Pravilnik o načinu prijevoza opasnih materija na unutrašnjim plovnim putevima

Legislativa

Pravilnik o načinu prijevoza opasnih materija na unutrašnjim plovnim putevima

15.11.2019. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Na osnovu člana 94. stav 7. Zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 54/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18), ministar saobraćaja i veza d o n o s i

 

PRAVILNIK

O NAČINU PRIJEVOZA OPASNIH MATERIJA NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se način obavljanja prijevoza opasnih materija na unutrašnjim plovnim putevima, rukovanje opasnim materijama u lukama i pristaništima i uvjeti i način pod kojima se obavlja ukrcavanje i iskrcavanje opasnih materija.

Član 2.

(1) Opasne materije, u skladu sa članom 2. Zakona o prijevozu opasnih materija, dijele se na:

1) klasa 1 - eksplozivne materije i predmeti sa eksploziv- nim materijama,

2) klasa 2 - gasovi,

3) klasa 3 - zapaljive tečne materije,

4) klasa 4.1 - zapaljive čvrste materije, samoreagirajuće materije i desenzitizirane eksplozivne čvrste materije,

5) klasa 4.2 - samozapaljive materije,

6) klasa 4.3 - materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove,

7) klasa 5.1 - oksidirajuće materije,

8) klasa 5.2 - organski peroksidi,

9) klasa 6.1 - toksične materije,

10) klasa 6.2 - zarazne materije,

11) klasa 7 - radioaktivne materije,

12) klasa 8 - nagrizajuće (korozivne) materije i

13) klasa 9 - razne opasne materije i predmeti.

(2) Za prijevoz opasnih materija na unutrašnjim plovnim putevima, osim odredaba ovog pravilnika, primjenjuju se i odredbe propisa kojim se uređuje prijevoz opasnih materija.

Član 3.

Prilikom obavljanja prijevoza i rukovanja opasnim mate- rijama iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika na plovilu i u luci ili pristaništu gdje se rukuje opasnim materijama obavezno prisustvuje savjetnik za sigurnost.

Član 4.

Prilikom rukovanja opasnim materijama iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika primjenjuju se i propisi kojima su uređeni oblast proizvodnje, prometa, korištenja i skladištenja i uni- štenja opasnih materija i posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere utvrđene aktima pravnog lica koje upravlja lukom ili pristaništem.

Član 5.

Pravno lice iz člana 4. ovog pravilnika dužno je dostaviti za- povjedniku plovila koji prevozi opasne materije uputstvo za pri- stajanje i boravak plovila u luci, odnosno pristaništu, iskrcava- nje ili ukrcavanje opasnih materija u luci, odnosno pristaništu, smještanje zaštitnih sredstava, snabdijevanje plovila i dmgo.

Član 6.

(1) Rukovanje opasnim materijama u lukama i pristani- štima vrši se samo na posebnom mjestu koje odredi Mini- starstvo saobraćaja i veza, uz saglasnost Ministarstva unu- trašnjih poslova.

(2) Pravno lice iz člana 4. ovog pravilnika dužno je da obilježi mjesto za rukovanje opasnim materijama iz stava 1. ovog člana u skladu sa planom obilježavanja.

Član 7.

(1) Vlasnik, brodar ili zapovjednik plovila koje prevozi opa- sne materije, odnosno pravno lice iz člana 4. ovog pravilnika dužno je da najkasnije 24 sata prije uplovljavanja u pristanište ili luku pismenim putem najavi dolazak Kapetaniji pristaništa Brčko (u daljem tekstu: Kapetanija) i da u najavi dostavi podat- ke o plovilu, posadi, odnosno vrsti i količini opasnih materija.

(2) Prije uplovljavanja plovila koje prevozi opasne ma- terije u luku ili pristanište, odnosno prije utovara opasnih materija u luci ili pristaništu Kapetaniji se predaje isprava o opasnim materijama.

