Pravilnik o načinu održavanja riječnih korita, dislokaciji i vađenju materijala

Legislativa

Pravilnik o načinu održavanja riječnih korita, dislokaciji i vađenju materijala

04.03.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

 

Službeni glasnik RS - 04.03.2020. godina - broj 18

 

Na osnovu člana 66. stav 3. i člana 85. stav 4. Zakona o vodama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 50/06, 92/09, 121/12 i 74/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

 

PRAVILNIК
O USLOVIMA I NAČINU ODRŽAVANJA RIJEČNIH КORITA, DISLOКACIJI I VAĐENJU MATERIJALA IZ VODOTOКA

 

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način održavanja riječnih korita i vodnog zemljišta, dislokacija i vađenje materijala iz vodotoka radi sprovođenja mjera zaštite kojim se ne mijenjaju prirodni procesi, ne remeti prirodna ravnoteža eko-sistema i ne pospješuje štetno djelovanje voda.

Član 2.
Uslovi i način održavanja riječnih korita i vodnog zemljišta, dislokacija i vađenje materijala iz vodotoka vrše se na način da se obrađuju hidrološki, bujični i erozioni elementi, a naročito oni koji se odnose na:
1) zaštitu od poplava,
2) sprečavanje stvaranja uspora,
3) sprečavanje nekontrolisanog i štetnog smanjenja ili povećanja proticajnih profila, različitih od optimalno potrebnih,
4) uklanjanje ili smanjenje mogućnosti od meandriranja rijeke,
5) sprečavanje nekontrolisanog mijenjanja toka rijeke i nanošenja štete za obale i okolni prostor,
6) sprečavanje erozija stvorenih vodom i neželjenog taloženja nanosa na pojedinim dionicama rijeke.

Član 3.
(1) Održavanja riječnih korita i vodnog zemljišta, di- slokacije i vađenje materijala iz vodotoka vrši se u skladu sa Planom i programom praćenja stanja rijeka (u daljem tekstu: Plan i program), koji donosi Javna ustanova “Vode Srpske” Bijeljina (u daljem tekstu: Ustanova).
(2) Plan i program mora da bude usklađen sa Strategijom integralnog upravljanja vodama Republike Srpske i planovima upravljanja oblasnim riječnim slivovima (distriktima) Republike Srpske.
(3) Plan i program donosi se najkasnije do kraja februara za period od jedne do najduže pet godina.
(4) Saglasnost na Plan i program daje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tek- stu: Ministarstvo).
 

Član 4.
(1) Plan i program mogu biti urađeni za jedan podsliv, sliv, oblasni riječni sliv (distrikt) ili oba oblasna riječna sliva (distrikta).
(2) U izuzetnim slučajevima, Ustanova može da vrši izmjenu Plana i programa, na koju saglasnost daje Ministarstvo.

Član 5.

(1) Plan i program sadrži:
1) opšti dio:
1. naziv sliva rijeka,
2. apsolutne i srednje visinske razlike,
3. srednju profilsku vučnu silu,
4. površinu dejstva potiskujuće sile,
5. pronosnu moć proticajnog profila,
6. granične vrijednosti vučne sile,
7. godišnju moć pronosa nanosa,
8. granulometrijski sastav nanosa,
9. okvirno određene količine nanosa vodnom erozijom,
10. godišnje padavine,
11. koeficijente erozije,
12. kategoriju erozije,
13. produkciju nanosa iskazanu u m3/km2/godinu,
14. trajne gubitke nanosa iskazane u m3/km2/godinu,
15. ukupnu količinu transportovanog nanosa do ušća iskazanu u m3/km2/godinu,
16. apostrofiranje osnovnih uzročnika koji utiču na stepen produkovanja nanosa, sa procjenom desetogodišnjeg trenda za svakog od njih;
2) posebni dio:
1. podloge geoloških i pedoloških karakteristika prostora za koji se radi Plan i program,
2. geodetske podloge prostora za koji se radi Plan i program, 3. prijedlog osnovnih regulacionih radova sa neopho- dnim hidrološkim i hidrogeološkim podlogama,
4. analizu šteta načinjenih vodom u i neposrednoj blizini korita,
5. sadržaj planova prostornog i regulacionog razvoja, prostora za koji se radi Plan i program,
6. sagledavanje specifičnih regulacionih problema i predlaganje mjera za njihovo saniranje,
7. prijedlog radova za uređenje na vodnom zemljištu, obalama i u koritu vodotoka,
8. prijedlog uklanjanja ili nagomilavanja materijala u koritu vodotoka ili vodnom zemljištu,
9. specifične prijedloge upravljanja vodnim zemljištem po principu održivog razvoja,
10. tačno definisanje prostora u minor i major koritu ili vodnom zemljištu na kom su zabranjene aktivnosti uklanjanja šljunka, pijeska, kamena, zemljišta, sječe stabala ili žbunastog drveća,
11. definisanje prostora gdje je u kontrolisanim uslo ima na osnovu tehničke dokumentacije i dobijenih saglasnosti neophodno ili moguće vršiti uklanjanje materijala sa prostora minor i major korita ili vodnog zemljišta,
12. definisanje prostora gdje je zabranjeno podizanje objekata koji ugrožavaju stabilnost korita ili vodnog zemljišta (vodenice, neuređena pristaništa, nekomunalne deponije, odvođenja voda kanalima, uređenje recipijenata i pritoka i sl.),
13. definisanje prostora gdje se može vršiti podizanje objekata koji potencijalno mogu narušiti stabilnost korita ili vodnog zemljišta (vodenice, neuređena pristaništa, nekomunalne deponije, odvođenja voda kanalima, uređenje recipijenata i pritoka i sl.),
14. geodetske podloge razmjere do 1 : 2.500 ili 1 : 5.000 u sistemu neprekinutog niza listova za područje koje pokriva elaborat, sa nanesenim detaljima prethodnih tačaka,
15. tehničke crteže izgleda korita i pojasa u profilima koji se analiziraju i karakterističnim profilima,
16. karakteristične uzdužne i poprečne profile razmjere 1 : 500/5.000 do 1 : 1.000/10.000,
17. ostale neophodne stručno tehničke elemente, hidrološke, geografske i geotehničke oblasti.
(2) Plan i program obavezno sadrži i pregledne ka tografske podatke prikazane u razmjerama najmanjeg nivoa prikaza 1 : 25.000.
(3) Plan i program praćenja stanja rijeka obrađuje sve aspekte navedene u članu 2. ovog pravilnika.

Član 6.
(1) Nakon dobijanja saglasnosti Ministarstva na Plan i program izrađuju se pojedinačni elaborati za sprovođenje Plana i programa.
(2) Elaborate iz stava 1. ovog člana Ustanova može izraditi sama posredstvom stručnih radnika sa licencom za projektovanje iz oblasti građevinarstva, hidro smjer ili može izvršiti ugovaranje sa trećim licima, po principima nabavke usluga.
(3) Saglasnost na elaborate daje Ministarstvo.

Član 7.
(1) Elaborat iz člana 6. ovog pravilnika izrađuje se po tačno definisanim dionicama na principima stacionaža za konkretan riječni tok, od ušća ka izvorištu, na najugroženijim dionicama ili u kontinuitetu.
(2) Dužine dionica određuje Ustanova u zavisnosti od sadržaja Plana i programa za konkretnu dionicu i od drugih tehničkih parametara.

Član 8.
Elaborat sadrži:
1) naziv i oznaku Plana i programa kao osnov za pristupanje izradi elaborata,
2) precizan opis i tehnički izvještaj,
3) geodetske podloge razmjere 1 : 2.500 do 1 : 1.000, sa precizno ucrtanim prostorom koji obuhvata elaborat,
4) geološke i hidrološke podloge,
5) poprečne i uzdužne profile prikazane u grafičkom obliku razmjere 1 : 50/500 do 1 : 500/5.000,
6) prijedlog regulacionih radova,
7) količine materijala koji je predmet projekta,
8) strukturu ili kategoriju materijala i količinu po strukturi, a koja je predmet elaborata,
9) geodetski utvrđene pozicije materijala koji je predmet projekta, sa njihovim definisanjem na geodetskoj podlozi,
10) vrijeme trajanja realizacije projekta, sa jasno definisanim vremenskim, hidrološkim, tehničkim i drugim uslovima koji utiču na realizaciju projekta,
11) sve detalje, osim iznesenih, koji su karakteristični za specifične prijedloge upravljanja vodnim zemljištem,
12) srednju profilsku vučnu silu, granične vrijednosti vučne sile,
13) opisni, procijenjeni, granulometrijski sastav nanosa,
14) druge elemente koji su neophodni za elaborate u oblasti hidrologije i održavanja riječnih tokova.
 

Član 9.
(1) Nakon dobijanja saglasnosti na elaborat, Ustanova raspisuje javni poziv za dodjelu lokacija za održavanje riječnih korita i vodnog zemljišta, dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka.
(2) Javni poziv sadrži:
1) naziv vodotoka na kome je predviđeno održavanje riječnog korita ili plovnog puta sa položajem lokacije,
2) uslove tehničke osposobljenosti,
3) visinu minimalne posebne vodne naknade,
4) iznos troškova za izradu elaborata i kontrolnih snimanja uklonjenog materijala.
(3) Direktor Ustanove imenuje komisiju, koja vrši pregled i ocjenu pristiglih ponuda po javnom pozivu, a koju čine tri člana, od kojih su dva člana inženjeri tehničke struke, a jedan član pravnik ili ekonomista.
(4) Кomisija iz stava 3. ovog člana sačinjava evaluacio- ni izvještaj o pregledu i ocjeni svih pristiglih ponuda, na koji saglasnost daje Ministarstvo.
(5) Nakon dobijanja saglasnosti iz stava 3. ovog člana, Ustanova donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i zaključuje ugovor o načinu održavanja i čišćenju riječ- nog korita i vodnog zemljišta, dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka (u daljem tekstu: ugovor) sa odabranim izvođačima.

Član 10.
Ugovor se zaključuje na period do 12 mjeseci i, ako je moguće, za kalendarsku godinu, a obavezno sadrži:
1) naziv ugovornih strana i odgovornih lica,
2) jedinstvene identifikacione brojeve,
3) brojeve bankarskih računa svake od strana i nazive banaka,
4) naziv i oznaku elaborata koji je predmet ugovaranja,
5) naziv subjekta koji je izradio elaborat,
6) osnovne aktivnosti u skladu sa elaboratom koje se po ugovoru realizuju,
7) rok realizacije ugovora,
8) eventualne tehničke detalje koji su elaboratom predviđeni, a ne realizuju se kroz ugovor, s tim da odstupanje ne može biti znatno u odnosu na javno objavljene uslove,
9) tehničku sposobnost izvođača, pozivajući se na ponudu, 10) podatke o riješenim imovinskim odnosima izvođača za pristupne puteve lokaciji,
11) finansijske parametre na osnovu elemenata i podataka datih u elaboratu,
12) količine materijala i vrste materijala,
13) žiro račun na koji se vrši uplata sredstava koja se ugovaraju za realizaciju svakog konkretnog elaborata,
14) rokove uplate sredstava,
15) obavezu popunjavanja PVN obrasca od izvršioca ugovora,
16) bankarsku garanciju za uredno izvršenje posla u visini od 10% vrijednosti ugovora,
17) ime lica koje prati realizaciju ugovora i koje potpisuje potrebne akte i zapisnike u ime Ustanove,
18) geodetske podatke o tačnoj lokaciji koja je predmet ugovora.

Član 11.
(1) U slučaju potrebe hitnog obezbjeđenja većih proticajnih profila riječnog korita s ciljem smanjenja ili potpunog otklanjanja rizika od plavljenja ili degradacije riječnih obala, Ustanova može zaključiti ugovor i bez raspisivanja javnog poziva neposrednim ugovaranjem sa izvođačem radova.
(2) Postojanje potrebe hitnog obezbjeđenja većih proticajnih profila riječnog korita utvrđuje komisija iz člana 9. stav 3. ovog pravilnika, koja prethodno vrši obilazak terena i sačinjava stručno mišljenje.
(3) Ako komisija utvrdi postojanje potrebe hitnog obezbjeđenja većih proticajnih profila riječnog korita, Ustanova izrađuje elaborat, na koji saglasnost daje Mi- nistarstvo.
(4) Nakon dobijanja saglasnosti na elaborat, Ustanova upućuje poziv za dostavljanje ponuda najmanje tri pravna lica koja imaju tehničke mogućnosti za radove na održavanju i čišćenju riječnih korita i vodnog zemljišta, dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka.
(5) Nakon prijema ponuda, Ustanova vrši ocjenu pri- stiglih ponuda i, uz prethodnu saglasnost Ministarstva, donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i potpi- suje ugovor u skladu sa članom 10. ovog pravilnika.

Član 12.
(1) Izvođač radova dužan je da u roku od sedam dana od dana potpisivanja ugovora dostavi Ustanovi bankarsku garanciju u visini 10% vrijednosti ugovorenog posla.
(2) Nakon dostavljanja bankarske garancije iz stava 1. ovog člana, Ustanova na elaborat i ugovor izdaje vodnu saglasnost.
(3) Ustanova u roku od deset dana od dana izdavanja vodne saglasnosti, ako vremenski i hidrološki uslovi dozvoljavaju, izvođača radova uvodi u posao na prethodno vidno obilježenom lokalitetu od strane angažovane ovlašćene geodetske kuće ili licenciranog geodete.
(4) Prethodno vidno obilježen lokalitet predstavlja na terenu poprečne profile obilježene vidnim drvenim biljezima, obojenim i obilježenim brojem poprečnog profila, koji su prepoznatljivi i vidljivi sa vode i kopna.
(5) U sklopu jednog poprečnog profila obilježavaju se obje strane dna kinete iskopa, a ako nije moguće drveni biljeg postaviti na ivicu kinete dna iskopa, drveni biljeg izmješta se u pravcu poprečnog profila na pogodnu lokaciju na obali, sa naznakom udaljenosti od osnovne lokacije po pravcu poprečnog profila.
(6) Ustanova je u roku od pet radnih dana prije utvrđenog datuma uvođenja izvođača radova u posao dužna da pismenim putem informiše jedinicu lokalne samouprave i glavnog vodnog inspektora o datumu i vremenu uvođenja izvođača radova u posao.
(7) O uvođenju izvođača radova u posao sačinjava se zapisnik u koji se unose primjedbe i komentari i prisustvo predstavnika lokalne zajednice i vodnog inspektora.

Član 13.
(1) Izvođač radova dnevno vodi knjigu evidencije rado- va, koja sadrži podatke o nazivu izvođača, broju i datumu ugovora, datumu otvaranja dnevnika, vrsti radova, lokaciji radova prema elaboratu, količinama uklonjenog materijala na dan, vrsti materijala, stanju vodostaja na lokalitetu, vremenskim uslovima na lokalitetu, angažovanoj mehanizaciji, angažovanim radnicima, radnom vremenu, datumu i vremenu zaključivanja knjige evidencije i ostale primjedbe.
(2) Кnjigu evidencije radova iz stava 1. ovog člana na kraju mjeseca potpisuje lice zaduženo za praćenje realizacije ugovora, koje je imenovala Ustanova.
(3) Nakon završetka radova izvođač radova dostavlja Ustanovi knjigu evidencije radova.
(4) Osim knjige evidencije radova, izvođač radova dužan je da vodi evidenciju uklonjenog materijala iz vodotoka sa količinama uklonjenog materijala, na obrascima i u rokovima propisanim posebnim propisom o načinu, postupku i rokovima obračunavanja i plaćanja posebnih vodnih naknada.
(5) Materijal uklonjen iz vodotoka u skladu sa odred- bama ovog pravilnika za koji izvođač radova izvrši uplatu naknade do roka propisanog ugovorom i posebnim propisom o načinu, postupku i rokovima obračunavanja i plaćanja posebnih vodnih naknada postaje vlasništvo izvođača radova.
(6) Izvođač radova dužan je da Ustanovi, bez najave, omogući kontrolna geodetska snimanja lokacije koja je predmet ugovora.
 

Član 14.
(1) Ustanova, na osnovu preporuke lica zaduženog za praćenje realizacije Ugovora, može izvršiti aneksiranje ugovora ako:
1) elaborat nije realizovan u roku predviđenim ugovorom iz opravdanih razloga,
2) kontrolni geodetski snimak trenutnog stanja realizacije ugovorenih količina na predmetnoj lokaciji koji je sačinila ovlašćena organizacija pokaže postojanje dodatnih količina riječnog materijala,
3) u toku izvođenja radova dođe do značajne izmjene hidroloških uslova na lokalitetu koja za posljedicu može da ima povećanje količina riječnog materijala na predmetnom lokalitetu, što se utvrđuje dodatnim geodetskim snimkom ovlašćene organizacije,
4) izvođač radova iz objektivnih razloga zatraži produženje roka za realizaciju Ugovora,
5) izvođač radova podnese zahtjev za uklanjanje dodatnih količina materijala.
(2) Geodetska snimanja iz stava 1. ovog člana od ovlašćene organizacije naručuje Ustanova, a troškove snosi izvođač radova prilikom potpisivanja aneksa ugovora.
(3) Rok za izvođenje radova može se aneksom ugovora produžiti za najduže šest mjeseci.
(4) Aneksiranje ugovora iz stava 1. ovog člana može se vršiti samo jednom.
 

Član 15.
Ustanova dva puta godišnje dostavlja Ministarstvu izvještaj o svim ugovorima, koji sadrži podatke o ugovoru, vodnoj saglasnosti, ugovorenim količinama, realizovanim količinama do trenutka sastavljanja izvještaja, procentu realizacije i rokovima realizacije ugovora.
 

Član 16.
(1) Ako se prilikom praćenja realizacije ugovora utvr- di da se izvođač radova ne pridržava uslova iz vodne saglasnosti ili ugovora, lice imenovano za praćenje realizacije ugovora pismenim putem upozorava izvođača radova o utvrđenim nepravilnostima i propustima, ostavljajući rok za njihovo otklanjanje.
(2) U slučaju da izvođač radova u ostavljenom roku ne postupi po pismenom upozorenju, imenovano lice za praćenje realizacije ugovora pismenim putem obavještava direktora Ustanove, koji može odmah i bez najave jednostrano raskinuti ugovor i rješenje o vodnoj saglasnosti staviti van snage.

Član 17.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu dislokacije i vađenja materijala iz vodotoka (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/17 i 40/17).

Član 18.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.07-337-78/20
28. februara 2020. godine

Banjaluka

Ministar,
Dr Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.