Pravilnik o načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški

Legislativa

Pravilnik o načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški

10.04.2020. 06:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 24/20 [10.4.2020.]

Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi
 

PRAVILNIK

O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU OSTALIH VRSTA PODRŠKI

 

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE
 

(Predmet Pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuju se opći i posebni uslovi koje moraju ispuniti poljoprivredna gazdinstva te druga pravna i fizička lica koja mogu ostvariti pravo na podrške (u daljem tekstu: Klijent), potrebna dokumentacija, način ostvarivanja prava na novčanu podršku po modelu ostalih vrsta podrški (u daljem tekstu: podrška), kontrola, nadzor i povrat podrške, obrasci i prihvatljivi troškovi.

Član 1.
(Značenje izraza)

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju slijedeće značenje:

a) "Klijent" je svako fizičko i pravno lice koje podnosi zahtjev za podršku na osnovu obavještenja, a upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljnjem tekstu; RPG) odnosno Registar klijenata (u daljem tekstu: RK),

a) "Poljoprivredno gazdinstvo" (u daljem tekstu: PG) podrazumijeva proizvodnu jedinicu ili grupu jedinica koje čine proizvodnu cjelinu i sa tehničkog i privrednog gledišta, koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda. PG se može baviti i drugim dodatnim (nepoljoprivrednim) proizvodnim i uslužnim djelatnostima. PG može djelovati kao privredno društvo, obrt ili zadruga, ako je registrovano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te kao porodično poljoprivredno gazdinstvo,

b) "Obrt" podrazumijeva samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registrovanih privrednih djelatnosti u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju od fizičkih lica s ciljem postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu,

c) "Faktura" (engl. invoice, njem. Faktura, Rechnung) je isprava koju prodavalac ili isporučitelj robe ili pružatelj usluge izdaje primatelju robe ili usluge, specificirajući u njoj kvantitativno i kvalitativno predane ili isporučene stvari ili pružene usluge, povezane (akcesorne) troškove, odgovarajuće poreze, modalitete plaćanja itd., u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

(Organizacione jedinice nadležne za programiranje i provođenje mjera)

 

(1) Organizaciona jedinica nadležna za programiranje mjera je Odsjek za ruralni razvoj Sektora za ruralni razvoj i poljoprivredne savjetodavne službe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo).

(2) Organizaciona jedinica nadležna za provođenje mjere je Sektor za poljoprivredna plaćanja Federalnog ministarstva.

 

DIO DRUGI – USLOVI I NAČIN REALIZACIJE PODRŠKE

POGLAVLJE I – KORISNICI PODRŠKE, USLOVI PRIHVATLJIVOSTI I VISINA PODRŠKE
 

(Korisnici podrške)

Korisnici podrške su PG, naučne i obrazovne institucije, savezi, poljoprivredne zadruge, udruženja poljoprivrednika, obrti, jedinice lokalne samouprave i ostala pravna lica upisana u RK koja ispunjavaju uslove propisane u okviru općih i posebnih uslova prihvatljivosti za podršku.

Odjeljak A. Opći uslovi prihvatljivosti
 

(Opći uslovi prihvatljivosti za podnosioce zahtjeva)

(1) Klijent mora imati sjedište, odnosno prebivalište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Klijent mora biti upisan u RPG i/ili RK.

(3) Ukoliko je klijent fizičko lice onda mora imati najmanje 18 godina starosti u trenutku objavljivanja obavještenja.

(4) Ukoliko je klijent zadruga onda mora izvršiti zadružnu reviziju u skladu s Općim zakonom o zadrugama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 18/03), osim ako je novoformirana zadruga,

(5) Klijent mora dostaviti dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

(6) Klijent mora izvršiti uplatu federalne upravne takse prema tarifnom broju 33. tačka 10. u iznosu od 20,00 KM, a u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13 i 98/17).

 

Član 2.
(Opći uslovi prihvatljivosti za projekte)

(1) Prihvatljivi troškovi za svaku kupovinu roba ili plaćanje usluga trebaju biti u skladu s realnim tržišnim cijenama, osim za aktivnosti prikazane u Aneksu IV za koje se iznos podrške izračunava na drugi način.

(2) Svi podneseni dokumenti trebaju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Odjeljak B. Posebni uslovi prihvatljivosti

 

Član 3.
(Prihvatljivi troškovi)

(1) Prihvatljivi troškovi za svaku pojedinu mjeru prikazani su u Aneksu II - Lista prihvatljivih troškova koja je sastavni dio ovog Pravilnika osim za aktivnosti prikazane u Aneksu IV za koje se iznos podrške izračunava na drugi način.

(2) Iznos prihvatljivih troškova utvrđuje se bez PDV-a, osim za fizička i pravna lica koja nisu obveznici PDV-a i realizaciju projekata od značaja za Federaciju BiH.

(3) Troškovi iz stava (1) ovog člana prihvatljivi su u periodu od 1. 10. prethodne do 1.10. tekuće godine, osim za mjere iz čl. 16., 17. i 22. ovog Pravilnika.