(3) Isprava iz stava 2. ovog člana ispunjava se na obrascu koji se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(4) Obrazac iz stava 3. ovog člana sadrži sljedeće:

1) tehnički naziv,

2) klasu tereta,

3) ADN broj u skladu sa međunarodnim propisima,

4) način pakiranja,

5) količinu,

6) način rukovanja opasnom materijom,

7) ime, odnosno oznaku plovila, ENI broj,

8) državnu pripadnost plovila,

9) luku upisa,

10) nosivost,

11) gaz,

12) dužinu plovila.

13) potvrdu o sposobnosti plovila za prijevoz pojedine klase opasne materije,

14) vrstu manipulacije (utovar ili istovar),

15) plan smještaja opasnih materija na plovilu,

16) predviđeno vrijeme dolaska, odnosno odlaska plo- vila,

17) izjavu da su podaci navedeni u ispravi istiniti, da pa- kiranje odgovara propisima i da je ambalaža u ispravnom stanju.

(5) Isprava iz stava 2. ovog člana za plovilo koje dovozi opasne materije podnosi se najkasnije 24 sata prije uplovlja- vanja plovila u luku ili pristanište, odnosno odmah po uplov- ljavanju plovila u luku ili pristanište ako plovilo obavlja prijevoz opasnih materija između domaćih luka.

(6) Plovilo koje uplovljava radi ukrcavanja opasnih materija u luci ili pristaništu dužno je da ispravu iz stava

2. ovog člana preda prije početka rukovanja opasnim ma- terijama.

Član 8.

(1) Ispravu o opasnimmaterijamaiz člana 7. stav 2. ovog pravilnika Kapetaniji podnosi:

1) pravno lice iz člana 4. ovog pravilnika ako se opasne materije ukrcavaju na plovilo u luci ili pristaništu i

2) vlasnik, brodar ili zapovjednik plovila ako se opasne materije iskrcavaju sa plovila ili ako se nalaze na plovilu u provozu.

(2)Kada plovilo koje prevozi opasne materije uplovljava ili isplovljava iz pristaništa ili luke, Kapetanija vrši reviziju - kontrolu, u skladu sa odredbama propisa o načinu ostvari- vanja zaštite ljudi, imovine i životne sredine u lukama i pri- staništima na unutrašnjim plovnim putevima.

(3) Vlasnik, brodar, zapovjednik plovila ili pravno lice iz člana 4. ovog pravilnika dužno je najkasnije 12 sati prije isplovljavanja najaviti Kapetaniji odlazak.

Član 9.

(1) Nije dozvoljeno rukovanje opasnim materijama sa plovila koje ih prevozi dok Kapetanija, na osnovu podnesene isprave iz člana 7. stav 2. ovog pravilnika, pismeno ne odobri rukovanje opasnim materijama.

(2) Prije izdavanja odobrenja iz stava 1. ovog člana Ka- petanija može izvršiti pregled plovila koja prevoze opasne materije, apregledu obavezno prisustvuje i savjetnik iz člana

3. ovog pravilnika, koji utvrđuje stanje tih materija.

(3) Pregled opasnih materija obavlja se na mjestu koje odredi Kapetanija u dogovoru sa pravnim licem iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 10.

Zapovjednik plovila koje prevozi opasne materije i prav- no lice iz člana 4. ovog pravilnika dužni su da osiguraju da se na mjestima na kojima se rukuje opasnim materijama nalaze sredstva prve pomoći.

Član 11.

(1) Kapetanija odobrava početak rukovanja opasnim ma- terijama u luci, odnosno pristaništu.

(2) Kapetanija ne dozvoljava ulazak u luku ili pristanište plovilu koje prevozi opasne materije u slučajevima ako:

1) nije podnesena isprava iz člana 7. stav 2. ovog pra- vilnika,

2) se utvrdi da se radi o opasnim materijama čije unoše- nje ili rukovanje u luci nije dopušteno,

3) se prilikom pregleda opasnih materija utvrdi da podaci u ispravi ne odgovaraju stvarnom stanju opasnih materija.

