za koje je propisana obaveza upisa u Fitoregistar kao i klijent koji se bavi proizvodnjom i/ili otkupom (skladištenja, distribucije) mladog krompira ima pravo na novčanu podršku pod uslovom da je izvršio upis u Fitoregistar ili u Fitoevidenciju u skladu sa Pravilnikom o fitosanitarnom registru i o biljnim pasošima ("Službeni glasnik BiH", broj 5/13);

c) koji se bavi animalnom proizvodnjom ostvaruje novčanu podršku samo za zdrave životinje;

d) koji je ostvario pravo na novčanu podršku u ponovljenim postupcima provedenim po pravosnažnim sudskim presudama u oblasti novčanih podrški iz prethodnih godina, u postupcima okončanim u skladu sa članom 258. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) i pravosnažnim rješenjima donesenim u drugostepenom postupku po žalbama;

e) koji je proizveo i prodao proizvode na tržište (proizvođač ili kupac poljoprivrednog proizvoda mora biti pravno lice ili obrt), osim za one proizvodnje (biljne/animalne) kod kojih je u posebnim uslovima propisano drugačije;

f) koji ima proizvodnju propisanu Programom za tekuću godinu.
 

POGLAVLJE IV. USLOVI ZA OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI ODJELJAK A. OPĆI USLOVI

 

Član 11.
(Ispunjavanje uslova)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku iz ovog pravilnika ako ispuni sljedeće opće uslove:

a) državljanin Bosne i Hercegovine i ima sjedište, odnosno prebivalište na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH);

b) ostvario poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Federacije BiH;

c) proizveo, kupio/prodao proizvode:

Za kupovinu dostavlja sljedeću dokumentaciju (osim za mjere u kojima je u posebnim uslovima drugačije propisano):

 pravno lice - fakturu sa fiskalnim računom (u skladu sa članom 2. stav 2. ovog pravilnika) za kupovinu od drugog pravnog lica; fakturu (u skladu sa članom 2. stav 2. ovog pravilnika) za kupovinu od obrta; otkupni blok (potvrda) za kupljeni proizvod od fizičkog lica, u skladu sa članom 48. stav (5) Zakona o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10);

 obrt- fakturu sa fiskalnim računom (u skladu sa članom 2. stav 2. ovog pravilnika) za kupovinu od pravnih lica; fakturu (u skladu sa članom 2. stav 2. ovog pravilnika) za kupovinu od drugih obrta; otkupni blok (potvrda) za kupljeni proizvod od fizičkog lica, u skladu sa članom 48. stav (5) Zakona o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10);

 fizičko lice - uz otpremnicu na ime klijenta i fiskalni račun u skladu sa članom 2. stav 2. ovog pravilnika za kupovinu od pravnog lica, a od obrta fakturu na ime klijenta, a za kupovinu od drugog fizičkog lica (kupovina teladi ili prasadi za tov) dostavlja dokaz u skladu sa Posebnim uslovima propisanim za datu mjeru u okviru animalne proizvodnje. Ako fizičko lice kupuje repromaterijal u Republici Srpskoj (RS) ili u Brčko Distriktu - (BD) dostavlja valjan dokaz o nabavci u skladu sa važećim propisima na teritoriju RS-a i BD-a, osim ako u posebnim uslovima nije drugačije propisano.

Za prodaju dostavlja sljedeću dokumentaciju (osim za mjere u kojima je u posebnim uslovima drugačije propisano):

 pravno lice - fakturu sa fiskalnim računom (u skladu sa članom 2. stav 2. ovog pravilnika);

 obrt- fakturu ili fiskalni račun (u skladu sa članom 2. stav 2. ovog pravilnika);

 fizičko lice - otkupni blok (potvrda) otkupljivača za prodati proizvod u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika, fizičko lice može prodati i u Republici Srpskoj ili u Brčko Distriktu samo pravnom licu ili obrtu za što dostavlja otkupni blok na ime klijenta sa validnim dokazom (banke, pošte) o plaćanju istog;

 za kupovinu/prodaju proizvoda izvan teritorije Bosne i Hercegovine (dostavlja se faktura i Jedinstvena carinska deklaracija (u daljem tekstu: JCI);

fiskalni račun se ne dostavlja ukoliko je drugim pravnim aktom tako propisano;

zasnovao proizvodnju na području općine ili grada na kojima je proglašeno stanje elementarne nepogode u tekućoj godini, oslobađa se dostavljanja dokaza za prodati proizvod, a umjesto toga dostavlja dokaz nadležne službe o nastaloj šteti, uz ostale uslove i dokumentaciju za tu vrstu proizvodnje.

d) upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata sa statusom poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata ("Službene novine Federacije BiH" br. 42/08 i 24/20), (u daljem tekstu: Pravilnik o upisu u RPG i RK) i Registar pčelara i pčelinjaka ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/18), za klijente koji se bave uzgojem pčelinjih zajednica;

e) u općinskoj službi izvršio ažuriranje podataka do roka propisanog u Pravilniku o upisu u RPG i RK, a klijent, odnosno gazdinstvo registrovano prvi put nakon ovog roka, pravo na novčanu podršku ostvaruje od naredne godine;

f) ostvario propisanu minimalnu poticanu količinu/površinu;

g) registrovan otkupljivač/prerađivač (pravno lice ili obrt) podnosi zahtjev za novčanu podršku za vlastitu proizvodnju i/ili za proizvodnju klijenta koji je ostvario/ima minimalno propisanu količinu;

h) registrovan kao zadruga i izvrši zadružnu reviziju u skladu sa Općim zakonom o zadrugama BiH ("Službeni glasnik BiH", 18/03), osim novoformiranih zadruga;

i) proizvođač koji je i prerađivač mora biti pravno lice ili obrt;

j) upisan u sudski registar za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ukoliko djeluje kao privredno društvo ili zadruga, odnosno u obrtni registar koji vodi organ nadležan za izdavanje obrtnice, ako djeluje kao obrtnik. Kao dokaz o registraciji uzimaju se podatci iz RPG-a i RK;

k) obilježio životinje u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju i kontroli kretanja životinja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 13/10, 79/10, 25/11, 103/11, 41/12, 52/15, 22/16 i 66/16);

l) Ukoliko nisu osigurani uslovi za označavanje životinja (svinjogojska proizvodnja) od strane nadležne institucije na nivou BiH, u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju i kontroli kretanja životinja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br.13/10, 79/10, 25/11, 103/11, 41/12, 52/15, 2/16 i 66/16), klijenti nisu dužni dostaviti dokumentaciju u vezi označavanja životinja.

m) drži životinje pod stalnim nadzorom u skladu sa Zakonom o veterinarstvu u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02) i Odluke o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljki životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu ("Službeni glasnik BiH", br. 33/03,14/04,35/05 ,06/15 i 45/15);

n) provodi mjere u skladu sa Naredbom o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti životinja na osnovu Zakona o veterinarstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02) i njihovo provođenje u tekućoj godini (ukoliko su osigurani preduslovi) na osnovu kojih nadležna veterinarska organizacija izdaje potvrdu o provedenim obaveznim mjerama zdravstvene zaštite životinja (u daljem tekstu: potvrda o provedenim obaveznim mjerama);

o) omogući analizu zemljišta koju vrše ovlaštene i akreditovane ustanove u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/09).

p) prijavi proizvodnju najkasnije u roku 15 dana od početaka proizvodnje, osim za mjere u kojima je u posebnim uslovima drugačije propisano.

(2) Klijent je dužan pored općih ispuniti i posebne uslove propisane ovim pravilnikom i Programom novčanih podrški za tekuću godinu.

(3) Izmirio obaveze u periodu od 01.01. do 31.12. prethodne godine kod:

a) nadležne Porezne uprave Federacije BiH za što dostavlja dokaz da nema dospjelih a neizmirenih obaveza za navedeni period ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga (odnosi se na: pravna lica, obrte i fizička lica);

b) Uprave za indirektno oporezivanje BiH za što dostavlja dokaz da nema dospjelih a neizmirenih obaveza za navedeni period ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga (odnosi se na: pravna lica, obrte i fizička lica koja su u sistemu PDV-a), odnosno dokaz da nisu u sistemu PDV-a (pravna lica i obrt). Ukoliko klijent ima više zahtjeva u toku godine, dokaze po tačkama a) i b) ovog stava dostavlja prilikom prvog zahtjeva u toj godini, jer je ista nakon skeniranja vidljiva kroz aplikaciju i automatski se pridružuje svim zahtjevima klijenta za tu godinu.