 

Član 4.
(Neprihvatljivi troškovi)

Neprihvatljivi troškovi su:

a) Porezi, carinske i uvozne dažbine i ostale naknade,

b) PDV s izuzetkom troškova fizičkih i pravnih lica koje nisu obveznici PDV-a,

c) Nabavka korištene opreme i namještaja,

d) Bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi,

e) Troškovi konverzije, troškovi tečajnih razlika i naknada,

f) Troškovi poslova javne uprave (troškovi opće-uprave, plate zaposlenih na poslovima upravljanja, izvođenja, praćenja i nadzora),

g) Plaćanje u naturi i troškovi vlastitog rada,

h) Nabavka izvršena putem lizinga,

i) Nabavka izvršena na osnovu donacija i poklona.

 

Odjeljak C. Osnov za izračunavanje podrške i proporcionalno smanjenje
 

(Intenzitet i visina podrške)

(1) Osnov za izračunavanje podrške je dostavljeni račun (faktura).

(2) Iznimka od odredbe iz stava (1) ovog člana su aktivnosti zadruga na povezivanju ponude malih poljoprivrednih proizvođača, i mjere iz čl. 16., 17. i 22. ovog Pravilnika.

(3) Visina podrške iskazana kao udio podrške u prihvatljivim troškovima iznosi:

a) za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji do 75% iznosa premije osiguranja, a podrška po klijentu u toku jedne godine iznosi do 20.000,00 KM,

b) za sufinansiranje opremanja laboratorija do 25% iznosa prihvatljivih troškova, a podrška po klijentu u toku jedne godine iznosi do 20.000,00 KM.

c) za sufinansiranje projekata promocije poljoprivredno prehrambenog sektora do 100% iznosa prihvatljivih troškova, a podrška po klijentu u toku jedne godine iznosi do 15.000,00 KM,

d) za izradu strategija i programa od interesa za Federaciju BiH do 100% iznosa prihvatljivih troškova sa uključenim PDV-om, a vrijednost ponude ne može prelaziti iznos definisan u Javnom pozivu,

e) za sufinansiranje troškova poljoprivrednih zadruga, udruženja i saveza do 50% iznosa prihvatljivih troškova za nabavku uredske opreme i namještaja, prihvatljivih troškova zadružne revizije i troškova tekućeg poslovanja, a najviše do iznosa od 5.000 KM.

f) za realizovane aktivnosti zadruga na povezivanja ponude malih poljoprivrednih proizvođača iznos podrške prikazan je u Aneksu V. ovog Pravilnika, a najviše do 20.000 KM,

g) za sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji do 75% iznosa prihvatljivih troškova za uvođenje standarda, a podrška po klijentu u toku jedne godine iznosi do 15.000,00 KM,

h) za programe pokretanje proizvodnje, poticanje jesenske ili proljetne sjetve, ovisno o udjelu sufinansiranja prihvatljivih troškova od strane klijenta iznosi kako je prikazano u tablici, a najviše do 1.000,00 KM po krajnjem korisniku.


 

PROGRAMI POKRETANJA PROIZVODNJE, POTICANJA PROLJETNE ILI JESENSKE SJETVE

Udio sufinansiranja od klijenta

Iznos sufinansiranja od klijenta

Udio podrške od FMPVŠ

Iznos podrške

od FMPVŠ

Ukupna vrijednost programa

po klijentu

20%

10.000 KM

80%

40.000 KM

50.000 KM

30%

30.000 KM

70%

70.000 KM

100.000 KM

40%

60.000 KM

60%

90.000 KM

150.000 KM

50%

100.000 KM

50%

100.000 KM

200.000 KM

60%

150.000 KM

40%

100.000 KM

250.000 KMi) za mjere zemljišne politike do 70% iznosa prihvatljivih troškova, a podrška po klijentu u toku jedne godine iznosi do 70.000,00 KM.

(4) Klijent može ostvariti pravo na podršku za jedan zahtjev u okviru svake pojedine mjere iz ovog člana u toku jedne godine, osim za mjere iz tačke d), h) i i) ovog člana.

(Proporcionalno smanjenje u slučaju probijanja iznosa sredstava utvrđenih Programom)
 

(1) Ako zbroj iznosa obračunate podrške za sve pojedinačne zahtjeve u okviru jedne mjere bude veći od iznosa sredstava utvrđenih Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za tekuću godinu (u daljem tekstu: Program podrški) za tu mjeru, izvršit će se proporcionalno smanjenje svih odobrenih pojedinačnih iznosa podrške u okviru te mjere.

(2) Odredbe stava (1) ovog člana neće se primjenjivati na mjere iz čl. 16., 17. i 22. ovog Pravilnika, što će biti definisano javnim pozivom.

(Valuta)

(1) Troškovi na računima (fakturama) mogu biti izraženi u KM ili stranoj valuti.

(2) Troškovi na računima (fakturama) čija je vrijednost izražena u stranoj valuti preračunavaju se u KM prema srednjem tečaju Centralne banke BiH važećem na dan zaprimanja zahtjeva.
 

POGLAVLJE II. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU PODRŠKU

 

Odjeljak A. Podnošenje zahtjeva za podršku

(Aktivnosti prije podnošenja zahtjeva za podršku)

(1) Klijent treba izvršiti aktivnosti koje su predmet podrške prije podnošenja zahtjeva za podršku.

(2) Klijent je dužan prikupiti kompletnu dokumentaciju propisanu za pojedinu mjeru te uredno i tačno popuniti odgovarajući obrazac koji se nalazi u Aneksu I. ovog Pravilnika.

(3) Klijent je prije podnošenja zahtjeva za podršku dužan izvršiti plaćanje cjelokupnog iznosa navedenog na računu (fakturi) osim za aktivnosti iz Aneksa IV.

(4) Ako se u toku upravnog postupka utvrdi da su informacije dostavljene od strane klijenta lažne ili pogrešne, odnosno da su cijene na računu (fakturi) namjerno uvećane, Federalno ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva za podršku.

(5) Odredbe st. od (1) do (4) ovog člana ne primjenjuju se na mjere iz čl. 16., 17. i 22. ovog Pravilnika.

(6) U slučaju iz stava (5) ovog člana klijent postupa u skladu sa javnom pozivu koji objavljuje Federalno ministarstvo.

(Podnošenje zahtjeva)

(1) Zahtjev za podršku podnosi se na osnovu Programa podrški, ovog Pravilnika i obavještenja koje objavljuje Federalno ministarstvo.

(2) Obavještenje iz stava (1) ovoga člana sadržava rokove i uslove za podnošenje zahtjeva za podršku propisane Programom podrški i ovim Pravilnikom.

(3) Obavještenje iz stava (1) ovoga člana objavljuje se na web stranici Federalnog ministarstva (www.fmpvs.gov.ba).

(4) Za projekte iz čl. 16., 17. i 22. klijent dostavlja ponudu na osnovu javnog poziva iz člana 12. stav (6) ovog Pravilnika.

(Podnošenje zahtjeva za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji)

(1) Pravo na sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u biljnoj i animalnoj proizvodnji ostvaruje klijent koji pored općih uslova propisanih čl. 5. i 6. ovog Pravilnika ispunjava i sljedeće posebne uslove:

a) zaključi policu osiguranja kod osiguravajućeg društva od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji, za proizvodnju u periodu od 1. 10. prethodne do 1. 10. tekuće godine.

b) uplati premiju osiguranja prema zaključenoj polici osiguranja.

(2) U slučaju osiguranja proizvodnje na više godina, klijent ima pravo na sufinansiranje troška premije samo za period iz stava (1) tačka a) ovog člana.

(3) Za ostvarivanje prava na podršku za sufinansiranje premije osiguranja klijent najkasnije do 05.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen obrazac zahtjeva ZSPO,

b) policu osiguranja, iz stava (1) tačka a) ovog člana

c) dokaz o uplati premije osiguranja, po priloženoj polici osiguranja,

d) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi klijenti), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a),

e) dokaz o uplati federalne upravne takse u skladu sa članom 5. stav (6) ovog Pravilnika.

(Podnošenje zahtjeva za sufinansiranje opremanja laboratorija)

(1) Pravo na podršku za sufinansiranje opremanja laboratorija ostvaruje klijent koji pored općih uslova propisanih čl. 5. i 6. ovog Pravilnik raspolaže potrebnim prostorom i kadrovima za korištenje laboratorijske opreme.

(2) Za ostvarenje prava na podršku za ovu mjeru, klijent najkasnije do 05. 10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:

a) popunjen obrazac zahtjeva ZSOL,

b) izjavu klijenta da posjeduje odgovarajući prostor za instaliranje i kadrove osposobljene za korištenje laboratorijske opreme,

c) fakturu sa detaljnom specifikacijom nabavljene laboratorijske opreme u skladu sa prihvatljivim troškovima izdanom u periodu od 1. 10. prethodne do 1. 10. tekuće godine,

d) dokaz o uplati po fakturi iz tačke d) ovog člana,

e) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi klijenti), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a),

f) dokaz o uplati federalne upravne takse u skladu sa članom 5. stav (6) ovog Pravilnika.

(Prijava na javni poziv za sufinansiranje projekata promocije poljoprivredno prehrambenog sektora)

(1) Pravo podnošenja prijave na javni poziv za podršku sufinansiranja projekata promocije poljoprivredno prehrambenog sektora, ostvaruje klijent koji pored općih uslova propisanih čl. 5. i 6. ovog Pravilnika ispunjava i posebne uslove i to:

a) registrovan je kao privatna ili javna televizija, radio postaja, printani medij, internetski portal i marketinška agencija odnosno drugo pravno lice koje se bavi grafičkom ili promotivnom djelatnošću,

b) provodi projekt promocije poljoprivredno prehrambenog sektora.

(2) Za prijavu na javni poziv klijent u skladu sa rokom iz javnog poziva dostavlja Federalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:

a) popunjen obrazac zahtjeva PPPP,

b) ponudu za uslugu provođenja projekta promocije poljoprivredno prehrambenog sektora u skladu s javnim pozivom,

c) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi klijenti), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a).

d) dokaz o uplati federalne upravne takse u skladu sa članom 5. stav (6) ovog Pravilnika,

e) druge dokaze propisane javnim pozivom.

(3) Prijave koje sadržavaju usluge koje nisu usklađene s predmetom iz javnog poziva, neće biti uzete u razmatranje, o čemu se obavještava podnosilac prijave.

(4) Nakon izbora ponude Federalno ministarstvo sklapa ugovor s klijentom u kojem se detaljno uređuju međusobna prava i obaveze vezana za realizaciju projekta promocije poljoprivredno prehrambenog sektora.

(Prijava na javni poziv za realizaciju projekata od značaja za Federaciju BiH – izrada strategija i programa)

(1) Pravo podnošenja prijave na javni poziv za podršku realizacije projekata izrade strategija i programa od značaja za Federaciju BiH imaju pravna lica koja:

a) su registrovana kao naučna ili stručna ustanova za oblast u okviru koje treba izraditi strategiju ili program,

b) udovoljavaju ostalim uslovima iz ovog Pravilnika i javnog poziva.

