Pravilnik o načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja

Legislativa

Pravilnik o načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja

10.04.2020. 06:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 24/20 [10.4.2020.]

Na osnovu člana 20. stav (2) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

 

PRAVILNIK

O USLOVIMA I NAČINU OSTVARENJA NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU RURALNOG RAZVOJA

 

PRVI DIO - OPĆE ODREDBE

 

Član 1.
(Predmet Pravilnika)
 

Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju ispuniti poljoprivredna gazdinstva te druga pravna i fizička lica koja mogu ostvariti pravo na podrške (u daljem tekstu: klijent), i način ostvarivanja prava na novčanu podršku (u daljem tekstu: podrška) po modelu ruralnog razvoja.
 

Član 2.
(Značenje izraza)
 

U smislu ovoga Pravilnika, pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

a) "Ruralni razvoj" podrazumijeva skup politika, mjera i aktivnosti koje za cilj imaju sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja i koje se planiraju i provode uz uvažavanje principa održivog razvoja, očuvanja i unapređenja kvaliteta okoliša,

b) "Poljoprivredno gazdinstvo" (u daljem tekstu: PG) podrazumijeva proizvodnu jedinicu ili grupu jedinica koje čine proizvodnu cjelinu i sa tehničkog i privrednog gledišta, koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda. PG se može baviti i drugim dodatnim (nepoljoprivrednim) proizvodnim i uslužnim djelatnostima. PG može djelovati kao privredno društvo, obrt ili zadruga, ako je registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te kao porodično poljoprivredno gazdinstvo,

c) "Porodično poljoprivredno gazdinstvo" (u daljem tekstu: PPG) je samostalna privredna i socijalna jedinica temeljena na vlasništvu i/ili upotrebi proizvodnih resursa i upravljanju porodice u obavljanju poljoprivredne djelatnosti,

d) "Nositelj poljoprivrednog gazdinstva" podrazumijeva fizičko ili pravno lice, ili grupu fizičkih i pravnih lica u skladu sa statusom koji ima grupa i njeni članovi prema zakonima u Bosni i Hercegovini, a čije se gazdinstvo nalazi na teritoriju Bosne i Hercegovine, te obavlja poljoprivrednu djelatnost i registrirano je u Registru poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: RPG) kao nositelj gazdinstva,

e) "Poljoprivrednik" je fizičko lice koje na poljoprivrednom gazdinstvu proizvodi biljne i stočarske proizvode, te obavlja i druge poslove vezane uz tu proizvodnju, bez obzira na stepen specijalizacije poljoprivrednog gazdinstva na kojem radi, i koji posjeduje znanje i vještinu o poljoprivredi,

f) "Klijent" je svako fizičko i pravno lice koje podnosi zahtjev za podršku na osnovu obavještenja, a upisano je u RPG i Registar klijenata (u daljem tekstu: RK),

g) "Mladi poljoprivrednik" je lice iz tačke e) ovog člana, u životnoj dobi od navršenih 18 do navršenih 40 godina starosti na dan raspisivanja obavještenja,

h) "Obrt" podrazumijeva samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registriranih privrednih djelatnosti u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju od strane fizičkih lica sa ciljem postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu,

i) "Ulaganje" je u novcu iskazana vrijednost investicijskog projekta za koji se traži podrška, a dijeli se na prihvatljive i neprihvatljive troškove.

j) "Faktura - Račun" (engl. invoice, njem. Faktura, Rechnung) je isprava koju prodavalac ili isporučitelj robe ili pružatelj usluge izdaje primaocu robe ili usluge, specificirajući u njoj kvantitativno i kvalitativno predane ili isporučene stvari ili pružene usluge, povezane (akcesorne) troškove, odgovarajuće poreze, modalitete plaćanja itd. u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima,

k) "Poljoprivredne mašine" u smislu ovog Pravilnika su naprave koje proizvode, pretvaraju i prenose energiju, kojom se obavlja neki rad u funkciji poljoprivredne proizvodnje, a neophodni su za osnovnu djelatnost poljoprivrednog gazdinstva,

l) "Priključni uređaji" u smislu ovog Pravilnika su oruđa namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji pokretana od poljoprivrednih mašina, a neophodni su za osnovnu djelatnost poljoprivrednog gazdinstva,

m) "Oprema" u smislu ovog Pravilnika su sve vrste opreme namijenjene obavljanju aktivnosti u okviru poljoprivredne proizvodnje i ispunjavanju okolišnih standarda,

n) "Rasplodne junice" ženska grla goveda namijenjena rasplodu,

o) "Rasplodne nazimice" ženska grla svinja namijenjena rasplodu starosti od 7 do 11 mjeseci,

p) "Rasplodne ovce" ženska rasplodna grla namijenjena rasplodu starosti od 6 do 12 mjeseci,

q) "Rasplodne koze" ženska rasplodna grla namijenjena rasplodu starosti od 6 do 12 mjeseci,

r) "Građevinski objekti u funkciji poljoprivrede" su sve vrste građevina namijenjenih primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji odnosno preradi primarnih poljoprivrednih proizvoda, uključujući prostore za hlađenje, zamrzavanje, pakiranje i otpremu proizvoda, pomoćne objekte u funkciji osnovne djelatnosti, te građevinske objekte koji služe ispunjavanju okolišnih standarda.
 

Član 3.
(Organizacione jedinice nadležne za programiranje i provođenje mjera)
 

(1) Za programiranje mjera nadležan je Odsjek za ruralni razvoj Sektora za ruralni razvoj i poljoprivredne savjetodavne službe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo poljoprivrede).

(2) Za realizaciju mjera nadležan je Sektor za poljoprivredna plaćanja Federalnog ministarstva poljoprivrede.
 

DRUGI DIO - PRIHVATLJIVOST I NAČIN OSTVARIVANJA PODRŠKE

 

POGLAVLJE I. KORISNICI PODRŠKE I USLOVI PRIHVATLJIVOSTI

 

Član 4.
(Korisnici podrške)
 

Korisnici podrške su klijenti koji ispunjavaju opće i posebne uslove prihvatljivosti za podršku.
 