(4) Klijent ostvaruje novčanu podršku u okviru propisanih minimalnih/maksimalnih površina/količina, kao i drugih ograničenja iz Programa za tekuću godinu.
 

ODJELJAK B. POSEBNI USLOVI U BILJNOJ PROIZVODNJI

 

Član 12.
(Proizvodnja hljebnih žitarica - pšenica i raž)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju hljebnih žitarica (pšenica i raž), ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) zasnuje proizvodnju hljebnih žitarica na minimalno 1 ha po kulturi i proda minimalno 3,0 t/ha pšenice ili minimalno 1,5 t/ha raži po kulturi;

b) podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01 do 15.05. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik kantonalnog ministarstva (u daljem tekstu: ovlašteni službenik) je dužan tokom vegetacije, a najkasnije u roku od 70 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta, sačiniti zapisnik o zasijanoj površini - Obrazac ZBP.

(3) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) dokaz o kupljenom sjemenu u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika (minimalno 150 kg/ha za pšenicu odnosno 100 kg/ha za raž ), a za donirano sjeme dokaz o vrsti i količini doniranog sjemena;

c) dokaz o prodaji u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika, a klijent koji vrši i preradu proizvoda na vlastitom gazdinstvu, dostavlja knjigovodstvenu ispravu iz proizvodnje u preradu u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika;

d) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev i obračun kako je propisano članom 9. ovog pravilnika.

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 13.
(Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju stočnog ječma, zobi i tritikale, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovoga pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) zasnuje proizvodnju stočnog ječma, zobi ili tritikala na minimalno 1 ha po kulturi, za kukuruz na minimalno 2 ha i proda minimalno 3,0 t/ha ječma, kukuruza, zobi ili tritikala po kulturi;

b) da po 1ha zasijanog ječma, kukuruza, zobi ili tritikale, klijent koji proizvodni za vlastite potrebe u uzgoju ima najmanje 4 goveda ili 20 svinja, ovaca ili koza (kategorije iz Obrasca 4, RPG-a i RK), u vrijeme sačinjavanja zapisnika o proizvodnji, dok klijent koji vrši prodaju, umjesto dokaza za grla, dostavlja dokaz o prodaji najmanje 3,0 t/ha ječma, kukuruza, zobi ili tritikale;

c) podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 15.05. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik kantonalnog ministarstva je dužan tokom vegetacije, a najkasnije u roku od 70 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta, sačiniti zapisnik o zasijanoj površini - Obrazac ZBP.

(3) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu podršku (Z-1);

b) dokaz o kupljenom sjemenu u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika (minimalno 150 kg/ha za ječam i tritikale odnosno 100 kg/ha za zob, za kukuruz 25 kg/ha), a za donirano sjeme dokaz o vrsti i količini doniranog sjemena;

c) dokaz o prodaji u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika, a klijent koji vrši i preradu proizvoda na vlastitom gazdinstvu, dostavlja knjigovodstvenu ispravu iz proizvodnje u preradu u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika;

d) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev i obračun kako je propisano članom 9. ovog pravilnika.

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 14.
(Proizvodnja krmnog bilja - silažni kukuruz, stočni grašak i grahorice)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju kukuruza za silažu, stočnog graška ili grahorice, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) zasnuje proizvodnju silažnog kukuruza, stočnog graška ili grahorica na minimalno 2 ha po kulturi za vlastite potrebe ili za prodaju;

b) da po 1ha zasijanog kukuruza, stočnog graška ili grahorice u uzgoju ima najmanje 4 goveda ili 20 svinja, ovaca ili koza (kategorije iz Obrasca 4, RPG-a i RK), u vrijeme sačinjavanja zapisnika o proizvodnji za klijenta koji proizvodi za vlastite potrebe, dok klijent koji vrši prodaju umjesto dokaza za grla, dostavlja dokaz o prodaji najmanje 20 t/ha silažnog kukuruza, graška ili grahorice;

c) podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 31.05. tekuće godine za silažni kukuruz, a do 15.05 za stočni grašak i grahorice.

(2) Ovlašteni službenik je dužan tokom vegetacije, a najkasnije u roku od 60 dana za silažni kukuruz, a 30 dana za stočni grašak i grahorice od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta, sačiniti zapisnik o zasijanoj površini - Obrazac ZBP.

(3) Za ostvarenje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) dokaz o kupljenom sjemenu u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika (minimalno 18 kg/ha za silažni kukuruz odnosno 100 kg/ha za stočni grašak i grahorice), a za donirano sjeme dokaz o vrsti i količini doniranog sjemena;

c) dokaz o prodaji u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika, a klijent koji vrši i preradu proizvoda na vlastitom gazdinstvu, dostavlja knjigovodstvenu ispravu iz proizvodnje u preradu u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika, za klijenta koji proizvodi za tržište;

d) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom

ministarstvu zahtjev i obračun kako je propisano članom 9. ovog pravilnika.

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 15.
(Proizvodnja uljarica - uljana repica, suncokret i soja)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju uljarica (uljana repica, suncokret i soja), ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) zasnuje proizvodnju uljarica, suncokreta ili soje na minimalno 1 ha po kulturi i proda minimalno 2,0 t/ha uljane repice, 1,5 t/ha suncokreta ili soje;

b) podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 15.05. za uljanu repicu, a za suncokret i soju do 31.05. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik dužan je tokom vegetacije, a najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik- Obrazac ZBP.

(3) Za ostvarenje prava na novčanu potporu klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) dokaz o kupljenom sjemenu u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika (minimalno 60 kg/ha za soju, odnosno 3 kg/ha za uljanu repicu i suncokret), a za donirano sjeme dokaz o vrsti i količini doniranog sjemena;

c) dokaz o prodaji u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika, a klijent koji vrši i preradu proizvoda na vlastitom gazdinstvu, dostavlja knjigovodstvenu ispravu iz proizvodnje u preradu u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika;

d) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev i obračun kako je propisano članom 9. ovog pravilnika.

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 16.
(Proizvodnja povrća - paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, luk (bijeli/crveni), salata i mladi krompir)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju povrća ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika, ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) zasnuje proizvodnju povrća u skladu sa Sjetvenim normama (iste se nalaze na web stranici Federalnog ministarstva), na minimalno 0,5 ha po kulturi i proda minimalno 10 t/ha paradajza, 8 t/ha mladog krompira, 6 t/ha paprike, luka, patlidžana; ili 5 t/ha krastavca; ili 2 t/ha salate, cvekle ili mrkve,

b) podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 31. 05. tekuće godine, a za mladi krompir do 01.05. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik je dužan u toku vegetacije, a najkasnije u roku od 60 dana, a za mladi krompir i salatu u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik - Obrazac ZBP.

(3) Za ostvarenje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10., a za mladi krompir do 01.08. tekuće godine dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1, (sa upisanim Fito-brojem za proizvodnju mladog krompira);

b) dokaz o kupljenom sjemenu/presadnicama u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika, a za donirano sjeme/presadnice dokaz o vrsti i količini doniranog sjemena/presadnica;

c) dokaz o prodaji u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika, a klijent koji vrši i preradu proizvoda na vlastitom gazdinstvu, dostavlja knjigovodstvenu ispravu iz proizvodnje u preradu u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika;

d) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10., a za mladi krompir do 01.09. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev i obračun kako je propisano članom 9. ovog pravilnika.

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 17.
(Proizvodnja grožđa i maslina)
 

(1) Klijent (pravno lice ili obrt) ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju grožđa (vinskog/stolnog) ili maslina u rodu, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) ima zasnovanu proizvodnju vinograda ili maslina na minimalno 0,3 ha po kulturi;

b) podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 01. 06. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik je dužan tokom vegetacije, a najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik- Obrazac ZBP i evidentirati površinu vinograda ili maslenika u rodu.

(3) Za ostvarenje prava na novčanu potporu klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev i obračun kako je propisano članom 9. ovog pravilnika.