4) plovilo prevozi veću količinu opasnih materija od ko- ličine koja je dozvoljena za određenu luku,

5) opasne materije nisu upakirane ili obilježene naljepni- cama, te označene tehničkim nazivima u skladu sa propisima koji uređuju ovu oblast,

6) plovilo nema važeću ispravu o sposobnosti broda za plovidbu, odnosno potvrdu za prijevoz pojedine klase opasne materije,

7) je pakiranje opasnih materija oštećeno tako da može izazvati opasnost prilikom rukovanja,

8) opasne materije nisu odvojene u skladu sa odgovaraju- ćim tehničkim pravilima,

9)uređaji za rukovanje opasnim materijama nisu ispravni i

10) u svim drugim slučajevima koji mogu ugroziti sigurnost ljudi, imovine i životne sredine.

Član 12.

Ako prilikom pregleda opasnih materija Kapetanija utvr- di da postoje nedostaci koji se mogu otkloniti, nakon njiho- vog otklanjanja Kapetanija odobrava uplovljavanje.

Član 13.

Kapetanija ne odobrava rukovanje opasnim materijama u luci ili pristaništu u slučajevima ako:

1) utvrdi da nisu preduzete propisane mjere za rukovanje pojedinim vrstama opasnih materija,

2) rukovanju opasnim materijama ne prisustvuje savjet- nik iz člana 3. ovog pravilnika,

3) sredstva i oprema za rukovanje opasnim materijama nisu ispravni.

Član 14.

Na plovilu koje prevozi opasne materije za vrijeme bo- ravka u luci ili pristaništu obavezno se ističe oznaka utvrđe- na propisima koji uređuju oblast prijevoza opasnih materija.

Član 15.

Plovilo koje prevozi opasne materije obavezno je pri- vezano, odnosno usidreno na takvoj udaljenosti od drugih plovila u luci da u slučaju opasnosti može nesmetano i brzo isploviti.

Član 16.

(1) Kapetanija može da naredi plovilu koje prevozi opa- sne materije da napusti luku ili pristanište, da promijeni mjesto u luci ili pristaništu ili da preduzme druge mjere ako je to potrebno radi sigurnosti ljudskog zdravlja i života, zaštite imovine i životne sredine.

(2) Kapetanija može da naredi pravnom licu iz člana 4. ovog pravilnika da iz luke ili pristaništa ukloni opasne mate- rije ako postoji opasnost za ljudske živote, imovinu i životnu sredinu.

Član 17.

Opasne materije koje nije dozvoljeno zajednički prevozi- ti ne mogu se zajedno skladištiti, niti se može njima zajedno rukovati.

Član 18.

Zapovjednik plovila, odnosno savjetnik iz člana 3. ovog pravilnika pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje opa- snim materijama na plovilu ili u luci dužni su prije početka rukovanja opasnim materijama u zatvorenoj prostoriji pro- vjeriti da li ima dovoljno kisika i utvrditi da u prostoriji nema otrovnih i eksplozivnih gasova.

Član 19.

Rukovanje opasnim materijama potrebno je obaviti u što kraćem roku, a mjesta gdje se obavlja rukovanje treba da su čista i pristupačna za interventna vozila, snabdjevana zaštitnim sredstvima za slučaj opasnosti i protivpožarnim sredstvima.

Član 20.

(1) Na plovilu koje prevozi opasne materije odmah na- kon pristajanja uz obalu u luci i ispunjenja uvjeta iz čl. 7. i 11. ovog pravilnika počinje se sa rukovanjem opasnim ma- terijama.

(2) Ako se na plovilu koje prevozi opasne materije nalaze i drugi tereti planirani za istovar, prvo se vrši istovar opasnih materija.

(3) Akoje na plovilo uz opasne materije planiran i utovar ostalih tereta, prvo se utovaraju ostali tereti.

Član 21.

Za vrijeme rukovanja opasnim materijama na plovilu ili na mjestu iz člana 6. ovog pravilnika nije dozvoljeno kreta- nje trećim licima, odnosno licima koja nisu direktno uključe- na u rukovanje opasnim materijama.

Član 22.

Na plovilu na kome se rukuje opasnim materijama oba- vezno se, u svakom trenutku, nalazi propisan broj članova posade da bi u slučaju opasnosti plovilo moglo odmah isplo- viti iz luke, odnosno pristaništa.

Član 23.

Na plovilu koje vuče drugo plovilo na kom se nalaze ek- splozivi, zapaljivi gasovi, zapaljive tečnosti, zapaljive čvrste materije, materije koje su sklone samozapaljenju i materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove obavezno se nalaze štitnik duž oplate radi sprečavanja iskrenja i zaštit- ne mreže i iskrolovke na ispusnim cijevima i dimnjacima te sredstva za gašenje požara sa mlaznicama.

Član 24.

(1) Opasnim materijama rukuje se na plovilu ili u luci, odnosno pristaništu samo kada su povoljne vremenske prili- ke i ako su osigurana sredstva za zaštitu od požara.

(2) Zapovjednik plovila i ovlašćena lica pravnog lica iz člana 4. ovog pravilnika obavezno prije početka rukovanja opasnim materijama razmjenjuju informacije o ispravnosti sredstava za zaštitu od požara i svih drugih sredstava i uređa- ja na plovilu, odnosno na obali pomoću kojih se rukuje opa- snim materijama, načinu obavještavanja za slučaj opasnosti, tehničkim svojstvima opasnih materija i posebnim mjerama koje se primjenjuju za rukovanje opasnim materijama.

Član 25.

Ako prekid utovara, odnosno istovara opasnih materija traje ili se pretpostavlja da će trajati duže vrijeme, Kapeta- nija može da naredi plovilu sa opasnim materijama da se za to vrijeme udalji od obale i otplovi na mjesto koje odredi Kapetanija.

Član 26.

Ako za pojedine klase opasnih materija nije drugačije propisano, opasnim materijamaje dozvoljeno rukovati samo u direktnoj operaciji utovar-istovar.

Član 27.

(1) Nije dozvoljeno snabdijevanje plovila pogonskim go- rivom i drugim materijalom za vrijeme rukovanja opasnim materijama.

(2) Nakon završetka utovara opasnih materija na plovilo, skladišta u kojim su opasne materije smještene obavezno su zatvorena za vrijeme snabdijevanja plovila ostalim materija- lima i potrebama.

Član 28.

(1) Plovilo na koje su utovarene opasne materija du- žno je da odmah nakon završenog utovara i pregleda iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika napusti luku, odnosno pristanište.

(2) Izuzetno, u slučaju kada se radi popravka uređaja na plovilu ili se usljed elementarne nepogode odgađa isplov- ljenje plovila, Kapetanija i pravno lice iz člana 4. ovog pra- vilnika odobravaju plovilu drugo mjesto priveza ili sidrenja.

Član 29.

Ako savjetnik iz člana 3. ovog pravilnika utvrdi da je lice koje rukuje opasnim materijama ili drugo lice koje dolaze u dodir sa opasnim materijama prethodno koristilo alkohol ili drogu, odnosno da je nesposobno za rukovanje opasnim materijama, obavezan je da to lice udalji sa mjesta rukovanja opasnim materijama.

Član 30.

(1) Ako savjetnik iz člana 3. ovog pravilnika utvrdi da se rukovanje ne obavlja na način predviđen propisima iz obla- sti prijevoza opasnih materija, da nisu provedene sigurno- sne, zaštitne i druge mjere, da zaštitna sredstva i uređaji nisu ispravni ili da ambalaža u koju su pakirane opasne materi- je nije u ispravnom stanju ili označena na način predviđen propisima koji uređuju ovu oblast te ako za vrijeme rukova- nja opasnim materijama nastupi opasnost za ljude i životnu sredinu, dužan je odmah prekinuti rukovanje i obavijestiti Kapetaniju.

(2) Ako lice koja rukuje opasnim materijama primijeti opasnost, dužno je da odmah prekine rukovanje i o tome obavijesti zapovjednika plovila i savjetnika iz člana 3. ovog pravilnika.

(3) U slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana Kapetanija ne dozvoljava dalje rukovanje opasnim materijama.

Član 31.

Kapetanija i pravno lice iz člana 4. ovog pravilnika iz razloga sigurnosti, zaštite ljudskih života, životne sredine i imovine ne dozvoljavaju noću rukovanje opasnim materija- ma u luci ili pristaništu.

Član 32.

Zapovjednik plovila preduzima mjere radi čuvanja opa- snih materija dok se one nalaze na plovilu, a pravno lice iz člana 4. ovog pravilnika organizira čuvanje opasnih materija dok se one nalaze na obali, vozilu ili u skladištu u luci ili pristaništu.

Član 33.

(1) Plovilo na kome se rukuje eksplozivima, zapaljivim gasovima, zapaljivim tečnostima, zapaljivim čvrstim mate- rijama, čvrstim materijama koje su sklone samozapaljenju i materijama koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive gasove dužno je da ima sljedeće:

- opremu i uređaje namijenjene za gašenje požara i stal- nu brodsku službu za zaštitu od požara sa odgovarajućom zaštitnom opremom,

- postavljenu zaštitnu mrežu na dimnjaku kroz koju ne mogu proći varnice,

- istaknute natpise: "zabranjeno pušenje" i: "zabranjena upotreba otvorenog plamena",

- postavljene priključke za gašenje požara koji su u skladu sa međunarodnim propisima.

(2) Zaštitnu mrežu na dimnjaku obavezno imaju i plovila na kojim se ne rukuje opasnim materijama ako se približa- vaju na udaljenost manju od 20 metara plovilu na kom se rukuje eksplozivnim ili zapaljivim opasnim materijama.

Član 34.

Na području luke ili pristaništa gdje se rukuje opasnim materijama i na plovilima u luci nije dozvoljeno sljedeće:

- nošenje i korištenje šibica, upaljača i drugih predmeta koji izazivaju plamen ili varničenje,

- držanje materija koje su sklone samozapaljenju,

- korištenje otvorene vatre,

- pristup vozila koja prilikom rada pogonskog uređaja mogu izbacivati varnice, odnosno izazivati varničenje,

- odlaganje zapaljivih materijala,

- čišćenje obale i drugih zagađenih površina u luci ili pristaništu benzinom ili drugim lahko zapaljivim materijalima,

- manipulacija gorivom na bilo koji način,

- punjenje spremnika vozila pogonskim gorivom.

Član 35.

Prije početka rukovanja gasovima i zapaljivim tečnosti- ma cijevi za pretakanje opasnih materija i plovilo moraju biti propisno uzemljeni.

Član 36.

(1) U lučkom skladištu opasne materije skladište se odvojeno.

(2) Skladišta se opremaju uređajima za kontrolu tempe- rature i relativne vlažnosti.

(3) Opasne materije upakirane u kontejnere skladište se na posebnom mjestu u luci, odnosno pristaništu, na kontejner- skom terminalu određenom za skladištenje opasnih materija.

(4) Kontejner koji se ošteti i ispušta opasnu materiju oba- vezno se odvaja od ostalih kontejnera i skladišti na posebno određenom mjestu.

(5) Savjetnik iz člana 3. ovog pravilnika najmanje dva puta dnevno pregleda opasne materije uskladištene u lučkom skladištu.

Član 37.

Pravno lice iz člana 4. ovog pravilnika dužno je da:

1) uredi način vanjskog označavanja skladišta u luci, od- nosno pristaništu u kome su uskladištene opasne materije i mjesta na kojim se rukuje materijama u luci,

2) obuči lica koja rade na rukovanju opasnim materijama u luci za rukovanje tim materijama i za korištenje zaštitnih sredstva i prve pomoći,

3) utvrdi način obavještavanja za slučaj opasnosti kodru- kovanja ili uskladištenja materija u luci, odnosno pristaništu,

4) ima obučene radnike i tehnička sredstva za pomjeranje plovila ili vozila za slučaj opasnosti prilikom rukovanja opa- snim materijama u luci, odnosno pristaništu.

Član 38.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pra- vilnik o načinu prijevoza opasnih materija na unutrašnjim plovnim putevima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 69/13).

Član 39.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 13.04/341-1652/19

17. oktobra 2019. godine            

Banjaluka           

 

Ministar,

Neđo Trninić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

prijevoz

opasne materije

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike