Pravilnik o načinu ostvarivanja podsticaja za razvoj poljoprivrede za 2020.

Legislativa

Pravilnik o načinu ostvarivanja podsticaja za razvoj poljoprivrede za 2020.

31.01.2020. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

 

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o obezbjeđenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 43/02 i 106/09), člana 26. stav 2. Zakona o poljoprivredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

P RA V I L N I K

O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE I SELA

 

GLAVA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje su obavezna da ispunjavaju fizička i pravna lica za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, postupci za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze korisnika podsticaja nakon njihovog primanja, rokovi i potrebna dokumentacija i obrasci.

 

Član 2.

(1) Pravo na podsticajna sredstva i druge oblike podrške u poljoprivredi imaju fizička i pravna lica (u

daljem tekstu: korisnik podsticaja) sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Srpskoj koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Republike Srpske i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: RPG) kao komercijalna ili kao nekomercijalna gazdinstva i drugi subjekti u skladu sa članom 26. Zakona o poljoprivredi koji su upisani u Registar korisnika podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: RK).

(2) Visina podsticajnih sredstava obračunava se u skladu sa Planom korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za tekuću godinu (u daljem tekstu: Plan korišćenja sredstava).

(3) Za ostvarivanje prava na novčane podsticaje korisnici podsticaja podnose Agenciji za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Agencija) zahtjev i dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom.

(4) Zahtjevi za ostvarivanje novčanih podsticaja u poljoprivredi podnose se na obrascima 1. i 2. iz Priloga ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio, osim ako ovim pravilnikom nisu propisani posebni obrasci za podnošenje zahtjeva.

(5) Zahtjev iz stava 3. ovog člana za fizička lica podnosi nosilac poljoprivrednog gazdinstva, a u slučaju spriječenosti nosioca poljoprivrednog gazdinstva, zahtjev može podnijeti i opunomoćeno lice na ime nosioca gazdinstva, uz prilaganje ovjerene punomoći.

(6) Nakon obrade zahtjeva iz stava 3. ovog člana direktor Agencije, najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva, donosi rješenje o zahtjevu.

(7) Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva direktor Agencije rješenjem utvrđuje iznos premije po jedinici proizvoda i visinu procenta koji se koristi pri odobravanju podsticajnih sredstava, za svaku pojedinu podsticajnu mjeru.

(8) Isplata podsticajnih sredstava vrši se direktnim plaćanjem na transakcione, odnosno žiro račune korisnika podsticaja preuzete iz baze podataka RK.

 

Član 3.

(1) Obračun podsticajnih sredstava vrši se na osnovu poređenja podataka iz zahtjeva i dokumentacije u prilogu sa podacima upisnim u RPG i RK.

(2) Ako se podaci o prijavljenom korišćenju registrovanog poljoprivrednog zemljišta iz zahtjeva razlikuju od podataka upisanih u RPG i RK, obračun podsticaja vrši se na osnovu manje površine.

(3) Obračunski period za obračun podsticaja, u skladu sa ovim pravilnikom, traje od isteka roka za podnošenje zahtjeva za podsticajne mjere iz 2019. godine do isteka roka za podnošenje zahtjeva za podsticajne mjere u 2020. godini (povezivanje perioda).

(4) Dokumentacija iz stava 1. ovog člana koja se odnosi na dokaze o investiranim sredstvima:

1) ugovor o izvođenju radova sa privremenom ili okončanom situacijom sa specifikacijom izvršenih radova i dokaz o uplati putem žiro računa (izvod) i za poslovne subjekte, ali i za fizička lica ili

2) potpisana i ovjerena veleprodajna faktura na kojoj je naznačeno ime podnosioca zahtjeva uz naznačen JIB i dokaz o uplati putem žiro računa (izvod) za poslovne subjekte ili 

3) maloprodajni fiskalni račun, uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, tako da se faktura odnosi samo na jedan fiskalni račun, uz naznačen JIB za poslovne subjekte i dokaz o uplati u skladu sa obaveznim poslovanjem putem žiro računa, a za fizička lica dokaz o uplati na žiro račun (izvod) dobavljača za sve račune od 30.000 KM i veće. 

(5) Za nabavke izvršene u inostranstvu, uz dokaze o investiranim sredstvima iz stava 4. ovog člana, korisnik podsticaja dostavlja i dokaz o uplati na žiro račun (izvod) dobavljača/izvođača.

(6) Kao predmet obračuna novčanih podsticaja ne uzima se u obzir stavka na računima koja nije predmet podsticaja. 

(7) Za ista ulaganja korisnik podsticaja ne može ostvariti podsticaj po više osnova.

(8) Za nabavljena sredstva i opremu u inostranstvu, uz dokumentaciju iz st. 4. i 5. ovog člana, prilažu se prateća carinska dokumentacija i SWIFT kao dokaz o izvršenoj uplati.

(9) Razvijenost jedinica lokalne samouprave utvrđuje se u skladu sa Odlukom o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 2020. Godinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 102/19).

 

Član 4.

Troškovi nastali na osnovu investicionih ulaganja koji nisu prihvatljivi kao osnov za obračun sredstava podrške:

1) kupovina građevinskog zemljišta i postojećih zgrada i objekata,

2) nabavka korišćene opreme i građevinskog materijala,

3) rekonstrukcija i adaptacija postojeće opreme,

4) troškovi plata i naknada za zaposlene, uključujući troškove održavanja opreme i zakupa zemljišta ili prostora,

5) bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi,

6) troškovi konverzije, troškovi kursnih razlika i naknada,

7) troškovi poslovanja (administrativne takse, troškovi iznajmljivanja opreme, mašina i prostora, plate

zaposlenih na poslovima upravljanja, praćenja i nadzora), 

8) troškovi za isplatu usluga arhitekata, inženjera i savjetnika, izrade studija izvodljivosti i ekonomske

opravdanosti, troškovi nabavke patenata i licenci za pripremu,

9) troškovi uređenja parcela nastalih prije pripremnih građevinskih radova na izgradnji objekta (uklanjanje stabala, šiblja, panjeva, ravnanje terena i drugo),

10) plaćanje u naturi i putem kompenzacije,

11) izdaci koji su nastali zbog komunalnih naknada i doprinosa,

12) nabavke izvršene lizingom,

13) nabavke izvršene na osnovu donacija i poklona.

 

Član 5.

(1) Pravo na podsticajna sredstva u skladu sa ovim pravilnikom ne mogu ostvariti korisnici podsticaja:

1) koji imaju pasivan status, u skladu sa članom 17. Uredbe o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava,

2) porodična poljoprivredna gazdinstava čiji nosilac nije prijavio Poreskoj upravi obavezu doprinosa za 2019. godinu u skladu sa propisima o doprinosima,

3) koji nisu izmirili obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2019. godinu u skladu sa propisima o protivgradnoj zaštiti,

4) koji u zahtjevu za podsticajna sredstva za bilo koju podsticajnu mjeru propisanu ovim pravilnikom daju neistinite podatke.

(2) Podatke iz stava 1. tačka 2) ovog člana Agencija pribavlja po službenoj dužnosti, a za plaćanje obaveza po osnovu protivgradne naknade korisnici prilažu i dokaz o uplati (kopija uplatnice).

(3) Za korisnike premije za mlijeko ispunjenost uslova iz stava 1. t. 2) i 3) ovog člana provjerava se počevši od šestog mjeseca tekuće godine.

 

GLAVA II

NOVČANI PODSTICAJI ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE I SELA

 

PRAVILNIK

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

poljoprivreda

poticaji

selo

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.