Pravilnik o načinu korištenja subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka

Legislativa

Pravilnik o načinu korištenja subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka

06.08.2021. 09:00 / Izvor: Akta.ba

 

Službeni glasnikGrada Banja Luka , broj 31 od 06. avgusta 2021.

 

Na osnovu člana 59. i člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16 i 36/19), čl. 67. i 83. Statuta Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka“, br.: 14/18 i 9/19) i Programa dodjele subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Banja Luka“, broj 30/21), Gradonačelnik grada Banja Luka, donosi:

 

P R A V I L N I K

o uslovima i načinu korištenja subvencija

poslovnim subjektima u periodu krize

u Gradu Banja Luka za 2021. godinu

 

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravilnik o uslovima i načinu korištenja subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu (u daljem tekstu: Pravilnik) donosi se u cilju prevazilaženja negativnih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa „ covid-19“ . Pravilnikom se uređuje: namjena, uslovi i kriterijumi ostvarivanja subvencija, vrsta i visina subvencija, postupak odobravanja i nadzor, te potrebna dokumentacija za ostvarivanje subvencija.

 

Član 2.

Dodjela subvencija ima za cilj da osigura pomoć poslovnim subjektima na teritoriji Grada Banja Luka (u daljem tekstu: Grada), koji su naročito pogođeni krizom izazvanom „ covid-19“ virusom i kojima je u 2021. godini bio zabranjen ili ograničen rad. Pod poslovnim subjektima smatraju se privredna društva i samostalni preduzetnici.

 

Član 3.

Namjena subvencija i ciljne grupe, kojima se sredstva dodjeljuju, utvrđena je Programom dodjele subvencija poslovnim subjektima u periodu krize za 2021. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je usvojen na Skupštini Grada.

 

Član 4.

Postupak dodjele subvencija provodi Komisija za provođenje postupka dodjele subvencija poslovnim subjektima u periodu krize za 2021. godinu (u daljem tekstu: Komisija), koju imenuje Gradonačelnik.

 

II NAMJENA SUBVENCIJA

Član 5.

Subvencije se raspoređuju prema vrstama subvencija – grupama, utvrđenim u ovom Pravilniku.

Pojedinačni iznos po podnosiocu zahtjeva za svaku subvenciju utvrđuje Komisija, u zavisnosti od raspoloživih novčanih sredstava predviđenih u budžetu, za navedene namjene.

Ukoliko se na Javni poziv, po jednoj vrsti subvencije ne podnese dovoljan broj zahtjeva, odnosno planirani dio sredstava ostane nedodijeljen, Komisija ima pravo da ta sredstva usmjeri u subvenciju za koju je iskazan najveći interes.

 

Član 6.

Poslovni subjekti koji mogu biti korisnici subvencije su: privredna društva i samostalni preduzetnici, poslovne jedinice privrednih društava i izdvojene jedinice samostalnih preduzetnika registrovane na području Grada, nad kojima nije pokrenut ili otvoren stečajni, odnosno likvidacioni postupak.

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove za dodjelu subvencija mogu ostvariti pravo na jednu od sljedećih subvencija:

1. Subvencija poslovnim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva

Korisnici subvencija mogu biti poslovni subjekti čije su šifre pretežne djelatnosti sljedeće: 55.10 – hoteli i sličan smještaj, 55.20 – odmarališta i ostali smještaj za kraći odmor (hosteli, moteli), 79.11 – djelatnosti putničkih agencija, 79.12 – djelatnosti tur-operatora, 56.30 - noćni klub, 56.10 - samo svadbeni salon i 68.20 – samo svadbeni salon, 90.01 – izvođačka umjetnost i 90.02 – pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti.

a) Hoteli, moteli, hosteli (pretežne šifre djelatnosti 55.10 i 55.20):

Subvencija se može odobriti u sljedećim iznosima:

Hoteli, moteli i hosteli, – najviše do 450,00 KM po sobi, i to:

- hoteli sa 4 ili 5 zvjezdica najviše do 450 KM po sobi;

- hoteli sa 3 i manje zvjezdica, hosteli i moteli najviše do 350 KM po sobi.