Odjeljak A. Opći uslovi prihvatljivosti

 

Član 5.
(Opći uslovi prihvatljivosti za podnosioce zahtjeva)
 

(1) Klijent mora imati sjedište, odnosno prebivalište na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH).

(2) Klijent mora biti upisan u RPG i/ili RK.

(3) Ulaganje mora biti provedeno na PG koje se nalazi na teritoriju Federacije BiH, odnosno na području kantona ili općine u slučaju ulaganja u ruralnu infrastrukturu.

(4) Ukoliko je klijent fizičko lice onda mora imati najmanje 18 godina starosti u trenutku objavljivanja obavještenja.

(5) Klijent mora dostaviti dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

(6) Klijent mora izvršiti uplatu federalne upravne takse prema tarifnom broju 33. tačka 10. u iznosu od 20,00 KM, a u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi ("Službene novine Federacije BiH" br. 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/17).
 

Član 6.
(Opći uslovi prihvatljivosti za projekte)
 

(1) Projekt se mora odnositi na ulaganje u proizvodnju poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I – Spisak poljoprivrednih proizvoda Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH" br.: 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13).

(2) Prihvatljivi troškovi za svaki dio ulaganja moraju biti u skladu s realnim trenutnim tržišnim cijenama.

(3) Projekt ostaje prihvatljiv za finansiranje pod uslovom da se u periodu od pet godina od dana konačne isplate ne izvrši otuđivanje predmeta podrške.

(4) Svi podneseni dokumenti trebaju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 

Odjeljak B. Posebni uslovi prihvatljivosti

 

Član 7.
(Prihvatljivi sektori)
 

Prihvatljiva ulaganja unutar modela ruralnog razvoja su proizvodnja i prerada u sektorima:

a) mliječno govedarstvo,

b) mesno govedarstvo,

c) ovčarstvo i kozarstvo,

d) svinjogojstvo,

e) peradarstvo,

f) proizvodnja voća, povrća i cvijeća,

g) vinogradarstvo,

h) maslinarstvo

i) proizvodnja žitarica, uljarica, ljekovitog i aromatičnog bilja i gljiva,

j) pčelarstvo,

k) akvakultura.
 

Član 8.
(Posebni uslovi za ulaganje u nabavku rasplodne stoke)
 

Rasplodna stoka mora imati odgovarajući dokument o porijeklu grla.
 

Član 9.
(Poslovni plan)
 

Klijent je dužan izraditi Poslovni plan u slučaju kada podnosi zahtjev za finansiranje ulaganja iz čl. 22. i 23. ovog Pravilnika.
 

Član 10.
(Prihvatljivi troškovi)
 

(1) U okviru modela ruralnog razvoja prihvatljivi troškovi su:

a) kupovina novih poljoprivrednih mašina i priključnih uređaja ili iz uvoza starosti do pet godina uključujući i troškove njihovog transporta,

b) kupovina nove poljoprivredne opreme ili iz uvoza starosti do pet godina uključujući i troškove njenog transporta, montaže, odnosno ugradnje.

c) kupovina rasplodne stoke uključujući i troškove njenog transporta,

d) izgradnja ili proširenje, odnosno opremanje građevinskih objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje odnosno prerade poljoprivrednih proizvoda,

e) podizanje višegodišnjih nasada,

f) legalizacija građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda,

g) certifikacija organske proizvodnje,

(2) Lista prihvatljivih troškova nalazi se u Aneksu I – Lista prihvatljivih troškova (LPT) i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Iznos prihvatljivih troškova utvrđuje se bez PDV-a, osim za fizička i pravna lica koja nisu obveznici PDV-a.

(4) Troškovi iz stava (1) ovog člana prihvatljivi su retroaktivno od 01.10. prethodne godine.
 

Član 11.
(Neprihvatljivi troškovi)
 

Neprihvatljivi troškovi su:

a) Porezi, carinske i uvozne dažbine i ostale naknade državi,

b) PDV s izuzetkom ulaganja koja vrše fizička i pravna lica koja nisu obveznici PDV-a,

c) Nabavka korištene opreme i poljoprivredne mehanizacije iz uvoza starije od pet godina,

d) Bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi,

e) Troškovi konverzije, troškovi tečajnih razlika i naknada,

f) Troškovi poslova javne uprave (troškovi opće-upravnih troškova, troškovi iznajmljivanja opreme, mašina i prostora, plaće zaposlenih na poslovima upravljanja, izvođenja, praćenja i nadzora),

g) Plaćanje u naturi i troškovi vlastitog rada,

h) Nabavka izvršena putem lizinga,

i) Nabavka osnovnih sredstava u okviru međunarodnih projekata te na osnovu donacija i poklona.
 

Član 12.
(Minimalna i maksimalna prihvatljiva vrijednost investicije)
  

(1) Minimalna prihvatljiva vrijednost investicije po klijentu koja je predmet podrške, sa uključenim PDV-om, je 2.000 KM za fizička lica i obrte, odnosno 4.000 KM za pravna lica.

(2) Iznosi iz stava (1) ovog člana ne odnose se na certifikaciju organske proizvodnje.

(3) Prihvatljive su sve investicije iznad vrijednosti iz stava (1) ovog člana, neovisno o konačnoj vrijednosti ulaganja.

(4) Maksimalna prihvatljiva vrijednost investicije do koje se vrši obračun podrške ograničen je maksimalnim iznosom podrške iz člana 14. ovog Pravilnika.
 

Član 13.
(Osnovni i dodatni iznos podrške)
 

(1) Osnovni iznos podrške utvrđuje se na osnovu fakture odnosno dokaza o izvršenom plaćanju.

(2) Osnovni iznos podrške je do 25% od prihvatljivih troškova ulaganja i ne može biti veći od maksimalnog iznosa podrške iz člana 14. ovog Pravilnika.

(3) Dodatni iznos podrške obračunava se na utvrđeni osnovni iznos podrške u visini od dodatnih 5% za nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva odnosno vlasnika obrta mlađeg od 40 godina na dan objave obavještenja, i za žene nositeljice porodičnog poljoprivrednog gazdinstva odnosno vlasnice obrta.