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 18.
(Proizvodnja voća - šljiva, jabuka, kruška, breskva, nektarina, nar, trešnja, višnja, smokva, kajsija, lješnjak i maline)
 

(1) Klijent (pravno lice ili obrt) ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju voća u rodu, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) ima zasnovanu proizvodnju voća na minimalno 0,5 ha po kulturi.

b) podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 01.06. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik je dužan tokom vegetacije, a najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik - Obrazac ZBP i evidentirati površinu voćnjaka u rodu.

(3) Za ostvarenje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev i obračun kako je propisano članom 9. ovog pravilnika.

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 19.
(Proizvodnja heljde)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju heljde, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) zasnuje proizvodnju heljde na minimalno 1 ha i proda minimalno 1 t/ha;

b) podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 15.06. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik je dužan tokom vegetacije, a najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta, sačiniti zapisnik - Obrazac ZBP.

(3) Za ostvarenje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) dokaz o kupljenom sjemenu u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika (minimalno 50 kg/ha), a za donirano sjeme dokaz o vrsti i količini doniranog sjemena;

c) dokaz o prodaji u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika, a klijent koji vrši i preradu proizvoda na vlastitom gazdinstvu, dostavlja knjigovodstvenu ispravu iz proizvodnje u preradu u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika;

d) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev i obračun kako je propisano članom 9. ovog pravilnika,

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 20.
(Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja - kamilica, menta, lavanda, ružmarin, smilje i lovor)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) zasije/zasadi ljekovito i aromatično bilje na najmanje 1 ha po kulturi i proda/preradi minimalno: 0,3 t/ha lavande, smilja, mente, kamilice, lovora ili ružmarina;

b) podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 15.06. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik je dužan tokom vegetacije, a najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta, sačiniti zapisnik- Obrazac ZBP.

(3) Za ostvarenje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) dokaz o prodaji u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika, a klijent koji vrši i preradu proizvoda na vlastitom gazdinstvu, dostavlja knjigovodstvenu ispravu iz proizvodnje u preradu u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika;

c) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev i obračun kako je propisano članom 9. ovog pravilnika.

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 21.
(Proizvodnja duhana u listu - Virginia, Berley I - IV klasa i Hercegovački ravnjak - A1, A2, A3, B1, B2, i B3)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju duhana u listu, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) zasnuje proizvodnju duhana na najmanje 0,5 ha i proda minimalno: 2 t/h Virginije ili Berleya ili 1 t/ha Hercegovačkog ravnjaka;

b) sklopi ugovor sa registrovanim otkupljivačem u skladu sa odredbama Zakona o duhanu ("Službeni glasnik BiH", broj 32/10);

c) podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 15.06. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik je dužan tokom vegetacije, a najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta, sačiniti zapisnik- Obrazac ZBP.

(3) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) dokaz o kupljenom sjemenu (naturalno ili pilirano/presadnici) u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika;

c) ugovor sa organizatorom proizvodnje/obrađivačem o otkupu sirovog duhana u listu u skladu sa članom 7. Zakona o duhanu;

d) dokaz o prodaji u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika, a klijent koji vrši i preradu proizvoda na vlastitom gazdinstvu, dostavlja knjigovodstvenu ispravu iz proizvodnje u preradu/skladište u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika;

e) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev i obračun kako je propisano članom 9. ovog pravilnika.

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 22.
(Proizvodnja sjemena strnih žitarica - pšenica, ječam, raž, zob, tritikale i sjemena heljde)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju sjemena strnih žitarica, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) zasnuje proizvodnju sjemena jedne ili više kultura i proda ili koristi za vlastitu sjetvu, minimalno: 2,5 t/ha sjemena pšenice; 2,5 t/ha sjemena ječma 2,5 t/ha tritikala; 1,0 t/ha raži; 1,0 t/ha zobi ili 0,8 t/ha sjemena heljde;

b) kantonalnom ministarstvu prijavi proizvodnju sortnog sjemena, zavisno o vrsti bilja, kategorija propisanih članom 14. Pravilnika o službenom nadzoru sjemenskih usjeva u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 14/15), (u daljem tekstu: Pravilnik o službenom nadzoru);

c) vrši proizvodnju sjemena, zavisno od vrste sjemena, u skladu sa Pravilnikom o službenom nadzoru i ispunjava uslove za stavljanje u promet u skladu sa Pravilnikom o stavljanju u promet ("Službeni glasnik BiH", br. 40/12, 60/12, 63/12, 67/12, 52/13 i 54/16);

d) podnosi prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 15.05. za pšenicu, ječam, raž, zob i tritikale, a za heljdu do 01.06. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik je dužan tokom vegetacije, a najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik- Obrazac ZBP.

(3) Za ostvarenje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) dokaz o kupljenom sjemenu u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika upotrijebljenom za zasnivanje prijavljene sjemenske proizvodnje kategorija propisanih članom 14. Pravilnika o službenom nadzoru ili knjigovodstveni dokaz za sjeme iz vlastite proizvodnje odgovarajuće kategorije dozvoljene za umnožavanje;

c) ugovor o službenom nadzoru sa ovlaštenom institucijom;

d) zadnji zapisnik o službenom nadzoru vršenom od ovlaštene institucije koji je sačinjen do 01.10. tekuće godine;

e) dokaz o prodaji deklarisanog sjemena u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika, a klijent koji proizvodi sjeme i vrši sjetvu istog na vlastitom gazdinstvu; dostavlja knjigovodstvenu ispravu iz jedne proizvodnje u drugu proizvodnju u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika;

f) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev i obračun kako je propisano članom 9. ovog pravilnika.

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 23.
(Proizvodnja sjemena kukuruza, soje i suncokreta)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju sjemena kukuruza, soje i suncokreta, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) zasnuje proizvodnju sjemena jedne ili više kultura i proda ili koristi za vlastitu sjetvu minimalno: 1,5 t/ha kukuruza; 1,0 t/ha soje i 1,0 t/ha sjemena suncokreta;

b) kantonalnom ministarstvu prijavi proizvodnju sortnog sjemena, zavisno o vrsti bilja, kategorija propisanih članom 14. i članom 38. Pravilnika o službenom nadzoru;

c) proizvedi sjeme, zavisno o vrsti sjemena, u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu;

d) podnosi prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01.do 01.06. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik je dužan tokom vegetacije, a najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik- Obrazac ZBP.

(3) Za ostvarenje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1 (sa upisanim Fito-brojem za proizvodnju sjemena suncokreta);

b) dokaz o prodaji deklarisanog sjemena u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika, a klijent koji proizvodi sjeme i vrši sjetvu istog na vlastitom gazdinstvu; dostavlja knjigovodstvenu ispravu iz jedne proizvodnje u drugu proizvodnju u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika;

c) ugovor o službenom nadzoru sa ovlaštenom institucijom;

d) zadnji zapisnik o službenom nadzoru vršenom od ovlaštene institucije koji je sačinjen do 01.10. tekuće godine;

e) dokaz o kupljenom sjemenu u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika upotrijebljenom za zasnivanje prijavljene sjemenske proizvodnje kategorija propisanih članom 14. Pravilnika o službenom nadzoru, kao i za sjeme iz vlastite proizvodnje odgovarajuće kategorije dozvoljene za umnožavanje;

f) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 10.11. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev i obračun kako je propisano članom 9. ovog pravilnika.

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 24.
(Proizvodnja sjemenskog krompira - osnovno sjeme i certificirano sjeme)
 

(1) Pravo na novčanu podršku za proizvodnju sjemenskog krompira (osnovno sjeme i certificirano sjeme) ima klijent koji pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispunjava i sljedeće posebne uslove:

a) zasnuje proizvodnju sjemenskog krompira i proda ili koristi za vlastitu sadnju. minimalno 5 t/ha osnovnog ili certificiranog sjemena;

b) kantonalnom ministarstvu prijavi proizvodnju sortnog sjemena, kategorija propisanih članom 11. Pravilnika o službenom nadzoru sadnog materijala poljoprivrednog bilja u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 13/15);

c) proizvodi sjemenski krompir u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu i pratećim podzakonskim aktima;

d) podnosi prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 30.06. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik je dužan tokom vegetacije, a najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik- Obrazac ZBP.