(2) Za prijavu na javni poziv klijenti Federalnom ministarstvu u roku iz javnog poziva dostavljaju:

a) popunjen obrazac zahtjeva PISP,

b) ponudu za uslugu izrade strategije odnosno programa u skladu s javnim pozivom,

c) reference vezane za izradu dokumenta navedenog u javnom pozivu,

d) spisak stručnog osoblja koje će biti uključeno u izradu dokumenta iz javnog poziva,

e) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi klijenti), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a).

f) dokaz o uplati federalne upravne takse u skladu sa članom 5. stav (6) ovog Pravilnika.

g) druge dokaze propisane Pravilnikom i javnim pozivom.

(3) Prijave koje sadržavaju usluge neusklađene s predmetom iz javnog poziva, neće biti uzete u razmatranje, o čemu se obavještava podnosilac prijave.

(4) Nakon izbora najpovoljnije ponude Federalno ministarstvo sklapa ugovor s klijentom u kojemu se detaljno uređuju međusobna prava i obaveze vezana za realizaciju projekta izrade strategije odnosno programa od značaja za Federaciju BiH.

(Podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova zadruga i realizacije njihovih aktivnosti)

(1) Pravo na podršku za sufinansiranje troškova aktivnosti poljoprivredne zadruge ima zadruga koja pored općih uslova propisanih čl. 5. i 6. ovog Pravilnika ispunjava i posebne uslove:

a) izvršila je zadružnu reviziju u skladu sa Općim zakonom o zadrugama BiH,

b) izvršila je ugovaranje proizvodnje i otkupa primarnih poljoprivrednih proizvoda od zadrugara i kooperanata i platila otkupljene proizvode u tekućoj godini.

(2) Za ostvarenje prava na podršku za ovu mjeru klijent najkasnije do 05. 10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:

a) popunjen obrazac zahtjeva ZSAZ,

b) fakturu za prihvatljive troškove aktivnosti poljoprivrednih zadruga u periodu od 1.10. prethodne do 1.10. tekuće godine,

c) dokaz o uplati po fakturi iz tačke b) ovog stava,

d) izjavu klijenta (Obrazac IK) da će nabavljeni uredski namještaj i opremu zadržati tri godine u svom vlasništvu od dana odobravanja podrške,

e) Popunjeni obrazac Aneksa V – Vrijednost otkupljenih i isplaćenih poljoprivrednih, šumskih proizvoda i ljekovitog bilja zadrugarima i kooperantima sa pripadajućim izvodima iz banke o uplatama na ime zadrugara i kooperanata (samo za aktivnosti povezivanja ponude malih poljoprivrednih proizvođača),

f) potvrdu o izvršenoj zadružnoj reviziji koju izdaje Federalni zadružni savez (ne stariju od dvije godine), a za novoformirane zadruge dokaz o upisu u sudski registar,

f) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi klijenti), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a).

g) dokaz o uplati federalne upravne takse u skladu sa članom 5. stav (6) ovog Pravilnika.

(Podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova poljoprivrednih udruženja)

(1) Pravo na podršku za sufinansiranje troškova poljoprivrednih udruženja ima udruženje koje pored općih uslova propisanih čl. 5. i 6. ovog Pravilnika ispunjava i posebne uslove:

a) registrovano je kod nadležnog ministarstva pravde,

b) podršku za nabavku uredske opreme i namještaja nije ostvarilo u posljednjih pet godina.

(2) Za ostvarenje prava na podršku za ovu mjeru klijent najkasnije do 05.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu u originalu, ili ovjerenoj kopiji, sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen obrazac zahtjeva ZSAU,

b) fakturu za prihvatljive troškove aktivnosti poljoprivrednih udruženja nastale u periodu od 1. 10. prethodne do 1. 10. tekuće godine,

c) dokaz o uplati po fakturi iz tačke b) ovog stava,

d) izjavu klijenta (Obrazac IK) da će nabavljeni uredski namještaj i opremu zadržati tri godine u svom vlasništvu od dana odobravanja podrške,

e) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi klijenti), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a).

f) dokaz o uplati federalne upravne takse u skladu sa članom 5. stav (6) ovog Pravilnika.

(Podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova poljoprivrednih saveza)

(1) Pravo na podršku za sufinansiranje troškova poljoprivrednih saveza ima savez poljoprivrednih udruženja i zadružni savez koji pored općih uslova propisanih čl. 5. i 6. ovog Pravilnika ispunjava i posebne uslove:

a) ako je registrovan kao savez poljoprivrednih udruženja u nadležnom ministarstvu pravde, ili

b) ako je registrovan kao zadružni savez kod nadležnog suda.

(2) Za ostvarenje prava na podršku za ovu mjeru klijent najkasnije do 05.10. tekuće godine u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja Federalnom ministarstvu slijedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac zahtjeva ZSAS,

b) fakturu za prihvatljive troškove aktivnosti poljoprivrednih saveza nastale u periodu od 1. 10. prethodne do 1. 10. tekuće godine,

c) dokaz o uplati po fakturi iz tačke b) ovog stava,

d) izjavu klijenta (Obrazac IK) da će nabavljeni uredski namještaj i opremu zadržati tri godine u svom vlasništvu od dana odobravanja podrške,

e) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi klijenti), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a).

f) dokaz o uplati federalne upravne takse u skladu sa članom 5. stav (6) ovog Pravilnika.