(4) Dodatni iznos podrške ne zaračunava se za podršku ulaganjima u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije realiziranu putem kreditne linije u saradnji sa Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Razvojna banka).
 

Član 14.
(Maksimalni iznos podrške za tekuću budžetsku godinu)
 

(1) Klijent može ostvariti pravo na podršku za jedno ili više ulaganja u modelu ruralnog razvoja iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za tekuću godinu (u daljem tekstu: Program podrški), a u okviru svake mjere podnosi jedan zahtjev koji obuhvata sva pojedinačna ulaganja iz te mjere.

(2) Maksimalni iznos podrške u modelu ruralnog razvoja za tekuću budžetsku godinu, a koji se sastoji od zbroja osnovnih i dodatnih iznosa podrške za podnesene investicijske projekte, ne može prelaziti 150.000 KM za fizička lica, odnosno 700.000 KM za pravna lica i obrte.
 

Član 15.
(Proporcionalno smanjenje u slučaju probijanja iznosa sredstava utvrđenih Programom)
 

(1) Ako zbroj iznosa obračunate podrške za zahtjeve iz čl. 19. do 24. i člana 26. ovog Pravilnika bude veći od iznosa sredstava utvrđenih Programom podrški, izvršit će se proporcionalno smanjenje iznosa podrške za te zahtjeve.

(2) Proporcionalno smanjenje podrške ne vrši se za ulaganja iz čl. 19. do 24. ovog Pravilnika realizirana putem kreditne linije Razvojne banke.
 

Član 16.
(Valuta)
 

(1) Troškovi na fakturama mogu biti izraženi u KM ili stranoj valuti.

(2) Troškovi na fakturama čija je vrijednost izražena u stranoj valuti preračunavaju se u KM prema srednjem tečaju Centralne banke BiH važećem na dan objave obavještenja.
 

POGLAVLJE II. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PODRŠKE

 

Odjeljak A. Podnošenje zahtjeva za podršku

 

Član 17.
(Aktivnosti prije podnošenja zahtjeva za podršku)
 

(1) Klijent treba izvršiti ulaganja iz člana 10. stav (1) ovog Pravilnika prije podnošenja zahtjeva za podršku, osim u slučaju ulaganja putem kreditne linije Razvojne banke.

(2) Za ulaganja iz stava (1) ovog člana klijent pribavlja fakturu sa detaljnom specifikacijom svih troškova.

(3) Klijent je dužan izvršiti plaćanje cjelokupnog iznosa navedenog na fakturi.

(4) Ako se u toku upravnog postupka, odnosno nakon donošenja rješenja i isplate podrške utvrdi da su informacije dostavljene od strane klijenta lažne ili pogrešne, odnosno da su cijene na fakturi namjerno uvećane, Federalno ministarstvo poljoprivrede će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva za podršku odnosno rješenje o povratu sredstava podrške.
 

Član 18.
(Podnošenje zahtjeva za podršku)
 

(1) Zahtjev za podršku podnosi se na osnovu Programa podrški, ovog Pravilnika i obavještenja koje objavljuje Federalno ministarstvo poljoprivrede.

(2) Obavještenje iz stava (1) ovoga člana sadržava rokove i uslove za podnošenje zahtjeva za podršku propisane Programom podrški i ovim Pravilnikom.

(3) Obavještenje iz stava (1) ovoga člana objavljuje se u dva dnevna lista koji se distribuiraju na teritoriji Federacije BiH, i na web stranici Federalnog ministarstva (www.fmpvs.gov.ba).
 

Član 19.
(Podnošenje zahtjeva za podršku – ulaganje u poljoprivredne mašine i priključne uređaje)
 

(1) Nakon objave obavještenja iz člana 18. ovog Pravilnika, klijent dostavlja zahtjev za podršku ulaganju (obrazac ZZP-UM) Federalnom ministarstvu, uz koju prilaže propisanu dokumentaciju (u jednom primjerku).

(2) Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u kupovinu novih poljoprivrednih mašina i priključnih uređaja ili iz uvoza starosti do pet godina na dan fakturiranja u periodu od 1.10. prethodne do 1.10. tekuće godine.

(3) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10. tekuće godine.

(4) Za ostvarivanje prava na podršku, klijent dostavlja u originalu (ukoliko je dokument u elektronskoj formi, ispis mora biti u boji i ovjeren potpisom i pečatom klijenta), ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) Popunjen obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u poljoprivredne mašine i priključne uređaje (ZZP-UM),

b) Fakturu veznu za kupovinu poljoprivredne mašine i priključnog uređaja, odnosno fakturu vezanu za troškove njihovog transporta,

c) Dokaz o izvršenoj uplati po svakoj ispostavljenoj fakturi – za fizička lica se, pored ostalog, kao dokaz prihvaća i fiskalni račun, a ukoliko prodavač ne podliježe fiskalizaciji (komisiona prodaja), na fakturi mora biti upisan broj rješenja nadležne porezne uprave kojim je prodavač oslobođen od fiskalizacije,

d) Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) i dokaz o izmirenim carinskim dažbinama za uvezene poljoprivredne mašine i priključne uređaje,

e) Ovjerenu kopiju prometne dozvole za poljoprivrednu mašinu koja podliježe registraciji,

f) Ovjerenu izjavu klijenta (obrazac IK) da poljoprivredna mašina odnosno priključni uređaj nije nabavljena u okviru međunarodnih projekata ili donacija, odnosno da poljoprivredna mašina odnosno priključni uređaj neće otuđiti u periodu od pet godina,

g) Dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a),

h) Dokaz o uplati federalne upravne takse u iznosu od 20,00 KM.

(5) Zahtjev za podršku može se podnijeti lično na pisarnicu Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: "Ulaganje u nabavku poljoprivrednih mašina i priključnih uređaja".
 

Član 20.
(Podnošenje zahtjeva za podršku – ulaganje u poljoprivrednu opremu)
 

(1) Nakon objave obavještenja iz člana 18. ovog Pravilnika, klijent dostavlja zahtjev za podršku (obrazac ZZP-UO) Federalnom ministarstvu, uz koji prilaže propisanu dokumentaciju (u jednom primjerku).