Maksimalan iznos po pojedinom poslovnom subjektu koji raspolaže sa kapacitetom do 50 soba iznosi do 15.000 KM;

Maksimalan iznos po pojedinom poslovnom subjektu koji raspolaže sa kapacitetom od 51 do 100 soba iznosi do 30.000 KM;

Maksimalan iznos po pojedinom poslovnom subjektu koji raspolaže sa kapacitetom više od 100 soba iznosi do 50.000 KM.

b) Turističke agencije, tur-operatori i izvođačka djelatnost (pretežne šifre djelatnosti 79.11, 79.12, 90.01 i 90.02):

Subvencija turističkima agencijama, tur-operatorima i izvođačkoj djelatnosti iznosi najviše do 1.000 KM po zaposlenom radniku.

v) Svadbeni saloni i noćni klubovi (pretežne šifre djelatnosti 56.30, 56.10 i 68.20):

Subvencija svadbenim salonima i noćnim klubovima se može odobriti u iznosu do 7.000 KM po poslovnom subjektu.

Ukupan iznos sredstava namijenjen za ovaj vid subvencije pod tačkama a, b, i v je 500.000,00 KM.

2. Subvencija naknade za zauzimanje javne površine

Poslovnim subjektima koji ispune uslove biće odobrena subvencija na dio iznosa naknade za privremeno zauzimanje javne površine za postavljanje bašti ugostiteljskih objekata i to u iznosu od 100% naknade za mjesec mart i 30 % naknade za ostale mjesece u toku 2021. godine.

Ukupan iznos sredstava namijenjen za ovaj vid subvencije pod tačkom 2. je 100.000,00 KM.

Ukupan iznos sredstava za subvencije pod tačkom 1. i 2. je 600.000,00 KM.

3. Subvencija za samozapošljavanje

Subvencija za samozapošljavanje se može odobriti samostalnim preduzetnicima koji su od početka kalendarske godine do okončanja javnog poziva registrovali samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje na području Grada.

Subvencija se može odobriti samostalnom preduzetniku u iznosu od 3.000 do 7.000 KM, zavisno od stručne spreme podnosioca zahtjeva.

Ukupan iznos sredstava namijenjen za ovaj vid subvencije pod tačkom 3. je 300.000,00 KM.

4. Subvencija za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena

Obveznici komunalne takse za isticanje poslovnog imena, kojima je zabranjeno ili ograničeno obavljanje djelatnosti, imaju pravo na subvenciju alikvotnog dijela komunalne takse prema registrovanoj pretežnoj djelatnosti, a u visini njihove obaveze, i to:

1) Poslovni subjekti pretežne šifre djelatnosti: 56.30 - noćni klub imaju pravo na subvenciju komunalne takse za 2021. godinu u iznosu od 100%,

2) Poslovni subjekti pretežne šifre djelatnosti: 90.01 i 90.02 izvođačka umjetnost, imaju pravo na subvenciju alikvotnog dijela komunalne takse za 6 mjeseci u iznosu od 100%, a za 6 mjeseci u iznosu od 20%;

3) Poslovni subjekti kojima je zabranjen rad u mjesecu martu 2021. godine imaju pravo na subvenciju alikvotnog dijela komunalne takse:

- za 1 mjesec u iznosu od 100%,

- za 5 mjeseci u iznosu od 20% i

- za 6 mjeseci u iznosu od 10%.

Ukupan iznos sredstava namijenjen za ovaj vid subvencije pod tačkom 4. je 285.000,00 KM.

5. Subvencija za podršku starim zanatima u doba krize

Subvencija za podršku starim zanatima u doba krize se može odobriti samostalnim preduzetnicima sa statusom starog zanata (stari zanat, umjetnički zanat i domaća radinost) koji su status stekli do dana objave javnog poziva.

Subvencija za podršku samostalnim preduzetnicima sa statusom starog zanata, umjetničkog zanata ili domaće radinosti iznosi do 1.000 KM po preduzetniku.

Ukupan iznos sredstava namijenjen za ovaj vid subvencije pod tačkom 5. je 15.000,00 KM.

Ukupan iznos sredstava za subvencije pod tačkom 3.,4. i 5. je 600.000,00 KM.

 

III USLOVI I KRITERIJUMI ZA OSTVARIVANjE SUBVENCIJA

Član 7.