(3) Za ostvarenje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1 (sa upisanim Fito-brojem);

b) dokaz o kupljenom sjemenu u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika upotrijebljenom za zasnivanje prijavljene sjemenske proizvodnje, kao i za sjeme iz vlastite proizvodnje odgovarajuće kategorije dozvoljene za umnožavanje;

c) ugovor o službenom nadzoru sa ovlaštenom institucijom;

d) zadnji zapisnik o službenom nadzoru vršenom od ovlaštene institucije koji je sačinjen do 01.10. tekuće godine;

e) dokaz o prodaji u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika, a klijent koji proizvodi sjeme i vrši sjetvu istog na vlastitom gazdinstvu dostavlja knjigovodstvenu ispravu iz jedne proizvodnje u drugu proizvodnju u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika;

f) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev i obračun kako je propisano članom 9. ovog pravilnika.

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 25.
Proizvodnja deklarisanog sadnog materijala krošnjastog voća (jabuka, kruška, šljiva, dunja, mušmula, oskoruša, breskva, kajsija, nektarina, trešnja, višnja, maslina, smokva, lijeska, orah, kesten i nara), jagodičastog voća (kupina, malina, borovnica, brusnica i jagoda – frigo sadnica) i sadnica vinove loze
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju sadnog materijala, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) zasnuje proizvodnju sadnog materijala i proda ili isti koristi za vlastitu sadnju;

b) kantonalnom ministarstvu prijavi proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala koji je vegetativno potomstvo sorte, podloge ili međupodloge koje se nalaze na Sortnoj listi Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 59/10) umnožen u skladu sa Pravilnikom o službenom nadzoru sadnog materijala poljoprivrednog bilja u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 13/15);

c) federalnom i kantonalnom ministarstvu dostavio izvještaj o proizvodnji i količini proizvedenih sadnica za prethodnu godinu;

d) podnosi prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 30.06. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik je dužan tokom vegetacije, a najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik- Obrazac ZBP.

(3) Za ostvarenje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1 (sa upisanim Fito-brojem);

b) dokaz o prodaji u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika, a klijent koji proizvodi sadni materijal i vrši sadnju istog na svom gazdinstvu, dostavlja knjigovodstvenu ispravu iz jedne proizvodnje u drugu proizvodnju u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika;

c) ugovor o službenom nadzoru sa ovlaštenom institucijom;

d) zadnji zapisnik o službenom nadzoru vršenom od ovlaštene institucije, koji je sačinjen do 01.10. tekuće godine;

e) izvještaj o proizvodnji i količini proizvedenih sadnica za prethodnu godinu;

f) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10 tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev i obračun kako je propisano članom 9. ovog pravilnika.

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 25a.
(Proizvodnja kontejnerskih deklarisanih presadnica povrća (salata, tikvica, špinat, celer, blitva, kukuruz šećerac, kornišon, paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, kupus, dinja, lubenica)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju kontejnerskih deklarisanih presadnica povrća, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispunjava i sljedeće posebne uslove:

a) zasnuje proizvodnju presadnica povrća, proda ili iste koristi za vlastitu sadnju,

b) kantonalnom ministarstvu prijavi proizvodnju deklarisanih presadnica, zavisno o vrsti bilja, kategorija propisanih članom 11. Pravilnika o službenom nadzoru sadnog materijala poljoprivrednog bilja u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 13/15),

c) proizvede presadnice zavisno o vrsti, u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/01 i 31/14).

(2) Podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 01.08. tekuće godine.

(3) Ovlašteni službenik dužan je tokom vegetacije, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik - Obrazac ZBP (utvrditi proizvodni kapacitet i zatečenu proizvodnju).

(4) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac zahtjeva (Z-1), (sa upisanim fito brojem),

b) dokaz o prodaji u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika, a klijent koji proizvodi presadnice i vrši sadnju istih na svom gazdinstvu, dostavlja knjigovodstvenu ispravu iz jedne proizvodnje u drugu proizvodnju u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika,

c) ugovor o službenom nadzoru sa ovlaštenom institucijom,

d) zadnji zapisnik o službenom nadzoru vršenom od ovlaštene institucije, koji je sačinjen do 01.10. tekuće godine,

e) izvještaj o proizvodnji i količini proizvedenih presadnica za prethodnu godinu,

f) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(5) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10 tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev i obračun kako je propisano članom 9. ovog pravilnika.

(6) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

ODJELJAK C. POSEBNI USLOVI U ANIMALNOJ PROIZVODNJI

 

Član 26.
(Mliječne krave u sistemu otkupa mlijeka)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za mliječne krave koje su u sistemu otkupa mlijeka, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) u uzgoju ima minimalno tri mliječne krave u sistemu otkupa mlijeka u vrijeme sačinjavanja zapisnika;

b) grla koja su predmet novčane podrške obavezan je zadržati na vlastitom gazdinstvu najmanje tri godine od dana podnošenja zahtjeva, a u slučaju uginuća ili izlučivanja radi remonta stada u toku godine (maksimalno 30% grla), obavezan je posjedovati zapisnik nadležne veterinarske organizacije ili kantonalnog veterinarskog inspektora;

c) starost grla u vrijeme pravljenja zapisnika ne može biti manja od 24 mjeseca;

d) posjeduje ugovor sa registrovanim otkupljivačem, odnosno prerađivačem kojem isporučuje mlijeko;

e) podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 10.04. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik je dužan najkasnije u roku od 120 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik - ZAP i uložiti u predmet zajedno sa P-1 obrascem.

(3) Za ostvarenje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.09. tekuće godine dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji i sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) pasoš goveda na ime klijenta (dostavlja se neovjerena kopija, a original mora imati na farmi);

c) ugovor sa registrovanim otkupljivačem, odnosno prerađivačem kojem isporučuje mlijeko;

d) potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);

e) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika;

f) izjavu klijenta da će grla (krave sa navedenim brojevima ušnih markica) koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje tri godine od dana podnošenja zahtjeva.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.09. tekuće godine, dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev propisan članom 9. ovog pravilnika i obračun koji sadrži pojedinačne obračune za klijente na ovjerenom obrascu za animalnu proizvodnju.

(5) Obračun novčane podrške za mliječne krave se vrši na osnovu podataka iz zapisnika- ZAP i broja zdravih grla iz potvrde o obaveznim mjerama.

(6) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 27.
(Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) Posjeduje tri mliječne krave, proizvede i proda minimalno 500 litara mjesečno, u skladu sa Pravilnikom o sirovom mlijeku ("Službeni glasnik BiH" br. 21/11 i 62/14) i Uredbom o načinu uzimanja uzoraka, klasiranju i obračunu cijene mlijeka ("Službene novine Federacije BIH, broj 102/16");

b) ako proizvodi i prerađuje mlijeko na svom gazdinstvu u skladu sa propisima iz tačke a) ovog stava ostvaruje podršku maksimalno do 500 litara po grlu mjesečno;

c) posjeduje ugovor sa registrovanim otkupljivačem, odnosno prerađivačem kojem isporučuje mlijeko;

d) podnose prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu (za IV kvartal prethodne i prva tri kvartala tekuće godine) od 01.01. do 10.04. tekuće godine na Obrascu P-1.

(2) Dokumentacija sa zahtjevom za IV kvartal prethodne godine se dostavlja nadležnom kantonalnom ministarstvu najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Programa za tekuću godinu, a kantonalno ministarstvo iste obrađuje i dostavlja Federalnom ministarstvu u roku od petnaest dana.

(3) Registrovani prerađivač/otkupljivač u ime klijenta ili u svoje ime, odnosno proizvođač koji vrši preradu na vlastitom gazdinstvu, dostavlja kantonalnom ministarstvu u pisanoj i elektronskoj formi najkasnije do 15. dana u mjesecu za prethodni kvartal u originalu ili u ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) pasoše goveda na ime klijenta (dostavlja se neovjerena kopija, a original mora imati na farmi);

c) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika;

d) raster mjesečnog otkupa mlijeka po danima za kvartal, dokaz o otkupu mlijeka u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika i zbirni obrazac (Excel) proizvođača sa otkupljenom količinom mlijeka u toku kvartala koji sadrži dvije kolone (broj poljoprivrednog gazdinstva: "BPG" i količinu otkupljenog mlijeka: "litara") , a za otkupljivače koji nisu prerađivači, pored navedene dokumentacije dostavljaju poreznu fakturu i fiskalni račun prema prerađivaču;

e) klijent koji proizvodi i vrši preradu mlijeka na vlastitom gazdinstvu (mora biti pravno lice ili obrt), dostavlja: raster mjesečnog otkupa po danima za kvartal, odgovarajuću knjigovodstvenu ispravu iz proizvodnje u preradu u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika, laboratorijski Izvještaj o geometrijskoj sredini za somatske stanice i ukupan broj mikroorganizama za svaki mjesec koje dostavlja kvartalno, kao i potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se jednom u toku godine uz dokumentaciju za III kvartal-neovjerena kopija).