(2) Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u kupovinu nove poljoprivredne opreme ili iz uvoza starosti do pet godina na dan fakturiranja u periodu od 1.10. prethodne do 1.10. tekuće godine.

(3) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10. tekuće godine.

(4) Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u originalu (ukoliko je dokument u elektronskoj formi, ispis mora biti u boji i ovjeren potpisom i pečatom klijenta), ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) Popunjen obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u poljoprivrednu opremu (Obrazac ZZP-UO),

b) Fakturu vezanu za kupovinu poljoprivredne opreme, odnosno fakturu vezanu za troškove transporta, montaže ili ugradnje,

c) Dokaz o izvršenoj uplati po svakoj ispostavljenoj fakturi – za fizička lica se, pored ostalog, kao dokaz prihvaća i fiskalni račun, a ukoliko prodavac ne podliježe fiskalizaciji (komisiona prodaja), na fakturi mora biti upisan broj rješenja nadležne porezne uprave kojim je prodavac oslobođen od fiskalizacije,

d) Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) i dokaz o izmirenim carinskim dažbinama za uvezenu poljoprivrednu opremu,

e) Ovjerenu izjavu klijenta (obrazac IK) da poljoprivredna oprema nije nabavljena u okviru međunarodnih projekata ili donacija, odnosno da poljoprivrednu opremu neće otuđiti u periodu od pet godina,

f) Dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a),

g) Dokaz o uplati federalne upravne takse u iznosu od 20,00 KM.

(5) Zahtjev za podršku može se podnijeti lično na pisarnicu Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: "Ulaganje u nabavku poljoprivredne opreme".
 

Član 21.
(Podnošenje zahtjeva za podršku – ulaganje u kupovinu rasplodne stoke)
 

(1) Nakon objave obavještenja iz člana 18. ovog Pravilnika, klijent dostavlja zahtjev za podršku ulaganju u rasplodnu stoku (obrazac ZZP-RS) Federalnom ministarstvu, uz koji prilaže propisanu dokumentaciju (u jednom primjerku).

(2) Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u kupovinu rasplodne stoke, do starosti navedene u članu 2. tač. n), o), p) i q) ovog Pravilnika na dan fakturiranja, obavljeno u periodu od 1. 10. prethodne do 1.10. tekuće godine.

(3) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10. tekuće godine.

(4) Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u originalu (ukoliko je dokument u elektronskoj formi, ispis mora biti u boji i ovjeren potpisom i pečatom klijenta), ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) Popunjen obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u kupovinu rasplodne stoke (obrazac ZZP-RS),

b) Fakturu vezanu za kupovinu rasplodne stoke, odnosno fakturu vezanu za troškove transporta,

c) Dokaz o izvršenoj uplati po svakoj ispostavljenoj fakturi – za fizička lica se kao dokaz prihvaća i fiskalni račun,

d) Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) i dokaz o izmirenim carinskim dažbinama za stoku iz uvoza, ako je klijent uvoznik,

e) Dokument o porijeklu rasplodnog grla izdan od nadležne domaće institucije (do momenta stavljanja u funkciju uzgojno selekcijskog rada, za rasplodnu stoku porijeklom iz Bosne i Hercegovine dostavlja se pasoš životinje), odnosno institucije zemlje iz koje je izvršen uvoz rasplodne stoke,

f) Ovjerenu izjavu klijenta (obrazac IK) da rasplodna stoka nije nabavljena u okviru međunarodnih projekata ili donacija, odnosno da rasplodnu stoku neće otuđiti u periodu od pet godina,

g) Dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a),

h) Dokaz o uplati federalne upravne takse u iznosu od 20,00 KM.

(5) Zahtjev za podršku može se podnijeti lično na pisarnicu Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: "Ulaganje u nabavku rasplodne stoke".
 

Član 22.
(Podnošenje zahtjeva za podršku – ulaganje u izgradnju, proširenje i opremanje građevinskih objekata)
 

(1) Nakon objave obavještenja iz člana 18. ovog Pravilnika, klijent dostavlja zahtjev za podršku (obrazac ZZP-IPO) - za ulaganja u građevinske objekte u funkciji poljoprivredne proizvodnje, odnosno (obrazac ZZP-IPI) - za ulaganja u građevinske objekte u funkciji prerade Federalnom ministarstvu, uz koji prilaže propisanu dokumentaciju (u jednom primjerku).

(2) Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u izgradnju ili proširenje odnosno opremanje građevinskih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda, u periodu od 1.10. prethodne do 1.10. tekuće godine.

(3) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10. tekuće godine.

(4) Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u originalu (ukoliko je dokument u elektronskoj formi, ispis mora biti u boji i ovjeren potpisom i pečatom klijenta), ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) Popunjen obrazac zahtjeva za podršku ulaganju izgradnju, proširenje odnosno opremanje građevinskih objekata (obrazac ZZP-IPO ili ZZP-IPI),

b) Građevinsku dozvolu,

c) Poslovni plan (obrazac PP),

d) Fakturu vezanu za prihvatljive troškove ulaganja u izgradnju, proširenje i opremanje građevinskih objekata iz liste prihvatljivih troškova, odnosno fakturu vezanu za troškove transporta materijala i opreme,

e) Dokaz o izvršenoj uplati po svakoj ispostavljenoj fakturi – za fizička lica se kao dokaz prihvaća i fiskalni račun,

f) Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) i dokaz o izmirenim carinskim dažbinama za građevinski materijal i opremu iz uvoza, ako je klijent uvoznik,

g) Ovjerenu izjavu klijenta (obrazac IK) da građevinski materijal i oprema nisu nabavljeni u okviru međunarodnih projekata ili donacija, odnosno da građevinski objekt i opremu neće otuđiti u periodu od pet godina,

h) Dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a),

i) Dokaz o uplati federalne upravne takse u iznosu od 20,00 KM.

(5) Zahtjev za podršku može se podnijeti lično na pisarnicu Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: "Ulaganje u izgradnju, proširene i opremanje građevinskih objekata".