(Podnošenje zahtjeva za podršku sufinansiranju uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji)

(1) Pravo na podršku za sufinansiranje troškova za uvođenje i certifikaciju standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji ima obrtnik ili pravno lice koje pored općih uslova iz čl. 5. i 6. ovoga Pravilnika, uvede zadnje važeće izdanje standarda objavljenog na web stranici Instituta za standardizaciju BiH Global G.A.P., ISO 14001, ISO 15161, ISO 22000, HACCP, IFS, GSFS, SQF i ili HALAL standard.

(2) Klijent može podnijeti zahtjev za podršku za najviše dva standarda u toku jedne godine.

(3) Za ostvarenje prava na podršku za ovu mjeru klijent najkasnije do 05.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac zahtjeva ZSUC,

b) ovjerenu kopiju certifikata ili potvrdu o certifikaciji sistema od certifikacijskog tijela,

c) fakture za prihvatljive troškove uvođenja standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji i nastale u periodu od 1. 10. prethodne do 1. 10. tekuće godine,

d) dokaz o uplati po fakturi iz tačke c) ovog člana,

e) potvrdu o izvršenoj zadružnoj reviziji (za zadruge) koju izdaje Federalni zadružni savez (ne stariju od dvije godine), a za novoformirane zadruge dokaz o upisu u sudski registar,

f) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi klijenti), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a).

g) dokaz o uplati federalne upravne takse u skladu sa članom 5. stav (6) ovog Pravilnika.

(Zahtjev za podršku različitim programima pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i sličnim mjerama koje nisu obuhvaćene ostalim modelima te mjerama zemljišne politike)

(1) Pravo na podršku za troškove različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima te mjere zemljišne politike imaju klijenti - jedinice lokalne samouprave upisane u RK, koje pored općih uslova iz čl. 5. i 6. ovoga Pravilnika, sufinansiraju programe pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te vrše aktivnosti vezane za mjere zemljišne politike u skladu sa članom 9. stav (3) tač. h) i i) ovog Pravilnika.

(2) Sufinansiranje od strane klijenta iz stava (1) ovog člana pored budžeta jedinica lokalne samouprave može osigurati i kantonalno ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

(3) Federalno ministarstvo u tekućoj godini može objaviti:

a) javni poziv za proljetnu sjetvu,

b) javni poziv za jesensku sjetvu,

c) javni poziv za programe pokretanja proizvodnje i

d) javni poziv za mjere zemljišne politike.

(4) Iznos sredstava koji se dodjeljuje po svakom javnom pozivu iz stava (3) ovog člana ovisit će od iznosa sredstava po osnovanim zahtjevima i udjela sufinansiranja od strane klijenta iz st. (1) i (2) ovog člana.

(5) Za prijavu na javni poziv iz stava (3) ovog člana klijenti - jedinice lokalne samouprave upisane u RK su u roku iz javnog poziva, dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac PSRP,

b) projekt komasacije sa pratećom dokumentacijom i potrebnim dozvolama (samo za mjere zemljišne politike),

c) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi klijenti), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a).

d) dokaz o uplati federalne upravne takse u skladu sa članom 5. stav (6) ovog Pravilnika.

(6) Federalno ministarstvo će izvršiti administrativnu kontrolu i obradu dostavljenih prijava.

(7) Federalno ministarstvo potpisuje Sporazume o realizaciji programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima te mjere zemljišne politike u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sporazum) sa klijentom - jedinicom lokalne samouprave upisanom u RK kojim se uređuju međusobni odnosi, nadležnosti i visina podrške.

(8) Sporazum iz stava (7) ovog člana potpisuje i kantonalno ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede u slučaju iz stava (2) ovog člana.

(9) Federalno ministarstvo nakon potpisivanja Sporazuma iz stava (7) ovog člana vrši obračun podrške, donosi rješenje o odobravanju sredstava i sredstva doznačuje na račun klijenta.

(10) Klijent je obavezan po realizaciji programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve odnosno mjere zemljišne politike, dostaviti Izvještaj o utrošku sredstava (obrazac ISRP) u skladu sa Listom prihvatljivih troškova za mjere ostalih vrsta podrški.

(11) U slučaju da klijent u izvještaju iz stava (10) ovog člana nije dostavio dokaz o utrošku cjelokupnog doznačenog iznosa, Federalno ministarstvo donosi rješenje o povratu sredstava.

(Način podnošenja zahtjeva)

(1) Zahtjev za podršku iz čl. 14. i 15., te čl. 18. do 21. ovog Pravilnika može se podnijeti lično na pisarnicu Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: "Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške po modelu ostalih vrsta podrški".

(2) Prijava na javni poziv iz čl. 16., 17. i 22. ovog Pravilnika dostavlja se u zatvorenoj koverti, poštom ili ličnom dostavom u pisarnicu Federalnog ministarstva na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: "Ponuda - Javni poziv za realizaciju projekta (upisati naziv projekta) – ne otvarati!".
 

Odjeljak B. Postupanje Federalnog ministarstva

 

(Zaprimanje zahtjeva i prijava)

(1) Zahtjev za podršku ili prijava na javni poziv zaprima se na pisarnicu Federalnog ministarstva, gdje biva zaveden u Upisnik prvostepenih predmeta upravnog postupka (UP-1), nakon čega se sa njim postupa u skladu sa Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 96/19).