(4) Dokumenti iz stava (3) tač. b) i c) ovog člana se dostavljaju jednom godišnje prilikom prve aplikacije.

(5) Obračun novčane podrške za mlijeko obračunava se na osnovu količine proizvedenog mlijeka koje je prodano ili prerađeno na vlastitom gazdinstvu u toku jednog kvartala.

(6) Kantonalno ministarstvo će nakon izvršene kontrole ispravnosti i elektronske obrade dostavljenog obračuna pomoću Aplikacije, uputiti zahtjev sa objedinjenom obračunskom tabelom Federalnom ministarstvu u pisanoj formi najkasnije do 25. dana u mjesecu za prethodni kvartal.

(7) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa članom 7. stav (1) i čl. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 28.
(Proizvodnja goveđeg mesa - tov junadi od teladi iz domaćeg uzgoja)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju goveđeg mesa - tov junadi od teladi (muških) iz domaćeg uzgoja, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) utovi u jednom turnusu minimalno 3 grla iz domaćeg uzgoja i iste proda;

b) uvede u tov grla starosti do 6 mjeseci i težine do 210 kg;

c) ostvari najmanju izlaznu težinu tovljenika 500 kg;

d) drži junad u tovu najmanje 200 dana (useljenje grla u jedan turnus može trajati najduže 30 dana);

e) izlazna starost tovljenika prilikom prodaje može biti maksimalno 24 mjeseca;

f) podnese prijavu početka tova kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 u roku od pet dana od dana useljenja posljednjeg grla u turnus (od kada se računa početak turnusa.

g) podnese prijavu završetka tova na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu najkasnije 20 dana prije završetka tova.

(2) Ovlašteni službenik je dužan u roku od 20 dana od dana podnošenja prijave početka tova izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik o početku tova - Obrazac ZAP.

(3) Ovlašteni službenik je dužan u roku od 20 dana od dana prijave završetka tova izvršiti obilazak klijenta i sačiniti zapisnik o završetku tova - Obrazac ZAP.

(4) Za ostvarenje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) pasoš za grlo u tovu na ime klijenta;

c) za kupljenu telad za tov, dokaz u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika (za pravna lica i obrte);

d) kopiju pojedinačnog ili skupnog obrasca za prijavu kretanja teladi kupljenih za tov i prodanih junadi kao i kopije svjedodžbi o zdravstvenom stanju;

e) dokaz o prodanoj junadi u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika, a klijent koji vrši i preradu proizvoda (odobrena klaonica), dostavlja knjigovodstvenu ispravu iz proizvodnje u preradu u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika;

f) potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);

g) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(5) Dokumenti iz stava (4) tačke d) ovog člana predstavljaju ujedno i dokaz o kupovini teladi za tov između fizičkih lica).

(6) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev propisan članom 9. ovog pravilnika.

(7) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 29.
(Proizvodnja goveđeg mesa - tov junadi od teladi iz uvoza)
 

(1) Klijent (uvoznik ili klijent koji je kupio uvezena grla) ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju goveđeg mesa - tov junadi od teladi (muških) iz uvoza, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) utovi u jednom turnusu minimalno 10 grla iz uvoza i iste proda;

b) uvede u tov grlo težine do 310 kg;

c) drži junad u tovu najmanje 90 dana (useljenje grla u jedan turnus može trajati najduže 10 dana);

d) ostvari najmanju izlaznu težinu tovljenika 500 kg;

e) izlazna starost tovljenika prilikom prodaje može biti maksimalno 24 mjeseca;

f) podnese prijavu početka tova na obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu najkasnije pet dana nakon useljenja posljednjeg grla u turnus. Početak tova za grla iz uvoza se računa od početka karantena;

g) podnese prijavu završetka tova na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu, najkasnije 20 dana prije završetka tova.

(2) Ovlašteni službenik je dužan u roku od 20 dana od dana podnošenja prijave početka tova izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik o početku tova - Obrazac ZAP.

(3) Ovlašteni službenik je dužan u roku od 20 dana od dana prijave završetka tova izvršiti obilazak klijenta i sačiniti zapisnik o završetku tova - Obrazac ZAP.

(4) Za ostvarenje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) pasoš za grlo u tovu na ime klijenta;

c) dokaz za kupljena grla za tov u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika;

d) kopiju pojedinačnog ili skupnog obrasca za prijavu kretanja grla kupljenih za tov i za prodanu junad kao i kopiju svjedodžbe o zdravstvenom stanju;

e) rješenje kantonalnog veterinarskog inspektora o otvaranju i zatvaranju karantena;

f) dokaz o prodanoj junadi u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika, a klijent koji vrši i preradu proizvoda (odobrena klaonica), dostavlja knjigovodstvenu ispravu iz proizvodnje u preradu u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika;

g) potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);

h) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(5) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev propisan članom 9. ovog pravilnika.

(6) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 30.
(Uzgoj krava prvotelki - rasplodne junice)
 

(1) Klijent (pravno lice ili obrt) ostvaruje pravo na novčanu podršku za uzgoj rasplodnih junica, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) u uzgoju ima minimalno dvije junice iz vlastitog stada u vrijeme sačinjavanja zapisnika, s tim da služe za proširenje vlastitog stada ili za prodaju (prodaju junica mogu vršiti samo pravna lica i obrti);

b) junice koje ostavlja za dalji uzgoj obavezan je zadržati na vlastitom gazdinstvu najmanje tri godinu od dana podnošenja zahtjeva (klijent koji proda junicu, obavezan je dokumentaciju o prodaji i kretanju životinje čuvati najmanje tri godine), a u slučaju uginuća ili izlučivanja radi remonta stada u toku godine (maksimalno 30% stada), obavezan je posjedovati zapisnik nadležne veterinarske organizacije ili kantonalnog veterinarskog inspektora;

c) Prilikom podnošenja P-1 Obrasca starost krava prvotelki - rasplodnih junica ne može biti manja od 14 mjeseci, niti veća od 26 mjeseca;

d) podnese prijavu početka uzgoja rasplodnih junica kantonalnom ministarstvu na P-1 Obrascu od 01.01. do 15.08. tekuće godine (dostavlja se samo jedan P-1 obrazac u navedenom periodu).

(2) Ovlašteni službenik dužan je u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave izvršiti obilazak klijenta i sačiniti zapisnik- Obrazac ZAP.

(3) Za ostvarenje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji i sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) pasoš za svaku junicu na ime klijenta (dostavlja se neovjerena kopija, a original mora imati na farmi);

c) pasoš za majku junice na ime klijenta;

d) potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);

e) izjavu klijenta o broju uzgojenih junica na gazdinstvu sa navedenim brojem ušnih markica za grla koja će zadržati za dalji uzgoj, a ako su prodata, dokaz o prodaji u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika;

f) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev propisan članom 9. ovog pravilnika.

(5) Obračun novčane podrške za rasplodne junice se vrši na osnovu broja zdravih

životinja iz potvrde o provedenim obaveznim mjerama, broja junica iz Obrasca P-1, broja junica iz zapisnika - Obrazac ZAP, dokaza iz stava (3) tačka e) ovog člana i Obrasca o prijavi kretanja za prodate junice.