(Podnošenje zahtjeva za podršku – ulaganje u legalizaciju građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda)

(1) Nakon objave obavještenja iz člana 18. ovog Pravilnika, klijent dostavlja zahtjev za podršku ulaganju u legalizaciju građevinskih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje i ispunjavanje okolišnih standarda (obrazac ZZP-LPO) Federalnom ministarstvu, uz koji prilaže propisanu dokumentaciju (u jednom primjerku).

(2) Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u legalizaciju postojećih štalskih i drugih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje, izgradnju novih ili dogradnju postojećih pomoćnih objekata za zbrinjavanje biološkog otpada i uklanjanje zagađenja koje nastaje kao posljedica proizvodnog procesa, u periodu od 1.10. prethodne do 1.10. tekuće godine.

(3) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5. 10. tekuće godine.

(4) Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u originalu (ukoliko je dokument u elektronskoj formi, ispis mora biti u boji i ovjeren potpisom i pečatom klijenta), ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) Popunjen obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u legalizaciju građevinskih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje i ispunjavanje okolišnih standarda (obrazac ZZP-LPO),

b) Građevinsku dozvolu,

c) Poslovni plan (obrazac PP),

d) Fakturu vezanu za prihvatljive troškove ulaganja u legalizaciju građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda iz liste prihvatljivih troškova, odnosno fakturu vezanu za troškove transporta materijala i opreme,

e) Dokaz o izvršenoj uplati po svakoj ispostavljenoj fakturi – za fizička lica se kao dokaz prihvaća i fiskalni račun,

f) Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) i dokaz o izmirenim carinskim dažbinama za građevinski materijal i opremu iz uvoza, ako je klijent uvoznik,

g) Ovjerenu izjavu klijenta (obrazac IK) da građevinski materijal i oprema nisu nabavljeni u okviru međunarodnih projekata ili donacija, odnosno da građevinski objekt i opremu neće otuđiti u periodu od pet godina,

h) Dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a),

i) Dokaz o uplati federalne upravne takse u iznosu od 20,00 KM.

(5) Zahtjev za podršku može se podnijeti lično na pisarnicu Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: "Ulaganje u legalizaciju građevinskih objekata i okolišne standarde".

(Podnošenje zahtjeva za podršku – ulaganje u podizanje višegodišnjih nasada)

(1) Nakon objave obavještenja iz člana 18. ovog Pravilnika, klijent dostavlja zahtjev za podršku (obrazac ZZP-VN) Federalnom ministarstvu, uz koji prilaže propisanu dokumentaciju (u jednom primjerku).

(2) Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u podizanje, obnovu ili restrukturiranje višegodišnjih nasada u periodu od 1.10. prethodne do 1.10. tekuće godine.

(3) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10. tekuće godine.

(4) Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u originalu (ukoliko je dokument u elektronskoj formi, ispis mora biti u boji i ovjeren potpisom i pečatom klijenta), ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) Popunjen obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u podizanje višegodišnjeg nasada (obrazac ZZP-VN),

b) Fakturu vezanu za prihvatljive troškove podizanja nasada iz liste prihvatljivih troškova, odnosno fakturu vezanu za troškove transporta,

c) Dokaz o izvršenoj uplati po svakoj ispostavljenoj fakturi – za fizička lica se kao dokaz prihvaća i fiskalni račun,

d) Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) i dokaz o izmirenim carinskim dažbinama za sadnice i opremu iz uvoza, ako je klijent uvoznik,

e) Dokument o porijeklu, zdravstvenom statusu i kvalitetu sadnog materijala izdan od nadležne domaće institucije odnosno institucije zemlje iz koje je izvršen uvoz,

f) Ovjerenu izjavu klijenta (obrazac IK) da sadnice i oprema za podizanje nasada nisu nabavljene u okviru međunarodnih projekata ili donacija, odnosno da nasad neće otuđiti u periodu od pet godina,

g) Dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a),

h) Dokaz o uplati federalne upravne takse u iznosu od 20,00 KM.

(5) Zahtjev za podršku može se podnijeti lično na pisarnicu Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: "Ulaganje u podizanje višegodišnjih nasada".

(Podnošenje zahtjeva za podršku – ulaganja putem Kreditne linije Razvojne banke)

(1) Nakon objave obavještenja iz člana 18. ovog Pravilnika, klijent u skladu sa procedurom Razvojne banke dostavlja kreditni zahtjev sa ostalom obaveznom dokumentacijom navedenom na web stranice Razvojne banke http://www.rbfbih.ba/bih/txt.php?id=10 kojom dokazuje opravdanost ulaganja za dodjelu kredita za ulaganja iz čl. 19. do 24. ovog Pravilnika.

(2) Nakon što Razvojna banka donese odluku kreditnog odbora o odobravanju kreditnog zahtjeva i dostavi je Federalnom ministarstvu, Klijent dostavlja Federalnom ministarstvu:

a) Pet primjeraka Ugovora o korištenju sredstava novčane podrške (Obrazac UKP) potpisana i ovjerena pečatom klijenta,

b) Kopiju Poslovnog plana dostavljenog Razvojnoj banci prilikom podnošenja kreditnog zahtjeva,

c) Dokaz o uplati federalne upravne takse u iznosu od 20,00 KM.

(3) Federalno ministarstvo vrši pregled dokumentacije iz stava (2) ovog člana, potpisuje ugovor iz stava (2) tačka a) ovog člana i dostavlja ih klijentu i Razvojnoj banci.

(4) Zahtjev za dodjelu kredita podnosi se kontinuirano tokom tekuće godine, a odnosi se na ulaganje provedeno u periodu od 1.10. prethodne godine do roka navedenog u Ugovoru o korištenju sredstava novčane podrške.

(5) Za zahtjeve podnesene tokom tekuće godine krajnji rok za dovršetak ulaganja je 1.10. naredne godine.

(6) Ako kreditni odbor Razvojne banke odbije zahtjev za dodjelu kredita, klijent može podnijeti zahtjev za podršku ulaganju Federalnom ministarstvu u skladu sa čl. 19. do 24. ovog Pravilnika.

(Podnošenje zahtjeva za podršku - certifikacija organske proizvodnje)

(1) Nakon objave obavještenja iz člana 18. ovoga Pravilnika, klijent dostavlja zahtjev za podršku certifikaciji organske proizvodnje (Obrazac ZZP-C) Federalnom ministarstvu, uz koji prilaže propisanu dokumentaciju (u jednom primjerku).

(2) Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na klijenta (proizvođač, prerađivač ili sakupljač) koji je dobio certifikat od tijela akreditiranog od strane međunarodno ovlaštenog akreditacijskog tijela prema zahtjevima standarda ISO/IEC 17065:2014, a koji je certifikaciju izvršio u periodu od 1.10. prethodne do 1.10. tekuće godine.

(3) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10. tekuće godine.

(4) Troškovi u okviru ove mjere priznaju se za certifikaciju proizvodnje, grupnu proizvodnju, preradu organskih proizvoda i sakupljanje samoniklog bilja i šumskih plodova.

(5) Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u originalu (ukoliko je dokument u elektronskoj formi, ispis mora biti u boji) ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:

a) Popunjen obrazac zahtjeva za podršku certifikaciji organske proizvodnje (Obrazac ZZP-C),

b) Fakturu ispostavljenu za izvršenu uslugu certifikacije,

c) Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenoj fakturi – za fizička lica se, pored ostalog, kao dokaz prihvaća i fiskalni račun,

d) Kopiju certifikata.

e) Dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a)

f) Dokaz o uplati federalne upravne takse u iznosu od 20,00 KM.

(6) Klijent ostvaruje podršku u iznosu do 75% ukupno dokumentiranih prihvatljivih troškova certifikacije.

(7) Zahtjev za podršku može se podnijeti lično na pisarnicu Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: "Certificiranje organske proizvodnje".
 

Odjeljak B. Postupanje Federalnog ministarstva po zahtjevu za podršku

 

(Zaprimanje zahtjeva)

(1) Zahtjev za podršku zaprima se na pisarnicu Federalnog ministarstva, gdje biva zaveden u Upisnik prvostepenih predmeta upravnog postupka (UP-1), nakon čega se sa njim postupa u skladu sa Pravilnikom o uredskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 96/19).

(2) Vremenom podnošenja zahtjeva za podršku smatra se datum predavanja propisane dokumentacije na pisarnicu Federalnog ministarstva, odnosno datum slanja preporučenom poštom, a nakon objave obavještenja iz člana 18. ovog Pravilnika.

(3) Vremenom podnošenja zahtjeva za podršku ulaganju putem Kreditne linije Razvojne banke smatra se datum predavanja zahtjeva za kreditiranje na protokol Razvojne banke, odnosno datum slanja zahtjeva za kreditiranje preporučenom poštom.
 

Član 12.
(Vođenje postupka i rješavanje)
 

(1) Federalno ministarstvo obrađuje zahtjeve za podršku u skladu sa Zakonom o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br.: 2/98 i 48/99), (u daljem tekstu: ZUP) ovim Pravilnikom i internim procedurama Sektora za poljoprivredna plaćanja.

(2) Sektor za poljoprivredna plaćanja evidentiranja zahtjev za podršku u internoj dostavnoj knjizi, te vrši provjeru njegove blagovremenosti i potpunosti.

(3) Federalni ministar imenuje Komisiju za model ruralnog razvoja.
 

Član 13.
(Postupak sa neblagovremenim zahtjevima za podršku)
 

(1) Zahtjev za podršku smatra se neblagovremenim ako je predan pisarnici Federalnog ministarstva, odnosno poštanskom uredu, izvan rokova propisanih u čl. 19. do 26. ovog Pravilnika.

(2) Neblagovremeni zahtjevi za podršku neće biti razmatrani.

(3) Federalno ministarstvo poljoprivrede donosi rješenje o odbacivanju neblagovremenih zahtjeva za podršku.

(4) Protiv rješenja iz stava (3) ovoga člana nije dopuštena žalba, ali klijent može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu.
 

Član 14.
(Postupak sa blagovremenim zahtjevima za podršku)
 

(1) Sektor za poljoprivredna plaćanja vrši provjeru potpunosti blagovremenih zahtjeva za podršku.

(2) Za nepotpune zahtjeve za podršku Federalno ministarstvo poljoprivrede će tražiti dopunu.
 

Član 15.
(Dopuna dokumentacije)
 

(1) U slučaju iz člana 25. stav (2) ovog Pravilnika, Sektor za poljoprivredna plaćanja telefonskim putem traži dostavu nedostajućih dokumenata u roku od sedam dana.

(2) Ako klijent ne izvrši dopunu tražene dokumentacije u roku iz stava (1) ovog člana, Sektor za poljoprivredna plaćanja upućuje pisani zahtjev za dopunu dokumentacije. Klijent je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od sedam dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu.

(3) Ako klijent ne preuzme zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako klijent ne preuzme zahtjev za dopunu, niti nakon ponovljene dostave, Federalno ministarstvo poljoprivrede objavljuje zahtjev za dopunu na oglasnoj ploči. Dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljana zahtjeva za dopunu na oglasnu ploču Federalnog ministarstva.

(4) Vremenom dostave dopune zahtjeva za podršku smatra se datum dostave tražene dokumentacije na pisarnicu Federalnog ministarstva, odnosno datum slanja tražene dopune preporučenom poštom.

(5) Ako klijent ne otkloni nedostatke u propisanom roku, smatrat će se da zahtjev za podršku nije uopće ni podnesen, o čemu Federalno ministarstvo poljoprivrede donosi rješenje.

(6) Protiv rješenja iz stava (5) ovoga člana nije dopuštena žalba, ali klijent može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu.
 

Član 16.
(Ocjena osnovanosti zahtjeva za podršku i obračun podrške)
 

(1) Sektor za poljoprivredna plaćanja vrši ocjenu ispunjavanja općih uslova iz čl. 5. i 6. i posebnih uslova iz čl. 7., 8., 9. i 12. stav (1) ovog Pravilnika na osnovu podataka iz zahtjeva za podršku odnosno podataka koje je dostavila Razvojna banka i podataka iz RPG i RK.

(2) U slučaju zahtjeva za podršku ulaganju iz čl. 19. do 24. ovog Pravilnika putem Kreditne linije Razvojne banke, Sektor za poljoprivredna plaćanja, pored aktivnosti propisanih u stavu (1) ovog člana, provjerava usklađenost podataka iz Ugovora o korištenju sredstava novčane podrške i Poslovnog plana, ukoliko nema primjedbi na zahtjev, ugovore dostavlja Kabinetu ministra na potpis.

(3) Sektor za poljoprivredna plaćanja odlaže dva primjerka Ugovora o korištenju sredstava novčane podrške u spis predmeta, dva primjerka dostavlja Klijentu i jedan primjerak Razvojnoj banci, koja postupa u skladu sa procedurom iz Protokola o saradnji i Ugovora o formiranju namjenskog depozita.

(4) Razvojna banka nakon završetka ulaganja putem Kreditne linije Razvojne banke, Federalnom ministarstvu dostavlja Izvještaj o izvršenim isplatama za ulaganje (Obrazac IIU) ovog Pravilnika i kopije svih faktura plaćenih sa posebnog računa klijenta otvorenog kod Razvojne banke.

(5) Nakon što Sektor za poljoprivredna plaćanja utvrdi da su ispunjeni opći i posebni uslovi, odnosno nakon što izvrši kontrolu i izračun prihvatljivih troškova sa dostavljenih faktura, dostavlja nalog za vršenje kontrole na terenu (Obrazac NKT) u svrhu utvrđivanja činjeničnog stanja u organizacionu jedinicu nadležnu za kontrolu na terenu.

(6) Sektor za poljoprivredna plaćanja, nakon izvršene kontrole na terenu, spis predmeta dostavlja Komisiji za model ruralnog razvoja.

(7) Komisija za model ruralnog razvoja vrši obračun iznosa podrške u skladu sa čl. 9. do 15. ovog Pravilnika, na osnovu podataka iz zahtjeva za podršku i priložene dokumentacije, odnosno Izvještaja Razvojne banke o izvršenim isplatama za ulaganje, i zapisnika o izvršenoj kontroli na terenu.

(8) Komisija za model ruralnog razvoja može vršiti provjeru nabavne cijene robe ili usluge telefonskim putem kod dobavljača ili putem interneta, ako postoji sumnja da su cijene na fakturi namjerno uvećane.
 

Član 17.
(Odbijanje neosnovanih zahtjeva za podršku)
 

(1) Federalno ministarstvo poljoprivrede donosi rješenje o odbijanju neosnovanih zahtjeva za podršku u slučaju neusklađenosti zahtjeva za podršku s općim i posebnim uslovima iz članova navedenih u članu 32. stav (1), odnosno u slučaju iz člana 17. stav (4) ovog Pravilnika.

(2) Protiv rješenja iz stava (1) ovoga člana nije dopuštena žalba, ali klijent može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu.
 

Član 18.
(Rješenje o odobravanju sredstava)
 

(1) Nakon provođenja procedure obrade zahtjeva za podrškom, kontrole na terenu, utvrđivanja iznosa obračunate podrške svih pojedinačnih zahtjeva uključujući obračune podrške po Izvještaju Razvojne banke o izvršenim isplatama za ulaganja i provođenja eventualnog proporcionalnog smanjenja u skladu sa članom 15. ovog Pravilnika, Federalno ministarstvo poljoprivrede donosi rješenje o odobravanju sredstava za svaki pojedinačni zahtjev za podršku.

(2) Rješenje iz stava (1) ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, ali klijent može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Sarajevu.
 

Odjeljak C. Kontrola i nadzor

 

Član 19.
(Utvrđivanje činjeničnog stanja na terenu - Kontrola na terenu)
 

(1) Utvrđivanje činjeničnog stanja na terenu – (u daljem tekstu: Kontrola na terenu) provode ovlašteni službenici Federalnog ministarstva (u daljem tekstu: kontrolori) u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, Programom podrški i ovim Pravilnikom.

(2) Kontrola na terenu vrši se nakon realizacije projekta, a prije isplate podrške (ex ante kontrola) i tijekom petogodišnjeg perioda nakon izvršenog konačnog plaćanja (ex post kontrola)

(3) Odsjek za kontrole iz Sektora za poljoprivredna plaćanja izrađuje Plan kontrola na terenu.

(4) Kontrola na terenu prije isplate podrške obavit će se u tekućoj godini prema planu kontrola iz stava (3) ovog člana, a u skladu sa brojem zahtjeva i raspoloživim resursima Federalnog ministarstva.

(5) Planom kontrola iz stava (3) ovog člana planirat će i kontrole na terenu u narednoj godini kod svih klijenata koji nisu bili obuhvaćeni kontrolom u tekućoj godini.

(6) O provedenoj kontroli na terenu kontrolor sačinjava zapisnik. U zapisniku se evidentira utvrđeno činjenično stanje te se jedan primjerak dostavlja Sektoru za poljoprivredna plaćanja koji ga ulaže u spis predmeta.
 

Član 20.
(Način obavljanja kontrole)
 

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu, kontrolori mogu:

a) vršiti pregled poljoprivrednog zemljišta, trajnih nasada, poslovnih i proizvodnih prostora, objekata, poljoprivrednih mašina, priključnih uređaja, poljoprivredne opreme i rasplodne stoke te poslovne dokumentacije podnosioca zahtjeva,

b) izvršiti uvid u dokumente klijenta koje se odnose na stjecanje prava na podršku,

c) provjeravati računovodstvene podatke iz poslovnih knjiga podnosioca zahtjeva,

d) provjeravati evidencije vezane uz ulaganje i poslovanje podnosioca zahtjeva,

e) provjeravati dokumente (fakture, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća podnosioca zahtjeva, jamstvene listove, deklaracije i dr.),

f) provjeravati vjerodostojnost dokumenata poslanih uz zahtjev za podršku,

g) provjeravati namjensku upotrebu ulaganja ili spremnost ulaganja za upotrebu,

h) prikupljati podatke i obavještenja od odgovornih lica, svjedoka, vještaka i drugih lica kad je to potrebno za obavljanje kontrole.

(2) Kontrola se može vršiti kod pravnih i fizičkih lica, te lica koja su povezana s podnosiocem zahtjeva u vezi predmetnog ulaganja.

(3) Pravna i fizička lica iz stava (2) ovoga člana dužni su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke i informacije, te osigurati uslove za nesmetani rad.

(4) Kontrolu je moguće najaviti prije njezinog provođenja, pod uslovom da se ne naruši svrha kontrole, pružajući podnosiocu zahtjeva samo neophodne informacije.
 

Odjeljak D. Isplata i povrat podrške

 

Član 21.
(Isplata podrške)
 

(1) Sektor za poljoprivredna plaćanja dostavlja jedan primjerak rješenja iz člana 34. stav (1) ovog Pravilnika Sektoru za finansije i računovodstvo, za ulaganja realizirana putem kreditne linije Razvojne banke, Razvojnoj banci.

(2) Sektor za finansije i računovodstvo, na osnovu rješenja, unosi nalog u trezorsku aplikaciju radi isplate na račun klijenta.

(3) Razvojna banka primjerak rješenja ulaže u spis predmeta zahtjeva za dodjelu kredita, a o izvršenim isplatama podrške na kraju budžetske godine dostavlja pisani izvještaj Federalnom ministarstvu poljoprivrede.
 

Član 22.
(Povrat sredstava nakon donošenja isplate podrške)
 

(1) Federalno ministarstvo poljoprivrede donosi rješenje o povratu sredstava podrške, ako se kontrolom nakon isplate podrške utvrdi postojanje jednog od sljedećih razloga:

a) nepravilnost koja ujedno upućuje na sumnju u pokušaj prijevare,

b) navodi iz Izjave klijenta nisu tačni,

c) Klijent je predmet podrške prodao, poklonio, odnosno, na drugi način otuđio iz svog vlasništva u roku od pet godina od dana isplate podrške.

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana, klijent je obavezan vratiti u roku od 30 dana od dana prijema rješenja o povratu sredstava.

(3) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod kantonalnog suda u Sarajevu.
 

Član 23.
(Povrat sredstava zbog administrativne greške)
 

(1) Kada su sredstva podrške isplaćena klijentu, a utvrđena je administrativna greška – preplata, kriva isplata, ili bilo koja druga administrativna greška učinjena od strane Federalnog ministarstva prilikom provedbe mjere, Federalno ministarstvo poljoprivrede donosi rješenje o povratu sredstva zbog administrativne pogreške kojim će od klijenta zatražiti povrat tog iznosa.

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana, klijent je obavezan vratiti u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o povratu sredstava.

(3) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Sarajevu.
 

Član 24.
(Zaštita prava sudskim putem)
 

Ako klijent ne vrati sredstva u skladu sa rješenjem o povratu sredstava podrške iz člana 38. stav (1), odnosno rješenjem o povratu sredstava zbog administrativne pogreške iz člana 39. stav (1) ovog Pravilnika, Federalno ministarstvo poljoprivrede će zatražiti zaštitu svojih prava kod nadležnog suda.
 

Član 25.
(Gubitak prava na ostvarenje podrške)
 

(1) Klijent kojem je izdato rješenje o povratu sredstava podrške u skladu sa članom 38. stav (1) tač. a) i b) ovog Pravilnika, gubi pravo na ostvarenje podrške.

(2) Rješenje o povratu sredstava unosi se u RPG i RK, čime poljoprivredno gazdinstvo dobiva status gazdinstva pod sankcijama, počevši od dana prijema rješenja.

(3) Lista klijenata koji izgube pravo na ostvarenje podrške po modelu podrške ruralnom razvoju, objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Federalnog ministarstva (www.fmpvs.gov.ba).
 

Član 26.
(Čuvanje dokumentacije)
 

(1) Klijent je dužan čuvati dokumentaciju vezanu za ostvarivanje prava na podršku tri godine, računajući od dana dobivanja sredstava podrške.

(2) Ako se tijekom kontrole nakon isplate sredstava podrške utvrdi da klijent nije ispunio obavezu iz stava(1) ovog člana, Federalno ministarstvo će obavijestiti Federalnu upravu za inspekcijske poslove u cilju utvrđivanja prekršajne odgovornosti klijenta.
 

TREĆI DIO - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 27.
(Prilozi)
 

(1) Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:

a) Aneks I - Lista prihvatljivih troškova (LPT),

b) Aneks II - Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u poljoprivredne mašine i priključne uređaje na poljoprivrednom gazdinstvu (ZZP-UM),

c) Aneks III - Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u poljoprivrednu opremu na poljoprivrednom gazdinstvu (ZZP-UO),

d) Aneks IV - Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u rasplodnu stoku (ZZP-RS),

e) Aneks V - Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u izgradnju ili proširenje i opremanje građevinskih objekata u poljoprivrednoj proizvodnji (ZZP-IPO),

f) Aneks VI - Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u izgradnju ili proširenje i opremanje građevinskih objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda (ZZP-IPI),

g) Aneks VII - Obrazac zahtjeva za legalizaciji građevinskih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje i ispunjavanje okolišnih standarda (ZZP-LPO),

h) Aneks VIII – Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u podizanje višegodišnjih nasada (ZZP-VN),

i) Aneks IX – Obrazac poslovnog plana (PP),

j) Aneks X - Obrazac zahtjeva za podršku certifikaciji organske proizvodnje (ZZP-C),

k) Aneks XI - Obrazac izjave klijenta (IK),

l) Aneks XII – Obrazac Ugovora o korištenju sredstava novčane podrške (UKP),

m) Aneks XIII – Izvještaj o izvršenim isplatama za ulaganje (IIU),

n) Aneks XIV – Nalog za kontrolu na terenu (NKT).

(2) Obrasci koji se nalaze u aneksima dostupni su u elektronskom obliku na web stranici (www.fmpvs.gov.ba) Federalnog ministarstva.
 

Član 28.
(Prestanak važenja prethodnih pravilnika)
 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po Modelu ruralnog razvoja ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/19, 69/19 i 79/19).
 

Član 29.
(Stupanje na snagu pravilnika)
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 04-1-02/1-519-1/20
April 2020. godine


Ministar
Šemsudin Dedić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik1.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

Pravilnik

ruralni razvoj

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.