(2) Vremenom podnošenja zahtjeva za podršku ili prijave na javni poziv smatra se datum predavanja propisane dokumentacije na pisarnicu Federalnog ministarstva, odnosno datum slanja preporučenom poštom.

(3) Zahtjevi za podršku po objavljenom obavještenju iz člana 13. ovoga Pravilnika, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.
 

Član 5.
(Vođenje postupka i rješavanje)
 

(1) Federalno ministarstvo obrađuje zahtjeve za podršku u skladu sa Zakonom o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br.: 2/98 i 48/99), (u daljem tekstu: ZUP), ovim Pravilnikom i internim procedurama Sektora za poljoprivredna plaćanja, osim prijava na javni poziv za mjere iz čl. 16., 17. i 22. ovog Pravilnika.

(2) Federalni ministar imenuje Komisiju za model ostalih vrsta podrški.

(3) Sektor za poljoprivredna plaćanja zahtjeve evidentira u internoj dostavnoj knjizi i neotvorene prosljeđuje Komisiji iz stava (2) ovog člana.
 

Član 6.
(Postupak sa neblagovremenim zahtjevima za podršku)
 

(1) Zahtjev za podršku čl. 14. i 15., te čl. 18. do 21. ovog Pravilnika smatra se neblagovremenim ako nije predan u pisarnicu Federalnog ministarstva odnosno poštanskom uredu do 05. 10. tekuće godine.

(2) Zahtjev za podršku iz čl. 16., 17. i 22. ovog Pravilnika smatra se neblagovremenim ako nije dostavljen u roku koji je propisan javnim pozivom.

(3) Neblagovremeni zahtjevi za podršku neće biti razmatrani.

(4) Federalno ministarstvo donosi Rješenje o odbacivanju neblagovremenih zahtjeva za podršku.

(5) Protiv rješenja iz stava (4) ovoga člana nije dopuštena žalba, ali klijent može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu.
 

Član 7.
(Postupak sa blagovremenim zahtjevima za podršku)
 

(1) Komisija za model ostalih vrsta podrški vrši provjeru potpunosti blagovremenih zahtjeva za podršku.

(2) Za nepotpune zahtjeve iz stava (1) ovog člana Komisija za model ostalih vrsta podrški će tražiti dopunu, osim za zahtjeve iz čl. 16., 17. i 22. ovog Pravilnika.
 

Član 8.
(Dopuna dokumentacije)
 

(1) U slučaju iz člana 27. stav (2) ovog Pravilnika, Komisija za model ostalih vrsta podrški telefonskim putem traži dostavu nedostajućih dokumenata u roku od sedam dana.

(2) Ako klijent ne izvrši dopunu tražene dokumentacije u roku iz stava (1) ovog člana, Komisija za model ostalih vrsta podrški upućuje pisani zahtjev za dopunu dokumentacije. Klijent je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od sedam dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu.

(3) Ako klijent ne preuzme zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako klijent ne preuzme zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Federalno ministarstvo objavljuje zahtjev za dopunu na oglasnoj ploči. Dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljana zahtjeva za dopunu na oglasnu ploču Federalnog ministarstva.

(4) Vremenom dostave dopune zahtjeva za podršku smatra se datum dostave tražene dokumentacije na pisarnicu Federalnog ministarstva, odnosno datum slanja tražene dopune preporučenom poštom.

(5) Ako klijent ne otkloni nedostatke u propisanom roku, smatrat će se da zahtjev za podršku nije osnovan, o čemu Federalno ministarstvo donosi rješenje.

(6) Protiv rješenja iz stava (5) ovoga člana nije dopuštena žalba, ali Klijent može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu.
 

Član 9.
(Ocjena osnovanosti zahtjeva za podršku i izračun podrške)
 

(1) Komisija za model ostalih vrsta podrški vrši ocjenu osnovanosti zahtjeva za podršku na bazi ispunjavanja općih uslova iz čl. 5. i 6. i posebnih uslova iz čl. 7. i 8. ovog Pravilnika, a na osnovu podataka iz RPG i RK i zahtjeva za podršku. U slučaju da su prihvatljivi troškovi u zahtjevu pogrešno obračunati ili su u njega uključeni neprihvatljivi troškovi, nadležni službenik vrši korekciju iznosa prihvatljivih troškova.

(2) Kod ocjene osnovanosti zahtjeva za mjere iz čl. 16., 17. i 22. ovog Pravilnika, pored odredbi iz stava (1) ovog člana koriste se i podaci iz javnog poziva.

(3) Nakon što Komisija za model ostalih vrsta podrški utvrdi da su ispunjeni opći i posebni uslovi, odnosno nakon što izvrši kontrolu i izračun prihvatljivih troškova sa dostavljenih faktura, dostavlja nalog za vršenje kontrole na terenu (Obrazac NKT) nadležnoj organizacionoj jedinici radi utvrđivanja činjeničnog stanja na terenu.

(4) Komisija za model ostalih vrsta podrški na osnovu podataka iz zahtjeva za podršku ili prijave na javni poziv, zapisnika o izvršenoj kontroli na terenu (osim za mjere iz čl. 16., 17. i 22. ovog Pravilnika) i druge priložene dokumentacije, vrši izračun novčane podrške, odnosno izbor ponuđača u skladu sa Pravilnikom i javnim pozivima.