(6) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 31.
(Uzgoj goveda u sistemu krava-tele)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za uzgoj goveda u sistemu krava-tele, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) da u vlastitom uzgoju u vrijeme sačinjavanja zapisnika posjeduje minimalno 15 krava mesne pasmine, kombinovane pasmine ili križance mesne i kombinovane pasmine goveda, koje daju potomstvo i od kojih je jedini prihod prirast teleta;

b) mlijeko krava u sistemu krava- tele se koristi isključivo za ishranu teladi;

c) grla koja su predmet novčane podrške obavezan je zadržati na vlastitom gazdinstvu najmanje tri godine od dana podnošenja zahtjeva, a u slučaju uginuća ili izlučivanja radi remonta stada u toku godine (maksimalno 30% stada), obavezan je posjedovati zapisnik nadležne veterinarske organizacije ili kantonalnog veterinarskog inspektora;

d) izvrši osjemenjivanje prirodnim pripustom ili vještačkim putem bikom/sjemenom čisto mesne pasmine (Aberdeen Angus-AA; Hereford-HF; Sharolais- CH; Limousin-LIM; Belgijan-Blue-BB; Gelbvieh-GV; Salers-SA; Aubrac-AU; Piedmontese-PI; Blonde d’ Aquitaine-BA);

e) podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 najkasnije od 01.01. do 15.08. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik dužan je u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik- Obrazac ZAP. Klijent je dužan da u dogovoru sa nadležnim službenikom osigura odgovarajuće uslove za utvrđivanje proizvodnje na terenu radi sačinjavanja zapisnika.

(3) Za ostvarenje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji i sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) pasoš goveda na ime klijenta (dostavlja se neovjerena kopija, a original mora imati na farmi);

c) potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);

d) dokaz da je bik čisto mesne pasmine (kopija pasoša) ili potvrdu veterinara o vještačkom osjemenjavanju sjemenom bika čisto mesne pasmine;

e) izjavu klijenta da će grla (krave sa navedenim brojevima ušnih markica) koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške;

f) pasoš za potomstvo - telad od krava za koje se očekuje novčana podrška, za period 01.10. prethodne do 01.10. tekuće godine;

g) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za oteljene krave starije od dvije godine iz sistema krava-tele (starost krave se računa na dan sačinjavanja zapisnika).

(5) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev propisan članom 9. ovog pravilnika.

(6) Obračun novčane podrške za krave iz sistema krava-tele se vrši na osnovu broja zdravih životinja iz potvrde o provedenim obaveznim mjerama, broja krava iz Obrasca P-1, broja krava iz zapisnika - Obrazac ZAP, i broja obilježenog potomstva iz stava (3) tačka f) ovog člana (minimalan odnos krava-tele je 1:1).

(7) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 32.
(Proizvodnja svježeg ovčjeg i kozjeg mlijeka)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju svježeg ovčjeg/kozjeg mlijeka, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) proizvede i proda minimalno 300 litara mjesečno, svježeg ovčjeg/kozjeg mlijeka u skladu sa Pravilnikom o sirovom mlijeku ("Službeni glasnik BiH", br. 21/11 i 62/14) i Uredbom o načinu uzimanja uzoraka, klasiranju i obračunu cijene mlijeka ("Službene novine Federacije BIH, broj 102/16");

b) posjeduje ugovor sa registrovanim otkupljivačem, odnosno prerađivačem kojem isporučuje mlijeko;

c) ako proizvodi i prerađuje mlijeko na svom gazdinstvu, ostvaruje pravo na novčanu podršku za maksimalno do 20 litara po grlu mjesečno za ovčje mlijeko i do 90 litara po grlu mjesečno za kozje mlijeko;

d) podnosi prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu (za IV kvartal prethodne i prva tri kvartala tekuće godine) od 01.01. do 10.04. tekuće godine na Obrascu P-1.

(2) Dokumentacija sa zahtjevom za IV kvartal prethodne godine se dostavlja nadležnom kantonalnom ministarstvu najkasnije u roku od 30 dana od dana

stupanja na snagu Programa za tekuću godinu, a kantonalno ministarstvo iste obrađuje i dostavlja Federalnom ministarstvu u roku od petnaest dana.

(3) Registrovani prerađivač/otkupljivač u ime klijenta ili u svoje ime, odnosno proizvođač koji vrši preradu na vlastitom gazdinstvu, dostavlja kantonalnom ministarstvu u pisanoj i elektronskoj formi najkasnije do 15. dana u mjesecu za prethodni kvartal u originalu ili u ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) Potvrdu o stanju životinja na imanju, izdatu od nadležne veterinarske stanice;

c) raster mjesečnog otkupa mlijeka po danima za kvartal, dokaz o otkupu mlijeka u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika i zbirni obrazac (Excel) proizvođača o otkupljenoj količini mlijeka u toku kvartala koji sadrži samo dvije kolone; (broj poljoprivrednog gazdinstva: "BPG" i količinu otkupljenog mlijeka: "litara"), a za otkupljivače koji nisu prerađivači, pored navedene dokumentacije dostavlja poreznu fakturu i fiskalni račun prema prerađivaču;

d) klijent koji proizvodi i vrši preradu mlijeka na vlastitom gazdinstvu (mora biti pravno lice ili obrt), dostavlja: raster mjesečnog otkupa po danima za kvartal, odgovarajuću knjigovodstvenu ispravu iz proizvodnje u preradu u skladu sa članom 2. stav (3) ovog Pravilnika, laboratorijske izvještaje o geometrijskoj sredini za ukupan broj mikroorganizama za svaki mjesec koje dostavlja kvartalno, kao i potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se jednom u toku godine uz dokumentaciju za III kvartal-neovjerena kopija);

e) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Dokumenti iz stava(3) tač. b), c), i f) ovog člana se dostavljaju jednom godišnje prilikom prve aplikacije.

(5) Obračun novčane podrške za mlijeko obračunava se na osnovu količine proizvedenog mlijeka koje je prodato ili prerađeno na vlastitom gazdinstvu u toku jednog kvartala.

(6) Kantonalno ministarstvo će nakon izvršene kontrole ispravnosti i elektronske obrade dostavljenog obračuna pomoću Aplikacije, uputiti zahtjev sa objedinjenom obračunskom tabelom Federalnom ministarstvu u pisanoj formi najkasnije do 25. dana u mjesecu za prethodni kvartal.

(7) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa članom 7. stav (1) i čl. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 33.
(Uzgoj rasplodne stoke - ovce i koze)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za uzgoj rasplodne stoke, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog Pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) u vlastitom uzgoju ima minimalno obilježenih 50 ovaca, odnosno minimalno 25 koza;

b) grla koja su predmet novčane podrške obavezan je zadržati na vlastitom gazdinstvu najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva, a u slučaju uginuća ili izlučivanja radi remonta stada u toku godine (maksimalno 30% stada), obavezan je posjedovati zapisnik nadležne veterinarske organizacije ili kantonalnog veterinarskog inspektora;

c) podnese prijavu početka uzgoja kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 15.05. tekuće godine, uz koju prilaže potpisanu i ovjerenu izjavu o vlasništvu sa upisanim brojevima ušnih markica ovaca ili koza starijih od jedne godine na dan podnošenja P-1 obrasca, za grla za koje očekuje novčanu podršku, koji se ulažu u predmet.

(2) Ovlašteni službenik je dužan u roku od 90 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik- Obrazac ZAP. Klijent je dužan da u dogovoru sa nadležnim službenikom osigura odgovarajuće uslove za utvrđivanje proizvodnje na terenu radi sačinjavanja zapisnika.

(3) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji i sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) dokaz nadležne veterinarske stanice o obilježenom potomstvu jagnjadi/jaradi od ovaca ili koza za koje se očekuje novčana podrška za period 01.10 prethodne do 01.10 tekuće godine;

c) potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);

d) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (1) tačka l) ovog Pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev propisan članom 9. ovog pravilnika.

(5) Obračun novčane podrške za rasplodnu stoku (ovce i koze) vrši se na osnovu broja zdravih životinja iz potvrde o provedenim obaveznim mjerama, izjave o vlasništvu, broja ovaca ili koza iz zapisnika-Obrazac ZAP i broja obilježenog potomstva iz stava (3) tačka b) ovog člana (minimalan odnos ovca-jagnje ili koza-jare je 1:1).

(6) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7, 8. i 9. ovog Pravilnika.
 

Član 34.
(Proizvodnja svinjskog mesa- tov svinja)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za tov svinja, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) utovi u jednom turnusu najmanje 25 svinja od prasadi iz domaćeg uzgoja ili 75 svinja od prasadi iz uvoza (ako uveze ili kupi od uvoznika) i iste proda;

b) uvede u tov prasad ulazne težine do 35 kg, a najmanja izlazna težina tovljenika mora biti 90 kg;

c) uvede u tov prasad iz vlastitog uzgoja, iz domaćeg uzgoja ili iz uvoza;

d) svinje drži u tovu najmanje 80 dana (useljenje grla u tov - turnus može trajati do 20 dana);

e) podnese prijavu početka tova na Obrascu P-1 pet dana nakon završetka karantena (za grla iz uvoza) odnosno useljenja posljednjeg praseta u turnus (vlastiti ili domaći uzgoj). Početak tova za grla iz uvoza se računa od početka karantena, a za prasad iz vlastitog ili domaćeg uzgoja početak tova se računa datum useljenja posljednjeg praseta u turnus;

f) podnese prijavu završetka tova na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu, najkasnije 10 dana prije završetka tova svinja.

(2) Ovlašteni službenik je dužan u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave početka tova izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik- Obrazac ZAP.

(3) Ovlašteni službenik je dužan u roku od 10 dana od dana prijave završetka tova izvršiti obilazak klijenta i sačiniti zapisnik- Obrazac ZAP.

(4) Za ostvarenje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji i sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);

c) dokaz o kupljenoj prasadi u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika (za pravna lica i obrte);

d) kopiju pojedinačnog ili skupnog obrasca za prijavu kretanja prasadi kupljenih za tov i prodate svinje kao i kopiju svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja za prodate svinje;

e) rješenje kantonalnog veterinarskog inspektora o otvaranju i zatvaranju karantena (dostavlja uvoznik ili klijent koji je kupio uvezena grla);

f) potvrdu da su grla obilježena i upisana u jedinstveni Registar domaćih životinja u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju životinja, za grla označena u tekućoj godini;

g) dokaz o prodaji svinja u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika, a klijent koji vrši i preradu proizvoda (odobrena klaonica) dostavlja knjigovodstvenu ispravu iz proizvodnje u preradu u skladu sa članom 2. stav(3) ovog pravilnika;

h) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(5) Dokumenti iz stava (4) tačke d) ovog člana predstavljaju ujedno i dokaz o

kupovini prasadi za tov između fizičkih lica,

(6) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev propisan članom 9. ovog pravilnika.

(7) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 35.
(Uzgoj rasplodnih krmača)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za uzgoj rasplodnih krmača, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) u uzgoju ima minimalno 5 rasplodnih krmača starijih od jedne godine u vrijeme sačinjavanja zapisnika;

b) grla koja su predmet novčane podrške obavezan je zadržati na vlastitom gazdinstvu najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva, a u slučaju uginuća ili izlučivanja radi remonta stada u toku godine (maksimalno 30% krda), obavezan je posjedovati zapisnik nadležne veterinarske organizacije ili kantonalnog veterinarskog inspektora;

c) podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 najkasnije od 01.01. do 31.05. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik dužan je u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik- Obrazac ZAP.

(3) Za ostvarenje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji i sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);

c) dokaz nadležne veterinarske stanice o obilježenom potomstvu - prasadi od krmača za koje se očekuje novčana podrška, za period 01.10. prethodne do 01.10. tekuće godine;

d) Izvod iz jedinstvenog registra domaćih životinja (ukupan broj grla) kojeg izdaje Federalni agromediteranski zavod Mostar za aktivne životinje označene u prethodnim godinama koji se prilaže jedanput godišnje i dostavlja ga u nadležno kantonalno ministarstvo, (izvod ne dostavlja klijent koji prvi put obilježava životinje u tekućoj godini ili nema aktivnih (živih) životinja iz prethodnih godina);

e) izjavu klijenta da će grla (krmače sa navedenim brojevima ušnih markica) koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške;

f) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev propisan članom 9. ovog pravilnika.

(5) Obračun novčane podrške za rasplodne krmače vrši se na osnovu broja zdravih životinja iz potvrde o provedenim obaveznim mjerama, broja krmača iz Obrasca P-1, broja krmača iz zapisnika - Obrazac ZAP i broja obilježenog potomstva iz stava (3) tačka d) ovog člana (minimalan odnos krmača-prase je 1:8).

(6) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 36.
(Uzgoj 18-sedmičnih pilenki)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za uzgoj 18-sedmičnih pilenki, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) uzgoji i proda ili ostavi za dalji uzgoj u jednom turnusu minimalno 5.000 pilenki od pilića iz domaćeg uzgoja;

b) u slučaju kooperantskog odnosa klijent (registrovani otkupljivač) mora posjedovati ugovor sa kooperantima o proizvodnji za turnus;

c) podnese prijavu početka uzgoja kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1, najkasnije pet dana nakon useljenja;

d) podnese prijavu završetka uzgoja kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1, najkasnije 10 dana prije iseljenja.

(2) Ovlašteni službenik je dužan u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave početka uzgoja izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik- Obrazac ZAP, odnosno najkasnije 10 dana od prijave završetka uzgoja sačiniti zapisnik- Obrazac ZAP.

(3) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji i sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja (za kupljene/prodate piliće/pilenke);

c) potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);

d) dokaz o kupovini jednodnevnih pilića za uzgoj pilenki, u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika, a klijent koji vrše proizvodnju jaja za reprodukciju i nastavlja dalju proizvodnju do 18-sedmičnih pilenki, dostavlja knjigovodstvenu ispravu u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika;

e) dokaz o prodaji pilenki (za prodate pilenke) u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika, a klijent koji vrši proizvodnju konzumnih jaja od uzgojenih pilenki na svom imanju, dostavlja knjigovodstvenu ispravu u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika;

f) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev propisan članom 9. ovog pravilnika.

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 37.
(Uzgoj matičnog jata- pilenke teške roditeljske linije)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za uzgoj pilenki teške roditeljske linije, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) uzgoji u toku godine minimalno 5.000 pilenki teške roditeljske linije do prelaska u fazu reprodukcije;

b) podnese prijavu početka uzgoja kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1, najkasnije pet dana nakon useljenja;

c) podnese prijavu završetka uzgoja na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu, najkasnije 10 dana prije iseljenja.

(2) Ovlašteni službenik je dužan u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave početka uzgoja izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik - Obrazac ZAP, odnosno najkasnije 10 dana od prijave završetka uzgoja sačiniti zapisnik - Obrazac ZAP.

(3) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji i sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);

c) dokaz o nabavi pilića za pilenke teške roditeljske linije u skladu sa članom 11. stav 1. tačka (c) ovog pravilnika, a klijent koji je iz vlastitog uzgoja proizveo pilenke i nastavlja proizvodnju, dostavlja knjigovodstvenu ispravu u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika;

d) svjedodžbu o zdravstvenom stanju za kupljene/prodate piliće/pilenke;

e) dokaz o prodaji pilenki teške roditeljske linije u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika, a klijent koji vrši dalji uzgoj na vlastitom gazdinstvu, dostavlja odgovarajuću knjigovodstvenu ispravu prelaska iz jedne proizvodnje u drugu, u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika;

f) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev propisan članom 9. ovog pravilnika.

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika
 

Član 38.
(Uzgoj matičnog jata - pilenke lake roditeljske linije)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za uzgoj pilenki lake roditeljske linije, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) uzgoji u toku godine minimalno 5.000 pilenki lake roditeljske linije do prelaska u fazu reprodukcije;

b) podnese prijavu početka uzgoja kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1, najkasnije pet dana nakon useljenja;

c) podnese prijavu završetka uzgoja kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu, najkasnije 10 dana prije iseljenja.

(2) Ovlašteni službenik je dužan u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave početka uzgoja izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik - Obrazac ZAP, odnosno najkasnije 10 dana od prijave završetka uzgoja sačiniti zapisnik - Obrazac ZAP.

(3) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji i sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) svjedodžbe o zdravstvenom stanju za kupljene/prodate piliće/pilenke;

c) potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);

d) dokaz o nabavci pilića za pilenke lake roditeljske linije, u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika, a klijent koji je iz vlastitog uzgoja proizveo pilenke i nastavlja proizvodnju, dostavlja knjigovodstvenu ispravu u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika;

e) dokaz o prodaji pilenki lake roditeljske linije u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika, a klijent koji vrši i dalji uzgoj na vlastitom gazdinstvu, dostavlja odgovarajuću knjigovodstvenu ispravu prelaska iz jedne proizvodnje u drugu, u skladu sa članom 2. stav(3) ovog pravilnika;

f) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev propisan članom 9. ovog pravilnika.