Pravo na subvenciju poslovnim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva (subvencija 1 iz člana 6. ovog Pravilnika) imaju privredna društva i samostalni preduzetnici, koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) Hoteli, moteli, hosteli (pretežne šifre djelatnosti 55.10 i 55.20)

- da je registrovan kao ugostiteljski objekat za djelatnosti vrste: hotel, motel ili hostel (pretežne šifre djelatnosti: 55.10 i 55.20), u skladu da propisima iz oblasti ugostiteljstva, sa više od 5 soba,

- da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom ili da iznos neizmirenih obaveza nije veći od iznosa dospjelih obaveza za zadnja tri mjeseca,

- da u prvom polugodištu 2020. godine ima smanjene prihode više od 40% u odnosu na prihode iz istog perioda 2019. godine (za novoregistrovane subjekte, registrovane u toku 2019. godine, koriste se uporedni pokazatelji za mjesece u kojima je poslovni subjekt poslovao i u 2019. i 2020. godini),

- da je na dan 31.12.2020. godine izmirio obaveze za boravišnu taksu,

- da na dan 31.12.2020. godine ima najmanje tri (3) zaposlena radnika sa punim radnim vremenom.

b) Turističke agencije, tur-operatori i izvođačka djelatnost (pretežne šifre djelatnosti 79.11, 79.12, 90.01 i 90.02)

- da je registrovan kao turistička agencija, tur-operator ili izvođačka djelatnost (pretežne šifre djelatnosti: 79.11, 79.12, 90.01 i 90.02),

- da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom ili da iznos neizmirenih obaveza nije veći od iznosa dospjelih obaveza za zadnja tri mjeseca,

- da u prvom polugodištu 2020. godine ima smanjene prihode više od 40% u odnosu na prihode iz istog perioda 2019. godine (za novoregistrovane subjekte, registrovane u toku 2019. godine, koriste se uporedni pokazatelji za mjesece u kojima je poslovni subjekt poslovao i u 2019. i 2020. godini),

- da na dan 31.12.2020. godine ima najmanje jednog (1) zaposlenog radnika sa punim radnim vremenom.

v) Svadbeni saloni i noćni klubovi (pretežne šifre djelatnosti 56.30, 56.10 i 68.20)

- da je registrovan kao svadbeni salon ili noćni klub (pretežne šifre djelatnosti: 56.30, 56.10, 68.20),

- da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom ili da iznos neizmirenih obaveza nije veći od iznosa dospjelih obaveza za zadnja tri mjeseca,

- da u prvom polugodištu 2020. godine ima smanjene prihode više od 40% u odnosu na prihode iz istog perioda 2019. godine (za novoregistrovane subjekte, registrovane u toku 2019. godine, koriste se uporedni pokazatelji za mjesece u kojima je poslovni subjekt poslovao i u 2019. i 2020. godini),

- da na dan 31.12.2020. godine ima najmanje dva (2) zaposlena radnika sa punim radnim vremenom.

 

Član 8.

Pravo na subvenciju naknade za zauzimanje javne površine (subvencija 2 iz člana 6. ovog Pravilnika) imaju privredna društva i samostalni preduzetnici, koji ispunjavaju sljedeće uslove:

- da obavljaju ugostiteljsku djelatnost – šifra djelatnosti 56.10 - djelatnost restorana i usluge dostave hrane i 56.30 djelatnost pripreme i posluživanja pića,

- da su nosioci odobrenja za privremeno zauzimanje javne površine u svrhu postavljanja bašte ugostiteljskog objekta , u periodu 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine,

- da na dan 31.12.2020. godine nemaju dospjelih, a neizmirenih obaveza prema Gradu, po osnovu naknade za zauzimanje javne površine.

 

Član 9.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje (subvencija 3 iz člana 6. ovog Pravilnika) imaju samostalni preduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uslove:

- da su od početka kalendarske godine do okončanja javnog poziva registrovali samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje na području Grada;

- da imaju izrađen biznis plan.

U slučaju podnošenja zahtjeva za dodjelu subvencije za samozapošljavanje od strane više lica koja su osnovala ortačku radnju, ukoliko isti ispunjavaju uslove da dodjelu, subvenciju mogu dobiti svi ortaci u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

Subvencija za samozapošljavanje se dodjeljuje na sljedeći način:

- za lice sa zvanjem PK/NK ostvaruje se podsticaj u iznosu od 3000,00 KM,

- za lice sa zvanjem KV ostvaruje se podsticaj u iznosu od 4000,00 KM,

- za lice sa zvanjem SSS ostvaruje se podsticaj u iznosu od 5000,00 KM,

- za lice sa zvanjem VŠS ostvaruje se podsticaj u iznosu od 6000,00 KM,

- za lice sa zvanjem VSS ostvaruje se podsticaj u iznosu od 7000,00 KM.

 

(1) Bodovna lista

Parametri                                    Broj bodova

Član porodice poginulog borca          10

Invalidno lice ili lice sa statusom RVI  10

Žena preduzetnica      10

Demobilisani borac prve kategorije   7

Lice starije od 50 godina         5

Lice mlađe od 30 godina         5

Kvalitet biznis plana:   

Biznis plan je vrlo kvalitetan i jasno prezentovan, a budžet je popraćen narativnim opisom i objašnjenjem          Od 26 do 40

Biznis plan je kvalitetan i dobro prezentovan, a budžet je djelimično popraćen narativnim opisom i objašnjenjem          Od 11 do 25

Biznis plan nije zadovoljavajućeg kvaliteta i nije adekvatno prezentovan, a budžet je nejasan       Od 1 do 10

Biznis plan je vrlo loš i loše prezentovan bez objašnjenja i budžeta  0

 

Član 10.

Pravo na subvenciju za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena (subvencija 4 iz člana 6. ovog Pravilnika) imaju privredna društva i samostalni preduzetnici kojima je zabranjeno ili ograničeno obavljanje djelatnosti, a koji ispunjavaju sljedeći uslov:

 

- da na dan 31.12.2020. godine nemaju dospjelih, a neizmirenih obaveza prema Gradu, po osnovu komunalne takse za isticanje poslovnog imena.

 

Član 11.

Pravo na subvenciju za podršku starim zanatima u doba krize (subvencija 5 iz člana 6. ovog Pravilnika) imaju samostalni preduzetnici, koji imaju status starog zanata, umjetničkog zanata ili domaće radinosti na teritoriji Grada, a ispunjavaju uslove javnog poziva.

Subvencija za podršku starim zanatima u doba krize se može odobriti samostalnim preduzetnicima sa statusom starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti koji su status stekli do dana objave javnog poziva.

 

Član 12.

Pravo na subvencije (subvencije 1, 2 i 4 iz člana 6. ovog Pravilnika) ne mogu ostvariti : pravna lica koja u svom kapitalu imaju učešće Grada, poljoprivredna gazdinstva, djelatnosti iz oblasti igara na sreću, udruženja građana, državni organi, organizacije i drugi korisnici budžetskih sredstava.

Pravo na subvencije ne mogu ostvariti ni poslovni subjekti koji nisu realizovali ugovornu obavezu po nekom od prethodnih programa.

 

Član 13.

Vrsta djelatnosti se utvrđuje isključivo prema registrovanoj pretežnoj djelatnosti. Pretežna djelatnost ne može se mijenjati u toku javnog poziva za dodjelu subvencija.

 

Član 14.

Za podnosioce zahtjeva koji ispunjavaju uslove za dodjelu subvencija za samozapošljavanje, prema odredbama ovog Pravilnika, u cilju edukacije i unapređenja poslovanja organizovaće se besplatna obuka za izradu biznis plana, koji predstavlja sastavni dio tražene dokumentacije. Obuka će biti organizovana od strane Gradske razvojne agencije.

 

 

IV POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJA

Član 15.

Subvencije se mogu dodjeljivati isključivo za namjene iz člana 6., a u skladu sa uslovima i kriterijumima utvrđenim ovim Pravilnikom.

Javni poziv za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu raspisuje Gradonačelnik, a isti će biti objavljen u sredstvima informisanja, kao i na internet stranicama Grada i Gradske razvojne agencije.

 

Član 16.

Gradonačelnik imenuje Komisiju za provođenje postupka dodjele subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu (u daljem tekstu: Komisija), koja će analizirati pristigle zahtjeve, te za one koji ispunjavaju uslove i kriterijume utvrđene ovim Pravilnikom, unutar svake pojedinačne vrste subvencije izvršiti rangiranje, a za subvenciju za samozapošljavanje izvršiti bodovanje prema bodovnoj listi.

U sastav Komisije imenuje se pet članova, od kojih su četiri iz reda zaposlenih u Gradskoj upravi grada Banja Luka, i jedan predstavnik Gradske razvojne agencije.

 

Član 17.

Zahtjevi za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u periodu krize podnose se na za to propisanim obrascima, koji će biti dostupni na internet stranicama Grada i Gradske razvojne agencije.

 

Član 18.

1. Privredna društva i samostalni preduzetnici za dodjelu subvencije poslovnim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva , za subvenciju 1 iz člana 6. ovog Pravilnika, uz propisani obrazca zahtjeva, prilažu sljedeća dokumenta:

- Rešenje o registraciji privrednog društva (izdaje Okružni privredni sud Banja Luka), ili rješenje o registraciji preduzetnika (izdaje Odjeljenje za privredu Gradske uprave Banja Luka);

- Obavještenje o razvrstavanju jedinica razvrstavanja po djelatnostima (samo za privredna društva) – (izdaje APIF);

- Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (izdaje Poreska uprava Republike Srpske) i uvjerenje o izmirenim obavezama PDV-a (izdaje Uprava za indirektno oporezivanje BiH);

- Uvjerenje o broju zaposlenih radnika (izdaje Poreska uprava Republike Srpske);

- Uvjerenje o izmirenim obavezama prema Gradu Banja Luka – (izdaje Odjeljenje za finansije Gradske uprave Banja Luka);

- Uvjerenje da nije pod stečajem ili likvidacijom (samo za privredna društva) –(izdaje Okružni privredni sud Banja Luka);

- Finansijske izvještaje za period 01.01. – 30.06.2020. i za isti period 2019. godine, potpisane i ovjerene od strane licenciranog računovođe;

- Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, kojim se dokazuje da je na dan 31.12.2020. godine izmirena obaveza za boravišnu taksu (za hotele, motele i hostele)- (izdaje Poreska uprava Republike Srpske),

Komisija zadržava pravo da, pored navedenih, naknadno zatraži i dodatne dokumente i dokaze, relevantne za odlučivanje po podnesenoj prijavi.

Prijava se podnosi: Odjeljenju za privredu.

Rok za podnošenje prijava: 30 dana od dana objave javnog poziva.

2. Privredna društva i samostalni preduzetnici za dodjelu subvencije naknade za zauzimanje javne površine , za subvenciju 2 iz člana 6. ovog Pravilnika, uz propisani obrazac zahtjeva, prilažu sljedeća dokumenta:

- Rešenje o registraciji privrednog društva (izdaje Okružni privredni sud Banja Luka), ili rješenje o registraciji preduzetnika (izdaje Odjeljenje za privredu Gradske uprave Banja Luka);

- Obavještenje o razvrstavanju jedinica razvrstavanja po djelatnostima (samo za privredna društva) – (izdaje APIF);

- Rješenje o zauzimanju javne površine (izdaje Odjeljenje za komunalne poslove Gradske uprave Banja Luka).

Prijava se podnosi: Odjeljenju za komunalne poslove.

Rok za podnošenje prijava: do 31.12.2021. godine.

3. Samostalni preduzetnici za subvenciju 3 iz člana 6. ovog Pravilnika, uz propisani obrazac zahtjeva za samozapošljavanje , prilažu sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju lične karte;

- Rješenje o registraciji (izdaje Odjeljenje za privredu Gradske uprave Banja Luka);

- Rješenje nadležnog organa ili potvrda nadležne institucije, za lica sa posebnim statusom;

- Biznis plan.

Komisija zadržava pravo da, pored navedenih, naknadno zatraži i dodatne dokumente i dokaze, relevantne za odlučivanje o podnesenoj prijavi.

Prijava se podnosi: Odjeljenju za privredu.

Rok za podnošenje prijava: 30 dana od dana objave javnog poziva.

4. Privredna društva i samostalni preduzetnici za dodjelu subvencije za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena , za subvenciju 4 iz člana 6. ovog Pravilnika, uz propisani obrazac zahtjeva, prilažu sljedeća dokumenta:

- Rešenje o registraciji privrednog društva (izdaje Okružni privredni sud Banja Luka), ili rješenje o registraciji preduzetnika (izdaje Odjeljenje za privredu Gradske uprave Banja Luka);

- Obavještenje o razvrstavanju jedinica razvrstavanja po djelatnostima (samo za privredna društva) – (izdaje APIF).

Prijava se podnosi: Odjeljenju za privredu.

Rok za podnošenje prijava: do 31.12.2021. godine.

5. Samostalni preduzetnici za dodjelu subvencije za

- podršku starim zanatima , za subvenciju 5 iz člana 6. ovog Pravilnika, uz propisani obrazac zahtjeva, prilažu:

- Rješenje o priznavanju statusa starog zanata, umjetničkog zanata ili domaće radinosti (izdaje Odjeljenje za privredu Gradske uprave Banja Luka).

Prijava se podnosi: Odjeljenju za privredu.

Rok za podnošenje prijava: 30 dana od dana objave javnog poziva.

Obrazac zahtjeva za dodjelu subvencija mora biti u potpunosti čitko popunjen, jer u protivnom se neće uzeti u razmatranje.

Dokument se prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, s tim da uvjerenja nadležnih organa ne mogu biti starija od 30 dana.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku (štampana verzija) u zatvorenoj koverti, putem protokola u kancelariji broj 14 Gradske uprave (radnim danom od 08,00 do 15,00 časova) ili poštom na adresu: Grad Banja Luka, navesti nadležno odjeljenje zavisno od vrste subvencije za koju se predaje zahtjev (Odjeljenje za privredu ili Odjeljenje za komunalne poslove), Trg Srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u periodu krize.

 

Član 19

Komisija iz člana 16. ovog Pravilnika, provjerava ispunjenost uslova iz Javnog poziva i u skladu sa utvrđenim kriterijumima vrši rangiranje, odnosno bodovanje primljenih prijava.

U slučaju da dva ili više aplikanata imaju identičan broj bodova, Komisija zadržava pravo da utvrdi dodatne kriterijume na osnovu kojih će izvršiti konačno rangiranje, odnosno bodovanje.

 

Član 20.

Za subvencije 1 i 5 iz člana 6. ovog pravilnika, Gradonačelnik na prijedlog Komisije donosi odluku o dodjeli subvencija.

Za subvenciju 2 iz člana 6. ovog pravilnika, Odjeljenje za komunalne poslove izdaje rješenje za odobrenu subvenciju.

Za subvenciju 3 iz člana 6. ovog pravilnika (subvencija za samozapošljavanje) sa svakim korisnikom subvencije se pojedinačno zaključuje ugovor, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze i na osnovu kojeg će se vršiti isplata subvencije.

Ugovor sa korisnikom subvencije zaključuje Gradonačelnik ili lice koje on ovlasti.

Za subvenciju 4 iz člana 6. ovog pravilnika, Gradonačelnik na prijedlog Odjeljenja za privredu, na mjesečnom nivou, donosi Odluku o dodjeli subvencije za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena, kojom će se definisati iznos odobrene subvencije po poslovnom subjektu.

 

Član 21.

Dinamika doznačavanja sredstava

(1) Subvencije pod tačkama 1, 2, 4 i 5 iz člana 6. ovog pravilnika, doznačavaju se jednokratno u ukupnom iznosu.

(2) Subvencija za samozapošljavanje, pod tačkom 3 ovog pravilnika, doznačava se samostalnom preduzetniku na račun u poslovnoj banci u visini od 60% odobrenih sredstava nakon potpisivanja ugovora, 20% nakon 6 mjeseci i 20% nakon 12 mjeseci od potpisivanja ugovora.

 

Član 22.

U slučaju da neko od korisnika subvencije za samozapošljavanje odustane od zahtjeva, pravo na subvenciju ostvariće sljedeći rangirani korisnik subvencije.

 

V NADZOR

Član 23.

Korisnici subvencija iz člana 6. ovog Pravilnika, dužni su, nadležnim odjeljenjima Gradske uprave, u svakom momentu omogućiti uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Nadzor nad korisnicima subvencija iz člana 6. ovog Pravilnika vrše Odjeljenje za privredu, Odjeljenje za komunalne poslove i Odjeljenje za inspekcijske poslove.

 

Član 24.

Korisnik sredstava za samozapošljavanje koji odjavi preduzetničku djelatnost prije isteka roka od 24 mjeseca od potpisivanja ugovora dužan je da vrati 40% dodjeljenih sredstava, koja se vraćaju na račun budžeta Grada.

 

Član 25.

Korisnik subvencije za samozapošljavanje dužan je, u skladu sa članom 21. stav 2. ovog Pravilnika, na zahtjev Odjeljenja za privredu, dostaviti uvjerenje iz Poreske uprave Republike Srpske o izmirenim obavezama.

Na osnovu dokaza iz prethodne tačke, Odjeljenje za privredu će Odjeljenju za finansije ispostaviti naloge za doznačavanje sredstava u visini utvrđenoj ugovorom o subvencijama.

 

Član 26.

Odjeljenje za privredu će sačiniti Izvještaj o realizaciji programa dodjele subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu, i o tome obavijestiti Skupštinu Grada Banja Luka.

 

 

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.

Sastavni dio ovog pravilnika čini: prijavni obrazac za subvenciju poslovnim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva, prijavni obrazac za subvenciju naknade za zauzimanje javne površine, prijavni obrazac za subvenciju za samozapošljavanje, prijavni obrazac za subvenciju za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena i prijavni obrazac za subvenciju za podršku starim zanatima u doba krize, koji su obavezujući dio prijave.

 

Član 28.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Grada Banja Luka.

 

Broj: 12-G-2014/21.

GRADONAČELNIK

Draško Stanivuković, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

subvencije

poslovni subjekti

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.