(5) Komisija za model ostalih vrsta podrški može vršiti provjeru nabavne cijene robe ili usluge telefonskim putem kod dobavljača ili putem interneta, ako postoji sumnja da su cijene na računu (fakturi) namjerno uvećane.
 

Član 10.
(Odbijanje neosnovanih zahtjeva za podršku)
 

(1) Federalno ministarstvo donosi rješenje o odbijanju neosnovanih zahtjeva za podršku u slučaju neusklađenosti zahtjeva za podršku s općim i posebnim uslovima navedenim u članu 29. stav (1), odnosno u slučaju iz člana 12. stav (4) ovog Pravilnika.

(2) Protiv rješenja iz stava (1) ovoga člana nije dopuštena žalba, ali klijent može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu.
 

Član 11.
(Potpisivanje ugovora)
 

(1) Komisija za model ostalih vrsta podrški za mjere iz čl. 16., 17. i 22. dostavlja zapisnik o izboru ponude Sektoru za poljoprivredna plaćanja.

(2) Sektor za poljoprivredna plaćanja u saradnji sa Sektorom za pravne, kadrovske i opće poslove sačinjava konačan tekst ugovora i dostavlja ga na potpisivanje ministru i izabranom klijentu.
 

Član 12.
(Rješenje o odobravanju sredstava)
 

(1) Nakon provođenja procedure obrade svih zahtjeva za podrškom, kontrole na terenu, utvrđivanja iznosa obračunate podrške svih pojedinačnih zahtjeva, i eventualnog proporcionalnog smanjenja svih odobrenih pojedinačnih iznosa podrške po mjerama radi usklađivanja sa raspoloživim iznosom u okviru Programa, Federalno ministarstvo donosi Rješenje o odobravanju sredstava za svaki pojedinačni zahtjev za podršku.

(2) Za klijente koji su podnijeli prijavu za podršku iz čl. 16. i 17. ovog Pravilnika, rješenje iz stava (1) donosi se nakon potpisivanja Ugovora između Federalnog ministarstva i klijenta.

(3) Za klijente koji su podnijeli zahtjev za podršku iz člana 22. ovog Pravilnika, rješenje iz stava (1) ovog člana donosi se nakon potpisivanja Sporazuma.

(4) Rješenje iz st. (1), (2) i (3) ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, ali klijent može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Sarajevu.
 

Odjeljak C. Kontrola i nadzor

 

(Kontrola na terenu)

(1) Utvrđivanje činjeničnog stanja na terenu – (u daljem tekstu: Kontrola na terenu) provode ovlašteni službenici Federalnog ministarstva (u daljem tekstu: kontrolori) u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, Programom podrški i ovim Pravilnikom, osim za projekte od značaja za Federaciju BiH.

(2) Kontrola na terenu vrši se u slučajevima nabavke uredske opreme i namještaja, odnosno ugovaranja proizvodnje i otkupa primarnih poljoprivrednih proizvoda od zadrugara i kooperanata i to nakon realizacije projekta, a prije odobravanja podrške.

(3) Odsjek za kontrole iz Sektora za poljoprivredna plaćanja izrađuje Plan kontrola na terenu.

(4) Kontrola na terenu prije isplate podrške obavit će se u tekućoj godini prema planu kontrola iz stava (3) ovog člana, a u skladu sa brojem zahtjeva i raspoloživim resursima Federalnog ministarstva.

(5) Planom kontrola iz stava (3) ovog člana planirat će i kontrole na terenu u narednoj godini kod svih klijenata koji nisu bili obuhvaćeni kontrolom u tekućoj godini.

(6) O provedenoj kontroli na terenu kontrolor sačinjava zapisnik. U zapisniku se evidentira utvrđeno činjenično stanje te se jedan primjerak dostavlja Sektoru za poljoprivredna plaćanja koji ga ulaže u spis predmeta.

(7) Kontrola na terenu za različite programe pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima te mjere zemljišne politike vršit će klijenti – jedinice lokalne samouprave upisane u RK.
 

Član 13.
(Način obavljanja kontrole)
 

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u dokumente klijenta koje se odnose na stjecanje prava na podršku,

b) provjeravati računovodstvene podatke iz poslovnih knjiga podnositelja zahtjeva,

c) provjeravati evidencije vezane uz troškove i poslovanje podnositelja zahtjeva,

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovne izvještaje podnosilaca zahtjeva, garantne listove, deklaracije i dr.),

e) provjeravati vjerodostojnost dokumenata poslanih uz zahtjev za podršku,

f) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih lica, svjedoka, vještaka i drugih lica kad je to potrebno za obavljanje kontrole.

(2) Kontrola se može vršiti kod pravnih i fizičkih lica, te lica koja su povezani sa podnosiocima zahtjeva u vezi predmetnog ulaganja.

(3) Pravna i fizička lica iz stava (2) ovoga člana dužna su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke i informacije, te osigurati uslove za nesmetani rad kontrolora.

(4) Kontrolu je moguće najaviti prije njezinog provođenja, pod uslovom da se ne naruši svrha kontrole, pružajući podnosiocu zahtjeva samo neophodne informacije.
 

Odjeljak D. Isplata i povrat novčane podrške

 

Član 14.
(Isplata podrške)
 

(1) Sektor za poljoprivredna plaćanja dostavlja Sektoru za finansije i računovodstvo jedan primjerak rješenja iz člana 32 st. (1), (2) i (3) ovog Pravilnika.