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 39.
(Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) u uzgoju ima minimalno 20 pčelinjih zajednica;

b) ažurirao podatke u Registru pčelara i pčelinjaka;

c) podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 najkasnije od 01.01. do 15.05. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik je dužan u roku od 90 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje sačiniti zapisnik- Obrazac ZAP. Klijent je dužan da u dogovoru sa nadležnim službenikom osigura odgovarajuće uslove za utvrđivanje proizvodnje na terenu radi sačinjavanja zapisnika.

(3) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji i sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);

c) ovjerenu izjavu o broju pčelinjih zajednica;

d) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev propisan članom 9. ovog pravilnika.

(5) Obračun novčane podrške za uzgoj pčelinjih zajednica vrši se na osnovu potvrde o provedenim obaveznim mjerama, broja pčelinjih zajednica iz zapisnika - Obrazac ZAP, broja pčelinjih zajednica upisanih u Registar pčelara i ovjerene izjave o broju pčelinjih zajednica.

(6) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 40.
(Proizvodnja/uzgoj slatkovodne i morske ribe - pastrmka, šaran, lipljan, lubin i orada)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za uzgoj slatkovodne i morske ribe, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) proizvede i proda minimalno 3.000 kg konzumne ribe u toku godine;

b) dostavi dokaz o nabavci, za one koji kupuju mlađ za dalji uzgoj, odnosno knjigovodstvenu ispravu za one koji proizvode vlastitu mlađ, izraženo u boju komada po kilogramu;

c) u uzgoj uvede minimalno 20 kom/kg mlađi, odnosno proda maksimalno 5 kom/kg konzumne ribe;

d) objekat udovoljava propisanim veterinarsko-zdravstvenim uslovima;

e) izvrši plaćanje vodne naknade;

f) podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 najkasnije od 01.01. do 01.06. za tekuću godinu maksimalno dva puta;

g) proizvode ribe najviše do dozvoljenog kapaciteta po rješenju od nadležnog organa.

(2) Ovlašteni službenik sačinit će u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje zapisnik - Obrazac ZAP (kapacitet ribnjaka, zatečenu proizvodnju - mlađi, matice i konzumne ribe).

(3) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji i sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) svjedodžbe o zdravstvenom stanju za svu mlađ/ribu kupljenu/prodatu koja je završila proizvodni ciklus i napustila objekt, a koju izdaje nadležna veterinarska organizacija koja je provodila nadzor nad farmom tokom uzgoja (dostavlja se neovjerena kopija);

c) potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);

d) dokaz o plaćenoj vodnoj naknadi;

e) dokaz o nabavci riblje mlađi sa specifikacijom kilograma i brojem komada u 1 kg, u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika, a klijent koji proizvodi mlađ na svom gazdinstvu dostavlja odgovarajuću knjigovodstvenu ispravu prelaska iz jedne proizvodnje u drugu proizvodnju u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika;

f) mjesečni pregled realizacije po kupcima sa količinama prodate ribe;

g) dokaz o prodaji konzumne ribe sa specifikacijom kilograma i brojem komada u jednom kilogramu, u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika, a ako klijent vrši maloprodaju dostavlja: izjavu da je konzumna riba uzgojena na vlastitim ribogojilištima, knjigovodstvenu ispravu u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika kao dokaz o zaduženju preuzetih količina konzumne ribe u maloprodaji i kopiju fiskalnih računa;

h) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika;

i) Rješenje da objekat udovoljava propisanim veterinarsko-zdravstvenim uslovima.

(4) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za konzumnu ribu na osnovu težinske razlike ulaza mlađi/ribe u tov i ukupno prodate ribe.

(5) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev propisan članom 9. ovog pravilnika.

(6) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika.
 

Član 41.
(Uzgoj izvornih zaštićenih pasmina životinja - bosanski brdski konj, domaća buša, domaći magarac i pas tornjak)
 

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za minimalno jednu rasplodnu životinju u reproduktivnoj sposobnosti izvornih zaštićenih pasmina životinja, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) posjeduje životinju uzgojenu u čistoj krvi ili u tipu neke od izvornih zaštićenih pasmina životinja;

b) podnese zahtjev Federalnom poljoprivrednom zavodu Sarajevo ili Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar (u daljem tekstu: Zavod) za izlazak na mjesto proizvodnje na Obrascu - IZP najkasnije do 15.05. tekuće godine, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. Službenici zavoda će najkasnije do 15.09. tekuće godine izvršiti obilazak mjesta uzgoja, evidentirati grla uzgojena u čistoj krvi ili izvršiti procjenu pripadnosti životinja izvornoj zaštićenoj pasmini koja je predmet podrške, te na osnovu toga izdati potvrdu uzgajivaču o pripadnosti pasmini, a za zahtjeve koji su pristigli kao neblagovremeni, nepotpuni ili neosnovani, Zavod obavještava nadležno kantonalno ministarstvo;

c) za psa tornjaka zahtjev iz tačke b) ovog stava može se podnijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

d) grlo koje je predmet novčane podrške dužan je zadržati u vlasništvu najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva, a u slučaju uginuća, prinudnog klanja/eutanazije ili izlučivanja radi remonta stada u toku godine (maksimalno 30% stada), obavezan je posjedovati zapisnik nadležne veterinarske organizacije ili kantonalnog veterinarskog inspektora;

e) nakon što službenici zavoda izlaskom na lice mjesta uzgoja jedanput utvrde pripadnost životinje izvornoj zaštićenoj pasmini životinja, uspostavljaju evidenciju pripadnosti pasmini, na osnovu koje izdaju potvrdu klijentu za to grlo. Klijenti koji imaju utvrđenu pripadnost životinje pasmini, dostavljaju potvrdu iz evidencije nadležnog zavoda;

f) podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 01.06. tekuće godine, posebno za životinje u čistoj krvi, a posebno za životinje u tipu.

(2) Ovlašteni službenik je dužan u roku od 90 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje sačiniti zapisnik - Obrazac ZAP. Klijent je dužan da u dogovoru sa nadležnim službenikom osigura odgovarajuće uslove za utvrđivanje proizvodnje na terenu radi sačinjavanja zapisnika.

(3) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja nadležnom kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji i sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) potvrdu Federalnog poljoprivrednog zavoda Sarajevo ili Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar o pripadnosti izvornoj pasmini;

c) pasoš za životinju, a za životinje koje nemaju pasoš potvrdu nadležnog veterinara o broju mikročipa;

d) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika;

e) izjavu klijenta da će grla koja su predmet novčane podrške zadržati u vlasništvu najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev propisan članom 9. Pravilnika.

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7, 8. i 9. ovog pravilnika i na osnovu potvrde o pripadnosti pasmini koju je izdao Federalni zavod, te zapisnika nadležnog kantonalnog ministarstva.
 

POGLAVLJE V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 42.
(Prelazne odredbe)
 

(1) Klijent koji je započeo i završio proizvodnju prije stupanja na snagu Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine FBiH", broj 32/17), zahtjev (Obrazac Z-1) sa kompletnom dokumentacijom dostavlja kantonalnom ministarstvu u skladu sa važećim Pravilnikom u momentu podnošenja zahtjeva i Programom za tekuću godinu.

(2) Za sve proizvodnje za koje su ovim pravilnikom propisani rokovi dostavljanja Obrasca P1 do 30.06. tekuće godine, kao i rokovi za sačinjavanje zapisnika na terenu, produžavaju se maksimalno do 30 dana i primjenjivat će se samo za 2021.godinu.
 

Član 43.
(Prestanak važenja propisa)
 

Stupanjem na snagu Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17), prestaje da važi Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", br. 60/14, 75/14 i 76/16).
 

Član 44.
(Prečišćeni tekstovi)
 

Prečišćeni tekst Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji obuhvata: Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/17 i 34/17-isp), Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/17), Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/18), Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/20) i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/21) u kojima je naznačen dan stupanja na snagu tih pravilnika.
 

Član 45.
(Službena verzija)
 

Ovaj prečišćeni tekst počet će se primjenjivati narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 03-1-24/1-1285-9/18
1. jula 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Mr. sc. Šemsudin Dedić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.