Pravilnik o načinu obavljanja ribolova, lovostaju, alatima, opremi

Legislativa

Pravilnik o načinu obavljanja ribolova, lovostaju, alatima, opremi

30.06.2020. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 62, 30.06.2020.

 

Na osnovu člana 37. stav 5. i člana 65. stav 4. Zakona o ribarstvu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 72/12) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

 

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA RIBOLOVA, LOVOSTAJU, ALATIMA, OPREMI I SREDSTVIMA ZA RIBOLOV

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se način obavljanja ribolova, vrsta, količina, način upotrebe i namjena pojedinih vrsta  ribolovnih alata, opreme i mamaca za ribolov, lovostaj za pojedine vrste riba za vrijeme kojeg se ribe ne smiju loviti, zadržavati, pretovarati, istovarati, prevoziti, skladištiti, prodavati, prerađivati, izlagati ili stavljati u promet, najmanja veličina pojedinih vrsta riba ispod koje se ribe ne smiju loviti, kao i dozvoljeni maksimalni ulov pojedinih vrsta riba.

Član 2.

(1) Ribolov se obavlja sa obale ribolovne vode određene za ribolov, bez upotrebe plovnih sredstava (plovila), osim na ribolovnim vodama na kojima je njegova upotreba određena Ribarskom osnovom Republike Srpske.

(2) Odredbe ovog pravilnika odnose se na način obavlja- nja sportskog i privredno-sportskog ribolova, kao i na alate i sredstva kojim se obavlja ribolov.

Član 3.

(1) Ribolov se obavlja sa udičarskim alatima, tako da ri- bolovac može koristiti najviše tri štapa sa po jednom udicom.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, vještački mamac - varalica može imati jednu ili dvije udice.

(3) Ribolov svih vrsta pastrmki, mladice i lipljena obavlja se samo sa jednim ribolovnim štapom i sa tri vještačka mamca.

(4) Nije dozvoljeno korištenje sistema sa tirolskim drvcetom (lajnerom) u lovu svih vrsta ribe.

(5) Način izlova ribe bućkom obavlja se pomoću udičarskog alata glavnog kanapa sa jednom jednokrakom udicom ili jednog štapa sa jednom jednokrakom udicom i sredstva bućke, pri čemu je dozvoljeno zadržati jednu ulovljenu ribu.

Član 4.

(1) Nije dozvoljeno loviti ribu u ribolovnim vodama upotrebom strane (alohtone) vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca.

(2) Nije dozvoljen ribolov upotrebom prirodnih, živih ili mrtvih, mamaca (riba, glista, insekata i dr.) u stalnim staništima ribolovnih voda u kojima žive sve vrste pastrmki, mladica i lipljena.

Član 5.
Prilikom obavljanja ribolova koristi se sljedeća oprema:

1) mrežica za prihvat ribe (sak), 2) mreža čuvarica za ribe (nec), 3) kuka.

Član 6.

(1) Određuje se lovostaj za vrijeme kojeg se ribe ne smiju loviti, zadržavati, pretovarati, istovarati, prevoziti, skladištiti, prodavati, prerađivati, izlagati ili stavljati u promet, i to za sljedeće vrste riba:

1) potočna pastrmka (Salmo truta) od 1. oktobra do 1. marta,

2) neretvanska mehkousna pastrmka (Salmo obtusiro- stris) od 1. oktobra do 31. marta,

3) manić (Lota lota) od 1. decembra do 1. marta,

4) mrena (Barbus barbus) i potočna mrena (Barbus bal- canicus) od 1. maja do 31. jula,

5) som (Silurus glanis) od 1. maja do 15. juna,

6) velika pliska (Chalchalburnus chalcoides) od 15. apri- la do 15. juna,

7) jez (Leuciscus idus) od 15. aprila do 15. juna,

8) deverika (Abramis brama) od 15. aprila do 31. maja,

9) šaran (Cyprinus carpio) od 15. aprila do 31. maja,

10) plotica (Rutilus virgo) od 15. aprila do 31. maja,

11) klen (Squalius cephalus) od 15. aprila do 31. maja,

12) strugač (Squalius svallize) od 1. aprila do 30. juna,

13) škobalj (Chondrostoma nasus) od 1. aprila do 31. maja,

14) bolen - bucov (Leuciscus aspius) od 1. aprila do 31. maja,

15) smuđ (Sander lucioperca) i smuđ kamenjar (Sander volgensis) od 1. aprila do 31. maja,

16) lipljen (Thymallus thymallus) od 1. marta do 31. maja,

17) mladica (Hucho hucho) od 1. februara do 31. augu- sta,

18) štuka (Esox lucius) od 1. februara do 31. marta.

(2) Lovostaj iz stava 1. ovog člana je privremena mjera u kojem nije dozvoljen lov.

Član 7.
(1) Nije dozvoljen lov za sljedeće vrste riba:

1) dunavska jesetra (Acipenser gueldenstaedtii), 2) sim (Acipenser nudiventris),
3) kečiga (Acipenser ruthenus),
4) pastruga (Acipenser stellatus),

5) atlantska jesetra (Acipenser sturio),

6) dunavska haringa (Alosa immaculata),

7) evropska jegulja (Anguilla anguilla),

8) karaš (Carassius carassius),

9) vijunica (Cobitis elongata),

10) sve vrste roda Eudontomyzon spp.,

11) balonov balavac (Gymnocephalus baloni),

12) prugasti balavac (Gymnocephalus schraetster),

13) moruna (Huso huso),

14) bjelica (Leucaspius delineatus),

15) sve vrste roda Lampetra spp.,

16) balkanski vijun (Sabanejewia balcanica),

17) glavatica (Salmo marmoratus),

18) svjetlica (Telestes souffia),

19) linjak (Tinca tinca),

20) mali vretenar (Zingel streber),

21) veliki vretenar (Zingel zingel),

22) rak riječni - plemeniti (Astacus astacus),

23) rak barski (Astacus leptodaetybus),

24) rak potočni - kamenjar (Austropotamobius torrentium).

(2) Lovostaj iz stava 1. ovog člana je trajna mjera u kojem nije dozvoljen lov.

Član 8.

(1) Nije dozvoljen ribolov mladice, potočne pastrmke, neretvanske mehkousne pastrmke i lipljena tokom cijele godine u vremenu od 21.00 do 03.00 sata u periodu ljetnjeg ra- čunanja vremena, a od 18.00 do 05.00 sati u periodu zimskog računanja vremena.

(2) Nije dozvoljen ribolov ostalih vrsta riba tokom cijele godine u vremenu od 21.00 do 03.00 sata u periodu ljetnjeg računanja vremena, a od 18.00 do 05.00 sati u periodu zimskog računanja vremena, osim ako korisnik ribolovne zone drugačije ne odredi godišnjim planom korištenja.

Član 9.

Nije dozvoljen lov, zadržavanje, pretovaranje, istovaranje, prevoženje, skladištenje, prodavanje, prerađivanje, izlaganje ili stavljanje u promet riba čija je dužina/veličina manja od navedenih:

1) mladica (Hucho hucho) 100 cm, 2) som (Silurus glanis) 60 cm,
3) štuka (Esox Lucius) 40 cm,
4) smuđ (Sander lucioperca) 40 cm, 5) mrena (Barbus barbus) 30 cm,

6) šaran (Cyprinus carpio) 30 cm,

7) bolen - bucov (Leuciscus aspius) 30 cm,

8) neretvanska mehkousna pastrmka (Salmo obtusiro- stris) 30 cm,

9) smuđ kamenjar (Sander volgensis) 30 cm, 10) lipljen (Thymallus thymallus) 30 cm, 11) deverika (Abramis brama) 25 cm,
12) škobalj (Chondrostoma nasus) 25 cm, 13) jez (Leuciscus idus) 25 cm,

14) manić (Lota lota) 25 cm,

15) plotica (Rutilus pigus) 25 cm,
16) potočna pastrmka (Salmo trutta) 25 cm,
17) bijeli klen (Squalius albus) 25 cm,
18) klen (Squalius cephalus) 25 cm,
19) strugač (Squalius svallize) 25 cm,
20) turski klen (Telestes turskyi) 25 cm,
21) velika pliska (Chalchalburnus chalcoides) 20 cm, 22) nosara (Vimba vimba) 20 cm,
23) sabljarka (Pelecus cultratus) 18 cm,
24) potočna mrena (Barbus balcanicus) 15 cm,
25) krkuša (Gobio spp.) 15 cm,
26) grgeč (Perca fluviatilis) 10 cm,
27) riječna školjka (Unio pictorum) 8 cm.

Član 10.

Prilikom obavljanja ribolova dozvoljen je neograničen izlov svih alohtonih vrsta: sivog tolstolobika (Hypophthal- michthys nobilis), bijelog tolstolobika (Hypophthalmichthys molitrix), amura (Ctenopharyngodon idella), obje vrste ame- ričkog somića (Ameiurus melas) i (Ameiurus nebulosus), sunčice (Lepomis gibbosus), amurskog čebačoka (Pseudo- rasbora parva), amurskog spavača (Perccottus glenii), veli- koustog basa (Micropterus salmoides), babuške (Carassius gibelio), dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss), jezerske zlatovčice (Salvelinus alpinus), potočne zlatovčice (Salvelinus fontinalis) i svih vrsta roda Neogobius.

Član 11.

(1) Godišnji i dnevni ulov ribolovca dozvoljen je u ograničenim količinama za sljedeće vrste riba:

1) mladica - jedna godišnje,

2) manić, potočna pastrmka, neretvanska pastrmka, lipljen, šaran, som, smuđ, smuđ kamenjar, bolen i strugač - dnevno pet komada ukupno,

3) plotica, jez, škobalj, mrena, potočna mrena, klen, deverika i bucov - dnevno 10 komada ukupno.

(2) Ribolovac tokom ribolova može dnevno uloviti najviše pet kilograma autohtonih vrsta riba.

(3) Ako jedan ulovljeni primjerak ribe prelazi masu od pet kilograma, za sve autohtone vrste riba ne važi ograničenje dnevnog ulova u komadima, već se u takvim slučajevima smatra da je ispunjen dozvoljeni dnevni ulov ribolovca.

Član 12.

(1) Dužina ribe mjeri se pravolinijski, od vrha gubice do sredine osnove (početka) repnog peraja (standardna dužina), a dužina školjke mjeri se od jedne do druge ivice duž najduže ose ljušture.

(2) Riba ulovljena u toku lovostaja propisanog članom 6. ovog pravilnika, kao i primjerci čija je veličina manja od propisane članom 9. ovog pravilnika mora se odmah, na mjestu ulova, vratiti u ribolovnu vodu sa što manje oštećenja.

Član 13.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pra- vilnik o sredstvima i mamcima za vršenje ribolova, dozvoljenom maksimalnom ulovu, minimalnim mjerama i lovostajima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/03 i 1/06).

Član 14.

Ovaj pravilnik objavljuje se u “Službenom glasniku Re- publike Srpske”, a stupa na snagu 1. januara 2021. godine.

 

Broj: 12.03.2-330-1848/20
18. juna 2020. godine Banjaluka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

ribolov

lovostaj

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.