(2) Sektor za finansije i računovodstvo na osnovu rješenja, unosi nalog u trezorsku aplikaciju radi isplate na račun klijenta, odnosno ponuđača.
 

Član 15.
(Povrat sredstava nakon isplate podrške)
 

(1) Federalno ministarstvo donosi rješenje o povratu sredstava podrške ako se kontrolom nakon isplate podrške utvrdi postojanje jednog od sljedećih razloga:

a) nepravilnost koja ujedno upućuje na sumnju u pokušaj prijevare,

b) navodi iz Izjave klijenta nisu tačni,

c) klijent nije izvršio projektne aktivnosti iz Sporazuma iz člana 22. stav (7) odnosno ugovora iz člana 32. stav (2) ovog Pravilnika.

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana, klijent je obavezan vratiti u roku od 30 dana od dana prijema rješenja o povratu sredstava.

(3) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod kantonalnog suda u Sarajevu.
 

Član 16.
(Povrat sredstava zbog administrativne greške)
 

(1) Kada su sredstva podrške isplaćena klijentu, a utvrđena je administrativna greška – preplata, kriva isplata, ili bilo koja druga administrativna greška učinjena od strane Federalnog ministarstva prilikom provedbe mjere, Federalno ministarstvo donosi rješenje o povratu sredstava zbog administrativne pogreške kojim će od klijenta zatražiti povrat tog iznosa.

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana, klijent je obavezan vratiti u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o povratu sredstava.

(3) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod kantonalnog suda u Sarajevu.
 

Član 17.
(Zaštita prava sudskim putem)
 

Ako klijent ne vrati sredstva u skladu sa rješenjem o povratu sredstava novčane podrške iz člana 36. stav (1), rješenjem o povratu sredstava zbog administrativne pogreške iz člana 37. stav (1) ovog Pravilnika, Federalno ministarstvo će zatražiti zaštitu svojih prava kod nadležnog suda.
 

Član 18.
(Gubitak prava na ostvarenje novčane podrške)
 

(1) Klijent kojem je doneseno rješenje o povratu sredstava podrške u skladu sa članom 36. stav (1) tač. a), i b) ovog Pravilnika, gubi pravo na ostvarivanje novčane podrške.

(2) Rješenje o povratu sredstava unosi se u RPG i RK, čime klijent dobiva status subjekta pod sankcijama, počevši od dana prijema rješenja iz člana 36. stav (1).

(3) Lista klijenata koji izgube pravo na ostvarenje novčane podrške po modelu ostalih vrsta podrške, objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Federalnog ministarstva (www.fmpvs.gov.ba).

(4) Dokaz o izvršenoj uplati sredstava klijent dostavlja Federalnom ministarstvu. Klijent ponovo stiče pravo na novčane podrške tri godine od dana povrata sredstava.

(5) Nakon isteka roka iz stava (4) ovog člana, klijent gubi status subjekta pod sankcijama i ponovno stječe pravo na ostvarivanje novčane podrške.
 

Član 19.
(Čuvanje dokumentacije)
 

(1) Klijent je dužan čuvati dokumentaciju vezanu za ostvarivanje prava na novčanu podršku tri godine, računajući od dana odobravanja novčane podrške.

(2) Ako se tijekom kontrole nakon isplate sredstava novčane podrške utvrdi da klijent nije ispunio obavezu iz stava (1) ovog člana, Federalno ministarstvo će obavijestiti Federalnu upravu za inspekcijske poslove u cilju utvrđivanja prekršajne odgovornosti klijenta.
 

DIO TREĆI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

(Prilozi)

(1) Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:

a) Aneks I – Obrasci zahtjeva odnosno prijave:

1) Zahtjev za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji (ZSPO)

2) Zahtjev za sufinansiranje opremanja laboratorija (ZSOL),

3) Prijava na javni poziv za sufinansiranje projekata promocije poljoprivredno prehrambenog sektora (PPPP),

4) Prijava na javni poziv za realizaciju projekata od značaja za Federaciju BiH – izrada strategija i programa (PISP),

5) Zahtjev za sufinansiranje troškova zadruga i realizacije njihovih aktivnosti (ZSAZ),

6) Zahtjev za sufinansiranje troškova poljoprivrednih udruženja (ZSTU),

7) Zahtjev za sufinansiranje troškova poljoprivrednih saveza (ZSTS),

8) Zahtjev za sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji (ZSUC),

9) Prijava na javni poziv za sufinansiranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike (PSRP),

10) Izvještaj o utrošku sredstava za sufinansiranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike (ISRP).

b) Aneks II – Lista prihvatljivih troškova za mjere ostalih vrsta podrški,

c) Aneks III – Izjava,

d) Aneks IV - Podrška za povezivanje ponude malih poljoprivrednih proizvođača,

e) Aneks V - Vrijednost otkupljenih poljoprivrednih i šumskih proizvoda i ljekovitog bilja isplaćenih zadrugarima i kooperantima.

(2) Obrasci koji se nalaze u aneksima dostupni su u elektronskom obliku na web stranici (www.fmpvs.gov.ba) Federalnog ministarstva.
 

Član 20.
(Prestanak važenja prethodnog pravilnika)
 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po Modelu ostalih vrsta podrški ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19).
 

Član 21.
(Stupanje na snagu Pravilnika)
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 04-1-02/1-520/20
April, 2020. godine

 


Ministar
Mr.sc Šemsudin Dedić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik1.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike